afin

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Afin de : trước khi

Ví dụ: Afin qu'il soit en courant je l'ai appelé... Tôi đã gọi cho anh trước khi anh ta biết...