aussi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

aussi /ɔ.si/

 1. Cũng thế.
  Vous aussi — anh cũng thế
 2. Như thế, bằng, như.
  Un homme aussi intelligent — một người thông minh như thế
  Un homme aussi fort que vous — một người khỏe bằng anh
 3. Cũng, cả, còn.
  J'admets aussi que — tôi cũng cho là
  Il parle l’anglais et aussi le russe — anh ta nói được tiếng Anh và cả tiếng Nga nữa
  Apprendre ne suffit pas, il faut aussi retenir — học chưa đủ, mà còn phải nhớ nữa
 4. Mặc dù, .
  Aussi invraisemblable que cela paraisse — dù việc đó có vẻ vô lý đi nữa
  aussi bien — vả lại; vì rằng
  aussi bien que — cũng như (là)

Tham khảo[sửa]