Bước tới nội dung

mustasukkainen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Phần Lan[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ ghép giữa musta (đen) +‎ -sukkainen (tất). Nghĩa "ghen tuông", có khả năng là liên quan đến tiếng Thụy Điển bära svarta strumpor, draga svarta strumpor (ghen, nghĩa đen đi tất đen).

Cách phát âm[sửa]

  • IPA(ghi chú): /ˈmustɑˌsukːɑi̯nen/, [ˈmus̠tɑ̝ˌs̠ukːɑ̝i̯ne̞n]
  • Vần: -ukːɑinen
  • Tách âm tiết(ghi chú): mus‧ta‧suk‧kai‧nen

Tính từ[sửa]

mustasukkainen (so sánh hơn mustasukkaisempi, so sánh nhất mustasukkaisin)

  1. Ghen, ghen tuông.
  2. (nghĩa đen) Đi tất đen.

Biến cách[sửa]

Biến tố của mustasukkainen (Kotus loại 38/nainen, không thay đổi cấp)
nom. mustasukkainen mustasukkaiset
gen. mustasukkaisen mustasukkaisten
mustasukkaisien
par. mustasukkaista mustasukkaisia
ill. mustasukkaiseen mustasukkaisiin
số ít số nhiều
nom. mustasukkainen mustasukkaiset
acc. nom. mustasukkainen mustasukkaiset
gen. mustasukkaisen
gen. mustasukkaisen mustasukkaisten
mustasukkaisien
par. mustasukkaista mustasukkaisia
ine. mustasukkaisessa mustasukkaisissa
ela. mustasukkaisesta mustasukkaisista
ill. mustasukkaiseen mustasukkaisiin
ade. mustasukkaisella mustasukkaisilla
abl. mustasukkaiselta mustasukkaisilta
all. mustasukkaiselle mustasukkaisille
ess. mustasukkaisena mustasukkaisina
tra. mustasukkaiseksi mustasukkaisiksi
abe. mustasukkaisetta mustasukkaisitta
ins. mustasukkaisin
com. mustasukkaisine
Dạng sở hữu của mustasukkainen (Kotus loại 38/nainen, không thay đổi cấp)
Hiếm. Chỉ được dùng với danh tính từ.
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. mustasukkaiseni mustasukkaiseni
acc. nom. mustasukkaiseni mustasukkaiseni
gen. mustasukkaiseni
gen. mustasukkaiseni mustasukkaisteni
mustasukkaisieni
par. mustasukkaistani mustasukkaisiani
ine. mustasukkaisessani mustasukkaisissani
ela. mustasukkaisestani mustasukkaisistani
ill. mustasukkaiseeni mustasukkaisiini
ade. mustasukkaisellani mustasukkaisillani
abl. mustasukkaiseltani mustasukkaisiltani
all. mustasukkaiselleni mustasukkaisilleni
ess. mustasukkaisenani mustasukkaisinani
tra. mustasukkaisekseni mustasukkaisikseni
abe. mustasukkaisettani mustasukkaisittani
ins.
com. mustasukkaisineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. mustasukkaisesi mustasukkaisesi
acc. nom. mustasukkaisesi mustasukkaisesi
gen. mustasukkaisesi
gen. mustasukkaisesi mustasukkaistesi
mustasukkaisiesi
par. mustasukkaistasi mustasukkaisiasi
ine. mustasukkaisessasi mustasukkaisissasi
ela. mustasukkaisestasi mustasukkaisistasi
ill. mustasukkaiseesi mustasukkaisiisi
ade. mustasukkaisellasi mustasukkaisillasi
abl. mustasukkaiseltasi mustasukkaisiltasi
all. mustasukkaisellesi mustasukkaisillesi
ess. mustasukkaisenasi mustasukkaisinasi
tra. mustasukkaiseksesi mustasukkaisiksesi
abe. mustasukkaisettasi mustasukkaisittasi
ins.
com. mustasukkaisinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. mustasukkaisemme mustasukkaisemme
acc. nom. mustasukkaisemme mustasukkaisemme
gen. mustasukkaisemme
gen. mustasukkaisemme mustasukkaistemme
mustasukkaisiemme
par. mustasukkaistamme mustasukkaisiamme
ine. mustasukkaisessamme mustasukkaisissamme
ela. mustasukkaisestamme mustasukkaisistamme
ill. mustasukkaiseemme mustasukkaisiimme
ade. mustasukkaisellamme mustasukkaisillamme
abl. mustasukkaiseltamme mustasukkaisiltamme
all. mustasukkaisellemme mustasukkaisillemme
ess. mustasukkaisenamme mustasukkaisinamme
tra. mustasukkaiseksemme mustasukkaisiksemme
abe. mustasukkaisettamme mustasukkaisittamme
ins.
com. mustasukkaisinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. mustasukkaisenne mustasukkaisenne
acc. nom. mustasukkaisenne mustasukkaisenne
gen. mustasukkaisenne
gen. mustasukkaisenne mustasukkaistenne
mustasukkaisienne
par. mustasukkaistanne mustasukkaisianne
ine. mustasukkaisessanne mustasukkaisissanne
ela. mustasukkaisestanne mustasukkaisistanne
ill. mustasukkaiseenne mustasukkaisiinne
ade. mustasukkaisellanne mustasukkaisillanne
abl. mustasukkaiseltanne mustasukkaisiltanne
all. mustasukkaisellenne mustasukkaisillenne
ess. mustasukkaisenanne mustasukkaisinanne
tra. mustasukkaiseksenne mustasukkaisiksenne
abe. mustasukkaisettanne mustasukkaisittanne
ins.
com. mustasukkaisinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. mustasukkaisensa mustasukkaisensa
acc. nom. mustasukkaisensa mustasukkaisensa
gen. mustasukkaisensa
gen. mustasukkaisensa mustasukkaistensa
mustasukkaisiensa
par. mustasukkaistaan
mustasukkaistansa
mustasukkaisiaan
mustasukkaisiansa
ine. mustasukkaisessaan
mustasukkaisessansa
mustasukkaisissaan
mustasukkaisissansa
ela. mustasukkaisestaan
mustasukkaisestansa
mustasukkaisistaan
mustasukkaisistansa
ill. mustasukkaiseensa mustasukkaisiinsa
ade. mustasukkaisellaan
mustasukkaisellansa
mustasukkaisillaan
mustasukkaisillansa
abl. mustasukkaiseltaan
mustasukkaiseltansa
mustasukkaisiltaan
mustasukkaisiltansa
all. mustasukkaiselleen
mustasukkaisellensa
mustasukkaisilleen
mustasukkaisillensa
ess. mustasukkaisenaan
mustasukkaisenansa
mustasukkaisinaan
mustasukkaisinansa
tra. mustasukkaisekseen
mustasukkaiseksensa
mustasukkaisikseen
mustasukkaisiksensa
abe. mustasukkaisettaan
mustasukkaisettansa
mustasukkaisittaan
mustasukkaisittansa
ins.
com. mustasukkaisineen
mustasukkaisinensa

Đồng nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]