Phụ lục:Unicode/Tangut/17000

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tangut” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+17000 đến U+187FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Tang (Tangut).

Phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/Tangut/17800.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+17000 (94208) TANGUT IDEOGRAPH-17000.svg 𗀀 TANGUT IDEOGRAPH-17000
U+17001 (94209) TANGUT IDEOGRAPH-17001.svg 𗀁 TANGUT IDEOGRAPH-17001
U+17002 (94210) TANGUT IDEOGRAPH-17002.svg 𗀂 TANGUT IDEOGRAPH-17002
U+17003 (94211) TANGUT IDEOGRAPH-17003.svg 𗀃 TANGUT IDEOGRAPH-17003
U+17004 (94212) TANGUT IDEOGRAPH-17004.svg 𗀄 TANGUT IDEOGRAPH-17004
U+17005 (94213) TANGUT IDEOGRAPH-17005.svg 𗀅 TANGUT IDEOGRAPH-17005
U+17006 (94214) TANGUT IDEOGRAPH-17006.svg 𗀆 TANGUT IDEOGRAPH-17006
U+17007 (94215) TANGUT IDEOGRAPH-17007.svg 𗀇 TANGUT IDEOGRAPH-17007
U+17008 (94216) TANGUT IDEOGRAPH-17008.svg 𗀈 TANGUT IDEOGRAPH-17008
U+17009 (94217) TANGUT IDEOGRAPH-17009.svg 𗀉 TANGUT IDEOGRAPH-17009
U+1700A (94218) TANGUT IDEOGRAPH-1700A.svg 𗀊 TANGUT IDEOGRAPH-1700A
U+1700B (94219) TANGUT IDEOGRAPH-1700B.svg 𗀋 TANGUT IDEOGRAPH-1700B
U+1700C (94220) TANGUT IDEOGRAPH-1700C.svg 𗀌 TANGUT IDEOGRAPH-1700C
U+1700D (94221) TANGUT IDEOGRAPH-1700D.svg 𗀍 TANGUT IDEOGRAPH-1700D
U+1700E (94222) TANGUT IDEOGRAPH-1700E.svg 𗀎 TANGUT IDEOGRAPH-1700E
U+1700F (94223) TANGUT IDEOGRAPH-1700F.svg 𗀏 TANGUT IDEOGRAPH-1700F
U+17010 (94224) TANGUT IDEOGRAPH-17010.svg 𗀐 TANGUT IDEOGRAPH-17010
U+17011 (94225) TANGUT IDEOGRAPH-17011.svg 𗀑 TANGUT IDEOGRAPH-17011
U+17012 (94226) TANGUT IDEOGRAPH-17012.svg 𗀒 TANGUT IDEOGRAPH-17012
U+17013 (94227) TANGUT IDEOGRAPH-17013.svg 𗀓 TANGUT IDEOGRAPH-17013
U+17014 (94228) TANGUT IDEOGRAPH-17014.svg 𗀔 TANGUT IDEOGRAPH-17014
U+17015 (94229) TANGUT IDEOGRAPH-17015.svg 𗀕 TANGUT IDEOGRAPH-17015
U+17016 (94230) TANGUT IDEOGRAPH-17016.svg 𗀖 TANGUT IDEOGRAPH-17016
U+17017 (94231) TANGUT IDEOGRAPH-17017.svg 𗀗 TANGUT IDEOGRAPH-17017
U+17018 (94232) TANGUT IDEOGRAPH-17018.svg 𗀘 TANGUT IDEOGRAPH-17018
U+17019 (94233) TANGUT IDEOGRAPH-17019.svg 𗀙 TANGUT IDEOGRAPH-17019
U+1701A (94234) TANGUT IDEOGRAPH-1701A.svg 𗀚 TANGUT IDEOGRAPH-1701A
U+1701B (94235) TANGUT IDEOGRAPH-1701B.svg 𗀛 TANGUT IDEOGRAPH-1701B
U+1701C (94236) TANGUT IDEOGRAPH-1701C.svg 𗀜 TANGUT IDEOGRAPH-1701C
U+1701D (94237) TANGUT IDEOGRAPH-1701D.svg 𗀝 TANGUT IDEOGRAPH-1701D
U+1701E (94238) TANGUT IDEOGRAPH-1701E.svg 𗀞 TANGUT IDEOGRAPH-1701E
U+1701F (94239) TANGUT IDEOGRAPH-1701F.svg 𗀟 TANGUT IDEOGRAPH-1701F
U+17020 (94240) TANGUT IDEOGRAPH-17020.svg 𗀠 TANGUT IDEOGRAPH-17020
U+17021 (94241) TANGUT IDEOGRAPH-17021.svg 𗀡 TANGUT IDEOGRAPH-17021
U+17022 (94242) TANGUT IDEOGRAPH-17022.svg 𗀢 TANGUT IDEOGRAPH-17022
U+17023 (94243) TANGUT IDEOGRAPH-17023.svg 𗀣 TANGUT IDEOGRAPH-17023
U+17024 (94244) TANGUT IDEOGRAPH-17024.svg 𗀤 TANGUT IDEOGRAPH-17024
U+17025 (94245) TANGUT IDEOGRAPH-17025.svg 𗀥 TANGUT IDEOGRAPH-17025
U+17026 (94246) TANGUT IDEOGRAPH-17026.svg 𗀦 TANGUT IDEOGRAPH-17026
U+17027 (94247) TANGUT IDEOGRAPH-17027.svg 𗀧 TANGUT IDEOGRAPH-17027
U+17028 (94248) TANGUT IDEOGRAPH-17028.svg 𗀨 TANGUT IDEOGRAPH-17028
U+17029 (94249) TANGUT IDEOGRAPH-17029.svg 𗀩 TANGUT IDEOGRAPH-17029
U+1702A (94250) TANGUT IDEOGRAPH-1702A.svg 𗀪 TANGUT IDEOGRAPH-1702A
U+1702B (94251) TANGUT IDEOGRAPH-1702B.svg 𗀫 TANGUT IDEOGRAPH-1702B
U+1702C (94252) TANGUT IDEOGRAPH-1702C.svg 𗀬 TANGUT IDEOGRAPH-1702C
U+1702D (94253) TANGUT IDEOGRAPH-1702D.svg 𗀭 TANGUT IDEOGRAPH-1702D
U+1702E (94254) TANGUT IDEOGRAPH-1702E.svg 𗀮 TANGUT IDEOGRAPH-1702E
U+1702F (94255) TANGUT IDEOGRAPH-1702F.svg 𗀯 TANGUT IDEOGRAPH-1702F
U+17030 (94256) TANGUT IDEOGRAPH-17030.svg 𗀰 TANGUT IDEOGRAPH-17030
U+17031 (94257) TANGUT IDEOGRAPH-17031.svg 𗀱 TANGUT IDEOGRAPH-17031
U+17032 (94258) TANGUT IDEOGRAPH-17032.svg 𗀲 TANGUT IDEOGRAPH-17032
U+17033 (94259) TANGUT IDEOGRAPH-17033.svg 𗀳 TANGUT IDEOGRAPH-17033
U+17034 (94260) TANGUT IDEOGRAPH-17034.svg 𗀴 TANGUT IDEOGRAPH-17034
U+17035 (94261) TANGUT IDEOGRAPH-17035.svg 𗀵 TANGUT IDEOGRAPH-17035
U+17036 (94262) TANGUT IDEOGRAPH-17036.svg 𗀶 TANGUT IDEOGRAPH-17036
U+17037 (94263) TANGUT IDEOGRAPH-17037.svg 𗀷 TANGUT IDEOGRAPH-17037
U+17038 (94264) TANGUT IDEOGRAPH-17038.svg 𗀸 TANGUT IDEOGRAPH-17038
U+17039 (94265) TANGUT IDEOGRAPH-17039.svg 𗀹 TANGUT IDEOGRAPH-17039
U+1703A (94266) TANGUT IDEOGRAPH-1703A.svg 𗀺 TANGUT IDEOGRAPH-1703A
U+1703B (94267) TANGUT IDEOGRAPH-1703B.svg 𗀻 TANGUT IDEOGRAPH-1703B
U+1703C (94268) TANGUT IDEOGRAPH-1703C.svg 𗀼 TANGUT IDEOGRAPH-1703C
U+1703D (94269) TANGUT IDEOGRAPH-1703D.svg 𗀽 TANGUT IDEOGRAPH-1703D
U+1703E (94270) TANGUT IDEOGRAPH-1703E.svg 𗀾 TANGUT IDEOGRAPH-1703E
U+1703F (94271) TANGUT IDEOGRAPH-1703F.svg 𗀿 TANGUT IDEOGRAPH-1703F
U+17040 (94272) TANGUT IDEOGRAPH-17040.svg 𗁀 TANGUT IDEOGRAPH-17040
U+17041 (94273) TANGUT IDEOGRAPH-17041.svg 𗁁 TANGUT IDEOGRAPH-17041
U+17042 (94274) TANGUT IDEOGRAPH-17042.svg 𗁂 TANGUT IDEOGRAPH-17042
U+17043 (94275) TANGUT IDEOGRAPH-17043.svg 𗁃 TANGUT IDEOGRAPH-17043
U+17044 (94276) TANGUT IDEOGRAPH-17044.svg 𗁄 TANGUT IDEOGRAPH-17044
U+17045 (94277) TANGUT IDEOGRAPH-17045.svg 𗁅 TANGUT IDEOGRAPH-17045
U+17046 (94278) TANGUT IDEOGRAPH-17046.svg 𗁆 TANGUT IDEOGRAPH-17046
U+17047 (94279) TANGUT IDEOGRAPH-17047.svg 𗁇 TANGUT IDEOGRAPH-17047
U+17048 (94280) TANGUT IDEOGRAPH-17048.svg 𗁈 TANGUT IDEOGRAPH-17048
U+17049 (94281) TANGUT IDEOGRAPH-17049.svg 𗁉 TANGUT IDEOGRAPH-17049
U+1704A (94282) TANGUT IDEOGRAPH-1704A.svg 𗁊 TANGUT IDEOGRAPH-1704A
U+1704B (94283) TANGUT IDEOGRAPH-1704B.svg 𗁋 TANGUT IDEOGRAPH-1704B
U+1704C (94284) TANGUT IDEOGRAPH-1704C.svg 𗁌 TANGUT IDEOGRAPH-1704C
U+1704D (94285) TANGUT IDEOGRAPH-1704D.svg 𗁍 TANGUT IDEOGRAPH-1704D
U+1704E (94286) TANGUT IDEOGRAPH-1704E.svg 𗁎 TANGUT IDEOGRAPH-1704E
U+1704F (94287) TANGUT IDEOGRAPH-1704F.svg 𗁏 TANGUT IDEOGRAPH-1704F
U+17050 (94288) TANGUT IDEOGRAPH-17050.svg 𗁐 TANGUT IDEOGRAPH-17050
U+17051 (94289) TANGUT IDEOGRAPH-17051.svg 𗁑 TANGUT IDEOGRAPH-17051
U+17052 (94290) TANGUT IDEOGRAPH-17052.svg 𗁒 TANGUT IDEOGRAPH-17052
U+17053 (94291) TANGUT IDEOGRAPH-17053.svg 𗁓 TANGUT IDEOGRAPH-17053
U+17054 (94292) TANGUT IDEOGRAPH-17054.svg 𗁔 TANGUT IDEOGRAPH-17054
U+17055 (94293) TANGUT IDEOGRAPH-17055.svg 𗁕 TANGUT IDEOGRAPH-17055
U+17056 (94294) TANGUT IDEOGRAPH-17056.svg 𗁖 TANGUT IDEOGRAPH-17056
U+17057 (94295) TANGUT IDEOGRAPH-17057.svg 𗁗 TANGUT IDEOGRAPH-17057
U+17058 (94296) TANGUT IDEOGRAPH-17058.svg 𗁘 TANGUT IDEOGRAPH-17058
U+17059 (94297) TANGUT IDEOGRAPH-17059.svg 𗁙 TANGUT IDEOGRAPH-17059
U+1705A (94298) TANGUT IDEOGRAPH-1705A.svg 𗁚 TANGUT IDEOGRAPH-1705A
U+1705B (94299) TANGUT IDEOGRAPH-1705B.svg 𗁛 TANGUT IDEOGRAPH-1705B
U+1705C (94300) TANGUT IDEOGRAPH-1705C.svg 𗁜 TANGUT IDEOGRAPH-1705C
U+1705D (94301) TANGUT IDEOGRAPH-1705D.svg 𗁝 TANGUT IDEOGRAPH-1705D
U+1705E (94302) TANGUT IDEOGRAPH-1705E.svg 𗁞 TANGUT IDEOGRAPH-1705E
U+1705F (94303) TANGUT IDEOGRAPH-1705F.svg 𗁟 TANGUT IDEOGRAPH-1705F
U+17060 (94304) TANGUT IDEOGRAPH-17060.svg 𗁠 TANGUT IDEOGRAPH-17060
U+17061 (94305) TANGUT IDEOGRAPH-17061.svg 𗁡 TANGUT IDEOGRAPH-17061
U+17062 (94306) TANGUT IDEOGRAPH-17062.svg 𗁢 TANGUT IDEOGRAPH-17062
U+17063 (94307) TANGUT IDEOGRAPH-17063.svg 𗁣 TANGUT IDEOGRAPH-17063
U+17064 (94308) TANGUT IDEOGRAPH-17064.svg 𗁤 TANGUT IDEOGRAPH-17064
U+17065 (94309) TANGUT IDEOGRAPH-17065.svg 𗁥 TANGUT IDEOGRAPH-17065
U+17066 (94310) TANGUT IDEOGRAPH-17066.svg 𗁦 TANGUT IDEOGRAPH-17066
U+17067 (94311) TANGUT IDEOGRAPH-17067.svg 𗁧 TANGUT IDEOGRAPH-17067
U+17068 (94312) TANGUT IDEOGRAPH-17068.svg 𗁨 TANGUT IDEOGRAPH-17068
U+17069 (94313) TANGUT IDEOGRAPH-17069.svg 𗁩 TANGUT IDEOGRAPH-17069
U+1706A (94314) TANGUT IDEOGRAPH-1706A.svg 𗁪 TANGUT IDEOGRAPH-1706A
U+1706B (94315) TANGUT IDEOGRAPH-1706B.svg 𗁫 TANGUT IDEOGRAPH-1706B
U+1706C (94316) TANGUT IDEOGRAPH-1706C.svg 𗁬 TANGUT IDEOGRAPH-1706C
U+1706D (94317) TANGUT IDEOGRAPH-1706D.svg 𗁭 TANGUT IDEOGRAPH-1706D
U+1706E (94318) TANGUT IDEOGRAPH-1706E.svg 𗁮 TANGUT IDEOGRAPH-1706E
U+1706F (94319) TANGUT IDEOGRAPH-1706F.svg 𗁯 TANGUT IDEOGRAPH-1706F
U+17070 (94320) TANGUT IDEOGRAPH-17070.svg 𗁰 TANGUT IDEOGRAPH-17070
U+17071 (94321) TANGUT IDEOGRAPH-17071.svg 𗁱 TANGUT IDEOGRAPH-17071
U+17072 (94322) TANGUT IDEOGRAPH-17072.svg 𗁲 TANGUT IDEOGRAPH-17072
U+17073 (94323) TANGUT IDEOGRAPH-17073.svg 𗁳 TANGUT IDEOGRAPH-17073
U+17074 (94324) TANGUT IDEOGRAPH-17074.svg 𗁴 TANGUT IDEOGRAPH-17074
U+17075 (94325) TANGUT IDEOGRAPH-17075.svg 𗁵 TANGUT IDEOGRAPH-17075
U+17076 (94326) TANGUT IDEOGRAPH-17076.svg 𗁶 TANGUT IDEOGRAPH-17076
U+17077 (94327) TANGUT IDEOGRAPH-17077.svg 𗁷 TANGUT IDEOGRAPH-17077
U+17078 (94328) TANGUT IDEOGRAPH-17078.svg 𗁸 TANGUT IDEOGRAPH-17078
U+17079 (94329) TANGUT IDEOGRAPH-17079.svg 𗁹 TANGUT IDEOGRAPH-17079
U+1707A (94330) TANGUT IDEOGRAPH-1707A.svg 𗁺 TANGUT IDEOGRAPH-1707A
U+1707B (94331) TANGUT IDEOGRAPH-1707B.svg 𗁻 TANGUT IDEOGRAPH-1707B
U+1707C (94332) TANGUT IDEOGRAPH-1707C.svg 𗁼 TANGUT IDEOGRAPH-1707C
U+1707D (94333) TANGUT IDEOGRAPH-1707D.svg 𗁽 TANGUT IDEOGRAPH-1707D
U+1707E (94334) TANGUT IDEOGRAPH-1707E.svg 𗁾 TANGUT IDEOGRAPH-1707E
U+1707F (94335) TANGUT IDEOGRAPH-1707F.svg 𗁿 TANGUT IDEOGRAPH-1707F
U+17080 (94336) TANGUT IDEOGRAPH-17080.svg 𗂀 TANGUT IDEOGRAPH-17080
U+17081 (94337) TANGUT IDEOGRAPH-17081.svg 𗂁 TANGUT IDEOGRAPH-17081
U+17082 (94338) TANGUT IDEOGRAPH-17082.svg 𗂂 TANGUT IDEOGRAPH-17082
U+17083 (94339) TANGUT IDEOGRAPH-17083.svg 𗂃 TANGUT IDEOGRAPH-17083
U+17084 (94340) TANGUT IDEOGRAPH-17084.svg 𗂄 TANGUT IDEOGRAPH-17084
U+17085 (94341) TANGUT IDEOGRAPH-17085.svg 𗂅 TANGUT IDEOGRAPH-17085
U+17086 (94342) TANGUT IDEOGRAPH-17086.svg 𗂆 TANGUT IDEOGRAPH-17086
U+17087 (94343) TANGUT IDEOGRAPH-17087.svg 𗂇 TANGUT IDEOGRAPH-17087
U+17088 (94344) TANGUT IDEOGRAPH-17088.svg 𗂈 TANGUT IDEOGRAPH-17088
U+17089 (94345) TANGUT IDEOGRAPH-17089.svg 𗂉 TANGUT IDEOGRAPH-17089
U+1708A (94346) TANGUT IDEOGRAPH-1708A.svg 𗂊 TANGUT IDEOGRAPH-1708A
U+1708B (94347) TANGUT IDEOGRAPH-1708B.svg 𗂋 TANGUT IDEOGRAPH-1708B
U+1708C (94348) TANGUT IDEOGRAPH-1708C.svg 𗂌 TANGUT IDEOGRAPH-1708C
U+1708D (94349) TANGUT IDEOGRAPH-1708D.svg 𗂍 TANGUT IDEOGRAPH-1708D
U+1708E (94350) TANGUT IDEOGRAPH-1708E.svg 𗂎 TANGUT IDEOGRAPH-1708E
U+1708F (94351) TANGUT IDEOGRAPH-1708F.svg 𗂏 TANGUT IDEOGRAPH-1708F
U+17090 (94352) TANGUT IDEOGRAPH-17090.svg 𗂐 TANGUT IDEOGRAPH-17090
U+17091 (94353) TANGUT IDEOGRAPH-17091.svg 𗂑 TANGUT IDEOGRAPH-17091
U+17092 (94354) TANGUT IDEOGRAPH-17092.svg 𗂒 TANGUT IDEOGRAPH-17092
U+17093 (94355) TANGUT IDEOGRAPH-17093.svg 𗂓 TANGUT IDEOGRAPH-17093
U+17094 (94356) TANGUT IDEOGRAPH-17094.svg 𗂔 TANGUT IDEOGRAPH-17094
U+17095 (94357) TANGUT IDEOGRAPH-17095.svg 𗂕 TANGUT IDEOGRAPH-17095
U+17096 (94358) TANGUT IDEOGRAPH-17096.svg 𗂖 TANGUT IDEOGRAPH-17096
U+17097 (94359) TANGUT IDEOGRAPH-17097.svg 𗂗 TANGUT IDEOGRAPH-17097
U+17098 (94360) TANGUT IDEOGRAPH-17098.svg 𗂘 TANGUT IDEOGRAPH-17098
U+17099 (94361) TANGUT IDEOGRAPH-17099.svg 𗂙 TANGUT IDEOGRAPH-17099
U+1709A (94362) TANGUT IDEOGRAPH-1709A.svg 𗂚 TANGUT IDEOGRAPH-1709A
U+1709B (94363) TANGUT IDEOGRAPH-1709B.svg 𗂛 TANGUT IDEOGRAPH-1709B
U+1709C (94364) TANGUT IDEOGRAPH-1709C.svg 𗂜 TANGUT IDEOGRAPH-1709C
U+1709D (94365) TANGUT IDEOGRAPH-1709D.svg 𗂝 TANGUT IDEOGRAPH-1709D
U+1709E (94366) TANGUT IDEOGRAPH-1709E.svg 𗂞 TANGUT IDEOGRAPH-1709E
U+1709F (94367) TANGUT IDEOGRAPH-1709F.svg 𗂟 TANGUT IDEOGRAPH-1709F
U+170A0 (94368) TANGUT IDEOGRAPH-170A0.svg 𗂠 TANGUT IDEOGRAPH-170A0
U+170A1 (94369) TANGUT IDEOGRAPH-170A1.svg 𗂡 TANGUT IDEOGRAPH-170A1
U+170A2 (94370) TANGUT IDEOGRAPH-170A2.svg 𗂢 TANGUT IDEOGRAPH-170A2
U+170A3 (94371) TANGUT IDEOGRAPH-170A3.svg 𗂣 TANGUT IDEOGRAPH-170A3
U+170A4 (94372) TANGUT IDEOGRAPH-170A4.svg 𗂤 TANGUT IDEOGRAPH-170A4
U+170A5 (94373) TANGUT IDEOGRAPH-170A5.svg 𗂥 TANGUT IDEOGRAPH-170A5
U+170A6 (94374) TANGUT IDEOGRAPH-170A6.svg 𗂦 TANGUT IDEOGRAPH-170A6
U+170A7 (94375) TANGUT IDEOGRAPH-170A7.svg 𗂧 TANGUT IDEOGRAPH-170A7
U+170A8 (94376) TANGUT IDEOGRAPH-170A8.svg 𗂨 TANGUT IDEOGRAPH-170A8
U+170A9 (94377) TANGUT IDEOGRAPH-170A9.svg 𗂩 TANGUT IDEOGRAPH-170A9
U+170AA (94378) TANGUT IDEOGRAPH-170AA.svg 𗂪 TANGUT IDEOGRAPH-170AA
U+170AB (94379) TANGUT IDEOGRAPH-170AB.svg 𗂫 TANGUT IDEOGRAPH-170AB
U+170AC (94380) TANGUT IDEOGRAPH-170AC.svg 𗂬 TANGUT IDEOGRAPH-170AC
U+170AD (94381) TANGUT IDEOGRAPH-170AD.svg 𗂭 TANGUT IDEOGRAPH-170AD
U+170AE (94382) TANGUT IDEOGRAPH-170AE.svg 𗂮 TANGUT IDEOGRAPH-170AE
U+170AF (94383) TANGUT IDEOGRAPH-170AF.svg 𗂯 TANGUT IDEOGRAPH-170AF
U+170B0 (94384) TANGUT IDEOGRAPH-170B0.svg 𗂰 TANGUT IDEOGRAPH-170B0
U+170B1 (94385) TANGUT IDEOGRAPH-170B1.svg 𗂱 TANGUT IDEOGRAPH-170B1
U+170B2 (94386) TANGUT IDEOGRAPH-170B2.svg 𗂲 TANGUT IDEOGRAPH-170B2
U+170B3 (94387) TANGUT IDEOGRAPH-170B3.svg 𗂳 TANGUT IDEOGRAPH-170B3
U+170B4 (94388) TANGUT IDEOGRAPH-170B4.svg 𗂴 TANGUT IDEOGRAPH-170B4
U+170B5 (94389) TANGUT IDEOGRAPH-170B5.svg 𗂵 TANGUT IDEOGRAPH-170B5
U+170B6 (94390) TANGUT IDEOGRAPH-170B6.svg 𗂶 TANGUT IDEOGRAPH-170B6
U+170B7 (94391) TANGUT IDEOGRAPH-170B7.svg 𗂷 TANGUT IDEOGRAPH-170B7
U+170B8 (94392) TANGUT IDEOGRAPH-170B8.svg 𗂸 TANGUT IDEOGRAPH-170B8
U+170B9 (94393) TANGUT IDEOGRAPH-170B9.svg 𗂹 TANGUT IDEOGRAPH-170B9
U+170BA (94394) TANGUT IDEOGRAPH-170BA.svg 𗂺 TANGUT IDEOGRAPH-170BA
U+170BB (94395) TANGUT IDEOGRAPH-170BB.svg 𗂻 TANGUT IDEOGRAPH-170BB
U+170BC (94396) TANGUT IDEOGRAPH-170BC.svg 𗂼 TANGUT IDEOGRAPH-170BC
U+170BD (94397) TANGUT IDEOGRAPH-170BD.svg 𗂽 TANGUT IDEOGRAPH-170BD
U+170BE (94398) TANGUT IDEOGRAPH-170BE.svg 𗂾 TANGUT IDEOGRAPH-170BE
U+170BF (94399) TANGUT IDEOGRAPH-170BF.svg 𗂿 TANGUT IDEOGRAPH-170BF
U+170C0 (94400) TANGUT IDEOGRAPH-170C0.svg 𗃀 TANGUT IDEOGRAPH-170C0
U+170C1 (94401) TANGUT IDEOGRAPH-170C1.svg 𗃁 TANGUT IDEOGRAPH-170C1
U+170C2 (94402) TANGUT IDEOGRAPH-170C2.svg 𗃂 TANGUT IDEOGRAPH-170C2
U+170C3 (94403) TANGUT IDEOGRAPH-170C3.svg 𗃃 TANGUT IDEOGRAPH-170C3
U+170C4 (94404) TANGUT IDEOGRAPH-170C4.svg 𗃄 TANGUT IDEOGRAPH-170C4
U+170C5 (94405) TANGUT IDEOGRAPH-170C5.svg 𗃅 TANGUT IDEOGRAPH-170C5
U+170C6 (94406) TANGUT IDEOGRAPH-170C6.svg 𗃆 TANGUT IDEOGRAPH-170C6
U+170C7 (94407) TANGUT IDEOGRAPH-170C7.svg 𗃇 TANGUT IDEOGRAPH-170C7
U+170C8 (94408) TANGUT IDEOGRAPH-170C8.svg 𗃈 TANGUT IDEOGRAPH-170C8
U+170C9 (94409) TANGUT IDEOGRAPH-170C9.svg 𗃉 TANGUT IDEOGRAPH-170C9
U+170CA (94410) TANGUT IDEOGRAPH-170CA.svg 𗃊 TANGUT IDEOGRAPH-170CA
U+170CB (94411) TANGUT IDEOGRAPH-170CB.svg 𗃋 TANGUT IDEOGRAPH-170CB
U+170CC (94412) TANGUT IDEOGRAPH-170CC.svg 𗃌 TANGUT IDEOGRAPH-170CC
U+170CD (94413) TANGUT IDEOGRAPH-170CD.svg 𗃍 TANGUT IDEOGRAPH-170CD
U+170CE (94414) TANGUT IDEOGRAPH-170CE.svg 𗃎 TANGUT IDEOGRAPH-170CE
U+170CF (94415) TANGUT IDEOGRAPH-170CF.svg 𗃏 TANGUT IDEOGRAPH-170CF
U+170D0 (94416) TANGUT IDEOGRAPH-170D0.svg 𗃐 TANGUT IDEOGRAPH-170D0
U+170D1 (94417) TANGUT IDEOGRAPH-170D1.svg 𗃑 TANGUT IDEOGRAPH-170D1
U+170D2 (94418) TANGUT IDEOGRAPH-170D2.svg 𗃒 TANGUT IDEOGRAPH-170D2
U+170D3 (94419) TANGUT IDEOGRAPH-170D3.svg 𗃓 TANGUT IDEOGRAPH-170D3
U+170D4 (94420) TANGUT IDEOGRAPH-170D4.svg 𗃔 TANGUT IDEOGRAPH-170D4
U+170D5 (94421) TANGUT IDEOGRAPH-170D5.svg 𗃕 TANGUT IDEOGRAPH-170D5
U+170D6 (94422) TANGUT IDEOGRAPH-170D6.svg 𗃖 TANGUT IDEOGRAPH-170D6
U+170D7 (94423) TANGUT IDEOGRAPH-170D7.svg 𗃗 TANGUT IDEOGRAPH-170D7
U+170D8 (94424) TANGUT IDEOGRAPH-170D8.svg 𗃘 TANGUT IDEOGRAPH-170D8
U+170D9 (94425) TANGUT IDEOGRAPH-170D9.svg 𗃙 TANGUT IDEOGRAPH-170D9
U+170DA (94426) TANGUT IDEOGRAPH-170DA.svg 𗃚 TANGUT IDEOGRAPH-170DA
U+170DB (94427) TANGUT IDEOGRAPH-170DB.svg 𗃛 TANGUT IDEOGRAPH-170DB
U+170DC (94428) TANGUT IDEOGRAPH-170DC.svg 𗃜 TANGUT IDEOGRAPH-170DC
U+170DD (94429) TANGUT IDEOGRAPH-170DD.svg 𗃝 TANGUT IDEOGRAPH-170DD
U+170DE (94430) TANGUT IDEOGRAPH-170DE.svg 𗃞 TANGUT IDEOGRAPH-170DE
U+170DF (94431) TANGUT IDEOGRAPH-170DF.svg 𗃟 TANGUT IDEOGRAPH-170DF
U+170E0 (94432) TANGUT IDEOGRAPH-170E0.svg 𗃠 TANGUT IDEOGRAPH-170E0
U+170E1 (94433) TANGUT IDEOGRAPH-170E1.svg 𗃡 TANGUT IDEOGRAPH-170E1
U+170E2 (94434) TANGUT IDEOGRAPH-170E2.svg 𗃢 TANGUT IDEOGRAPH-170E2
U+170E3 (94435) TANGUT IDEOGRAPH-170E3.svg 𗃣 TANGUT IDEOGRAPH-170E3
U+170E4 (94436) TANGUT IDEOGRAPH-170E4.svg 𗃤 TANGUT IDEOGRAPH-170E4
U+170E5 (94437) TANGUT IDEOGRAPH-170E5.svg 𗃥 TANGUT IDEOGRAPH-170E5
U+170E6 (94438) TANGUT IDEOGRAPH-170E6.svg 𗃦 TANGUT IDEOGRAPH-170E6
U+170E7 (94439) TANGUT IDEOGRAPH-170E7.svg 𗃧 TANGUT IDEOGRAPH-170E7
U+170E8 (94440) TANGUT IDEOGRAPH-170E8.svg 𗃨 TANGUT IDEOGRAPH-170E8
U+170E9 (94441) TANGUT IDEOGRAPH-170E9.svg 𗃩 TANGUT IDEOGRAPH-170E9
U+170EA (94442) TANGUT IDEOGRAPH-170EA.svg 𗃪 TANGUT IDEOGRAPH-170EA
U+170EB (94443) TANGUT IDEOGRAPH-170EB.svg 𗃫 TANGUT IDEOGRAPH-170EB
U+170EC (94444) TANGUT IDEOGRAPH-170EC.svg 𗃬 TANGUT IDEOGRAPH-170EC
U+170ED (94445) TANGUT IDEOGRAPH-170ED.svg 𗃭 TANGUT IDEOGRAPH-170ED
U+170EE (94446) TANGUT IDEOGRAPH-170EE.svg 𗃮 TANGUT IDEOGRAPH-170EE
U+170EF (94447) TANGUT IDEOGRAPH-170EF.svg 𗃯 TANGUT IDEOGRAPH-170EF
U+170F0 (94448) TANGUT IDEOGRAPH-170F0.svg 𗃰 TANGUT IDEOGRAPH-170F0
U+170F1 (94449) TANGUT IDEOGRAPH-170F1.svg 𗃱 TANGUT IDEOGRAPH-170F1
U+170F2 (94450) TANGUT IDEOGRAPH-170F2.svg 𗃲 TANGUT IDEOGRAPH-170F2
U+170F3 (94451) TANGUT IDEOGRAPH-170F3.svg 𗃳 TANGUT IDEOGRAPH-170F3
U+170F4 (94452) TANGUT IDEOGRAPH-170F4.svg 𗃴 TANGUT IDEOGRAPH-170F4
U+170F5 (94453) TANGUT IDEOGRAPH-170F5.svg 𗃵 TANGUT IDEOGRAPH-170F5
U+170F6 (94454) TANGUT IDEOGRAPH-170F6.svg 𗃶 TANGUT IDEOGRAPH-170F6
U+170F7 (94455) TANGUT IDEOGRAPH-170F7.svg 𗃷 TANGUT IDEOGRAPH-170F7
U+170F8 (94456) TANGUT IDEOGRAPH-170F8.svg 𗃸 TANGUT IDEOGRAPH-170F8
U+170F9 (94457) TANGUT IDEOGRAPH-170F9.svg 𗃹 TANGUT IDEOGRAPH-170F9
U+170FA (94458) TANGUT IDEOGRAPH-170FA.svg 𗃺 TANGUT IDEOGRAPH-170FA
U+170FB (94459) TANGUT IDEOGRAPH-170FB.svg 𗃻 TANGUT IDEOGRAPH-170FB
U+170FC (94460) TANGUT IDEOGRAPH-170FC.svg 𗃼 TANGUT IDEOGRAPH-170FC
U+170FD (94461) TANGUT IDEOGRAPH-170FD.svg 𗃽 TANGUT IDEOGRAPH-170FD
U+170FE (94462) TANGUT IDEOGRAPH-170FE.svg 𗃾 TANGUT IDEOGRAPH-170FE
U+170FF (94463) TANGUT IDEOGRAPH-170FF.svg 𗃿 TANGUT IDEOGRAPH-170FF
U+17100 (94464) TANGUT IDEOGRAPH-17100.svg 𗄀 TANGUT IDEOGRAPH-17100
U+17101 (94465) TANGUT IDEOGRAPH-17101.svg 𗄁 TANGUT IDEOGRAPH-17101
U+17102 (94466) TANGUT IDEOGRAPH-17102.svg 𗄂 TANGUT IDEOGRAPH-17102
U+17103 (94467) TANGUT IDEOGRAPH-17103.svg 𗄃 TANGUT IDEOGRAPH-17103
U+17104 (94468) TANGUT IDEOGRAPH-17104.svg 𗄄 TANGUT IDEOGRAPH-17104
U+17105 (94469) TANGUT IDEOGRAPH-17105.svg 𗄅 TANGUT IDEOGRAPH-17105
U+17106 (94470) TANGUT IDEOGRAPH-17106.svg 𗄆 TANGUT IDEOGRAPH-17106
U+17107 (94471) TANGUT IDEOGRAPH-17107.svg 𗄇 TANGUT IDEOGRAPH-17107
U+17108 (94472) TANGUT IDEOGRAPH-17108.svg 𗄈 TANGUT IDEOGRAPH-17108
U+17109 (94473) TANGUT IDEOGRAPH-17109.svg 𗄉 TANGUT IDEOGRAPH-17109
U+1710A (94474) TANGUT IDEOGRAPH-1710A.svg 𗄊 TANGUT IDEOGRAPH-1710A
U+1710B (94475) TANGUT IDEOGRAPH-1710B.svg 𗄋 TANGUT IDEOGRAPH-1710B
U+1710C (94476) TANGUT IDEOGRAPH-1710C.svg 𗄌 TANGUT IDEOGRAPH-1710C
U+1710D (94477) TANGUT IDEOGRAPH-1710D.svg 𗄍 TANGUT IDEOGRAPH-1710D
U+1710E (94478) TANGUT IDEOGRAPH-1710E.svg 𗄎 TANGUT IDEOGRAPH-1710E
U+1710F (94479) TANGUT IDEOGRAPH-1710F.svg 𗄏 TANGUT IDEOGRAPH-1710F
U+17110 (94480) TANGUT IDEOGRAPH-17110.svg 𗄐 TANGUT IDEOGRAPH-17110
U+17111 (94481) TANGUT IDEOGRAPH-17111.svg 𗄑 TANGUT IDEOGRAPH-17111
U+17112 (94482) TANGUT IDEOGRAPH-17112.svg 𗄒 TANGUT IDEOGRAPH-17112
U+17113 (94483) TANGUT IDEOGRAPH-17113.svg 𗄓 TANGUT IDEOGRAPH-17113
U+17114 (94484) TANGUT IDEOGRAPH-17114.svg 𗄔 TANGUT IDEOGRAPH-17114
U+17115 (94485) TANGUT IDEOGRAPH-17115.svg 𗄕 TANGUT IDEOGRAPH-17115
U+17116 (94486) TANGUT IDEOGRAPH-17116.svg 𗄖 TANGUT IDEOGRAPH-17116
U+17117 (94487) TANGUT IDEOGRAPH-17117.svg 𗄗 TANGUT IDEOGRAPH-17117
U+17118 (94488) TANGUT IDEOGRAPH-17118.svg 𗄘 TANGUT IDEOGRAPH-17118
U+17119 (94489) TANGUT IDEOGRAPH-17119.svg 𗄙 TANGUT IDEOGRAPH-17119
U+1711A (94490) TANGUT IDEOGRAPH-1711A.svg 𗄚 TANGUT IDEOGRAPH-1711A
U+1711B (94491) TANGUT IDEOGRAPH-1711B.svg 𗄛 TANGUT IDEOGRAPH-1711B
U+1711C (94492) TANGUT IDEOGRAPH-1711C.svg 𗄜 TANGUT IDEOGRAPH-1711C
U+1711D (94493) TANGUT IDEOGRAPH-1711D.svg 𗄝 TANGUT IDEOGRAPH-1711D
U+1711E (94494) TANGUT IDEOGRAPH-1711E.svg 𗄞 TANGUT IDEOGRAPH-1711E
U+1711F (94495) TANGUT IDEOGRAPH-1711F.svg 𗄟 TANGUT IDEOGRAPH-1711F
U+17120 (94496) TANGUT IDEOGRAPH-17120.svg 𗄠 TANGUT IDEOGRAPH-17120
U+17121 (94497) TANGUT IDEOGRAPH-17121.svg 𗄡 TANGUT IDEOGRAPH-17121
U+17122 (94498) TANGUT IDEOGRAPH-17122.svg 𗄢 TANGUT IDEOGRAPH-17122
U+17123 (94499) TANGUT IDEOGRAPH-17123.svg 𗄣 TANGUT IDEOGRAPH-17123
U+17124 (94500) TANGUT IDEOGRAPH-17124.svg 𗄤 TANGUT IDEOGRAPH-17124
U+17125 (94501) TANGUT IDEOGRAPH-17125.svg 𗄥 TANGUT IDEOGRAPH-17125
U+17126 (94502) TANGUT IDEOGRAPH-17126.svg 𗄦 TANGUT IDEOGRAPH-17126
U+17127 (94503) TANGUT IDEOGRAPH-17127.svg 𗄧 TANGUT IDEOGRAPH-17127
U+17128 (94504) TANGUT IDEOGRAPH-17128.svg 𗄨 TANGUT IDEOGRAPH-17128
U+17129 (94505) TANGUT IDEOGRAPH-17129.svg 𗄩 TANGUT IDEOGRAPH-17129
U+1712A (94506) TANGUT IDEOGRAPH-1712A.svg 𗄪 TANGUT IDEOGRAPH-1712A
U+1712B (94507) TANGUT IDEOGRAPH-1712B.svg 𗄫 TANGUT IDEOGRAPH-1712B
U+1712C (94508) TANGUT IDEOGRAPH-1712C.svg 𗄬 TANGUT IDEOGRAPH-1712C
U+1712D (94509) TANGUT IDEOGRAPH-1712D.svg 𗄭 TANGUT IDEOGRAPH-1712D
U+1712E (94510) TANGUT IDEOGRAPH-1712E.svg 𗄮 TANGUT IDEOGRAPH-1712E
U+1712F (94511) TANGUT IDEOGRAPH-1712F.svg 𗄯 TANGUT IDEOGRAPH-1712F
U+17130 (94512) TANGUT IDEOGRAPH-17130.svg 𗄰 TANGUT IDEOGRAPH-17130
U+17131 (94513) TANGUT IDEOGRAPH-17131.svg 𗄱 TANGUT IDEOGRAPH-17131
U+17132 (94514) TANGUT IDEOGRAPH-17132.svg 𗄲 TANGUT IDEOGRAPH-17132
U+17133 (94515) TANGUT IDEOGRAPH-17133.svg 𗄳 TANGUT IDEOGRAPH-17133
U+17134 (94516) TANGUT IDEOGRAPH-17134.svg 𗄴 TANGUT IDEOGRAPH-17134
U+17135 (94517) TANGUT IDEOGRAPH-17135.svg 𗄵 TANGUT IDEOGRAPH-17135
U+17136 (94518) TANGUT IDEOGRAPH-17136.svg 𗄶 TANGUT IDEOGRAPH-17136
U+17137 (94519) TANGUT IDEOGRAPH-17137.svg 𗄷 TANGUT IDEOGRAPH-17137
U+17138 (94520) TANGUT IDEOGRAPH-17138.svg 𗄸 TANGUT IDEOGRAPH-17138
U+17139 (94521) TANGUT IDEOGRAPH-17139.svg 𗄹 TANGUT IDEOGRAPH-17139
U+1713A (94522) TANGUT IDEOGRAPH-1713A.svg 𗄺 TANGUT IDEOGRAPH-1713A
U+1713B (94523) TANGUT IDEOGRAPH-1713B.svg 𗄻 TANGUT IDEOGRAPH-1713B
U+1713C (94524) TANGUT IDEOGRAPH-1713C.svg 𗄼 TANGUT IDEOGRAPH-1713C
U+1713D (94525) TANGUT IDEOGRAPH-1713D.svg 𗄽 TANGUT IDEOGRAPH-1713D
U+1713E (94526) TANGUT IDEOGRAPH-1713E.svg 𗄾 TANGUT IDEOGRAPH-1713E
U+1713F (94527) TANGUT IDEOGRAPH-1713F.svg 𗄿 TANGUT IDEOGRAPH-1713F
U+17140 (94528) TANGUT IDEOGRAPH-17140.svg 𗅀 TANGUT IDEOGRAPH-17140
U+17141 (94529) TANGUT IDEOGRAPH-17141.svg 𗅁 TANGUT IDEOGRAPH-17141
U+17142 (94530) TANGUT IDEOGRAPH-17142.svg 𗅂 TANGUT IDEOGRAPH-17142
U+17143 (94531) TANGUT IDEOGRAPH-17143.svg 𗅃 TANGUT IDEOGRAPH-17143
U+17144 (94532) TANGUT IDEOGRAPH-17144.svg 𗅄 TANGUT IDEOGRAPH-17144
U+17145 (94533) TANGUT IDEOGRAPH-17145.svg 𗅅 TANGUT IDEOGRAPH-17145
U+17146 (94534) TANGUT IDEOGRAPH-17146.svg 𗅆 TANGUT IDEOGRAPH-17146
U+17147 (94535) TANGUT IDEOGRAPH-17147.svg 𗅇 TANGUT IDEOGRAPH-17147
U+17148 (94536) TANGUT IDEOGRAPH-17148.svg 𗅈 TANGUT IDEOGRAPH-17148
U+17149 (94537) TANGUT IDEOGRAPH-17149.svg 𗅉 TANGUT IDEOGRAPH-17149
U+1714A (94538) TANGUT IDEOGRAPH-1714A.svg 𗅊 TANGUT IDEOGRAPH-1714A
U+1714B (94539) TANGUT IDEOGRAPH-1714B.svg 𗅋 TANGUT IDEOGRAPH-1714B
U+1714C (94540) TANGUT IDEOGRAPH-1714C.svg 𗅌 TANGUT IDEOGRAPH-1714C
U+1714D (94541) TANGUT IDEOGRAPH-1714D.svg 𗅍 TANGUT IDEOGRAPH-1714D
U+1714E (94542) TANGUT IDEOGRAPH-1714E.svg 𗅎 TANGUT IDEOGRAPH-1714E
U+1714F (94543) TANGUT IDEOGRAPH-1714F.svg 𗅏 TANGUT IDEOGRAPH-1714F
U+17150 (94544) TANGUT IDEOGRAPH-17150.svg 𗅐 TANGUT IDEOGRAPH-17150
U+17151 (94545) TANGUT IDEOGRAPH-17151.svg 𗅑 TANGUT IDEOGRAPH-17151
U+17152 (94546) TANGUT IDEOGRAPH-17152.svg 𗅒 TANGUT IDEOGRAPH-17152
U+17153 (94547) TANGUT IDEOGRAPH-17153.svg 𗅓 TANGUT IDEOGRAPH-17153
U+17154 (94548) TANGUT IDEOGRAPH-17154.svg 𗅔 TANGUT IDEOGRAPH-17154
U+17155 (94549) TANGUT IDEOGRAPH-17155.svg 𗅕 TANGUT IDEOGRAPH-17155
U+17156 (94550) TANGUT IDEOGRAPH-17156.svg 𗅖 TANGUT IDEOGRAPH-17156
U+17157 (94551) TANGUT IDEOGRAPH-17157.svg 𗅗 TANGUT IDEOGRAPH-17157
U+17158 (94552) TANGUT IDEOGRAPH-17158.svg 𗅘 TANGUT IDEOGRAPH-17158
U+17159 (94553) TANGUT IDEOGRAPH-17159.svg 𗅙 TANGUT IDEOGRAPH-17159
U+1715A (94554) TANGUT IDEOGRAPH-1715A.svg 𗅚 TANGUT IDEOGRAPH-1715A
U+1715B (94555) TANGUT IDEOGRAPH-1715B.svg 𗅛 TANGUT IDEOGRAPH-1715B
U+1715C (94556) TANGUT IDEOGRAPH-1715C.svg 𗅜 TANGUT IDEOGRAPH-1715C
U+1715D (94557) TANGUT IDEOGRAPH-1715D.svg 𗅝 TANGUT IDEOGRAPH-1715D
U+1715E (94558) TANGUT IDEOGRAPH-1715E.svg 𗅞 TANGUT IDEOGRAPH-1715E
U+1715F (94559) TANGUT IDEOGRAPH-1715F.svg 𗅟 TANGUT IDEOGRAPH-1715F
U+17160 (94560) TANGUT IDEOGRAPH-17160.svg 𗅠 TANGUT IDEOGRAPH-17160
U+17161 (94561) TANGUT IDEOGRAPH-17161.svg 𗅡 TANGUT IDEOGRAPH-17161
U+17162 (94562) TANGUT IDEOGRAPH-17162.svg 𗅢 TANGUT IDEOGRAPH-17162
U+17163 (94563) TANGUT IDEOGRAPH-17163.svg 𗅣 TANGUT IDEOGRAPH-17163
U+17164 (94564) TANGUT IDEOGRAPH-17164.svg 𗅤 TANGUT IDEOGRAPH-17164
U+17165 (94565) TANGUT IDEOGRAPH-17165.svg 𗅥 TANGUT IDEOGRAPH-17165
U+17166 (94566) TANGUT IDEOGRAPH-17166.svg 𗅦 TANGUT IDEOGRAPH-17166
U+17167 (94567) TANGUT IDEOGRAPH-17167.svg 𗅧 TANGUT IDEOGRAPH-17167
U+17168 (94568) TANGUT IDEOGRAPH-17168.svg 𗅨 TANGUT IDEOGRAPH-17168
U+17169 (94569) TANGUT IDEOGRAPH-17169.svg 𗅩 TANGUT IDEOGRAPH-17169
U+1716A (94570) TANGUT IDEOGRAPH-1716A.svg 𗅪 TANGUT IDEOGRAPH-1716A
U+1716B (94571) TANGUT IDEOGRAPH-1716B.svg 𗅫 TANGUT IDEOGRAPH-1716B
U+1716C (94572) TANGUT IDEOGRAPH-1716C.svg 𗅬 TANGUT IDEOGRAPH-1716C
U+1716D (94573) TANGUT IDEOGRAPH-1716D.svg 𗅭 TANGUT IDEOGRAPH-1716D
U+1716E (94574) TANGUT IDEOGRAPH-1716E.svg 𗅮 TANGUT IDEOGRAPH-1716E
U+1716F (94575) TANGUT IDEOGRAPH-1716F.svg 𗅯 TANGUT IDEOGRAPH-1716F
U+17170 (94576) TANGUT IDEOGRAPH-17170.svg 𗅰 TANGUT IDEOGRAPH-17170
U+17171 (94577) TANGUT IDEOGRAPH-17171.svg 𗅱 TANGUT IDEOGRAPH-17171
U+17172 (94578) TANGUT IDEOGRAPH-17172.svg 𗅲 TANGUT IDEOGRAPH-17172
U+17173 (94579) TANGUT IDEOGRAPH-17173.svg 𗅳 TANGUT IDEOGRAPH-17173
U+17174 (94580) TANGUT IDEOGRAPH-17174.svg 𗅴 TANGUT IDEOGRAPH-17174
U+17175 (94581) TANGUT IDEOGRAPH-17175.svg 𗅵 TANGUT IDEOGRAPH-17175
U+17176 (94582) TANGUT IDEOGRAPH-17176.svg 𗅶 TANGUT IDEOGRAPH-17176
U+17177 (94583) TANGUT IDEOGRAPH-17177.svg 𗅷 TANGUT IDEOGRAPH-17177
U+17178 (94584) TANGUT IDEOGRAPH-17178.svg 𗅸 TANGUT IDEOGRAPH-17178
U+17179 (94585) TANGUT IDEOGRAPH-17179.svg 𗅹 TANGUT IDEOGRAPH-17179
U+1717A (94586) TANGUT IDEOGRAPH-1717A.svg 𗅺 TANGUT IDEOGRAPH-1717A
U+1717B (94587) TANGUT IDEOGRAPH-1717B.svg 𗅻 TANGUT IDEOGRAPH-1717B
U+1717C (94588) TANGUT IDEOGRAPH-1717C.svg 𗅼 TANGUT IDEOGRAPH-1717C
U+1717D (94589) TANGUT IDEOGRAPH-1717D.svg 𗅽 TANGUT IDEOGRAPH-1717D
U+1717E (94590) TANGUT IDEOGRAPH-1717E.svg 𗅾 TANGUT IDEOGRAPH-1717E
U+1717F (94591) TANGUT IDEOGRAPH-1717F.svg 𗅿 TANGUT IDEOGRAPH-1717F
U+17180 (94592) TANGUT IDEOGRAPH-17180.svg 𗆀 TANGUT IDEOGRAPH-17180
U+17181 (94593) TANGUT IDEOGRAPH-17181.svg 𗆁 TANGUT IDEOGRAPH-17181
U+17182 (94594) TANGUT IDEOGRAPH-17182.svg 𗆂 TANGUT IDEOGRAPH-17182
U+17183 (94595) TANGUT IDEOGRAPH-17183.svg 𗆃 TANGUT IDEOGRAPH-17183
U+17184 (94596) TANGUT IDEOGRAPH-17184.svg 𗆄 TANGUT IDEOGRAPH-17184
U+17185 (94597) TANGUT IDEOGRAPH-17185.svg 𗆅 TANGUT IDEOGRAPH-17185
U+17186 (94598) TANGUT IDEOGRAPH-17186.svg 𗆆 TANGUT IDEOGRAPH-17186
U+17187 (94599) TANGUT IDEOGRAPH-17187.svg 𗆇 TANGUT IDEOGRAPH-17187
U+17188 (94600) TANGUT IDEOGRAPH-17188.svg 𗆈 TANGUT IDEOGRAPH-17188
U+17189 (94601) TANGUT IDEOGRAPH-17189.svg 𗆉 TANGUT IDEOGRAPH-17189
U+1718A (94602) TANGUT IDEOGRAPH-1718A.svg 𗆊 TANGUT IDEOGRAPH-1718A
U+1718B (94603) TANGUT IDEOGRAPH-1718B.svg 𗆋 TANGUT IDEOGRAPH-1718B
U+1718C (94604) TANGUT IDEOGRAPH-1718C.svg 𗆌 TANGUT IDEOGRAPH-1718C
U+1718D (94605) TANGUT IDEOGRAPH-1718D.svg 𗆍 TANGUT IDEOGRAPH-1718D
U+1718E (94606) TANGUT IDEOGRAPH-1718E.svg 𗆎 TANGUT IDEOGRAPH-1718E
U+1718F (94607) TANGUT IDEOGRAPH-1718F.svg 𗆏 TANGUT IDEOGRAPH-1718F
U+17190 (94608) TANGUT IDEOGRAPH-17190.svg 𗆐 TANGUT IDEOGRAPH-17190
U+17191 (94609) TANGUT IDEOGRAPH-17191.svg 𗆑 TANGUT IDEOGRAPH-17191
U+17192 (94610) TANGUT IDEOGRAPH-17192.svg 𗆒 TANGUT IDEOGRAPH-17192
U+17193 (94611) TANGUT IDEOGRAPH-17193.svg 𗆓 TANGUT IDEOGRAPH-17193
U+17194 (94612) TANGUT IDEOGRAPH-17194.svg 𗆔 TANGUT IDEOGRAPH-17194
U+17195 (94613) TANGUT IDEOGRAPH-17195.svg 𗆕 TANGUT IDEOGRAPH-17195
U+17196 (94614) TANGUT IDEOGRAPH-17196.svg 𗆖 TANGUT IDEOGRAPH-17196
U+17197 (94615) TANGUT IDEOGRAPH-17197.svg 𗆗 TANGUT IDEOGRAPH-17197
U+17198 (94616) TANGUT IDEOGRAPH-17198.svg 𗆘 TANGUT IDEOGRAPH-17198
U+17199 (94617) TANGUT IDEOGRAPH-17199.svg 𗆙 TANGUT IDEOGRAPH-17199
U+1719A (94618) TANGUT IDEOGRAPH-1719A.svg 𗆚 TANGUT IDEOGRAPH-1719A
U+1719B (94619) TANGUT IDEOGRAPH-1719B.svg 𗆛 TANGUT IDEOGRAPH-1719B
U+1719C (94620) TANGUT IDEOGRAPH-1719C.svg 𗆜 TANGUT IDEOGRAPH-1719C
U+1719D (94621) TANGUT IDEOGRAPH-1719D.svg 𗆝 TANGUT IDEOGRAPH-1719D
U+1719E (94622) TANGUT IDEOGRAPH-1719E.svg 𗆞 TANGUT IDEOGRAPH-1719E
U+1719F (94623) TANGUT IDEOGRAPH-1719F.svg 𗆟 TANGUT IDEOGRAPH-1719F
U+171A0 (94624) TANGUT IDEOGRAPH-171A0.svg 𗆠 TANGUT IDEOGRAPH-171A0
U+171A1 (94625) TANGUT IDEOGRAPH-171A1.svg 𗆡 TANGUT IDEOGRAPH-171A1
U+171A2 (94626) TANGUT IDEOGRAPH-171A2.svg 𗆢 TANGUT IDEOGRAPH-171A2
U+171A3 (94627) TANGUT IDEOGRAPH-171A3.svg 𗆣 TANGUT IDEOGRAPH-171A3
U+171A4 (94628) TANGUT IDEOGRAPH-171A4.svg 𗆤 TANGUT IDEOGRAPH-171A4
U+171A5 (94629) TANGUT IDEOGRAPH-171A5.svg 𗆥 TANGUT IDEOGRAPH-171A5
U+171A6 (94630) TANGUT IDEOGRAPH-171A6.svg 𗆦 TANGUT IDEOGRAPH-171A6
U+171A7 (94631) TANGUT IDEOGRAPH-171A7.svg 𗆧 TANGUT IDEOGRAPH-171A7
U+171A8 (94632) TANGUT IDEOGRAPH-171A8.svg 𗆨 TANGUT IDEOGRAPH-171A8
U+171A9 (94633) TANGUT IDEOGRAPH-171A9.svg 𗆩 TANGUT IDEOGRAPH-171A9
U+171AA (94634) TANGUT IDEOGRAPH-171AA.svg 𗆪 TANGUT IDEOGRAPH-171AA
U+171AB (94635) TANGUT IDEOGRAPH-171AB.svg 𗆫 TANGUT IDEOGRAPH-171AB
U+171AC (94636) TANGUT IDEOGRAPH-171AC.svg 𗆬 TANGUT IDEOGRAPH-171AC
U+171AD (94637) TANGUT IDEOGRAPH-171AD.svg 𗆭 TANGUT IDEOGRAPH-171AD
U+171AE (94638) TANGUT IDEOGRAPH-171AE.svg 𗆮 TANGUT IDEOGRAPH-171AE
U+171AF (94639) TANGUT IDEOGRAPH-171AF.svg 𗆯 TANGUT IDEOGRAPH-171AF
U+171B0 (94640) TANGUT IDEOGRAPH-171B0.svg 𗆰 TANGUT IDEOGRAPH-171B0
U+171B1 (94641) TANGUT IDEOGRAPH-171B1.svg 𗆱 TANGUT IDEOGRAPH-171B1
U+171B2 (94642) TANGUT IDEOGRAPH-171B2.svg 𗆲 TANGUT IDEOGRAPH-171B2
U+171B3 (94643) TANGUT IDEOGRAPH-171B3.svg 𗆳 TANGUT IDEOGRAPH-171B3
U+171B4 (94644) TANGUT IDEOGRAPH-171B4.svg 𗆴 TANGUT IDEOGRAPH-171B4
U+171B5 (94645) TANGUT IDEOGRAPH-171B5.svg 𗆵 TANGUT IDEOGRAPH-171B5
U+171B6 (94646) TANGUT IDEOGRAPH-171B6.svg 𗆶 TANGUT IDEOGRAPH-171B6
U+171B7 (94647) TANGUT IDEOGRAPH-171B7.svg 𗆷 TANGUT IDEOGRAPH-171B7
U+171B8 (94648) TANGUT IDEOGRAPH-171B8.svg 𗆸 TANGUT IDEOGRAPH-171B8
U+171B9 (94649) TANGUT IDEOGRAPH-171B9.svg 𗆹 TANGUT IDEOGRAPH-171B9
U+171BA (94650) TANGUT IDEOGRAPH-171BA.svg 𗆺 TANGUT IDEOGRAPH-171BA
U+171BB (94651) TANGUT IDEOGRAPH-171BB.svg 𗆻 TANGUT IDEOGRAPH-171BB
U+171BC (94652) TANGUT IDEOGRAPH-171BC.svg 𗆼 TANGUT IDEOGRAPH-171BC
U+171BD (94653) TANGUT IDEOGRAPH-171BD.svg 𗆽 TANGUT IDEOGRAPH-171BD
U+171BE (94654) TANGUT IDEOGRAPH-171BE.svg 𗆾 TANGUT IDEOGRAPH-171BE
U+171BF (94655) TANGUT IDEOGRAPH-171BF.svg 𗆿 TANGUT IDEOGRAPH-171BF
U+171C0 (94656) TANGUT IDEOGRAPH-171C0.svg 𗇀 TANGUT IDEOGRAPH-171C0
U+171C1 (94657) TANGUT IDEOGRAPH-171C1.svg 𗇁 TANGUT IDEOGRAPH-171C1
U+171C2 (94658) TANGUT IDEOGRAPH-171C2.svg 𗇂 TANGUT IDEOGRAPH-171C2
U+171C3 (94659) TANGUT IDEOGRAPH-171C3.svg 𗇃 TANGUT IDEOGRAPH-171C3
U+171C4 (94660) TANGUT IDEOGRAPH-171C4.svg 𗇄 TANGUT IDEOGRAPH-171C4
U+171C5 (94661) TANGUT IDEOGRAPH-171C5.svg 𗇅 TANGUT IDEOGRAPH-171C5
U+171C6 (94662) TANGUT IDEOGRAPH-171C6.svg 𗇆 TANGUT IDEOGRAPH-171C6
U+171C7 (94663) TANGUT IDEOGRAPH-171C7.svg 𗇇 TANGUT IDEOGRAPH-171C7
U+171C8 (94664) TANGUT IDEOGRAPH-171C8.svg 𗇈 TANGUT IDEOGRAPH-171C8
U+171C9 (94665) TANGUT IDEOGRAPH-171C9.svg 𗇉 TANGUT IDEOGRAPH-171C9
U+171CA (94666) TANGUT IDEOGRAPH-171CA.svg 𗇊 TANGUT IDEOGRAPH-171CA
U+171CB (94667) TANGUT IDEOGRAPH-171CB.svg 𗇋 TANGUT IDEOGRAPH-171CB
U+171CC (94668) TANGUT IDEOGRAPH-171CC.svg 𗇌 TANGUT IDEOGRAPH-171CC
U+171CD (94669) TANGUT IDEOGRAPH-171CD.svg 𗇍 TANGUT IDEOGRAPH-171CD
U+171CE (94670) TANGUT IDEOGRAPH-171CE.svg 𗇎 TANGUT IDEOGRAPH-171CE
U+171CF (94671) TANGUT IDEOGRAPH-171CF.svg 𗇏 TANGUT IDEOGRAPH-171CF
U+171D0 (94672) TANGUT IDEOGRAPH-171D0.svg 𗇐 TANGUT IDEOGRAPH-171D0
U+171D1 (94673) TANGUT IDEOGRAPH-171D1.svg 𗇑 TANGUT IDEOGRAPH-171D1
U+171D2 (94674) TANGUT IDEOGRAPH-171D2.svg 𗇒 TANGUT IDEOGRAPH-171D2
U+171D3 (94675) TANGUT IDEOGRAPH-171D3.svg 𗇓 TANGUT IDEOGRAPH-171D3
U+171D4 (94676) TANGUT IDEOGRAPH-171D4.svg 𗇔 TANGUT IDEOGRAPH-171D4
U+171D5 (94677) TANGUT IDEOGRAPH-171D5.svg 𗇕 TANGUT IDEOGRAPH-171D5
U+171D6 (94678) TANGUT IDEOGRAPH-171D6.svg 𗇖 TANGUT IDEOGRAPH-171D6
U+171D7 (94679) TANGUT IDEOGRAPH-171D7.svg 𗇗 TANGUT IDEOGRAPH-171D7
U+171D8 (94680) TANGUT IDEOGRAPH-171D8.svg 𗇘 TANGUT IDEOGRAPH-171D8
U+171D9 (94681) TANGUT IDEOGRAPH-171D9.svg 𗇙 TANGUT IDEOGRAPH-171D9
U+171DA (94682) TANGUT IDEOGRAPH-171DA.svg 𗇚 TANGUT IDEOGRAPH-171DA
U+171DB (94683) TANGUT IDEOGRAPH-171DB.svg 𗇛 TANGUT IDEOGRAPH-171DB
U+171DC (94684) TANGUT IDEOGRAPH-171DC.svg 𗇜 TANGUT IDEOGRAPH-171DC
U+171DD (94685) TANGUT IDEOGRAPH-171DD.svg 𗇝 TANGUT IDEOGRAPH-171DD
U+171DE (94686) TANGUT IDEOGRAPH-171DE.svg 𗇞 TANGUT IDEOGRAPH-171DE
U+171DF (94687) TANGUT IDEOGRAPH-171DF.svg 𗇟 TANGUT IDEOGRAPH-171DF
U+171E0 (94688) TANGUT IDEOGRAPH-171E0.svg 𗇠 TANGUT IDEOGRAPH-171E0
U+171E1 (94689) TANGUT IDEOGRAPH-171E1.svg 𗇡 TANGUT IDEOGRAPH-171E1
U+171E2 (94690) TANGUT IDEOGRAPH-171E2.svg 𗇢 TANGUT IDEOGRAPH-171E2
U+171E3 (94691) TANGUT IDEOGRAPH-171E3.svg 𗇣 TANGUT IDEOGRAPH-171E3
U+171E4 (94692) TANGUT IDEOGRAPH-171E4.svg 𗇤 TANGUT IDEOGRAPH-171E4
U+171E5 (94693) TANGUT IDEOGRAPH-171E5.svg 𗇥 TANGUT IDEOGRAPH-171E5
U+171E6 (94694) TANGUT IDEOGRAPH-171E6.svg 𗇦 TANGUT IDEOGRAPH-171E6
U+171E7 (94695) TANGUT IDEOGRAPH-171E7.svg 𗇧 TANGUT IDEOGRAPH-171E7
U+171E8 (94696) TANGUT IDEOGRAPH-171E8.svg 𗇨 TANGUT IDEOGRAPH-171E8
U+171E9 (94697) TANGUT IDEOGRAPH-171E9.svg 𗇩 TANGUT IDEOGRAPH-171E9
U+171EA (94698) TANGUT IDEOGRAPH-171EA.svg 𗇪 TANGUT IDEOGRAPH-171EA
U+171EB (94699) TANGUT IDEOGRAPH-171EB.svg 𗇫 TANGUT IDEOGRAPH-171EB
U+171EC (94700) TANGUT IDEOGRAPH-171EC.svg 𗇬 TANGUT IDEOGRAPH-171EC
U+171ED (94701) TANGUT IDEOGRAPH-171ED.svg 𗇭 TANGUT IDEOGRAPH-171ED
U+171EE (94702) TANGUT IDEOGRAPH-171EE.svg 𗇮 TANGUT IDEOGRAPH-171EE
U+171EF (94703) TANGUT IDEOGRAPH-171EF.svg 𗇯 TANGUT IDEOGRAPH-171EF
U+171F0 (94704) TANGUT IDEOGRAPH-171F0.svg 𗇰 TANGUT IDEOGRAPH-171F0
U+171F1 (94705) TANGUT IDEOGRAPH-171F1.svg 𗇱 TANGUT IDEOGRAPH-171F1
U+171F2 (94706) TANGUT IDEOGRAPH-171F2.svg 𗇲 TANGUT IDEOGRAPH-171F2
U+171F3 (94707) TANGUT IDEOGRAPH-171F3.svg 𗇳 TANGUT IDEOGRAPH-171F3
U+171F4 (94708) TANGUT IDEOGRAPH-171F4.svg 𗇴 TANGUT IDEOGRAPH-171F4
U+171F5 (94709) TANGUT IDEOGRAPH-171F5.svg 𗇵 TANGUT IDEOGRAPH-171F5
U+171F6 (94710) TANGUT IDEOGRAPH-171F6.svg 𗇶 TANGUT IDEOGRAPH-171F6
U+171F7 (94711) TANGUT IDEOGRAPH-171F7.svg 𗇷 TANGUT IDEOGRAPH-171F7
U+171F8 (94712) TANGUT IDEOGRAPH-171F8.svg 𗇸 TANGUT IDEOGRAPH-171F8
U+171F9 (94713) TANGUT IDEOGRAPH-171F9.svg 𗇹 TANGUT IDEOGRAPH-171F9
U+171FA (94714) TANGUT IDEOGRAPH-171FA.svg 𗇺 TANGUT IDEOGRAPH-171FA
U+171FB (94715) TANGUT IDEOGRAPH-171FB.svg 𗇻 TANGUT IDEOGRAPH-171FB
U+171FC (94716) TANGUT IDEOGRAPH-171FC.svg 𗇼 TANGUT IDEOGRAPH-171FC
U+171FD (94717) TANGUT IDEOGRAPH-171FD.svg 𗇽 TANGUT IDEOGRAPH-171FD
U+171FE (94718) TANGUT IDEOGRAPH-171FE.svg 𗇾 TANGUT IDEOGRAPH-171FE
U+171FF (94719) TANGUT IDEOGRAPH-171FF.svg 𗇿 TANGUT IDEOGRAPH-171FF
U+17200 (94720) TANGUT IDEOGRAPH-17200.svg 𗈀 TANGUT IDEOGRAPH-17200
U+17201 (94721) TANGUT IDEOGRAPH-17201.svg 𗈁 TANGUT IDEOGRAPH-17201
U+17202 (94722) TANGUT IDEOGRAPH-17202.svg 𗈂 TANGUT IDEOGRAPH-17202
U+17203 (94723) TANGUT IDEOGRAPH-17203.svg 𗈃 TANGUT IDEOGRAPH-17203
U+17204 (94724) TANGUT IDEOGRAPH-17204.svg 𗈄 TANGUT IDEOGRAPH-17204
U+17205 (94725) TANGUT IDEOGRAPH-17205.svg 𗈅 TANGUT IDEOGRAPH-17205
U+17206 (94726) TANGUT IDEOGRAPH-17206.svg 𗈆 TANGUT IDEOGRAPH-17206
U+17207 (94727) TANGUT IDEOGRAPH-17207.svg 𗈇 TANGUT IDEOGRAPH-17207
U+17208 (94728) TANGUT IDEOGRAPH-17208.svg 𗈈 TANGUT IDEOGRAPH-17208
U+17209 (94729) TANGUT IDEOGRAPH-17209.svg 𗈉 TANGUT IDEOGRAPH-17209
U+1720A (94730) TANGUT IDEOGRAPH-1720A.svg 𗈊 TANGUT IDEOGRAPH-1720A
U+1720B (94731) TANGUT IDEOGRAPH-1720B.svg 𗈋 TANGUT IDEOGRAPH-1720B
U+1720C (94732) TANGUT IDEOGRAPH-1720C.svg 𗈌 TANGUT IDEOGRAPH-1720C
U+1720D (94733) TANGUT IDEOGRAPH-1720D.svg 𗈍 TANGUT IDEOGRAPH-1720D
U+1720E (94734) TANGUT IDEOGRAPH-1720E.svg 𗈎 TANGUT IDEOGRAPH-1720E
U+1720F (94735) TANGUT IDEOGRAPH-1720F.svg 𗈏 TANGUT IDEOGRAPH-1720F
U+17210 (94736) TANGUT IDEOGRAPH-17210.svg 𗈐 TANGUT IDEOGRAPH-17210
U+17211 (94737) TANGUT IDEOGRAPH-17211.svg 𗈑 TANGUT IDEOGRAPH-17211
U+17212 (94738) TANGUT IDEOGRAPH-17212.svg 𗈒 TANGUT IDEOGRAPH-17212
U+17213 (94739) TANGUT IDEOGRAPH-17213.svg 𗈓 TANGUT IDEOGRAPH-17213
U+17214 (94740) TANGUT IDEOGRAPH-17214.svg 𗈔 TANGUT IDEOGRAPH-17214
U+17215 (94741) TANGUT IDEOGRAPH-17215.svg 𗈕 TANGUT IDEOGRAPH-17215
U+17216 (94742) TANGUT IDEOGRAPH-17216.svg 𗈖 TANGUT IDEOGRAPH-17216
U+17217 (94743) TANGUT IDEOGRAPH-17217.svg 𗈗 TANGUT IDEOGRAPH-17217
U+17218 (94744) TANGUT IDEOGRAPH-17218.svg 𗈘 TANGUT IDEOGRAPH-17218
U+17219 (94745) TANGUT IDEOGRAPH-17219.svg 𗈙 TANGUT IDEOGRAPH-17219
U+1721A (94746) TANGUT IDEOGRAPH-1721A.svg 𗈚 TANGUT IDEOGRAPH-1721A
U+1721B (94747) TANGUT IDEOGRAPH-1721B.svg 𗈛 TANGUT IDEOGRAPH-1721B
U+1721C (94748) TANGUT IDEOGRAPH-1721C.svg 𗈜 TANGUT IDEOGRAPH-1721C
U+1721D (94749) TANGUT IDEOGRAPH-1721D.svg 𗈝 TANGUT IDEOGRAPH-1721D
U+1721E (94750) TANGUT IDEOGRAPH-1721E.svg 𗈞 TANGUT IDEOGRAPH-1721E
U+1721F (94751) TANGUT IDEOGRAPH-1721F.svg 𗈟 TANGUT IDEOGRAPH-1721F
U+17220 (94752) TANGUT IDEOGRAPH-17220.svg 𗈠 TANGUT IDEOGRAPH-17220
U+17221 (94753) TANGUT IDEOGRAPH-17221.svg 𗈡 TANGUT IDEOGRAPH-17221
U+17222 (94754) TANGUT IDEOGRAPH-17222.svg 𗈢 TANGUT IDEOGRAPH-17222
U+17223 (94755) TANGUT IDEOGRAPH-17223.svg 𗈣 TANGUT IDEOGRAPH-17223
U+17224 (94756) TANGUT IDEOGRAPH-17224.svg 𗈤 TANGUT IDEOGRAPH-17224
U+17225 (94757) TANGUT IDEOGRAPH-17225.svg 𗈥 TANGUT IDEOGRAPH-17225
U+17226 (94758) TANGUT IDEOGRAPH-17226.svg 𗈦 TANGUT IDEOGRAPH-17226
U+17227 (94759) TANGUT IDEOGRAPH-17227.svg 𗈧 TANGUT IDEOGRAPH-17227
U+17228 (94760) TANGUT IDEOGRAPH-17228.svg 𗈨 TANGUT IDEOGRAPH-17228
U+17229 (94761) TANGUT IDEOGRAPH-17229.svg 𗈩 TANGUT IDEOGRAPH-17229
U+1722A (94762) TANGUT IDEOGRAPH-1722A.svg 𗈪 TANGUT IDEOGRAPH-1722A
U+1722B (94763) TANGUT IDEOGRAPH-1722B.svg 𗈫 TANGUT IDEOGRAPH-1722B
U+1722C (94764) TANGUT IDEOGRAPH-1722C.svg 𗈬 TANGUT IDEOGRAPH-1722C
U+1722D (94765) TANGUT IDEOGRAPH-1722D.svg 𗈭 TANGUT IDEOGRAPH-1722D
U+1722E (94766) TANGUT IDEOGRAPH-1722E.svg 𗈮 TANGUT IDEOGRAPH-1722E
U+1722F (94767) TANGUT IDEOGRAPH-1722F.svg 𗈯 TANGUT IDEOGRAPH-1722F
U+17230 (94768) TANGUT IDEOGRAPH-17230.svg 𗈰 TANGUT IDEOGRAPH-17230
U+17231 (94769) TANGUT IDEOGRAPH-17231.svg 𗈱 TANGUT IDEOGRAPH-17231
U+17232 (94770) TANGUT IDEOGRAPH-17232.svg 𗈲 TANGUT IDEOGRAPH-17232
U+17233 (94771) TANGUT IDEOGRAPH-17233.svg 𗈳 TANGUT IDEOGRAPH-17233
U+17234 (94772) TANGUT IDEOGRAPH-17234.svg 𗈴 TANGUT IDEOGRAPH-17234
U+17235 (94773) TANGUT IDEOGRAPH-17235.svg 𗈵 TANGUT IDEOGRAPH-17235
U+17236 (94774) TANGUT IDEOGRAPH-17236.svg 𗈶 TANGUT IDEOGRAPH-17236
U+17237 (94775) TANGUT IDEOGRAPH-17237.svg 𗈷 TANGUT IDEOGRAPH-17237
U+17238 (94776) TANGUT IDEOGRAPH-17238.svg 𗈸 TANGUT IDEOGRAPH-17238
U+17239 (94777) TANGUT IDEOGRAPH-17239.svg 𗈹 TANGUT IDEOGRAPH-17239
U+1723A (94778) TANGUT IDEOGRAPH-1723A.svg 𗈺 TANGUT IDEOGRAPH-1723A
U+1723B (94779) TANGUT IDEOGRAPH-1723B.svg 𗈻 TANGUT IDEOGRAPH-1723B
U+1723C (94780) TANGUT IDEOGRAPH-1723C.svg 𗈼 TANGUT IDEOGRAPH-1723C
U+1723D (94781) TANGUT IDEOGRAPH-1723D.svg 𗈽 TANGUT IDEOGRAPH-1723D
U+1723E (94782) TANGUT IDEOGRAPH-1723E.svg 𗈾 TANGUT IDEOGRAPH-1723E
U+1723F (94783) TANGUT IDEOGRAPH-1723F.svg 𗈿 TANGUT IDEOGRAPH-1723F
U+17240 (94784) TANGUT IDEOGRAPH-17240.svg 𗉀 TANGUT IDEOGRAPH-17240
U+17241 (94785) TANGUT IDEOGRAPH-17241.svg 𗉁 TANGUT IDEOGRAPH-17241
U+17242 (94786) TANGUT IDEOGRAPH-17242.svg 𗉂 TANGUT IDEOGRAPH-17242
U+17243 (94787) TANGUT IDEOGRAPH-17243.svg 𗉃 TANGUT IDEOGRAPH-17243
U+17244 (94788) TANGUT IDEOGRAPH-17244.svg 𗉄 TANGUT IDEOGRAPH-17244
U+17245 (94789) TANGUT IDEOGRAPH-17245.svg 𗉅 TANGUT IDEOGRAPH-17245
U+17246 (94790) TANGUT IDEOGRAPH-17246.svg 𗉆 TANGUT IDEOGRAPH-17246
U+17247 (94791) TANGUT IDEOGRAPH-17247.svg 𗉇 TANGUT IDEOGRAPH-17247
U+17248 (94792) TANGUT IDEOGRAPH-17248.svg 𗉈 TANGUT IDEOGRAPH-17248
U+17249 (94793) TANGUT IDEOGRAPH-17249.svg 𗉉 TANGUT IDEOGRAPH-17249
U+1724A (94794) TANGUT IDEOGRAPH-1724A.svg 𗉊 TANGUT IDEOGRAPH-1724A
U+1724B (94795) TANGUT IDEOGRAPH-1724B.svg 𗉋 TANGUT IDEOGRAPH-1724B
U+1724C (94796) TANGUT IDEOGRAPH-1724C.svg 𗉌 TANGUT IDEOGRAPH-1724C
U+1724D (94797) TANGUT IDEOGRAPH-1724D.svg 𗉍 TANGUT IDEOGRAPH-1724D
U+1724E (94798) TANGUT IDEOGRAPH-1724E.svg 𗉎 TANGUT IDEOGRAPH-1724E
U+1724F (94799) TANGUT IDEOGRAPH-1724F.svg 𗉏 TANGUT IDEOGRAPH-1724F
U+17250 (94800) TANGUT IDEOGRAPH-17250.svg 𗉐 TANGUT IDEOGRAPH-17250
U+17251 (94801) TANGUT IDEOGRAPH-17251.svg 𗉑 TANGUT IDEOGRAPH-17251
U+17252 (94802) TANGUT IDEOGRAPH-17252.svg 𗉒 TANGUT IDEOGRAPH-17252
U+17253 (94803) TANGUT IDEOGRAPH-17253.svg 𗉓 TANGUT IDEOGRAPH-17253
U+17254 (94804) TANGUT IDEOGRAPH-17254.svg 𗉔 TANGUT IDEOGRAPH-17254
U+17255 (94805) TANGUT IDEOGRAPH-17255.svg 𗉕 TANGUT IDEOGRAPH-17255
U+17256 (94806) TANGUT IDEOGRAPH-17256.svg 𗉖 TANGUT IDEOGRAPH-17256
U+17257 (94807) TANGUT IDEOGRAPH-17257.svg 𗉗 TANGUT IDEOGRAPH-17257
U+17258 (94808) TANGUT IDEOGRAPH-17258.svg 𗉘 TANGUT IDEOGRAPH-17258
U+17259 (94809) TANGUT IDEOGRAPH-17259.svg 𗉙 TANGUT IDEOGRAPH-17259
U+1725A (94810) TANGUT IDEOGRAPH-1725A.svg 𗉚 TANGUT IDEOGRAPH-1725A
U+1725B (94811) TANGUT IDEOGRAPH-1725B.svg 𗉛 TANGUT IDEOGRAPH-1725B
U+1725C (94812) TANGUT IDEOGRAPH-1725C.svg 𗉜 TANGUT IDEOGRAPH-1725C
U+1725D (94813) TANGUT IDEOGRAPH-1725D.svg 𗉝 TANGUT IDEOGRAPH-1725D
U+1725E (94814) TANGUT IDEOGRAPH-1725E.svg 𗉞 TANGUT IDEOGRAPH-1725E
U+1725F (94815) TANGUT IDEOGRAPH-1725F.svg 𗉟 TANGUT IDEOGRAPH-1725F
U+17260 (94816) TANGUT IDEOGRAPH-17260.svg 𗉠 TANGUT IDEOGRAPH-17260
U+17261 (94817) TANGUT IDEOGRAPH-17261.svg 𗉡 TANGUT IDEOGRAPH-17261
U+17262 (94818) TANGUT IDEOGRAPH-17262.svg 𗉢 TANGUT IDEOGRAPH-17262
U+17263 (94819) TANGUT IDEOGRAPH-17263.svg 𗉣 TANGUT IDEOGRAPH-17263
U+17264 (94820) TANGUT IDEOGRAPH-17264.svg 𗉤 TANGUT IDEOGRAPH-17264
U+17265 (94821) TANGUT IDEOGRAPH-17265.svg 𗉥 TANGUT IDEOGRAPH-17265
U+17266 (94822) TANGUT IDEOGRAPH-17266.svg 𗉦 TANGUT IDEOGRAPH-17266
U+17267 (94823) TANGUT IDEOGRAPH-17267.svg 𗉧 TANGUT IDEOGRAPH-17267
U+17268 (94824) TANGUT IDEOGRAPH-17268.svg 𗉨 TANGUT IDEOGRAPH-17268
U+17269 (94825) TANGUT IDEOGRAPH-17269.svg 𗉩 TANGUT IDEOGRAPH-17269
U+1726A (94826) TANGUT IDEOGRAPH-1726A.svg 𗉪 TANGUT IDEOGRAPH-1726A
U+1726B (94827) TANGUT IDEOGRAPH-1726B.svg 𗉫 TANGUT IDEOGRAPH-1726B
U+1726C (94828) TANGUT IDEOGRAPH-1726C.svg 𗉬 TANGUT IDEOGRAPH-1726C
U+1726D (94829) TANGUT IDEOGRAPH-1726D.svg 𗉭 TANGUT IDEOGRAPH-1726D
U+1726E (94830) TANGUT IDEOGRAPH-1726E.svg 𗉮 TANGUT IDEOGRAPH-1726E
U+1726F (94831) TANGUT IDEOGRAPH-1726F.svg 𗉯 TANGUT IDEOGRAPH-1726F
U+17270 (94832) TANGUT IDEOGRAPH-17270.svg 𗉰 TANGUT IDEOGRAPH-17270
U+17271 (94833) TANGUT IDEOGRAPH-17271.svg 𗉱 TANGUT IDEOGRAPH-17271
U+17272 (94834) TANGUT IDEOGRAPH-17272.svg 𗉲 TANGUT IDEOGRAPH-17272
U+17273 (94835) TANGUT IDEOGRAPH-17273.svg 𗉳 TANGUT IDEOGRAPH-17273
U+17274 (94836) TANGUT IDEOGRAPH-17274.svg 𗉴 TANGUT IDEOGRAPH-17274
U+17275 (94837) TANGUT IDEOGRAPH-17275.svg 𗉵 TANGUT IDEOGRAPH-17275
U+17276 (94838) TANGUT IDEOGRAPH-17276.svg 𗉶 TANGUT IDEOGRAPH-17276
U+17277 (94839) TANGUT IDEOGRAPH-17277.svg 𗉷 TANGUT IDEOGRAPH-17277
U+17278 (94840) TANGUT IDEOGRAPH-17278.svg 𗉸 TANGUT IDEOGRAPH-17278
U+17279 (94841) TANGUT IDEOGRAPH-17279.svg 𗉹 TANGUT IDEOGRAPH-17279
U+1727A (94842) TANGUT IDEOGRAPH-1727A.svg 𗉺 TANGUT IDEOGRAPH-1727A
U+1727B (94843) TANGUT IDEOGRAPH-1727B.svg 𗉻 TANGUT IDEOGRAPH-1727B
U+1727C (94844) TANGUT IDEOGRAPH-1727C.svg 𗉼 TANGUT IDEOGRAPH-1727C
U+1727D (94845) TANGUT IDEOGRAPH-1727D.svg 𗉽 TANGUT IDEOGRAPH-1727D
U+1727E (94846) TANGUT IDEOGRAPH-1727E.svg 𗉾 TANGUT IDEOGRAPH-1727E
U+1727F (94847) TANGUT IDEOGRAPH-1727F.svg 𗉿 TANGUT IDEOGRAPH-1727F
U+17280 (94848) TANGUT IDEOGRAPH-17280.svg 𗊀 TANGUT IDEOGRAPH-17280
U+17281 (94849) TANGUT IDEOGRAPH-17281.svg 𗊁 TANGUT IDEOGRAPH-17281
U+17282 (94850) TANGUT IDEOGRAPH-17282.svg 𗊂 TANGUT IDEOGRAPH-17282
U+17283 (94851) TANGUT IDEOGRAPH-17283.svg 𗊃 TANGUT IDEOGRAPH-17283
U+17284 (94852) TANGUT IDEOGRAPH-17284.svg 𗊄 TANGUT IDEOGRAPH-17284
U+17285 (94853) TANGUT IDEOGRAPH-17285.svg 𗊅 TANGUT IDEOGRAPH-17285
U+17286 (94854) TANGUT IDEOGRAPH-17286.svg 𗊆 TANGUT IDEOGRAPH-17286
U+17287 (94855) TANGUT IDEOGRAPH-17287.svg 𗊇 TANGUT IDEOGRAPH-17287
U+17288 (94856) TANGUT IDEOGRAPH-17288.svg 𗊈 TANGUT IDEOGRAPH-17288
U+17289 (94857) TANGUT IDEOGRAPH-17289.svg 𗊉 TANGUT IDEOGRAPH-17289
U+1728A (94858) TANGUT IDEOGRAPH-1728A.svg 𗊊 TANGUT IDEOGRAPH-1728A
U+1728B (94859) TANGUT IDEOGRAPH-1728B.svg 𗊋 TANGUT IDEOGRAPH-1728B
U+1728C (94860) TANGUT IDEOGRAPH-1728C.svg 𗊌 TANGUT IDEOGRAPH-1728C
U+1728D (94861) TANGUT IDEOGRAPH-1728D.svg 𗊍 TANGUT IDEOGRAPH-1728D
U+1728E (94862) TANGUT IDEOGRAPH-1728E.svg 𗊎 TANGUT IDEOGRAPH-1728E
U+1728F (94863) TANGUT IDEOGRAPH-1728F.svg 𗊏 TANGUT IDEOGRAPH-1728F
U+17290 (94864) TANGUT IDEOGRAPH-17290.svg 𗊐 TANGUT IDEOGRAPH-17290
U+17291 (94865) TANGUT IDEOGRAPH-17291.svg 𗊑 TANGUT IDEOGRAPH-17291
U+17292 (94866) TANGUT IDEOGRAPH-17292.svg 𗊒 TANGUT IDEOGRAPH-17292
U+17293 (94867) TANGUT IDEOGRAPH-17293.svg 𗊓 TANGUT IDEOGRAPH-17293
U+17294 (94868) TANGUT IDEOGRAPH-17294.svg 𗊔 TANGUT IDEOGRAPH-17294
U+17295 (94869) TANGUT IDEOGRAPH-17295.svg 𗊕 TANGUT IDEOGRAPH-17295
U+17296 (94870) TANGUT IDEOGRAPH-17296.svg 𗊖 TANGUT IDEOGRAPH-17296
U+17297 (94871) TANGUT IDEOGRAPH-17297.svg 𗊗 TANGUT IDEOGRAPH-17297
U+17298 (94872) TANGUT IDEOGRAPH-17298.svg 𗊘 TANGUT IDEOGRAPH-17298
U+17299 (94873) TANGUT IDEOGRAPH-17299.svg 𗊙 TANGUT IDEOGRAPH-17299
U+1729A (94874) TANGUT IDEOGRAPH-1729A.svg 𗊚 TANGUT IDEOGRAPH-1729A
U+1729B (94875) TANGUT IDEOGRAPH-1729B.svg 𗊛 TANGUT IDEOGRAPH-1729B
U+1729C (94876) TANGUT IDEOGRAPH-1729C.svg 𗊜 TANGUT IDEOGRAPH-1729C
U+1729D (94877) TANGUT IDEOGRAPH-1729D.svg 𗊝 TANGUT IDEOGRAPH-1729D
U+1729E (94878) TANGUT IDEOGRAPH-1729E.svg 𗊞 TANGUT IDEOGRAPH-1729E
U+1729F (94879) TANGUT IDEOGRAPH-1729F.svg 𗊟 TANGUT IDEOGRAPH-1729F
U+172A0 (94880) TANGUT IDEOGRAPH-172A0.svg 𗊠 TANGUT IDEOGRAPH-172A0
U+172A1 (94881) TANGUT IDEOGRAPH-172A1.svg 𗊡 TANGUT IDEOGRAPH-172A1
U+172A2 (94882) TANGUT IDEOGRAPH-172A2.svg 𗊢 TANGUT IDEOGRAPH-172A2
U+172A3 (94883) TANGUT IDEOGRAPH-172A3.svg 𗊣 TANGUT IDEOGRAPH-172A3
U+172A4 (94884) TANGUT IDEOGRAPH-172A4.svg 𗊤 TANGUT IDEOGRAPH-172A4
U+172A5 (94885) TANGUT IDEOGRAPH-172A5.svg 𗊥 TANGUT IDEOGRAPH-172A5
U+172A6 (94886) TANGUT IDEOGRAPH-172A6.svg 𗊦 TANGUT IDEOGRAPH-172A6
U+172A7 (94887) TANGUT IDEOGRAPH-172A7.svg 𗊧 TANGUT IDEOGRAPH-172A7
U+172A8 (94888) TANGUT IDEOGRAPH-172A8.svg 𗊨 TANGUT IDEOGRAPH-172A8
U+172A9 (94889) TANGUT IDEOGRAPH-172A9.svg 𗊩 TANGUT IDEOGRAPH-172A9
U+172AA (94890) TANGUT IDEOGRAPH-172AA.svg 𗊪 TANGUT IDEOGRAPH-172AA
U+172AB (94891) TANGUT IDEOGRAPH-172AB.svg 𗊫 TANGUT IDEOGRAPH-172AB
U+172AC (94892) TANGUT IDEOGRAPH-172AC.svg 𗊬 TANGUT IDEOGRAPH-172AC
U+172AD (94893) TANGUT IDEOGRAPH-172AD.svg 𗊭 TANGUT IDEOGRAPH-172AD
U+172AE (94894) TANGUT IDEOGRAPH-172AE.svg 𗊮 TANGUT IDEOGRAPH-172AE
U+172AF (94895) TANGUT IDEOGRAPH-172AF.svg 𗊯 TANGUT IDEOGRAPH-172AF
U+172B0 (94896) TANGUT IDEOGRAPH-172B0.svg 𗊰 TANGUT IDEOGRAPH-172B0
U+172B1 (94897) TANGUT IDEOGRAPH-172B1.svg 𗊱 TANGUT IDEOGRAPH-172B1
U+172B2 (94898) TANGUT IDEOGRAPH-172B2.svg 𗊲 TANGUT IDEOGRAPH-172B2
U+172B3 (94899) TANGUT IDEOGRAPH-172B3.svg 𗊳 TANGUT IDEOGRAPH-172B3
U+172B4 (94900) TANGUT IDEOGRAPH-172B4.svg 𗊴 TANGUT IDEOGRAPH-172B4
U+172B5 (94901) TANGUT IDEOGRAPH-172B5.svg 𗊵 TANGUT IDEOGRAPH-172B5
U+172B6 (94902) TANGUT IDEOGRAPH-172B6.svg 𗊶 TANGUT IDEOGRAPH-172B6
U+172B7 (94903) TANGUT IDEOGRAPH-172B7.svg 𗊷 TANGUT IDEOGRAPH-172B7
U+172B8 (94904) TANGUT IDEOGRAPH-172B8.svg 𗊸 TANGUT IDEOGRAPH-172B8
U+172B9 (94905) TANGUT IDEOGRAPH-172B9.svg 𗊹 TANGUT IDEOGRAPH-172B9
U+172BA (94906) TANGUT IDEOGRAPH-172BA.svg 𗊺 TANGUT IDEOGRAPH-172BA
U+172BB (94907) TANGUT IDEOGRAPH-172BB.svg 𗊻 TANGUT IDEOGRAPH-172BB
U+172BC (94908) TANGUT IDEOGRAPH-172BC.svg 𗊼 TANGUT IDEOGRAPH-172BC
U+172BD (94909) TANGUT IDEOGRAPH-172BD.svg 𗊽 TANGUT IDEOGRAPH-172BD
U+172BE (94910) TANGUT IDEOGRAPH-172BE.svg 𗊾 TANGUT IDEOGRAPH-172BE
U+172BF (94911) TANGUT IDEOGRAPH-172BF.svg 𗊿 TANGUT IDEOGRAPH-172BF
U+172C0 (94912) TANGUT IDEOGRAPH-172C0.svg 𗋀 TANGUT IDEOGRAPH-172C0
U+172C1 (94913) TANGUT IDEOGRAPH-172C1.svg 𗋁 TANGUT IDEOGRAPH-172C1
U+172C2 (94914) TANGUT IDEOGRAPH-172C2.svg 𗋂 TANGUT IDEOGRAPH-172C2
U+172C3 (94915) TANGUT IDEOGRAPH-172C3.svg 𗋃 TANGUT IDEOGRAPH-172C3
U+172C4 (94916) TANGUT IDEOGRAPH-172C4.svg 𗋄 TANGUT IDEOGRAPH-172C4
U+172C5 (94917) TANGUT IDEOGRAPH-172C5.svg 𗋅 TANGUT IDEOGRAPH-172C5
U+172C6 (94918) TANGUT IDEOGRAPH-172C6.svg 𗋆 TANGUT IDEOGRAPH-172C6
U+172C7 (94919) TANGUT IDEOGRAPH-172C7.svg 𗋇 TANGUT IDEOGRAPH-172C7
U+172C8 (94920) TANGUT IDEOGRAPH-172C8.svg 𗋈 TANGUT IDEOGRAPH-172C8
U+172C9 (94921) TANGUT IDEOGRAPH-172C9.svg 𗋉 TANGUT IDEOGRAPH-172C9
U+172CA (94922) TANGUT IDEOGRAPH-172CA.svg 𗋊 TANGUT IDEOGRAPH-172CA
U+172CB (94923) TANGUT IDEOGRAPH-172CB.svg 𗋋 TANGUT IDEOGRAPH-172CB
U+172CC (94924) TANGUT IDEOGRAPH-172CC.svg 𗋌 TANGUT IDEOGRAPH-172CC
U+172CD (94925) TANGUT IDEOGRAPH-172CD.svg 𗋍 TANGUT IDEOGRAPH-172CD
U+172CE (94926) TANGUT IDEOGRAPH-172CE.svg 𗋎 TANGUT IDEOGRAPH-172CE
U+172CF (94927) TANGUT IDEOGRAPH-172CF.svg 𗋏 TANGUT IDEOGRAPH-172CF
U+172D0 (94928) TANGUT IDEOGRAPH-172D0.svg 𗋐 TANGUT IDEOGRAPH-172D0
U+172D1 (94929) TANGUT IDEOGRAPH-172D1.svg 𗋑 TANGUT IDEOGRAPH-172D1
U+172D2 (94930) TANGUT IDEOGRAPH-172D2.svg 𗋒 TANGUT IDEOGRAPH-172D2
U+172D3 (94931) TANGUT IDEOGRAPH-172D3.svg 𗋓 TANGUT IDEOGRAPH-172D3
U+172D4 (94932) TANGUT IDEOGRAPH-172D4.svg 𗋔 TANGUT IDEOGRAPH-172D4
U+172D5 (94933) TANGUT IDEOGRAPH-172D5.svg 𗋕 TANGUT IDEOGRAPH-172D5
U+172D6 (94934) TANGUT IDEOGRAPH-172D6.svg 𗋖 TANGUT IDEOGRAPH-172D6
U+172D7 (94935) TANGUT IDEOGRAPH-172D7.svg 𗋗 TANGUT IDEOGRAPH-172D7
U+172D8 (94936) TANGUT IDEOGRAPH-172D8.svg 𗋘 TANGUT IDEOGRAPH-172D8
U+172D9 (94937) TANGUT IDEOGRAPH-172D9.svg 𗋙 TANGUT IDEOGRAPH-172D9
U+172DA (94938) TANGUT IDEOGRAPH-172DA.svg 𗋚 TANGUT IDEOGRAPH-172DA
U+172DB (94939) TANGUT IDEOGRAPH-172DB.svg 𗋛 TANGUT IDEOGRAPH-172DB
U+172DC (94940) TANGUT IDEOGRAPH-172DC.svg 𗋜 TANGUT IDEOGRAPH-172DC
U+172DD (94941) TANGUT IDEOGRAPH-172DD.svg 𗋝 TANGUT IDEOGRAPH-172DD
U+172DE (94942) TANGUT IDEOGRAPH-172DE.svg 𗋞 TANGUT IDEOGRAPH-172DE
U+172DF (94943) TANGUT IDEOGRAPH-172DF.svg 𗋟 TANGUT IDEOGRAPH-172DF
U+172E0 (94944) TANGUT IDEOGRAPH-172E0.svg 𗋠 TANGUT IDEOGRAPH-172E0
U+172E1 (94945) TANGUT IDEOGRAPH-172E1.svg 𗋡 TANGUT IDEOGRAPH-172E1
U+172E2 (94946) TANGUT IDEOGRAPH-172E2.svg 𗋢 TANGUT IDEOGRAPH-172E2
U+172E3 (94947) TANGUT IDEOGRAPH-172E3.svg 𗋣 TANGUT IDEOGRAPH-172E3
U+172E4 (94948) TANGUT IDEOGRAPH-172E4.svg 𗋤 TANGUT IDEOGRAPH-172E4
U+172E5 (94949) TANGUT IDEOGRAPH-172E5.svg 𗋥 TANGUT IDEOGRAPH-172E5
U+172E6 (94950) TANGUT IDEOGRAPH-172E6.svg 𗋦 TANGUT IDEOGRAPH-172E6
U+172E7 (94951) TANGUT IDEOGRAPH-172E7.svg 𗋧 TANGUT IDEOGRAPH-172E7
U+172E8 (94952) TANGUT IDEOGRAPH-172E8.svg 𗋨 TANGUT IDEOGRAPH-172E8
U+172E9 (94953) TANGUT IDEOGRAPH-172E9.svg 𗋩 TANGUT IDEOGRAPH-172E9
U+172EA (94954) TANGUT IDEOGRAPH-172EA.svg 𗋪 TANGUT IDEOGRAPH-172EA
U+172EB (94955) TANGUT IDEOGRAPH-172EB.svg 𗋫 TANGUT IDEOGRAPH-172EB
U+172EC (94956) TANGUT IDEOGRAPH-172EC.svg 𗋬 TANGUT IDEOGRAPH-172EC
U+172ED (94957) TANGUT IDEOGRAPH-172ED.svg 𗋭 TANGUT IDEOGRAPH-172ED
U+172EE (94958) TANGUT IDEOGRAPH-172EE.svg 𗋮 TANGUT IDEOGRAPH-172EE
U+172EF (94959) TANGUT IDEOGRAPH-172EF.svg 𗋯 TANGUT IDEOGRAPH-172EF
U+172F0 (94960) TANGUT IDEOGRAPH-172F0.svg 𗋰 TANGUT IDEOGRAPH-172F0
U+172F1 (94961) TANGUT IDEOGRAPH-172F1.svg 𗋱 TANGUT IDEOGRAPH-172F1
U+172F2 (94962) TANGUT IDEOGRAPH-172F2.svg 𗋲 TANGUT IDEOGRAPH-172F2
U+172F3 (94963) TANGUT IDEOGRAPH-172F3.svg 𗋳 TANGUT IDEOGRAPH-172F3
U+172F4 (94964) TANGUT IDEOGRAPH-172F4.svg 𗋴 TANGUT IDEOGRAPH-172F4
U+172F5 (94965) TANGUT IDEOGRAPH-172F5.svg 𗋵 TANGUT IDEOGRAPH-172F5
U+172F6 (94966) TANGUT IDEOGRAPH-172F6.svg 𗋶 TANGUT IDEOGRAPH-172F6
U+172F7 (94967) TANGUT IDEOGRAPH-172F7.svg 𗋷 TANGUT IDEOGRAPH-172F7
U+172F8 (94968) TANGUT IDEOGRAPH-172F8.svg 𗋸 TANGUT IDEOGRAPH-172F8
U+172F9 (94969) TANGUT IDEOGRAPH-172F9.svg 𗋹 TANGUT IDEOGRAPH-172F9
U+172FA (94970) TANGUT IDEOGRAPH-172FA.svg 𗋺 TANGUT IDEOGRAPH-172FA
U+172FB (94971) TANGUT IDEOGRAPH-172FB.svg 𗋻 TANGUT IDEOGRAPH-172FB
U+172FC (94972) TANGUT IDEOGRAPH-172FC.svg 𗋼 TANGUT IDEOGRAPH-172FC
U+172FD (94973) TANGUT IDEOGRAPH-172FD.svg 𗋽 TANGUT IDEOGRAPH-172FD
U+172FE (94974) TANGUT IDEOGRAPH-172FE.svg 𗋾 TANGUT IDEOGRAPH-172FE
U+172FF (94975) TANGUT IDEOGRAPH-172FF.svg 𗋿 TANGUT IDEOGRAPH-172FF
U+17300 (94976) TANGUT IDEOGRAPH-17300.svg 𗌀 TANGUT IDEOGRAPH-17300
U+17301 (94977) TANGUT IDEOGRAPH-17301.svg 𗌁 TANGUT IDEOGRAPH-17301
U+17302 (94978) TANGUT IDEOGRAPH-17302.svg 𗌂 TANGUT IDEOGRAPH-17302
U+17303 (94979) TANGUT IDEOGRAPH-17303.svg 𗌃 TANGUT IDEOGRAPH-17303
U+17304 (94980) TANGUT IDEOGRAPH-17304.svg 𗌄 TANGUT IDEOGRAPH-17304
U+17305 (94981) TANGUT IDEOGRAPH-17305.svg 𗌅 TANGUT IDEOGRAPH-17305
U+17306 (94982) TANGUT IDEOGRAPH-17306.svg 𗌆 TANGUT IDEOGRAPH-17306
U+17307 (94983) TANGUT IDEOGRAPH-17307.svg 𗌇 TANGUT IDEOGRAPH-17307
U+17308 (94984) TANGUT IDEOGRAPH-17308.svg 𗌈 TANGUT IDEOGRAPH-17308
U+17309 (94985) TANGUT IDEOGRAPH-17309.svg 𗌉 TANGUT IDEOGRAPH-17309
U+1730A (94986) TANGUT IDEOGRAPH-1730A.svg 𗌊 TANGUT IDEOGRAPH-1730A
U+1730B (94987) TANGUT IDEOGRAPH-1730B.svg 𗌋 TANGUT IDEOGRAPH-1730B
U+1730C (94988) TANGUT IDEOGRAPH-1730C.svg 𗌌 TANGUT IDEOGRAPH-1730C
U+1730D (94989) TANGUT IDEOGRAPH-1730D.svg 𗌍 TANGUT IDEOGRAPH-1730D
U+1730E (94990) TANGUT IDEOGRAPH-1730E.svg 𗌎 TANGUT IDEOGRAPH-1730E
U+1730F (94991) TANGUT IDEOGRAPH-1730F.svg 𗌏 TANGUT IDEOGRAPH-1730F
U+17310 (94992) TANGUT IDEOGRAPH-17310.svg 𗌐 TANGUT IDEOGRAPH-17310
U+17311 (94993) TANGUT IDEOGRAPH-17311.svg 𗌑 TANGUT IDEOGRAPH-17311
U+17312 (94994) TANGUT IDEOGRAPH-17312.svg 𗌒 TANGUT IDEOGRAPH-17312
U+17313 (94995) TANGUT IDEOGRAPH-17313.svg 𗌓 TANGUT IDEOGRAPH-17313
U+17314 (94996) TANGUT IDEOGRAPH-17314.svg 𗌔 TANGUT IDEOGRAPH-17314
U+17315 (94997) TANGUT IDEOGRAPH-17315.svg 𗌕 TANGUT IDEOGRAPH-17315
U+17316 (94998) TANGUT IDEOGRAPH-17316.svg 𗌖 TANGUT IDEOGRAPH-17316
U+17317 (94999) TANGUT IDEOGRAPH-17317.svg 𗌗 TANGUT IDEOGRAPH-17317
U+17318 (95000) TANGUT IDEOGRAPH-17318.svg 𗌘 TANGUT IDEOGRAPH-17318
U+17319 (95001) TANGUT IDEOGRAPH-17319.svg 𗌙 TANGUT IDEOGRAPH-17319
U+1731A (95002) TANGUT IDEOGRAPH-1731A.svg 𗌚 TANGUT IDEOGRAPH-1731A
U+1731B (95003) TANGUT IDEOGRAPH-1731B.svg 𗌛 TANGUT IDEOGRAPH-1731B
U+1731C (95004) TANGUT IDEOGRAPH-1731C.svg 𗌜 TANGUT IDEOGRAPH-1731C
U+1731D (95005) TANGUT IDEOGRAPH-1731D.svg 𗌝 TANGUT IDEOGRAPH-1731D
U+1731E (95006) TANGUT IDEOGRAPH-1731E.svg 𗌞 TANGUT IDEOGRAPH-1731E
U+1731F (95007) TANGUT IDEOGRAPH-1731F.svg 𗌟 TANGUT IDEOGRAPH-1731F
U+17320 (95008) TANGUT IDEOGRAPH-17320.svg 𗌠 TANGUT IDEOGRAPH-17320
U+17321 (95009) TANGUT IDEOGRAPH-17321.svg 𗌡 TANGUT IDEOGRAPH-17321
U+17322 (95010) TANGUT IDEOGRAPH-17322.svg 𗌢 TANGUT IDEOGRAPH-17322
U+17323 (95011) TANGUT IDEOGRAPH-17323.svg 𗌣 TANGUT IDEOGRAPH-17323
U+17324 (95012) TANGUT IDEOGRAPH-17324.svg 𗌤 TANGUT IDEOGRAPH-17324
U+17325 (95013) TANGUT IDEOGRAPH-17325.svg 𗌥 TANGUT IDEOGRAPH-17325
U+17326 (95014) TANGUT IDEOGRAPH-17326.svg 𗌦 TANGUT IDEOGRAPH-17326
U+17327 (95015) TANGUT IDEOGRAPH-17327.svg 𗌧 TANGUT IDEOGRAPH-17327
U+17328 (95016) TANGUT IDEOGRAPH-17328.svg 𗌨 TANGUT IDEOGRAPH-17328
U+17329 (95017) TANGUT IDEOGRAPH-17329.svg 𗌩 TANGUT IDEOGRAPH-17329
U+1732A (95018) TANGUT IDEOGRAPH-1732A.svg 𗌪 TANGUT IDEOGRAPH-1732A
U+1732B (95019) TANGUT IDEOGRAPH-1732B.svg 𗌫 TANGUT IDEOGRAPH-1732B
U+1732C (95020) TANGUT IDEOGRAPH-1732C.svg 𗌬 TANGUT IDEOGRAPH-1732C
U+1732D (95021) TANGUT IDEOGRAPH-1732D.svg 𗌭 TANGUT IDEOGRAPH-1732D
U+1732E (95022) TANGUT IDEOGRAPH-1732E.svg 𗌮 TANGUT IDEOGRAPH-1732E
U+1732F (95023) TANGUT IDEOGRAPH-1732F.svg 𗌯 TANGUT IDEOGRAPH-1732F
U+17330 (95024) TANGUT IDEOGRAPH-17330.svg 𗌰 TANGUT IDEOGRAPH-17330
U+17331 (95025) TANGUT IDEOGRAPH-17331.svg 𗌱 TANGUT IDEOGRAPH-17331
U+17332 (95026) TANGUT IDEOGRAPH-17332.svg 𗌲 TANGUT IDEOGRAPH-17332
U+17333 (95027) TANGUT IDEOGRAPH-17333.svg 𗌳 TANGUT IDEOGRAPH-17333
U+17334 (95028) TANGUT IDEOGRAPH-17334.svg 𗌴 TANGUT IDEOGRAPH-17334
U+17335 (95029) TANGUT IDEOGRAPH-17335.svg 𗌵 TANGUT IDEOGRAPH-17335
U+17336 (95030) TANGUT IDEOGRAPH-17336.svg 𗌶 TANGUT IDEOGRAPH-17336
U+17337 (95031) TANGUT IDEOGRAPH-17337.svg 𗌷 TANGUT IDEOGRAPH-17337
U+17338 (95032) TANGUT IDEOGRAPH-17338.svg 𗌸 TANGUT IDEOGRAPH-17338
U+17339 (95033) TANGUT IDEOGRAPH-17339.svg 𗌹 TANGUT IDEOGRAPH-17339
U+1733A (95034) TANGUT IDEOGRAPH-1733A.svg 𗌺 TANGUT IDEOGRAPH-1733A
U+1733B (95035) TANGUT IDEOGRAPH-1733B.svg 𗌻 TANGUT IDEOGRAPH-1733B
U+1733C (95036) TANGUT IDEOGRAPH-1733C.svg 𗌼 TANGUT IDEOGRAPH-1733C
U+1733D (95037) TANGUT IDEOGRAPH-1733D.svg 𗌽 TANGUT IDEOGRAPH-1733D
U+1733E (95038) TANGUT IDEOGRAPH-1733E.svg 𗌾 TANGUT IDEOGRAPH-1733E
U+1733F (95039) TANGUT IDEOGRAPH-1733F.svg 𗌿 TANGUT IDEOGRAPH-1733F
U+17340 (95040) TANGUT IDEOGRAPH-17340.svg 𗍀 TANGUT IDEOGRAPH-17340
U+17341 (95041) TANGUT IDEOGRAPH-17341.svg 𗍁 TANGUT IDEOGRAPH-17341
U+17342 (95042) TANGUT IDEOGRAPH-17342.svg 𗍂 TANGUT IDEOGRAPH-17342
U+17343 (95043) TANGUT IDEOGRAPH-17343.svg 𗍃 TANGUT IDEOGRAPH-17343
U+17344 (95044) TANGUT IDEOGRAPH-17344.svg 𗍄 TANGUT IDEOGRAPH-17344
U+17345 (95045) TANGUT IDEOGRAPH-17345.svg 𗍅 TANGUT IDEOGRAPH-17345
U+17346 (95046) TANGUT IDEOGRAPH-17346.svg 𗍆 TANGUT IDEOGRAPH-17346
U+17347 (95047) TANGUT IDEOGRAPH-17347.svg 𗍇 TANGUT IDEOGRAPH-17347
U+17348 (95048) TANGUT IDEOGRAPH-17348.svg 𗍈 TANGUT IDEOGRAPH-17348
U+17349 (95049) TANGUT IDEOGRAPH-17349.svg 𗍉 TANGUT IDEOGRAPH-17349
U+1734A (95050) TANGUT IDEOGRAPH-1734A.svg 𗍊 TANGUT IDEOGRAPH-1734A
U+1734B (95051) TANGUT IDEOGRAPH-1734B.svg 𗍋 TANGUT IDEOGRAPH-1734B
U+1734C (95052) TANGUT IDEOGRAPH-1734C.svg 𗍌 TANGUT IDEOGRAPH-1734C
U+1734D (95053) TANGUT IDEOGRAPH-1734D.svg 𗍍 TANGUT IDEOGRAPH-1734D
U+1734E (95054) TANGUT IDEOGRAPH-1734E.svg 𗍎 TANGUT IDEOGRAPH-1734E
U+1734F (95055) TANGUT IDEOGRAPH-1734F.svg 𗍏 TANGUT IDEOGRAPH-1734F
U+17350 (95056) TANGUT IDEOGRAPH-17350.svg 𗍐 TANGUT IDEOGRAPH-17350
U+17351 (95057) TANGUT IDEOGRAPH-17351.svg 𗍑 TANGUT IDEOGRAPH-17351
U+17352 (95058) TANGUT IDEOGRAPH-17352.svg 𗍒 TANGUT IDEOGRAPH-17352
U+17353 (95059) TANGUT IDEOGRAPH-17353.svg 𗍓 TANGUT IDEOGRAPH-17353
U+17354 (95060) TANGUT IDEOGRAPH-17354.svg 𗍔 TANGUT IDEOGRAPH-17354
U+17355 (95061) TANGUT IDEOGRAPH-17355.svg 𗍕 TANGUT IDEOGRAPH-17355
U+17356 (95062) TANGUT IDEOGRAPH-17356.svg 𗍖 TANGUT IDEOGRAPH-17356
U+17357 (95063) TANGUT IDEOGRAPH-17357.svg 𗍗 TANGUT IDEOGRAPH-17357
U+17358 (95064) TANGUT IDEOGRAPH-17358.svg 𗍘 TANGUT IDEOGRAPH-17358
U+17359 (95065) TANGUT IDEOGRAPH-17359.svg 𗍙 TANGUT IDEOGRAPH-17359
U+1735A (95066) TANGUT IDEOGRAPH-1735A.svg 𗍚 TANGUT IDEOGRAPH-1735A
U+1735B (95067) TANGUT IDEOGRAPH-1735B.svg 𗍛 TANGUT IDEOGRAPH-1735B
U+1735C (95068) TANGUT IDEOGRAPH-1735C.svg 𗍜 TANGUT IDEOGRAPH-1735C
U+1735D (95069) TANGUT IDEOGRAPH-1735D.svg 𗍝 TANGUT IDEOGRAPH-1735D
U+1735E (95070) TANGUT IDEOGRAPH-1735E.svg 𗍞 TANGUT IDEOGRAPH-1735E
U+1735F (95071) TANGUT IDEOGRAPH-1735F.svg 𗍟 TANGUT IDEOGRAPH-1735F
U+17360 (95072) TANGUT IDEOGRAPH-17360.svg 𗍠 TANGUT IDEOGRAPH-17360
U+17361 (95073) TANGUT IDEOGRAPH-17361.svg 𗍡 TANGUT IDEOGRAPH-17361
U+17362 (95074) TANGUT IDEOGRAPH-17362.svg 𗍢 TANGUT IDEOGRAPH-17362
U+17363 (95075) TANGUT IDEOGRAPH-17363.svg 𗍣 TANGUT IDEOGRAPH-17363
U+17364 (95076) TANGUT IDEOGRAPH-17364.svg 𗍤 TANGUT IDEOGRAPH-17364
U+17365 (95077) TANGUT IDEOGRAPH-17365.svg 𗍥 TANGUT IDEOGRAPH-17365
U+17366 (95078) TANGUT IDEOGRAPH-17366.svg 𗍦 TANGUT IDEOGRAPH-17366
U+17367 (95079) TANGUT IDEOGRAPH-17367.svg 𗍧 TANGUT IDEOGRAPH-17367
U+17368 (95080) TANGUT IDEOGRAPH-17368.svg 𗍨 TANGUT IDEOGRAPH-17368
U+17369 (95081) TANGUT IDEOGRAPH-17369.svg 𗍩 TANGUT IDEOGRAPH-17369
U+1736A (95082) TANGUT IDEOGRAPH-1736A.svg 𗍪 TANGUT IDEOGRAPH-1736A
U+1736B (95083) TANGUT IDEOGRAPH-1736B.svg 𗍫 TANGUT IDEOGRAPH-1736B
U+1736C (95084) TANGUT IDEOGRAPH-1736C.svg 𗍬 TANGUT IDEOGRAPH-1736C
U+1736D (95085) TANGUT IDEOGRAPH-1736D.svg 𗍭 TANGUT IDEOGRAPH-1736D
U+1736E (95086) TANGUT IDEOGRAPH-1736E.svg 𗍮 TANGUT IDEOGRAPH-1736E
U+1736F (95087) TANGUT IDEOGRAPH-1736F.svg 𗍯 TANGUT IDEOGRAPH-1736F
U+17370 (95088) TANGUT IDEOGRAPH-17370.svg 𗍰 TANGUT IDEOGRAPH-17370
U+17371 (95089) TANGUT IDEOGRAPH-17371.svg 𗍱 TANGUT IDEOGRAPH-17371
U+17372 (95090) TANGUT IDEOGRAPH-17372.svg 𗍲 TANGUT IDEOGRAPH-17372
U+17373 (95091) TANGUT IDEOGRAPH-17373.svg 𗍳 TANGUT IDEOGRAPH-17373
U+17374 (95092) TANGUT IDEOGRAPH-17374.svg 𗍴 TANGUT IDEOGRAPH-17374
U+17375 (95093) TANGUT IDEOGRAPH-17375.svg 𗍵 TANGUT IDEOGRAPH-17375
U+17376 (95094) TANGUT IDEOGRAPH-17376.svg 𗍶 TANGUT IDEOGRAPH-17376
U+17377 (95095) TANGUT IDEOGRAPH-17377.svg 𗍷 TANGUT IDEOGRAPH-17377
U+17378 (95096) TANGUT IDEOGRAPH-17378.svg 𗍸 TANGUT IDEOGRAPH-17378
U+17379 (95097) TANGUT IDEOGRAPH-17379.svg 𗍹 TANGUT IDEOGRAPH-17379
U+1737A (95098) TANGUT IDEOGRAPH-1737A.svg 𗍺 TANGUT IDEOGRAPH-1737A
U+1737B (95099) TANGUT IDEOGRAPH-1737B.svg 𗍻 TANGUT IDEOGRAPH-1737B
U+1737C (95100) TANGUT IDEOGRAPH-1737C.svg 𗍼 TANGUT IDEOGRAPH-1737C
U+1737D (95101) TANGUT IDEOGRAPH-1737D.svg 𗍽 TANGUT IDEOGRAPH-1737D
U+1737E (95102) TANGUT IDEOGRAPH-1737E.svg 𗍾 TANGUT IDEOGRAPH-1737E
U+1737F (95103) TANGUT IDEOGRAPH-1737F.svg 𗍿 TANGUT IDEOGRAPH-1737F
U+17380 (95104) TANGUT IDEOGRAPH-17380.svg 𗎀 TANGUT IDEOGRAPH-17380
U+17381 (95105) TANGUT IDEOGRAPH-17381.svg 𗎁 TANGUT IDEOGRAPH-17381
U+17382 (95106) TANGUT IDEOGRAPH-17382.svg 𗎂 TANGUT IDEOGRAPH-17382
U+17383 (95107) TANGUT IDEOGRAPH-17383.svg 𗎃 TANGUT IDEOGRAPH-17383
U+17384 (95108) TANGUT IDEOGRAPH-17384.svg 𗎄 TANGUT IDEOGRAPH-17384
U+17385 (95109) TANGUT IDEOGRAPH-17385.svg 𗎅 TANGUT IDEOGRAPH-17385
U+17386 (95110) TANGUT IDEOGRAPH-17386.svg 𗎆 TANGUT IDEOGRAPH-17386
U+17387 (95111) TANGUT IDEOGRAPH-17387.svg 𗎇 TANGUT IDEOGRAPH-17387
U+17388 (95112) TANGUT IDEOGRAPH-17388.svg 𗎈 TANGUT IDEOGRAPH-17388
U+17389 (95113) TANGUT IDEOGRAPH-17389.svg 𗎉 TANGUT IDEOGRAPH-17389
U+1738A (95114) TANGUT IDEOGRAPH-1738A.svg 𗎊 TANGUT IDEOGRAPH-1738A
U+1738B (95115) TANGUT IDEOGRAPH-1738B.svg 𗎋 TANGUT IDEOGRAPH-1738B
U+1738C (95116) TANGUT IDEOGRAPH-1738C.svg 𗎌 TANGUT IDEOGRAPH-1738C
U+1738D (95117) TANGUT IDEOGRAPH-1738D.svg 𗎍 TANGUT IDEOGRAPH-1738D
U+1738E (95118) TANGUT IDEOGRAPH-1738E.svg 𗎎 TANGUT IDEOGRAPH-1738E
U+1738F (95119) TANGUT IDEOGRAPH-1738F.svg 𗎏 TANGUT IDEOGRAPH-1738F
U+17390 (95120) TANGUT IDEOGRAPH-17390.svg 𗎐 TANGUT IDEOGRAPH-17390
U+17391 (95121) TANGUT IDEOGRAPH-17391.svg 𗎑 TANGUT IDEOGRAPH-17391
U+17392 (95122) TANGUT IDEOGRAPH-17392.svg 𗎒 TANGUT IDEOGRAPH-17392
U+17393 (95123) TANGUT IDEOGRAPH-17393.svg 𗎓 TANGUT IDEOGRAPH-17393
U+17394 (95124) TANGUT IDEOGRAPH-17394.svg 𗎔 TANGUT IDEOGRAPH-17394
U+17395 (95125) TANGUT IDEOGRAPH-17395.svg 𗎕 TANGUT IDEOGRAPH-17395
U+17396 (95126) TANGUT IDEOGRAPH-17396.svg 𗎖 TANGUT IDEOGRAPH-17396
U+17397 (95127) TANGUT IDEOGRAPH-17397.svg 𗎗 TANGUT IDEOGRAPH-17397
U+17398 (95128) TANGUT IDEOGRAPH-17398.svg 𗎘 TANGUT IDEOGRAPH-17398
U+17399 (95129) TANGUT IDEOGRAPH-17399.svg 𗎙 TANGUT IDEOGRAPH-17399
U+1739A (95130) TANGUT IDEOGRAPH-1739A.svg 𗎚 TANGUT IDEOGRAPH-1739A
U+1739B (95131) TANGUT IDEOGRAPH-1739B.svg 𗎛 TANGUT IDEOGRAPH-1739B
U+1739C (95132) TANGUT IDEOGRAPH-1739C.svg 𗎜 TANGUT IDEOGRAPH-1739C
U+1739D (95133) TANGUT IDEOGRAPH-1739D.svg 𗎝 TANGUT IDEOGRAPH-1739D
U+1739E (95134) TANGUT IDEOGRAPH-1739E.svg 𗎞 TANGUT IDEOGRAPH-1739E
U+1739F (95135) TANGUT IDEOGRAPH-1739F.svg 𗎟 TANGUT IDEOGRAPH-1739F
U+173A0 (95136) TANGUT IDEOGRAPH-173A0.svg 𗎠 TANGUT IDEOGRAPH-173A0
U+173A1 (95137) TANGUT IDEOGRAPH-173A1.svg 𗎡 TANGUT IDEOGRAPH-173A1
U+173A2 (95138) TANGUT IDEOGRAPH-173A2.svg 𗎢 TANGUT IDEOGRAPH-173A2
U+173A3 (95139) TANGUT IDEOGRAPH-173A3.svg 𗎣 TANGUT IDEOGRAPH-173A3
U+173A4 (95140) TANGUT IDEOGRAPH-173A4.svg 𗎤 TANGUT IDEOGRAPH-173A4
U+173A5 (95141) TANGUT IDEOGRAPH-173A5.svg 𗎥 TANGUT IDEOGRAPH-173A5
U+173A6 (95142) TANGUT IDEOGRAPH-173A6.svg 𗎦 TANGUT IDEOGRAPH-173A6
U+173A7 (95143) TANGUT IDEOGRAPH-173A7.svg 𗎧 TANGUT IDEOGRAPH-173A7
U+173A8 (95144) TANGUT IDEOGRAPH-173A8.svg 𗎨 TANGUT IDEOGRAPH-173A8
U+173A9 (95145) TANGUT IDEOGRAPH-173A9.svg 𗎩 TANGUT IDEOGRAPH-173A9
U+173AA (95146) TANGUT IDEOGRAPH-173AA.svg 𗎪 TANGUT IDEOGRAPH-173AA
U+173AB (95147) TANGUT IDEOGRAPH-173AB.svg 𗎫 TANGUT IDEOGRAPH-173AB
U+173AC (95148) TANGUT IDEOGRAPH-173AC.svg 𗎬 TANGUT IDEOGRAPH-173AC
U+173AD (95149) TANGUT IDEOGRAPH-173AD.svg 𗎭 TANGUT IDEOGRAPH-173AD
U+173AE (95150) TANGUT IDEOGRAPH-173AE.svg 𗎮 TANGUT IDEOGRAPH-173AE
U+173AF (95151) TANGUT IDEOGRAPH-173AF.svg 𗎯 TANGUT IDEOGRAPH-173AF
U+173B0 (95152) TANGUT IDEOGRAPH-173B0.svg 𗎰 TANGUT IDEOGRAPH-173B0
U+173B1 (95153) TANGUT IDEOGRAPH-173B1.svg 𗎱 TANGUT IDEOGRAPH-173B1
U+173B2 (95154) TANGUT IDEOGRAPH-173B2.svg 𗎲 TANGUT IDEOGRAPH-173B2
U+173B3 (95155) TANGUT IDEOGRAPH-173B3.svg 𗎳 TANGUT IDEOGRAPH-173B3
U+173B4 (95156) TANGUT IDEOGRAPH-173B4.svg 𗎴 TANGUT IDEOGRAPH-173B4
U+173B5 (95157) TANGUT IDEOGRAPH-173B5.svg 𗎵 TANGUT IDEOGRAPH-173B5
U+173B6 (95158) TANGUT IDEOGRAPH-173B6.svg 𗎶 TANGUT IDEOGRAPH-173B6
U+173B7 (95159) TANGUT IDEOGRAPH-173B7.svg 𗎷 TANGUT IDEOGRAPH-173B7
U+173B8 (95160) TANGUT IDEOGRAPH-173B8.svg 𗎸 TANGUT IDEOGRAPH-173B8
U+173B9 (95161) TANGUT IDEOGRAPH-173B9.svg 𗎹 TANGUT IDEOGRAPH-173B9
U+173BA (95162) TANGUT IDEOGRAPH-173BA.svg 𗎺 TANGUT IDEOGRAPH-173BA
U+173BB (95163) TANGUT IDEOGRAPH-173BB.svg 𗎻 TANGUT IDEOGRAPH-173BB
U+173BC (95164) TANGUT IDEOGRAPH-173BC.svg 𗎼 TANGUT IDEOGRAPH-173BC
U+173BD (95165) TANGUT IDEOGRAPH-173BD.svg 𗎽 TANGUT IDEOGRAPH-173BD
U+173BE (95166) TANGUT IDEOGRAPH-173BE.svg 𗎾 TANGUT IDEOGRAPH-173BE
U+173BF (95167) TANGUT IDEOGRAPH-173BF.svg 𗎿 TANGUT IDEOGRAPH-173BF
U+173C0 (95168) TANGUT IDEOGRAPH-173C0.svg 𗏀 TANGUT IDEOGRAPH-173C0
U+173C1 (95169) TANGUT IDEOGRAPH-173C1.svg 𗏁 TANGUT IDEOGRAPH-173C1
U+173C2 (95170) TANGUT IDEOGRAPH-173C2.svg 𗏂 TANGUT IDEOGRAPH-173C2
U+173C3 (95171) TANGUT IDEOGRAPH-173C3.svg 𗏃 TANGUT IDEOGRAPH-173C3
U+173C4 (95172) TANGUT IDEOGRAPH-173C4.svg 𗏄 TANGUT IDEOGRAPH-173C4
U+173C5 (95173) TANGUT IDEOGRAPH-173C5.svg 𗏅 TANGUT IDEOGRAPH-173C5
U+173C6 (95174) TANGUT IDEOGRAPH-173C6.svg 𗏆 TANGUT IDEOGRAPH-173C6
U+173C7 (95175) TANGUT IDEOGRAPH-173C7.svg 𗏇 TANGUT IDEOGRAPH-173C7
U+173C8 (95176) TANGUT IDEOGRAPH-173C8.svg 𗏈 TANGUT IDEOGRAPH-173C8
U+173C9 (95177) TANGUT IDEOGRAPH-173C9.svg 𗏉 TANGUT IDEOGRAPH-173C9
U+173CA (95178) TANGUT IDEOGRAPH-173CA.svg 𗏊 TANGUT IDEOGRAPH-173CA
U+173CB (95179) TANGUT IDEOGRAPH-173CB.svg 𗏋 TANGUT IDEOGRAPH-173CB
U+173CC (95180) TANGUT IDEOGRAPH-173CC.svg 𗏌 TANGUT IDEOGRAPH-173CC
U+173CD (95181) TANGUT IDEOGRAPH-173CD.svg 𗏍 TANGUT IDEOGRAPH-173CD
U+173CE (95182) TANGUT IDEOGRAPH-173CE.svg 𗏎 TANGUT IDEOGRAPH-173CE
U+173CF (95183) TANGUT IDEOGRAPH-173CF.svg 𗏏 TANGUT IDEOGRAPH-173CF
U+173D0 (95184) TANGUT IDEOGRAPH-173D0.svg 𗏐 TANGUT IDEOGRAPH-173D0
U+173D1 (95185) TANGUT IDEOGRAPH-173D1.svg 𗏑 TANGUT IDEOGRAPH-173D1
U+173D2 (95186) TANGUT IDEOGRAPH-173D2.svg 𗏒 TANGUT IDEOGRAPH-173D2
U+173D3 (95187) TANGUT IDEOGRAPH-173D3.svg 𗏓 TANGUT IDEOGRAPH-173D3
U+173D4 (95188) TANGUT IDEOGRAPH-173D4.svg 𗏔 TANGUT IDEOGRAPH-173D4
U+173D5 (95189) TANGUT IDEOGRAPH-173D5.svg 𗏕 TANGUT IDEOGRAPH-173D5
U+173D6 (95190) TANGUT IDEOGRAPH-173D6.svg 𗏖 TANGUT IDEOGRAPH-173D6
U+173D7 (95191) TANGUT IDEOGRAPH-173D7.svg 𗏗 TANGUT IDEOGRAPH-173D7
U+173D8 (95192) TANGUT IDEOGRAPH-173D8.svg 𗏘 TANGUT IDEOGRAPH-173D8
U+173D9 (95193) TANGUT IDEOGRAPH-173D9.svg 𗏙 TANGUT IDEOGRAPH-173D9
U+173DA (95194) TANGUT IDEOGRAPH-173DA.svg 𗏚 TANGUT IDEOGRAPH-173DA
U+173DB (95195) TANGUT IDEOGRAPH-173DB.svg 𗏛 TANGUT IDEOGRAPH-173DB
U+173DC (95196) TANGUT IDEOGRAPH-173DC.svg 𗏜 TANGUT IDEOGRAPH-173DC
U+173DD (95197) TANGUT IDEOGRAPH-173DD.svg 𗏝 TANGUT IDEOGRAPH-173DD
U+173DE (95198) TANGUT IDEOGRAPH-173DE.svg 𗏞 TANGUT IDEOGRAPH-173DE
U+173DF (95199) TANGUT IDEOGRAPH-173DF.svg 𗏟 TANGUT IDEOGRAPH-173DF
U+173E0 (95200) TANGUT IDEOGRAPH-173E0.svg 𗏠 TANGUT IDEOGRAPH-173E0
U+173E1 (95201) TANGUT IDEOGRAPH-173E1.svg 𗏡 TANGUT IDEOGRAPH-173E1
U+173E2 (95202) TANGUT IDEOGRAPH-173E2.svg 𗏢 TANGUT IDEOGRAPH-173E2
U+173E3 (95203) TANGUT IDEOGRAPH-173E3.svg 𗏣 TANGUT IDEOGRAPH-173E3
U+173E4 (95204) TANGUT IDEOGRAPH-173E4.svg 𗏤 TANGUT IDEOGRAPH-173E4
U+173E5 (95205) TANGUT IDEOGRAPH-173E5.svg 𗏥 TANGUT IDEOGRAPH-173E5
U+173E6 (95206) TANGUT IDEOGRAPH-173E6.svg 𗏦 TANGUT IDEOGRAPH-173E6
U+173E7 (95207) TANGUT IDEOGRAPH-173E7.svg 𗏧 TANGUT IDEOGRAPH-173E7
U+173E8 (95208) TANGUT IDEOGRAPH-173E8.svg 𗏨 TANGUT IDEOGRAPH-173E8
U+173E9 (95209) TANGUT IDEOGRAPH-173E9.svg 𗏩 TANGUT IDEOGRAPH-173E9
U+173EA (95210) TANGUT IDEOGRAPH-173EA.svg 𗏪 TANGUT IDEOGRAPH-173EA
U+173EB (95211) TANGUT IDEOGRAPH-173EB.svg 𗏫 TANGUT IDEOGRAPH-173EB
U+173EC (95212) TANGUT IDEOGRAPH-173EC.svg 𗏬 TANGUT IDEOGRAPH-173EC
U+173ED (95213) TANGUT IDEOGRAPH-173ED.svg 𗏭 TANGUT IDEOGRAPH-173ED
U+173EE (95214) TANGUT IDEOGRAPH-173EE.svg 𗏮 TANGUT IDEOGRAPH-173EE
U+173EF (95215) TANGUT IDEOGRAPH-173EF.svg 𗏯 TANGUT IDEOGRAPH-173EF
U+173F0 (95216) TANGUT IDEOGRAPH-173F0.svg 𗏰 TANGUT IDEOGRAPH-173F0
U+173F1 (95217) TANGUT IDEOGRAPH-173F1.svg 𗏱 TANGUT IDEOGRAPH-173F1
U+173F2 (95218) TANGUT IDEOGRAPH-173F2.svg 𗏲 TANGUT IDEOGRAPH-173F2
U+173F3 (95219) TANGUT IDEOGRAPH-173F3.svg 𗏳 TANGUT IDEOGRAPH-173F3
U+173F4 (95220) TANGUT IDEOGRAPH-173F4.svg 𗏴 TANGUT IDEOGRAPH-173F4
U+173F5 (95221) TANGUT IDEOGRAPH-173F5.svg 𗏵 TANGUT IDEOGRAPH-173F5
U+173F6 (95222) TANGUT IDEOGRAPH-173F6.svg 𗏶 TANGUT IDEOGRAPH-173F6
U+173F7 (95223) TANGUT IDEOGRAPH-173F7.svg 𗏷 TANGUT IDEOGRAPH-173F7
U+173F8 (95224) TANGUT IDEOGRAPH-173F8.svg 𗏸 TANGUT IDEOGRAPH-173F8
U+173F9 (95225) TANGUT IDEOGRAPH-173F9.svg 𗏹 TANGUT IDEOGRAPH-173F9
U+173FA (95226) TANGUT IDEOGRAPH-173FA.svg 𗏺 TANGUT IDEOGRAPH-173FA
U+173FB (95227) TANGUT IDEOGRAPH-173FB.svg 𗏻 TANGUT IDEOGRAPH-173FB
U+173FC (95228) TANGUT IDEOGRAPH-173FC.svg 𗏼 TANGUT IDEOGRAPH-173FC
U+173FD (95229) TANGUT IDEOGRAPH-173FD.svg 𗏽 TANGUT IDEOGRAPH-173FD
U+173FE (95230) TANGUT IDEOGRAPH-173FE.svg 𗏾 TANGUT IDEOGRAPH-173FE
U+173FF (95231) TANGUT IDEOGRAPH-173FF.svg 𗏿 TANGUT IDEOGRAPH-173FF
U+17400 (95232) TANGUT IDEOGRAPH-17400.svg 𗐀 TANGUT IDEOGRAPH-17400
U+17401 (95233) TANGUT IDEOGRAPH-17401.svg 𗐁 TANGUT IDEOGRAPH-17401
U+17402 (95234) TANGUT IDEOGRAPH-17402.svg 𗐂 TANGUT IDEOGRAPH-17402
U+17403 (95235) TANGUT IDEOGRAPH-17403.svg 𗐃 TANGUT IDEOGRAPH-17403
U+17404 (95236) TANGUT IDEOGRAPH-17404.svg 𗐄 TANGUT IDEOGRAPH-17404
U+17405 (95237) TANGUT IDEOGRAPH-17405.svg 𗐅 TANGUT IDEOGRAPH-17405
U+17406 (95238) TANGUT IDEOGRAPH-17406.svg 𗐆 TANGUT IDEOGRAPH-17406
U+17407 (95239) TANGUT IDEOGRAPH-17407.svg 𗐇 TANGUT IDEOGRAPH-17407
U+17408 (95240) TANGUT IDEOGRAPH-17408.svg 𗐈 TANGUT IDEOGRAPH-17408
U+17409 (95241) TANGUT IDEOGRAPH-17409.svg 𗐉 TANGUT IDEOGRAPH-17409
U+1740A (95242) TANGUT IDEOGRAPH-1740A.svg 𗐊 TANGUT IDEOGRAPH-1740A
U+1740B (95243) TANGUT IDEOGRAPH-1740B.svg 𗐋 TANGUT IDEOGRAPH-1740B
U+1740C (95244) TANGUT IDEOGRAPH-1740C.svg 𗐌 TANGUT IDEOGRAPH-1740C
U+1740D (95245) TANGUT IDEOGRAPH-1740D.svg 𗐍 TANGUT IDEOGRAPH-1740D
U+1740E (95246) TANGUT IDEOGRAPH-1740E.svg 𗐎 TANGUT IDEOGRAPH-1740E
U+1740F (95247) TANGUT IDEOGRAPH-1740F.svg 𗐏 TANGUT IDEOGRAPH-1740F
U+17410 (95248) TANGUT IDEOGRAPH-17410.svg 𗐐 TANGUT IDEOGRAPH-17410
U+17411 (95249) TANGUT IDEOGRAPH-17411.svg 𗐑 TANGUT IDEOGRAPH-17411
U+17412 (95250) TANGUT IDEOGRAPH-17412.svg 𗐒 TANGUT IDEOGRAPH-17412
U+17413 (95251) TANGUT IDEOGRAPH-17413.svg 𗐓 TANGUT IDEOGRAPH-17413
U+17414 (95252) TANGUT IDEOGRAPH-17414.svg 𗐔 TANGUT IDEOGRAPH-17414
U+17415 (95253) TANGUT IDEOGRAPH-17415.svg 𗐕 TANGUT IDEOGRAPH-17415
U+17416 (95254) TANGUT IDEOGRAPH-17416.svg 𗐖 TANGUT IDEOGRAPH-17416
U+17417 (95255) TANGUT IDEOGRAPH-17417.svg 𗐗 TANGUT IDEOGRAPH-17417
U+17418 (95256) TANGUT IDEOGRAPH-17418.svg 𗐘 TANGUT IDEOGRAPH-17418
U+17419 (95257) TANGUT IDEOGRAPH-17419.svg 𗐙 TANGUT IDEOGRAPH-17419
U+1741A (95258) TANGUT IDEOGRAPH-1741A.svg 𗐚 TANGUT IDEOGRAPH-1741A
U+1741B (95259) TANGUT IDEOGRAPH-1741B.svg 𗐛 TANGUT IDEOGRAPH-1741B
U+1741C (95260) TANGUT IDEOGRAPH-1741C.svg 𗐜 TANGUT IDEOGRAPH-1741C
U+1741D (95261) TANGUT IDEOGRAPH-1741D.svg 𗐝 TANGUT IDEOGRAPH-1741D
U+1741E (95262) TANGUT IDEOGRAPH-1741E.svg 𗐞 TANGUT IDEOGRAPH-1741E
U+1741F (95263) TANGUT IDEOGRAPH-1741F.svg 𗐟 TANGUT IDEOGRAPH-1741F
U+17420 (95264) TANGUT IDEOGRAPH-17420.svg 𗐠 TANGUT IDEOGRAPH-17420
U+17421 (95265) TANGUT IDEOGRAPH-17421.svg 𗐡 TANGUT IDEOGRAPH-17421
U+17422 (95266) TANGUT IDEOGRAPH-17422.svg 𗐢 TANGUT IDEOGRAPH-17422
U+17423 (95267) TANGUT IDEOGRAPH-17423.svg 𗐣 TANGUT IDEOGRAPH-17423
U+17424 (95268) TANGUT IDEOGRAPH-17424.svg 𗐤 TANGUT IDEOGRAPH-17424
U+17425 (95269) TANGUT IDEOGRAPH-17425.svg 𗐥 TANGUT IDEOGRAPH-17425
U+17426 (95270) TANGUT IDEOGRAPH-17426.svg 𗐦 TANGUT IDEOGRAPH-17426
U+17427 (95271) TANGUT IDEOGRAPH-17427.svg 𗐧 TANGUT IDEOGRAPH-17427
U+17428 (95272) TANGUT IDEOGRAPH-17428.svg 𗐨 TANGUT IDEOGRAPH-17428
U+17429 (95273) TANGUT IDEOGRAPH-17429.svg 𗐩 TANGUT IDEOGRAPH-17429
U+1742A (95274) TANGUT IDEOGRAPH-1742A.svg 𗐪 TANGUT IDEOGRAPH-1742A
U+1742B (95275) TANGUT IDEOGRAPH-1742B.svg 𗐫 TANGUT IDEOGRAPH-1742B
U+1742C (95276) TANGUT IDEOGRAPH-1742C.svg 𗐬 TANGUT IDEOGRAPH-1742C
U+1742D (95277) TANGUT IDEOGRAPH-1742D.svg 𗐭 TANGUT IDEOGRAPH-1742D
U+1742E (95278) TANGUT IDEOGRAPH-1742E.svg 𗐮 TANGUT IDEOGRAPH-1742E
U+1742F (95279) TANGUT IDEOGRAPH-1742F.svg 𗐯 TANGUT IDEOGRAPH-1742F
U+17430 (95280) TANGUT IDEOGRAPH-17430.svg 𗐰 TANGUT IDEOGRAPH-17430
U+17431 (95281) TANGUT IDEOGRAPH-17431.svg 𗐱 TANGUT IDEOGRAPH-17431
U+17432 (95282) TANGUT IDEOGRAPH-17432.svg 𗐲 TANGUT IDEOGRAPH-17432
U+17433 (95283) TANGUT IDEOGRAPH-17433.svg 𗐳 TANGUT IDEOGRAPH-17433
U+17434 (95284) TANGUT IDEOGRAPH-17434.svg 𗐴 TANGUT IDEOGRAPH-17434
U+17435 (95285) TANGUT IDEOGRAPH-17435.svg 𗐵 TANGUT IDEOGRAPH-17435
U+17436 (95286) TANGUT IDEOGRAPH-17436.svg 𗐶 TANGUT IDEOGRAPH-17436
U+17437 (95287) TANGUT IDEOGRAPH-17437.svg 𗐷 TANGUT IDEOGRAPH-17437
U+17438 (95288) TANGUT IDEOGRAPH-17438.svg 𗐸 TANGUT IDEOGRAPH-17438
U+17439 (95289) TANGUT IDEOGRAPH-17439.svg 𗐹 TANGUT IDEOGRAPH-17439
U+1743A (95290) TANGUT IDEOGRAPH-1743A.svg 𗐺 TANGUT IDEOGRAPH-1743A
U+1743B (95291) TANGUT IDEOGRAPH-1743B.svg 𗐻 TANGUT IDEOGRAPH-1743B
U+1743C (95292) TANGUT IDEOGRAPH-1743C.svg 𗐼 TANGUT IDEOGRAPH-1743C
U+1743D (95293) TANGUT IDEOGRAPH-1743D.svg 𗐽 TANGUT IDEOGRAPH-1743D
U+1743E (95294) TANGUT IDEOGRAPH-1743E.svg 𗐾 TANGUT IDEOGRAPH-1743E
U+1743F (95295) TANGUT IDEOGRAPH-1743F.svg 𗐿 TANGUT IDEOGRAPH-1743F
U+17440 (95296) TANGUT IDEOGRAPH-17440.svg 𗑀 TANGUT IDEOGRAPH-17440
U+17441 (95297) TANGUT IDEOGRAPH-17441.svg 𗑁 TANGUT IDEOGRAPH-17441
U+17442 (95298) TANGUT IDEOGRAPH-17442.svg 𗑂 TANGUT IDEOGRAPH-17442
U+17443 (95299) TANGUT IDEOGRAPH-17443.svg 𗑃 TANGUT IDEOGRAPH-17443
U+17444 (95300) TANGUT IDEOGRAPH-17444.svg 𗑄 TANGUT IDEOGRAPH-17444
U+17445 (95301) TANGUT IDEOGRAPH-17445.svg 𗑅 TANGUT IDEOGRAPH-17445
U+17446 (95302) TANGUT IDEOGRAPH-17446.svg 𗑆 TANGUT IDEOGRAPH-17446
U+17447 (95303) TANGUT IDEOGRAPH-17447.svg 𗑇 TANGUT IDEOGRAPH-17447
U+17448 (95304) TANGUT IDEOGRAPH-17448.svg 𗑈 TANGUT IDEOGRAPH-17448
U+17449 (95305) TANGUT IDEOGRAPH-17449.svg 𗑉 TANGUT IDEOGRAPH-17449
U+1744A (95306) TANGUT IDEOGRAPH-1744A.svg 𗑊 TANGUT IDEOGRAPH-1744A
U+1744B (95307) TANGUT IDEOGRAPH-1744B.svg 𗑋 TANGUT IDEOGRAPH-1744B
U+1744C (95308) TANGUT IDEOGRAPH-1744C.svg 𗑌 TANGUT IDEOGRAPH-1744C
U+1744D (95309) TANGUT IDEOGRAPH-1744D.svg 𗑍 TANGUT IDEOGRAPH-1744D
U+1744E (95310) TANGUT IDEOGRAPH-1744E.svg 𗑎 TANGUT IDEOGRAPH-1744E
U+1744F (95311) TANGUT IDEOGRAPH-1744F.svg 𗑏 TANGUT IDEOGRAPH-1744F
U+17450 (95312) TANGUT IDEOGRAPH-17450.svg 𗑐 TANGUT IDEOGRAPH-17450
U+17451 (95313) TANGUT IDEOGRAPH-17451.svg 𗑑 TANGUT IDEOGRAPH-17451
U+17452 (95314) TANGUT IDEOGRAPH-17452.svg 𗑒 TANGUT IDEOGRAPH-17452
U+17453 (95315) TANGUT IDEOGRAPH-17453.svg 𗑓 TANGUT IDEOGRAPH-17453
U+17454 (95316) TANGUT IDEOGRAPH-17454.svg 𗑔 TANGUT IDEOGRAPH-17454
U+17455 (95317) TANGUT IDEOGRAPH-17455.svg 𗑕 TANGUT IDEOGRAPH-17455
U+17456 (95318) TANGUT IDEOGRAPH-17456.svg 𗑖 TANGUT IDEOGRAPH-17456
U+17457 (95319) TANGUT IDEOGRAPH-17457.svg 𗑗 TANGUT IDEOGRAPH-17457
U+17458 (95320) TANGUT IDEOGRAPH-17458.svg 𗑘 TANGUT IDEOGRAPH-17458
U+17459 (95321) TANGUT IDEOGRAPH-17459.svg 𗑙 TANGUT IDEOGRAPH-17459
U+1745A (95322) TANGUT IDEOGRAPH-1745A.svg 𗑚 TANGUT IDEOGRAPH-1745A
U+1745B (95323) TANGUT IDEOGRAPH-1745B.svg 𗑛 TANGUT IDEOGRAPH-1745B
U+1745C (95324) TANGUT IDEOGRAPH-1745C.svg 𗑜 TANGUT IDEOGRAPH-1745C
U+1745D (95325) TANGUT IDEOGRAPH-1745D.svg 𗑝 TANGUT IDEOGRAPH-1745D
U+1745E (95326) TANGUT IDEOGRAPH-1745E.svg 𗑞 TANGUT IDEOGRAPH-1745E
U+1745F (95327) TANGUT IDEOGRAPH-1745F.svg 𗑟 TANGUT IDEOGRAPH-1745F
U+17460 (95328) TANGUT IDEOGRAPH-17460.svg 𗑠 TANGUT IDEOGRAPH-17460
U+17461 (95329) TANGUT IDEOGRAPH-17461.svg 𗑡 TANGUT IDEOGRAPH-17461
U+17462 (95330) TANGUT IDEOGRAPH-17462.svg 𗑢 TANGUT IDEOGRAPH-17462
U+17463 (95331) TANGUT IDEOGRAPH-17463.svg 𗑣 TANGUT IDEOGRAPH-17463
U+17464 (95332) TANGUT IDEOGRAPH-17464.svg 𗑤 TANGUT IDEOGRAPH-17464
U+17465 (95333) TANGUT IDEOGRAPH-17465.svg 𗑥 TANGUT IDEOGRAPH-17465
U+17466 (95334) TANGUT IDEOGRAPH-17466.svg 𗑦 TANGUT IDEOGRAPH-17466
U+17467 (95335) TANGUT IDEOGRAPH-17467.svg 𗑧 TANGUT IDEOGRAPH-17467
U+17468 (95336) TANGUT IDEOGRAPH-17468.svg 𗑨 TANGUT IDEOGRAPH-17468
U+17469 (95337) TANGUT IDEOGRAPH-17469.svg 𗑩 TANGUT IDEOGRAPH-17469
U+1746A (95338) TANGUT IDEOGRAPH-1746A.svg 𗑪 TANGUT IDEOGRAPH-1746A
U+1746B (95339) TANGUT IDEOGRAPH-1746B.svg 𗑫 TANGUT IDEOGRAPH-1746B
U+1746C (95340) TANGUT IDEOGRAPH-1746C.svg 𗑬 TANGUT IDEOGRAPH-1746C
U+1746D (95341) TANGUT IDEOGRAPH-1746D.svg 𗑭 TANGUT IDEOGRAPH-1746D
U+1746E (95342) TANGUT IDEOGRAPH-1746E.svg 𗑮 TANGUT IDEOGRAPH-1746E
U+1746F (95343) TANGUT IDEOGRAPH-1746F.svg 𗑯 TANGUT IDEOGRAPH-1746F
U+17470 (95344) TANGUT IDEOGRAPH-17470.svg 𗑰 TANGUT IDEOGRAPH-17470
U+17471 (95345) TANGUT IDEOGRAPH-17471.svg 𗑱 TANGUT IDEOGRAPH-17471
U+17472 (95346) TANGUT IDEOGRAPH-17472.svg 𗑲 TANGUT IDEOGRAPH-17472
U+17473 (95347) TANGUT IDEOGRAPH-17473.svg 𗑳 TANGUT IDEOGRAPH-17473
U+17474 (95348) TANGUT IDEOGRAPH-17474.svg 𗑴 TANGUT IDEOGRAPH-17474
U+17475 (95349) TANGUT IDEOGRAPH-17475.svg 𗑵 TANGUT IDEOGRAPH-17475
U+17476 (95350) TANGUT IDEOGRAPH-17476.svg 𗑶 TANGUT IDEOGRAPH-17476
U+17477 (95351) TANGUT IDEOGRAPH-17477.svg 𗑷 TANGUT IDEOGRAPH-17477
U+17478 (95352) TANGUT IDEOGRAPH-17478.svg 𗑸 TANGUT IDEOGRAPH-17478
U+17479 (95353) TANGUT IDEOGRAPH-17479.svg 𗑹 TANGUT IDEOGRAPH-17479
U+1747A (95354) TANGUT IDEOGRAPH-1747A.svg 𗑺 TANGUT IDEOGRAPH-1747A
U+1747B (95355) TANGUT IDEOGRAPH-1747B.svg 𗑻 TANGUT IDEOGRAPH-1747B
U+1747C (95356) TANGUT IDEOGRAPH-1747C.svg 𗑼 TANGUT IDEOGRAPH-1747C
U+1747D (95357) TANGUT IDEOGRAPH-1747D.svg 𗑽 TANGUT IDEOGRAPH-1747D
U+1747E (95358) TANGUT IDEOGRAPH-1747E.svg 𗑾 TANGUT IDEOGRAPH-1747E
U+1747F (95359) TANGUT IDEOGRAPH-1747F.svg 𗑿 TANGUT IDEOGRAPH-1747F
U+17480 (95360) TANGUT IDEOGRAPH-17480.svg 𗒀 TANGUT IDEOGRAPH-17480
U+17481 (95361) TANGUT IDEOGRAPH-17481.svg 𗒁 TANGUT IDEOGRAPH-17481
U+17482 (95362) TANGUT IDEOGRAPH-17482.svg 𗒂 TANGUT IDEOGRAPH-17482
U+17483 (95363) TANGUT IDEOGRAPH-17483.svg 𗒃 TANGUT IDEOGRAPH-17483
U+17484 (95364) TANGUT IDEOGRAPH-17484.svg 𗒄 TANGUT IDEOGRAPH-17484
U+17485 (95365) TANGUT IDEOGRAPH-17485.svg 𗒅 TANGUT IDEOGRAPH-17485
U+17486 (95366) TANGUT IDEOGRAPH-17486.svg 𗒆 TANGUT IDEOGRAPH-17486
U+17487 (95367) TANGUT IDEOGRAPH-17487.svg 𗒇 TANGUT IDEOGRAPH-17487
U+17488 (95368) TANGUT IDEOGRAPH-17488.svg 𗒈 TANGUT IDEOGRAPH-17488
U+17489 (95369) TANGUT IDEOGRAPH-17489.svg 𗒉 TANGUT IDEOGRAPH-17489
U+1748A (95370) TANGUT IDEOGRAPH-1748A.svg 𗒊 TANGUT IDEOGRAPH-1748A
U+1748B (95371) TANGUT IDEOGRAPH-1748B.svg 𗒋 TANGUT IDEOGRAPH-1748B
U+1748C (95372) TANGUT IDEOGRAPH-1748C.svg 𗒌 TANGUT IDEOGRAPH-1748C
U+1748D (95373) TANGUT IDEOGRAPH-1748D.svg 𗒍 TANGUT IDEOGRAPH-1748D
U+1748E (95374) TANGUT IDEOGRAPH-1748E.svg 𗒎 TANGUT IDEOGRAPH-1748E
U+1748F (95375) TANGUT IDEOGRAPH-1748F.svg 𗒏 TANGUT IDEOGRAPH-1748F
U+17490 (95376) TANGUT IDEOGRAPH-17490.svg 𗒐 TANGUT IDEOGRAPH-17490
U+17491 (95377) TANGUT IDEOGRAPH-17491.svg 𗒑 TANGUT IDEOGRAPH-17491
U+17492 (95378) TANGUT IDEOGRAPH-17492.svg 𗒒 TANGUT IDEOGRAPH-17492
U+17493 (95379) TANGUT IDEOGRAPH-17493.svg 𗒓 TANGUT IDEOGRAPH-17493
U+17494 (95380) TANGUT IDEOGRAPH-17494.svg 𗒔 TANGUT IDEOGRAPH-17494
U+17495 (95381) TANGUT IDEOGRAPH-17495.svg 𗒕 TANGUT IDEOGRAPH-17495
U+17496 (95382) TANGUT IDEOGRAPH-17496.svg 𗒖 TANGUT IDEOGRAPH-17496
U+17497 (95383) TANGUT IDEOGRAPH-17497.svg 𗒗 TANGUT IDEOGRAPH-17497
U+17498 (95384) TANGUT IDEOGRAPH-17498.svg 𗒘 TANGUT IDEOGRAPH-17498