there

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

there /ˈðɛr/

 1. Ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đấy.
  here and there — đó đây
  there and then — tại chỗ ấy là lúc ấy
 2. (Thường + to be) (dùng để nhấn mạnh, không dịch).
  there was nothing here — ở đây không có gì cả
  where there is oppression, there is struggle — ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh
  you have only to turn the switch and there you are — anh chỉ việc xoay cái nút thì sẽ được

Thán từ[sửa]

there /ˈðɛr/

 1. Đó, đấy.
  there! I have told you — đó! tôi đã bảo với anh rồi
  there! take this chair — đấy, lấy cái ghế này đi

Danh từ[sửa]

there /ˈðɛr/

 1. Chỗ đó, nơi đó, chỗ đấy.
  he lives somewhere near there — nó ở quanh quẩn gần nơi đó
  tide comes up to there — nước thuỷ triều lên tới chỗ đó

Tham khảo[sửa]