tiikeri

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: Tiikeri

Tiếng Phần Lan[sửa]

Wikipedia tiếng Phần Lan có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Thụy Điển tiger < tiếng Đức Tiger < tiếng Latinh tigris < tiếng Hy Lạp cổ τίγρις (tígris).

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

tiikeri

  1. Hổ (Panthera tigris).

Biến cách[sửa]

Biến tố của tiikeri (Kotus loại 6/paperi, không thay đổi cấp)
nom. tiikeri tiikerit
gen. tiikerin tiikerien
tiikereiden
tiikereitten
par. tiikeriä tiikereitä
tiikerejä
ill. tiikeriin tiikereihin
số ít số nhiều
nom. tiikeri tiikerit
acc. nom. tiikeri tiikerit
gen. tiikerin
gen. tiikerin tiikerien
tiikereiden
tiikereitten
par. tiikeriä tiikereitä
tiikerejä
ine. tiikerissä tiikereissä
ela. tiikeristä tiikereistä
ill. tiikeriin tiikereihin
ade. tiikerillä tiikereillä
abl. tiikeriltä tiikereiltä
all. tiikerille tiikereille
ess. tiikerinä tiikereinä
tra. tiikeriksi tiikereiksi
abe. tiikerittä tiikereittä
ins. tiikerein
com. Xem dạng sở hữu phía dưới.
Dạng sở hữu của tiikeri (Kotus loại 6/paperi, không thay đổi cấp)
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. tiikerini tiikerini
acc. nom. tiikerini tiikerini
gen. tiikerini
gen. tiikerini tiikerieni
tiikereideni
tiikereitteni
par. tiikeriäni tiikereitäni
tiikerejäni
ine. tiikerissäni tiikereissäni
ela. tiikeristäni tiikereistäni
ill. tiikeriini tiikereihini
ade. tiikerilläni tiikereilläni
abl. tiikeriltäni tiikereiltäni
all. tiikerilleni tiikereilleni
ess. tiikerinäni tiikereinäni
tra. tiikerikseni tiikereikseni
abe. tiikerittäni tiikereittäni
ins.
com. tiikereineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. tiikerisi tiikerisi
acc. nom. tiikerisi tiikerisi
gen. tiikerisi
gen. tiikerisi tiikeriesi
tiikereidesi
tiikereittesi
par. tiikeriäsi tiikereitäsi
tiikerejäsi
ine. tiikerissäsi tiikereissäsi
ela. tiikeristäsi tiikereistäsi
ill. tiikeriisi tiikereihisi
ade. tiikerilläsi tiikereilläsi
abl. tiikeriltäsi tiikereiltäsi
all. tiikerillesi tiikereillesi
ess. tiikerinäsi tiikereinäsi
tra. tiikeriksesi tiikereiksesi
abe. tiikerittäsi tiikereittäsi
ins.
com. tiikereinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. tiikerimme tiikerimme
acc. nom. tiikerimme tiikerimme
gen. tiikerimme
gen. tiikerimme tiikeriemme
tiikereidemme
tiikereittemme
par. tiikeriämme tiikereitämme
tiikerejämme
ine. tiikerissämme tiikereissämme
ela. tiikeristämme tiikereistämme
ill. tiikeriimme tiikereihimme
ade. tiikerillämme tiikereillämme
abl. tiikeriltämme tiikereiltämme
all. tiikerillemme tiikereillemme
ess. tiikerinämme tiikereinämme
tra. tiikeriksemme tiikereiksemme
abe. tiikerittämme tiikereittämme
ins.
com. tiikereinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. tiikerinne tiikerinne
acc. nom. tiikerinne tiikerinne
gen. tiikerinne
gen. tiikerinne tiikerienne
tiikereidenne
tiikereittenne
par. tiikeriänne tiikereitänne
tiikerejänne
ine. tiikerissänne tiikereissänne
ela. tiikeristänne tiikereistänne
ill. tiikeriinne tiikereihinne
ade. tiikerillänne tiikereillänne
abl. tiikeriltänne tiikereiltänne
all. tiikerillenne tiikereillenne
ess. tiikerinänne tiikereinänne
tra. tiikeriksenne tiikereiksenne
abe. tiikerittänne tiikereittänne
ins.
com. tiikereinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. tiikerinsä tiikerinsä
acc. nom. tiikerinsä tiikerinsä
gen. tiikerinsä
gen. tiikerinsä tiikeriensä
tiikereidensä
tiikereittensä
par. tiikeriään
tiikeriänsä
tiikereitään
tiikerejään
tiikereitänsä
tiikerejänsä
ine. tiikerissään
tiikerissänsä
tiikereissään
tiikereissänsä
ela. tiikeristään
tiikeristänsä
tiikereistään
tiikereistänsä
ill. tiikeriinsä tiikereihinsä
ade. tiikerillään
tiikerillänsä
tiikereillään
tiikereillänsä
abl. tiikeriltään
tiikeriltänsä
tiikereiltään
tiikereiltänsä
all. tiikerilleen
tiikerillensä
tiikereilleen
tiikereillensä
ess. tiikerinään
tiikerinänsä
tiikereinään
tiikereinänsä
tra. tiikerikseen
tiikeriksensä
tiikereikseen
tiikereiksensä
abe. tiikerittään
tiikerittänsä
tiikereittään
tiikereittänsä
ins.
com. tiikereineen
tiikereinensä

Từ ghép[sửa]

Đọc thêm[sửa]