Bước tới nội dung

наблюдать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Động từ

[sửa]

наблюдать Hoàn thành

  1. (В, за Т) (смотреть) nhìn theo, quan sát.
  2. (В) (изучать, исследовать) quan sát, quan trắc, nghiên cứu.
    врач наблюдатьает больного — bác sĩ theo dõi (quan sát) người bệnh
  3. (за Т) (следить, надзирать) trông nom, theo dõi, trông.
    наблюдать за порядком — trông nom trật tự
    наблюдать за ребёнком — trông con, trông nom trẻ con

Tham khảo

[sửa]