Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Thai

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Sinhala

Thai

Lao ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Thai” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+0E00 đến U+0E7F.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+0E01 (3585) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KO KAI
U+0E02 (3586) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHO KHAI
U+0E03 (3587) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHO KHUAT
U+0E04 (3588) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHO KHWAI
U+0E05 (3589) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHO KHON
U+0E06 (3590) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHO RAKHANG
U+0E07 (3591) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER NGO NGU
U+0E08 (3592) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER CHO CHAN
U+0E09 (3593) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER CHO CHING
U+0E0A (3594) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER CHO CHANG
U+0E0B (3595) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SO SO
U+0E0C (3596) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER CHO CHOE
U+0E0D (3597) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER YO YING
U+0E0E (3598) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER DO CHADA
U+0E0F (3599) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER TO PATAK
U+0E10 (3600) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO THAN
U+0E11 (3601) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO NANGMONTHO
U+0E12 (3602) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO PHUTHAO
U+0E13 (3603) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER NO NEN
U+0E14 (3604) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER DO DEK
U+0E15 (3605) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER TO TAO
U+0E16 (3606) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO THUNG
U+0E17 (3607) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO THAHAN
U+0E18 (3608) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THO THONG
U+0E19 (3609) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER NO NU
U+0E1A (3610) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER BO BAIMAI
U+0E1B (3611) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PO PLA
U+0E1C (3612) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PHO PHUNG
U+0E1D (3613) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER FO FA
U+0E1E (3614) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PHO PHAN
U+0E1F (3615) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER FO FAN
U+0E20 (3616) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PHO SAMPHAO
U+0E21 (3617) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MO MA
U+0E22 (3618) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER YO YAK
U+0E23 (3619) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER RO RUA
U+0E24 (3620) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER RU
U+0E25 (3621) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER LO LING
U+0E26 (3622) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER LU
U+0E27 (3623) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER WO WAEN
U+0E28 (3624) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SO SALA
U+0E29 (3625) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SO RUSI
U+0E2A (3626) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SO SUA
U+0E2B (3627) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER HO HIP
U+0E2C (3628) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER LO CHULA
U+0E2D (3629) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER O ANG
U+0E2E (3630) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER HO NOKHUK
U+0E2F (3631) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PAIYANNOI
U+0E30 (3632) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA A
U+0E31 (3633) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT
U+0E32 (3634) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA AA
U+0E33 (3635) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA AM
U+0E34 (3636) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA I
U+0E35 (3637) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA II
U+0E36 (3638) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA UE
U+0E37 (3639) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA UEE
U+0E38 (3640) ◌ุ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA U
U+0E39 (3641) ◌ู Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA UU
U+0E3A (3642) ◌ฺ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER PHINTHU
U+0E3F (3647) ฿ Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
THAI CURRENCY SYMBOL BAHT
U+0E40 (3648) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA E
U+0E41 (3649) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA AE
U+0E42 (3650) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA O
U+0E43 (3651) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN
U+0E44 (3652) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI
U+0E45 (3653) Lo
(Other Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER LAKKHANGYAO
U+0E46 (3654) Lm
(Modifier Letter)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAIYAMOK
U+0E47 (3655) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAITAIKHU
U+0E48 (3656) ◌่ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAI EK
U+0E49 (3657) ◌้ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAI THO
U+0E4A (3658) ◌๊ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAI TRI
U+0E4B (3659) ◌๋ Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER MAI CHATTAWA
U+0E4C (3660) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER THANTHAKHAT
U+0E4D (3661) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER NIKHAHIT
U+0E4E (3662) Mn
(Nonspacing Mark)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER YAMAKKAN
U+0E4F (3663) Po
(Other Punctuation)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER FONGMAN
U+0E50 (3664) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT ZERO
U+0E51 (3665) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT ONE
U+0E52 (3666) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT TWO
U+0E53 (3667) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT THREE
U+0E54 (3668) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT FOUR
U+0E55 (3669) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT FIVE
U+0E56 (3670) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT SIX
U+0E57 (3671) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT SEVEN
U+0E58 (3672) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT EIGHT
U+0E59 (3673) Nd
(Decimal Number)
Thai
(Thai)
THAI DIGIT NINE
U+0E5A (3674) Po
(Other Punctuation)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER ANGKHANKHU
U+0E5B (3675) Po
(Other Punctuation)
Thai
(Thai)
THAI CHARACTER KHOMUT