Bước tới nội dung

pääkaupunki

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Phần Lan[sửa]

Wikipedia tiếng Phần Lan có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

pää- +‎ kaupunki. Từ do giáo sĩ Phần Lan Mikael Agricola đặt ra .

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

pääkaupunki

  1. Thủ đô.

Biến cách[sửa]

Biến tố của pääkaupunki (Kotus loại 5*G/risti, cấp nk-ng)
nom. pääkaupunki pääkaupungit
gen. pääkaupungin pääkaupunkien
par. pääkaupunkia pääkaupunkeja
ill. pääkaupunkiin pääkaupunkeihin
số ít số nhiều
nom. pääkaupunki pääkaupungit
acc. nom. pääkaupunki pääkaupungit
gen. pääkaupungin
gen. pääkaupungin pääkaupunkien
par. pääkaupunkia pääkaupunkeja
ine. pääkaupungissa pääkaupungeissa
ela. pääkaupungista pääkaupungeista
ill. pääkaupunkiin pääkaupunkeihin
ade. pääkaupungilla pääkaupungeilla
abl. pääkaupungilta pääkaupungeilta
all. pääkaupungille pääkaupungeille
ess. pääkaupunkina pääkaupunkeina
tra. pääkaupungiksi pääkaupungeiksi
abe. pääkaupungitta pääkaupungeitta
ins. pääkaupungein
com. Xem dạng sở hữu phía dưới.
Dạng sở hữu của pääkaupunki (Kotus loại 5*G/risti, cấp nk-ng)
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. pääkaupunkini pääkaupunkini
acc. nom. pääkaupunkini pääkaupunkini
gen. pääkaupunkini
gen. pääkaupunkini pääkaupunkieni
par. pääkaupunkiani pääkaupunkejani
ine. pääkaupungissani pääkaupungeissani
ela. pääkaupungistani pääkaupungeistani
ill. pääkaupunkiini pääkaupunkeihini
ade. pääkaupungillani pääkaupungeillani
abl. pääkaupungiltani pääkaupungeiltani
all. pääkaupungilleni pääkaupungeilleni
ess. pääkaupunkinani pääkaupunkeinani
tra. pääkaupungikseni pääkaupungeikseni
abe. pääkaupungittani pääkaupungeittani
ins.
com. pääkaupunkeineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. pääkaupunkisi pääkaupunkisi
acc. nom. pääkaupunkisi pääkaupunkisi
gen. pääkaupunkisi
gen. pääkaupunkisi pääkaupunkiesi
par. pääkaupunkiasi pääkaupunkejasi
ine. pääkaupungissasi pääkaupungeissasi
ela. pääkaupungistasi pääkaupungeistasi
ill. pääkaupunkiisi pääkaupunkeihisi
ade. pääkaupungillasi pääkaupungeillasi
abl. pääkaupungiltasi pääkaupungeiltasi
all. pääkaupungillesi pääkaupungeillesi
ess. pääkaupunkinasi pääkaupunkeinasi
tra. pääkaupungiksesi pääkaupungeiksesi
abe. pääkaupungittasi pääkaupungeittasi
ins.
com. pääkaupunkeinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. pääkaupunkimme pääkaupunkimme
acc. nom. pääkaupunkimme pääkaupunkimme
gen. pääkaupunkimme
gen. pääkaupunkimme pääkaupunkiemme
par. pääkaupunkiamme pääkaupunkejamme
ine. pääkaupungissamme pääkaupungeissamme
ela. pääkaupungistamme pääkaupungeistamme
ill. pääkaupunkiimme pääkaupunkeihimme
ade. pääkaupungillamme pääkaupungeillamme
abl. pääkaupungiltamme pääkaupungeiltamme
all. pääkaupungillemme pääkaupungeillemme
ess. pääkaupunkinamme pääkaupunkeinamme
tra. pääkaupungiksemme pääkaupungeiksemme
abe. pääkaupungittamme pääkaupungeittamme
ins.
com. pääkaupunkeinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. pääkaupunkinne pääkaupunkinne
acc. nom. pääkaupunkinne pääkaupunkinne
gen. pääkaupunkinne
gen. pääkaupunkinne pääkaupunkienne
par. pääkaupunkianne pääkaupunkejanne
ine. pääkaupungissanne pääkaupungeissanne
ela. pääkaupungistanne pääkaupungeistanne
ill. pääkaupunkiinne pääkaupunkeihinne
ade. pääkaupungillanne pääkaupungeillanne
abl. pääkaupungiltanne pääkaupungeiltanne
all. pääkaupungillenne pääkaupungeillenne
ess. pääkaupunkinanne pääkaupunkeinanne
tra. pääkaupungiksenne pääkaupungeiksenne
abe. pääkaupungittanne pääkaupungeittanne
ins.
com. pääkaupunkeinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. pääkaupunkinsa pääkaupunkinsa
acc. nom. pääkaupunkinsa pääkaupunkinsa
gen. pääkaupunkinsa
gen. pääkaupunkinsa pääkaupunkiensa
par. pääkaupunkiaan
pääkaupunkiansa
pääkaupunkejaan
pääkaupunkejansa
ine. pääkaupungissaan
pääkaupungissansa
pääkaupungeissaan
pääkaupungeissansa
ela. pääkaupungistaan
pääkaupungistansa
pääkaupungeistaan
pääkaupungeistansa
ill. pääkaupunkiinsa pääkaupunkeihinsa
ade. pääkaupungillaan
pääkaupungillansa
pääkaupungeillaan
pääkaupungeillansa
abl. pääkaupungiltaan
pääkaupungiltansa
pääkaupungeiltaan
pääkaupungeiltansa
all. pääkaupungilleen
pääkaupungillensa
pääkaupungeilleen
pääkaupungeillensa
ess. pääkaupunkinaan
pääkaupunkinansa
pääkaupunkeinaan
pääkaupunkeinansa
tra. pääkaupungikseen
pääkaupungiksensa
pääkaupungeikseen
pääkaupungeiksensa
abe. pääkaupungittaan
pääkaupungittansa
pääkaupungeittaan
pääkaupungeittansa
ins.
com. pääkaupunkeineen
pääkaupunkeinensa

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ ghép[sửa]

Đọc thêm[sửa]