Bước tới nội dung

moins

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

moins /mwɛ̃/

 1. Kém hơn, không bằng; ít hơn.
  Moins d’hommes — ít người hơn
  Moins bon — không tốt bằng
 2. Càng ít.
  Plus on le connaît, moins on l’estime — càng biết nó, người ta càng ít mến nó
 3. Kém, dưới.
  Moins de vingt kilogrammes — dưới hai mươi kilogam
  Il a moins de vingt ans — nó dưới hai mươi tuổi
  à moins — rẻ hơn, kém hơn, ít hơn
  Vous n'aurez pas ce livre à moins — anh không thể mua được quyển sách ấy rẻ hơn đâu;
  à moins d’être — trừ phi là
  à moins que...ne.. — nếu không...
  à tout le moins — ít nhất là
  Maladie qui dure à tout le moins un an — bệnh kéo dài ít nhất là một năm
  au moins — ít ra cũng
  de moins en moins — càng ngày càng ít đi
  du moins — nhưng ít ra cũng
  en moins de — trong một thời gian ít hơn
  en moins de rien — trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt
  il n'en sera ni plus ni moins — chẳng có gì thay đổi đâu
  le moins — ít nhất, kém nhất
  moins...moins — càng ít... thì càng ít...
  moins... plus — càng ít... thì càng nhiều...
  moins que jamais — ít hơn bao giờ hết
  moins que rien — hết sức ít
  n'en... pas moins — không phải là không
  ne... pas moins de — không thể ít hơn
  non moins — không kém
  plus ou moins — xem plus
  pour le moins — ít ra cũng phải
  rien de moins — không gì kém hơn
  rien de moins que — thực là, rõ ràng là
  Il n'est rien de moins qu’un héros — anh ấy thực là một anh hùng
  rien moins que — không chút nào
  Il n'est rien moins que bon — nó không tốt chút nào
  tout au moins — ít ra là

Trái nghĩa[sửa]

Giới từ[sửa]

moins

 1. Trừ.
  Quinze moins huit égale sept — mười lăm trừ tám còn bảy
 2. Kém.
  Neuf heures moins cinq — chín giờ kém năm (phút)
 3. Âm.
  Il fait moins dix degrés — trời rét mười độ âm

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
moins
/mwɛ̃/
moins
/mwɛ̃/

moins /mwɛ̃/

 1. Cái ít nhất.
  Qui peut le plus fait souvent le moins — kẻ có thể làm được nhiều nhất thường lại làm ít nhất
 2. (Toán học) Dấu trừ.

Tham khảo[sửa]