yet

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

yet /ˈjɛt/

 1. Còn, hãy còn, còn nữa.
  we have ten minutes yet — chúng ta còn mười phút nữa
  I remember him yet — tôi còn nhớ anh ta
  while he was yet asleep — trong khi anh ta còn đang ngủ
  there is much yet to do — hãy còn nhiều việc phải làm lắm
  you mush work yet harder — anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
  I have a yet more important thing to say — tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
 2. Bây giờ, lúc này.
  can't you tell me yet? — bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
  we needn't do it just yet — chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
 3. Tuy thế, tuy vậy, nhưng mà, , song.
  it is strange, yet true — thật là kỳ lạ nhưng mà đúng sự thực
  I agree with you, but yet I can't consent — tôi đồng ý với anh song tôi không thể nào thoả thuận được
 4. Dù sao, dù thế nào.
  he will do it yet — dù thế nào nữa nó cũng sẽ làm điều đó
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Vả lại, hơn nữa.
  much yet remains to be said — vả lại còn nhiều điều phải nói

Thành ngữ[sửa]

 • as yet:
  1. Cho đến nay, cho đến bây giờ.
   he has not known our abilities as yet — cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chúng ta
 • nor yet: cũng không.
 • not yet:
  1. Chưa, còn chưa.
   he has not yet finished his task — nó chưa làm xong bài

Liên từ[sửa]

yet /ˈjɛt/

 1. Nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên.
  he worked hard, yet he failed — hắn ta làm việc tích cực ấy thế mà lại trượt

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)