filosofi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Đan Mạch[sửa]

Wikipedia tiếng Đan Mạch có bài viết về:

Danh từ[sửa]

filosofi gch (xác định số ít filosofien, bất định số nhiều filosofier)

  1. Triết học.

Biến cách[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

  Xác định Bất định
Số ít filosofi filosofien
Số nhiều filosofier filosofiene

filosofi

  1. Triết học.
    Han studerer filosofi grunnfag. forberedende prøve i filosofi
    Quan niệm.
    Han har sin egen filosofi.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Wikipedia tiếng Phần Lan có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Từ quốc tế (xem từ tiếng Anh philosopher). Nguồn gốc cuối cùng từ tiếng Latinh philosophus.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

filosofi

  1. Nhà triết học, triết gia.

Biến cách[sửa]

Biến tố của filosofi (Kotus loại 5/risti, không thay đổi cấp)
nom. filosofi filosofit
gen. filosofin filosofien
par. filosofia filosofeja
ill. filosofiin filosofeihin
số ít số nhiều
nom. filosofi filosofit
acc. nom. filosofi filosofit
gen. filosofin
gen. filosofin filosofien
par. filosofia filosofeja
ine. filosofissa filosofeissa
ela. filosofista filosofeista
ill. filosofiin filosofeihin
ade. filosofilla filosofeilla
abl. filosofilta filosofeilta
all. filosofille filosofeille
ess. filosofina filosofeina
tra. filosofiksi filosofeiksi
abe. filosofitta filosofeitta
ins. filosofein
com. Xem dạng sở hữu phía dưới.
Dạng sở hữu của filosofi (Kotus loại 5/risti, không thay đổi cấp)
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. filosofini filosofini
acc. nom. filosofini filosofini
gen. filosofini
gen. filosofini filosofieni
par. filosofiani filosofejani
ine. filosofissani filosofeissani
ela. filosofistani filosofeistani
ill. filosofiini filosofeihini
ade. filosofillani filosofeillani
abl. filosofiltani filosofeiltani
all. filosofilleni filosofeilleni
ess. filosofinani filosofeinani
tra. filosofikseni filosofeikseni
abe. filosofittani filosofeittani
ins.
com. filosofeineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. filosofisi filosofisi
acc. nom. filosofisi filosofisi
gen. filosofisi
gen. filosofisi filosofiesi
par. filosofiasi filosofejasi
ine. filosofissasi filosofeissasi
ela. filosofistasi filosofeistasi
ill. filosofiisi filosofeihisi
ade. filosofillasi filosofeillasi
abl. filosofiltasi filosofeiltasi
all. filosofillesi filosofeillesi
ess. filosofinasi filosofeinasi
tra. filosofiksesi filosofeiksesi
abe. filosofittasi filosofeittasi
ins.
com. filosofeinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. filosofimme filosofimme
acc. nom. filosofimme filosofimme
gen. filosofimme
gen. filosofimme filosofiemme
par. filosofiamme filosofejamme
ine. filosofissamme filosofeissamme
ela. filosofistamme filosofeistamme
ill. filosofiimme filosofeihimme
ade. filosofillamme filosofeillamme
abl. filosofiltamme filosofeiltamme
all. filosofillemme filosofeillemme
ess. filosofinamme filosofeinamme
tra. filosofiksemme filosofeiksemme
abe. filosofittamme filosofeittamme
ins.
com. filosofeinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. filosofinne filosofinne
acc. nom. filosofinne filosofinne
gen. filosofinne
gen. filosofinne filosofienne
par. filosofianne filosofejanne
ine. filosofissanne filosofeissanne
ela. filosofistanne filosofeistanne
ill. filosofiinne filosofeihinne
ade. filosofillanne filosofeillanne
abl. filosofiltanne filosofeiltanne
all. filosofillenne filosofeillenne
ess. filosofinanne filosofeinanne
tra. filosofiksenne filosofeiksenne
abe. filosofittanne filosofeittanne
ins.
com. filosofeinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. filosofinsa filosofinsa
acc. nom. filosofinsa filosofinsa
gen. filosofinsa
gen. filosofinsa filosofiensa
par. filosofiaan
filosofiansa
filosofejaan
filosofejansa
ine. filosofissaan
filosofissansa
filosofeissaan
filosofeissansa
ela. filosofistaan
filosofistansa
filosofeistaan
filosofeistansa
ill. filosofiinsa filosofeihinsa
ade. filosofillaan
filosofillansa
filosofeillaan
filosofeillansa
abl. filosofiltaan
filosofiltansa
filosofeiltaan
filosofeiltansa
all. filosofilleen
filosofillensa
filosofeilleen
filosofeillensa
ess. filosofinaan
filosofinansa
filosofeinaan
filosofeinansa
tra. filosofikseen
filosofiksensa
filosofeikseen
filosofeiksensa
abe. filosofittaan
filosofittansa
filosofeittaan
filosofeittansa
ins.
com. filosofeineen
filosofeinensa

Đọc thêm[sửa]