with

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈwɪð/ (Anh, Úc, Mỹ), /ˈwɪθ/ (Anh, Úc, Mỹ)
Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh cổ wiþ, từ wiþer, từ tiếng Thượng Đức cổ withar, từ widar (“chống lại”), từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy withr (“chống lại”), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *wi-tero- (“xa nhau hơn”), từ *wi (“sự chia”). Trong tiếng Anh Trung cổ, từ này đổi nghĩa để tỏ ý liên quan thay vì đối lập.

Giới từ[sửa]

with /ˈwɪð/

 1. Với, cùng, cùng với.
  to argue with someone — cãi lý với ai
  a kettle with a lid — một cái ấm với một cái vung
  to be with someone on a point — đồng ý với người nào về một điểm
  to rise with the sun — dậy sớm
 2. .
  the man with the long beard — người (có) râu dài
  with young — có chửa (thú)
  with child — có mang (người)
 3. , ở ni.
  it's a habit with him — ở anh ta đấy là một thói quen
  he lives with us — nó ở nhà chúng tôi, nó ở với chúng tôi
 4. Bằng.
  to welcome with smiles — đón tiếp bằng những nụ cười
  with all my might — bằng (với) tất cả sức lực của tôi
  killed with a bayonet — bị giết bằng lưỡi lê
 5. Về, về phần.
  the decision rests with you — quyết định là về phần anh
  to be pleased with — bằng lòng về
 6. .
  sick with love — ốm (vì) tưng tư
 7. Đối với.
  with him, money is not important — đối với anh ta, tiền bạc không quan trọng
 8. Mặc dầu.
  with all his weaknesses I like him — mặc dầu tất cả những nhược điểm của anh ta, tôi vẫn thích anh ta
 9. Cũng như.
  to think with someone — cũng nghĩ như ai
 10. Nay mà, lúc mà, trong khi.
  what is to become him with both his parents gone — nay cha mẹ nó đi mất cả rồi, thì nó sẽ ra sao

Đồng nghĩa[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]