Bước tới nội dung

for

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Giới từ[sửa]

for /fɜː/

 1. Thay cho, thế cho, đại diện cho.
  to sit for Hanoi — đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)
  to stand for a noun — (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)
  he signed it for me — anh ta ký cái đó thay tôi
 2. Ủng hộ, về phe, về phía.
  to be for peace — ủng hộ hoà bình
  Hurrah for Vietnam! — hoan hô Việt Nam, ủng hộ Việt Nam
 3. Để, với mục đích là.
  for sale — để bán
  for example; for instance — ví dụ, chẳng hạn
 4. Để lấy, để được.
  to go for a car — đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe
  to send for a doctor — cho đi mời bác sĩ
  to fight for independence — đấu tranh để giành độc lập
  to hunger for knowledge — khao khát sự hiểu biết
 5. Đến, đi đến.
  to leave for Haiphong — đi đến Hải Phòng
  to make for shelter — chạy ra chỗ trú ẩn
  it's getting on for two o'clock — sắp đến hai giờ
 6. Cho.
  to buy something for somebody — mua cái gì cho ai
  I can shift for myself — tôi có thể tự xoay sở lấy
 7. , bởi vì.
  for want of money — vì thiếu tiền
  to live for each other — sống vì nhau
  please do it for my sake — vì tôi mong anh làm cho điều đó
  to avoid something for fear of accidents — tránh cái gì vì sợ tai nạn
  for many reasons — vì nhiều lẽ
  famous for something — nổi tiếng vì cái gì
 8. Mặc dù.
  for all that — mặc dù tất cả những cái đó
  for all you say — mặc dù những điều anh nói
  For all their mordern weapons, imperialism will be defeated. — Mặc dù có vũ khí tối tân, bọn đế quốc sẽ bị đánh bại.
  Were it not (but, except) for your help, I could not finish it. — Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được.
 9. Đối với, về phần.
  respect for one's teachers — lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo
  it's too easy for him — đối với hắn cái đó dễ quá
  for my part; as for me — về phần tôi
 10. So với, đối với, theo tỷ lệ.
  very tall for one's age — rất cao lớn so với tuổi
 11. Trong (thời gian), được (mức là...).
  to last for an hour — kéo dài trong một tiếng đồng hồ
  to walk for three kilometers — đi bộ được ba kilômét

Thành ngữ[sửa]

Liên từ[sửa]

for /fɜː/

 1. , bởi vì, tại vì.

Tham khảo[sửa]