Lỗi cú pháp: Stripped tags

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên trang Thẻ bị bỏ Qua bản mẫu?
Bản mẫu:-letter- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-letter- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-adj- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-adj- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-article- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-article- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Wiktionary:Trang Chính/2010 (sửa đổi | lịch sử) SPAN
Wiktionary:Trang Chính/2010 (sửa đổi | lịch sử) CENTER
Wiktionary:Trang Chính/2010 (sửa đổi | lịch sử) DIV
Wiktionary:Trang Chính/2005 (sửa đổi | lịch sử) DIV
Thành viên:MuDavid/Trang Chính (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-quot- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-quot- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-syn- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-syn- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-verb- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-verb- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-vie- (view source | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-rel- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-rel- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-drv- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-drv- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-hin- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-deu- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-trans- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-trans- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-fas- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-pron- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-pron- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-eng- (view source | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-afr- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-ell- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-rus- (view source | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-given- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-given- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-prep- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-prep- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-zho- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-heb- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-jpn- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-ita- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-name- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-name- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-num- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-num- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-ref- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-ref- (view source | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-tpn- (sửa đổi | lịch sử) DIV Bản mẫu:=nn/div
Bản mẫu:-dem-adj- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Bản mẫu:-dem-adj- (sửa đổi | lịch sử) DIV
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối