абрикос

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Chuvash[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

  1. quả, .

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Nga абрикос. .

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA(ghi chú): /ˈabrikos/, [ˈäbriko̞s]
  • Tách từ: аб‧ри‧кос

Danh từ[sửa]

абрикос

  1. Quả .

Biến cách[sửa]


Biến cách của абрикос (thân từ: абрикос-)
số ít số nhiều
chủ cách абрикос (abrikos) абрикосъяс (abrikosjas)
nghiệp cách I* абрикос (abrikos) абрикосъяс (abrikosjas)
II* абрикосӧс (abrikosös) абрикосъясӧс (abrikosjasös)
cách công cụ абрикосӧн (abrikosön) абрикосъясӧн (abrikosjasön)
cộng cách абрикоскӧд (abrikosköd) абрикосъяскӧд (abrikosjasköd)
khiếm cách абрикостӧг (abrikostög) абрикосъястӧг (abrikosjastög)
cách tiếp diễn абрикосла (abrikosla) абрикосъясла (abrikosjasla)
sở hữu cách абрикослӧн (abrikoslön) абрикосъяслӧн (abrikosjaslön)
tòng cách абрикослысь (abrikoslyś) абрикосъяслысь (abrikosjaslyś)
vị cách абрикослы (abrikosly) абрикосъяслы (abrikosjasly)
nội cách абрикосын (abrikosyn) абрикосъясын (abrikosjasyn)
xuất cách абрикосысь (abrikosyś) абрикосъясысь (abrikosjasyś)
nhập cách абрикосӧ (abrikosö) абрикосъясӧ (abrikosjasö)
thí cách абрикоссянь (abrikosśaň) абрикосъяссянь (abrikosjasśaň)
cách xấp xỉ абрикослань (abrikoslaň) абрикосъяслань (abrikosjaslaň)
hạn cách абрикосӧдз (abrikosödź) абрикосъясӧдз (abrikosjasödź)
diên triển cách I абрикосӧд (abrikosöd) абрикосъясӧд (abrikosjasöd)
II абрикості (abrikosti) абрикосъясті (abrikosjasti)
*) Danh từ động vật hầu như chỉ có đuôi nghiệp cách loại II, trong khi danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường gặp hơn với loại I.
Biến cách sở hữu của абрикос
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nominative абрикосӧй (abrikosöj) абрикосъясӧй (abrikosjasöj)
accusative I* абрикосӧй (abrikosöj) абрикосъясӧй (abrikosjasöj)
II* абрикосӧс (abrikosös) абрикосъясӧс (abrikosjasös)
instrumental абрикоснам (abrikosnam) абрикосъяснам (abrikosjasnam)
comitative абрикосӧйкӧд (abrikosöjköd) абрикосъясӧйкӧд (abrikosjasöjköd)
caritive абрикостӧгым (abrikostögym) абрикосъястӧгым (abrikosjastögym)
consecutive абрикосӧйла (abrikosöjla) абрикосъясӧйла (abrikosjasöjla)
genitive абрикосӧйлӧн (abrikosöjlön) абрикосъясӧйлӧн (abrikosjasöjlön)
ablative абрикосӧйлысь (abrikosöjlyś) абрикосъясӧйлысь (abrikosjasöjlyś)
dative абрикосӧйлы (abrikosöjly) абрикосъясӧйлы (abrikosjasöjly)
inessive абрикосам (abrikosam) абрикосъясам (abrikosjasam)
elative абрикоссьым (abrikosśym) абрикосъяссьым (abrikosjasśym)
illative абрикосам (abrikosam) абрикосъясам (abrikosjasam)
egressive абрикоссяньым (abrikosśaňym) абрикосъяссяньым (abrikosjasśaňym)
approximative абрикосланьым (abrikoslaňym) абрикосъясланьым (abrikosjaslaňym)
terminative абрикосӧдзым (abrikosödźym) абрикосъясӧдзым (abrikosjasödźym)
prolative I абрикосӧдым (abrikosödym) абрикосъясӧдым (abrikosjasödym)
II абрикостіым (abrikostiym) абрикосъястіым (abrikosjastiym)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Second person singular
singular plural
nominative абрикосыд (abrikosyd) абрикосъясыд (abrikosjasyd)
accusative I* абрикосыд (abrikosyd) абрикосъясыд (abrikosjasyd)
II* абрикостӧ (abrikostö) абрикосъястӧ (abrikosjastö)
instrumental абрикоснад (abrikosnad) абрикосъяснад (abrikosjasnad)
comitative абрикосыдкӧд (abrikosydköd) абрикосъясыдкӧд (abrikosjasydköd)
caritive абрикостӧгыд (abrikostögyd) абрикосъястӧгыд (abrikosjastögyd)
consecutive абрикосыдла (abrikosydla) абрикосъясыдла (abrikosjasydla)
genitive абрикосыдлӧн (abrikosydlön) абрикосъясыдлӧн (abrikosjasydlön)
ablative абрикосыдлысь (abrikosydlyś) абрикосъясыдлысь (abrikosjasydlyś)
dative абрикосыдлы (abrikosydly) абрикосъясыдлы (abrikosjasydly)
inessive абрикосад (abrikosad) абрикосъясад (abrikosjasad)
elative абрикоссьыд (abrikosśyd) абрикосъяссьыд (abrikosjasśyd)
illative абрикосад (abrikosad) абрикосъясад (abrikosjasad)
egressive абрикоссяньыд (abrikosśaňyd) абрикосъяссяньыд (abrikosjasśaňyd)
approximative абрикосланьыд (abrikoslaňyd) абрикосъясланьыд (abrikosjaslaňyd)
terminative абрикосӧдзыд (abrikosödźyd) абрикосъясӧдзыд (abrikosjasödźyd)
prolative I абрикосӧдыд (abrikosödyd) абрикосъясӧдыд (abrikosjasödyd)
II абрикостіыд (abrikostiyd) абрикосъястіыд (abrikosjastiyd)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Third person singular
singular plural
nominative абрикосыс (abrikosys) абрикосъясыс (abrikosjasys)
accusative I* абрикосыс (abrikosys) абрикосъясыс (abrikosjasys)
II* абрикоссӧ (abrikossö) абрикосъяссӧ (abrikosjassö)
instrumental абрикоснас (abrikosnas) абрикосъяснас (abrikosjasnas)
comitative абрикосыскӧд (abrikosysköd) абрикосъясыскӧд (abrikosjasysköd)
caritive абрикостӧгыс (abrikostögys) абрикосъястӧгыс (abrikosjastögys)
consecutive абрикосысла (abrikosysla) абрикосъясысла (abrikosjasysla)
genitive абрикосыслӧн (abrikosyslön) абрикосъясыслӧн (abrikosjasyslön)
ablative абрикосыслысь (abrikosyslyś) абрикосъясыслысь (abrikosjasyslyś)
dative абрикосыслы (abrikosysly) абрикосъясыслы (abrikosjasysly)
inessive абрикосас (abrikosas) абрикосъясас (abrikosjasas)
elative абрикоссьыс (abrikosśys) абрикосъяссьыс (abrikosjasśys)
illative абрикосас (abrikosas) абрикосъясас (abrikosjasas)
egressive абрикоссяньыс (abrikosśaňys) абрикосъяссяньыс (abrikosjasśaňys)
approximative абрикосланьыс (abrikoslaňys) абрикосъясланьыс (abrikosjaslaňys)
terminative абрикосӧдзыс (abrikosödźys) абрикосъясӧдзыс (abrikosjasödźys)
prolative I абрикосӧдыс (abrikosödys) абрикосъясӧдыс (abrikosjasödys)
II абрикостіыс (abrikostiys) абрикосъястіыс (abrikosjastiys)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
First person plural
singular plural
nominative абрикосным (abrikosnym) абрикосъясным (abrikosjasnym)
accusative I* абрикосным (abrikosnym) абрикосъясным (abrikosjasnym)
II* абрикоснымӧ (abrikosnymö) абрикосъяснымӧ (abrikosjasnymö)
instrumental абрикоснаным (abrikosnanym) абрикосъяснаным (abrikosjasnanym)
comitative абрикоснымкӧд (abrikosnymköd) абрикосъяснымкӧд (abrikosjasnymköd)
caritive абрикостӧгным (abrikostögnym) абрикосъястӧгным (abrikosjastögnym)
consecutive абрикоснымла (abrikosnymla) абрикосъяснымла (abrikosjasnymla)
genitive абрикоснымлӧн (abrikosnymlön) абрикосъяснымлӧн (abrikosjasnymlön)
ablative абрикоснымлысь (abrikosnymlyś) абрикосъяснымлысь (abrikosjasnymlyś)
dative абрикоснымлы (abrikosnymly) абрикосъяснымлы (abrikosjasnymly)
inessive абрикосаным (abrikosanym) абрикосъясаным (abrikosjasanym)
elative абрикоссьыным (abrikosśynym) абрикосъяссьыным (abrikosjasśynym)
illative абрикосаным (abrikosanym) абрикосъясаным (abrikosjasanym)
egressive абрикоссяньыным (abrikosśaňynym) абрикосъяссяньыным (abrikosjasśaňynym)
approximative абрикосланьыным (abrikoslaňynym) абрикосъясланьыным (abrikosjaslaňynym)
terminative абрикосӧдзыным (abrikosödźynym) абрикосъясӧдзыным (abrikosjasödźynym)
prolative I абрикосӧдыным (abrikosödynym) абрикосъясӧдыным (abrikosjasödynym)
II абрикостіыным (abrikostiynym) абрикосъястіыным (abrikosjastiynym)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Second person plural
singular plural
nominative абрикосныд (abrikosnyd) абрикосъясныд (abrikosjasnyd)
accusative I* абрикосныд (abrikosnyd) абрикосъясныд (abrikosjasnyd)
II* абрикоснытӧ (abrikosnytö) абрикосъяснытӧ (abrikosjasnytö)
instrumental абрикоснаныд (abrikosnanyd) абрикосъяснаныд (abrikosjasnanyd)
comitative абрикосныдкӧд (abrikosnydköd) абрикосъясныдкӧд (abrikosjasnydköd)
caritive абрикостӧгныд (abrikostögnyd) абрикосъястӧгныд (abrikosjastögnyd)
consecutive абрикосныдла (abrikosnydla) абрикосъясныдла (abrikosjasnydla)
genitive абрикосныдлӧн (abrikosnydlön) абрикосъясныдлӧн (abrikosjasnydlön)
ablative абрикосныдлысь (abrikosnydlyś) абрикосъясныдлысь (abrikosjasnydlyś)
dative абрикосныдлы (abrikosnydly) абрикосъясныдлы (abrikosjasnydly)
inessive абрикосаныд (abrikosanyd) абрикосъясаныд (abrikosjasanyd)
elative абрикоссьыныд (abrikosśynyd) абрикосъяссьыныд (abrikosjasśynyd)
illative абрикосаныд (abrikosanyd) абрикосъясаныд (abrikosjasanyd)
egressive абрикоссяньыныд (abrikosśaňynyd) абрикосъяссяньыныд (abrikosjasśaňynyd)
approximative абрикосланьыныд (abrikoslaňynyd) абрикосъясланьыныд (abrikosjaslaňynyd)
terminative абрикосӧдзыныд (abrikosödźynyd) абрикосъясӧдзыныд (abrikosjasödźynyd)
prolative I абрикосӧдыныд (abrikosödynyd) абрикосъясӧдыныд (abrikosjasödynyd)
II абрикостіыныд (abrikostiynyd) абрикосъястіыныд (abrikosjastiynyd)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Third person plural
singular plural
nominative абрикосныс (abrikosnys) абрикосъясныс (abrikosjasnys)
accusative I* абрикосныс (abrikosnys) абрикосъясныс (abrikosjasnys)
II* абрикоснысӧ (abrikosnysö) абрикосъяснысӧ (abrikosjasnysö)
instrumental абрикоснаныс (abrikosnanys) абрикосъяснаныс (abrikosjasnanys)
comitative абрикоснымкӧс (abrikosnymkös) абрикосъяснымкӧс (abrikosjasnymkös)
caritive абрикостӧгныс (abrikostögnys) абрикосъястӧгныс (abrikosjastögnys)
consecutive абрикоснысла (abrikosnysla) абрикосъяснысла (abrikosjasnysla)
genitive абрикосныслӧн (abrikosnyslön) абрикосъясныслӧн (abrikosjasnyslön)
ablative абрикосныслысь (abrikosnyslyś) абрикосъясныслысь (abrikosjasnyslyś)
dative абрикосныслы (abrikosnysly) абрикосъясныслы (abrikosjasnysly)
inessive абрикосаныс (abrikosanys) абрикосъясаныс (abrikosjasanys)
elative абрикоссьыныс (abrikosśynys) абрикосъяссьыныс (abrikosjasśynys)
illative абрикосаныс (abrikosanys) абрикосъясаныс (abrikosjasanys)
egressive абрикоссяньыныс (abrikosśaňynys) абрикосъяссяньыныс (abrikosjasśaňynys)
approximative абрикосланьыныс (abrikoslaňynys) абрикосъясланьыныс (abrikosjaslaňynys)
terminative абрикосӧдзыныс (abrikosödźynys) абрикосъясӧдзыныс (abrikosjasödźynys)
prolative I абрикосӧдыныс (abrikosödynys) абрикосъясӧдыныс (abrikosjasödynys)
II абрикостіыныс (abrikostiynys) абрикосъястіыныс (abrikosjastiynys)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

  1. (дерево) [cây] (Armeniaca vulgaris).
  2. (плод) [quả, trái] .

Tham khảo[sửa]

Tiếng Tofa[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

  1. cây , quả .

Tiếng Tuva[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

  1. quả .