Bước tới nội dung

абрикос

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Chuvash[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

 1. quả, .

Tiếng Khakas[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос (abrikos)

 1. quả .

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Nga абрикос. .

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /ˈabrikos/, [ˈäbriko̞s]
 • Tách âm: аб‧ри‧кос

Danh từ[sửa]

абрикос

 1. Quả .

Biến cách[sửa]

Biến cách của абрикос (thân: абрикос-)
số ít số nhiều
nom. абрикос (abrikos) абрикосъяс (abrikosjas)
acc. I* абрикос (abrikos) абрикосъяс (abrikosjas)
II* абрикосӧс (abrikosös) абрикосъясӧс (abrikosjasös)
ins. абрикосӧн (abrikosön) абрикосъясӧн (abrikosjasön)
com. абрикоскӧд (abrikosköd) абрикосъяскӧд (abrikosjasköd)
car. абрикостӧг (abrikostög) абрикосъястӧг (abrikosjastög)
con. абрикосла (abrikosla) абрикосъясла (abrikosjasla)
gen. абрикослӧн (abrikoslön) абрикосъяслӧн (abrikosjaslön)
abl. абрикослысь (abrikoslyś) абрикосъяслысь (abrikosjaslyś)
dat. абрикослы (abrikosly) абрикосъяслы (abrikosjasly)
ine. абрикосын (abrikosyn) абрикосъясын (abrikosjasyn)
ela. абрикосысь (abrikosyś) абрикосъясысь (abrikosjasyś)
ill. абрикосӧ (abrikosö) абрикосъясӧ (abrikosjasö)
egr. абрикоссянь (abrikosśaň) абрикосъяссянь (abrikosjasśaň)
app. абрикослань (abrikoslaň) абрикосъяслань (abrikosjaslaň)
ter. абрикосӧдз (abrikosödź) абрикосъясӧдз (abrikosjasödź)
pro. I абрикосӧд (abrikosöd) абрикосъясӧд (abrikosjasöd)
II абрикості (abrikosti) абрикосъясті (abrikosjasti)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Biến cách sở hữu của абрикос
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nom. абрикосӧй (abrikosöj) абрикосъясӧй (abrikosjasöj)
acc. I* абрикосӧй (abrikosöj) абрикосъясӧй (abrikosjasöj)
II* абрикосӧс (abrikosös) абрикосъясӧс (abrikosjasös)
ins. абрикоснам (abrikosnam) абрикосъяснам (abrikosjasnam)
com. абрикосӧйкӧд (abrikosöjköd) абрикосъясӧйкӧд (abrikosjasöjköd)
car. абрикостӧгым (abrikostögym) абрикосъястӧгым (abrikosjastögym)
consecutive абрикосӧйла (abrikosöjla) абрикосъясӧйла (abrikosjasöjla)
gen. абрикосӧйлӧн (abrikosöjlön) абрикосъясӧйлӧн (abrikosjasöjlön)
abl. абрикосӧйлысь (abrikosöjlyś) абрикосъясӧйлысь (abrikosjasöjlyś)
dat. абрикосӧйлы (abrikosöjly) абрикосъясӧйлы (abrikosjasöjly)
ine. абрикосам (abrikosam) абрикосъясам (abrikosjasam)
ela. абрикоссьым (abrikosśym) абрикосъяссьым (abrikosjasśym)
ill. абрикосам (abrikosam) абрикосъясам (abrikosjasam)
egre. абрикоссяньым (abrikosśaňym) абрикосъяссяньым (abrikosjasśaňym)
approximative абрикосланьым (abrikoslaňym) абрикосъясланьым (abrikosjaslaňym)
term. абрикосӧдзым (abrikosödźym) абрикосъясӧдзым (abrikosjasödźym)
prol. I абрикосӧдым (abrikosödym) абрикосъясӧдым (abrikosjasödym)
II абрикостіым (abrikostiym) абрикосъястіым (abrikosjastiym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số ít
số ít số nhiều
nom. абрикосыд (abrikosyd) абрикосъясыд (abrikosjasyd)
acc. I* абрикосыд (abrikosyd) абрикосъясыд (abrikosjasyd)
II* абрикостӧ (abrikostö) абрикосъястӧ (abrikosjastö)
ins. абрикоснад (abrikosnad) абрикосъяснад (abrikosjasnad)
com. абрикосыдкӧд (abrikosydköd) абрикосъясыдкӧд (abrikosjasydköd)
car. абрикостӧгыд (abrikostögyd) абрикосъястӧгыд (abrikosjastögyd)
consecutive абрикосыдла (abrikosydla) абрикосъясыдла (abrikosjasydla)
gen. абрикосыдлӧн (abrikosydlön) абрикосъясыдлӧн (abrikosjasydlön)
abl. абрикосыдлысь (abrikosydlyś) абрикосъясыдлысь (abrikosjasydlyś)
dat. абрикосыдлы (abrikosydly) абрикосъясыдлы (abrikosjasydly)
ine. абрикосад (abrikosad) абрикосъясад (abrikosjasad)
ela. абрикоссьыд (abrikosśyd) абрикосъяссьыд (abrikosjasśyd)
ill. абрикосад (abrikosad) абрикосъясад (abrikosjasad)
egre. абрикоссяньыд (abrikosśaňyd) абрикосъяссяньыд (abrikosjasśaňyd)
approximative абрикосланьыд (abrikoslaňyd) абрикосъясланьыд (abrikosjaslaňyd)
term. абрикосӧдзыд (abrikosödźyd) абрикосъясӧдзыд (abrikosjasödźyd)
prol. I абрикосӧдыд (abrikosödyd) абрикосъясӧдыд (abrikosjasödyd)
II абрикостіыд (abrikostiyd) абрикосъястіыд (abrikosjastiyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số ít
số ít số nhiều
nom. абрикосыс (abrikosys) абрикосъясыс (abrikosjasys)
acc. I* абрикосыс (abrikosys) абрикосъясыс (abrikosjasys)
II* абрикоссӧ (abrikossö) абрикосъяссӧ (abrikosjassö)
ins. абрикоснас (abrikosnas) абрикосъяснас (abrikosjasnas)
com. абрикосыскӧд (abrikosysköd) абрикосъясыскӧд (abrikosjasysköd)
car. абрикостӧгыс (abrikostögys) абрикосъястӧгыс (abrikosjastögys)
consecutive абрикосысла (abrikosysla) абрикосъясысла (abrikosjasysla)
gen. абрикосыслӧн (abrikosyslön) абрикосъясыслӧн (abrikosjasyslön)
abl. абрикосыслысь (abrikosyslyś) абрикосъясыслысь (abrikosjasyslyś)
dat. абрикосыслы (abrikosysly) абрикосъясыслы (abrikosjasysly)
ine. абрикосас (abrikosas) абрикосъясас (abrikosjasas)
ela. абрикоссьыс (abrikosśys) абрикосъяссьыс (abrikosjasśys)
ill. абрикосас (abrikosas) абрикосъясас (abrikosjasas)
egre. абрикоссяньыс (abrikosśaňys) абрикосъяссяньыс (abrikosjasśaňys)
approximative абрикосланьыс (abrikoslaňys) абрикосъясланьыс (abrikosjaslaňys)
term. абрикосӧдзыс (abrikosödźys) абрикосъясӧдзыс (abrikosjasödźys)
prol. I абрикосӧдыс (abrikosödys) абрикосъясӧдыс (abrikosjasödys)
II абрикостіыс (abrikostiys) абрикосъястіыс (abrikosjastiys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ nhất số nhiều
số ít số nhiều
nom. абрикосным (abrikosnym) абрикосъясным (abrikosjasnym)
acc. I* абрикосным (abrikosnym) абрикосъясным (abrikosjasnym)
II* абрикоснымӧ (abrikosnymö) абрикосъяснымӧ (abrikosjasnymö)
ins. абрикоснаным (abrikosnanym) абрикосъяснаным (abrikosjasnanym)
com. абрикоснымкӧд (abrikosnymköd) абрикосъяснымкӧд (abrikosjasnymköd)
car. абрикостӧгным (abrikostögnym) абрикосъястӧгным (abrikosjastögnym)
consecutive абрикоснымла (abrikosnymla) абрикосъяснымла (abrikosjasnymla)
gen. абрикоснымлӧн (abrikosnymlön) абрикосъяснымлӧн (abrikosjasnymlön)
abl. абрикоснымлысь (abrikosnymlyś) абрикосъяснымлысь (abrikosjasnymlyś)
dat. абрикоснымлы (abrikosnymly) абрикосъяснымлы (abrikosjasnymly)
ine. абрикосаным (abrikosanym) абрикосъясаным (abrikosjasanym)
ela. абрикоссьыным (abrikosśynym) абрикосъяссьыным (abrikosjasśynym)
ill. абрикосаным (abrikosanym) абрикосъясаным (abrikosjasanym)
egre. абрикоссяньным (abrikosśaňnym) абрикосъяссяньным (abrikosjasśaňnym)
approximative абрикосланьным (abrikoslaňnym) абрикосъясланьным (abrikosjaslaňnym)
term. абрикосӧдзным (abrikosödźnym) абрикосъясӧдзным (abrikosjasödźnym)
prol. I абрикосӧдным (abrikosödnym) абрикосъясӧдным (abrikosjasödnym)
II абрикостіным (abrikostinym) абрикосъястіным (abrikosjastinym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số nhiều
số ít số nhiều
nom. абрикосныд (abrikosnyd) абрикосъясныд (abrikosjasnyd)
acc. I* абрикосныд (abrikosnyd) абрикосъясныд (abrikosjasnyd)
II* абрикоснытӧ (abrikosnytö) абрикосъяснытӧ (abrikosjasnytö)
ins. абрикоснаныд (abrikosnanyd) абрикосъяснаныд (abrikosjasnanyd)
com. абрикосныдкӧд (abrikosnydköd) абрикосъясныдкӧд (abrikosjasnydköd)
car. абрикостӧгныд (abrikostögnyd) абрикосъястӧгныд (abrikosjastögnyd)
consecutive абрикосныдла (abrikosnydla) абрикосъясныдла (abrikosjasnydla)
gen. абрикосныдлӧн (abrikosnydlön) абрикосъясныдлӧн (abrikosjasnydlön)
abl. абрикосныдлысь (abrikosnydlyś) абрикосъясныдлысь (abrikosjasnydlyś)
dat. абрикосныдлы (abrikosnydly) абрикосъясныдлы (abrikosjasnydly)
ine. абрикосаныд (abrikosanyd) абрикосъясаныд (abrikosjasanyd)
ela. абрикоссьыныд (abrikosśynyd) абрикосъяссьыныд (abrikosjasśynyd)
ill. абрикосаныд (abrikosanyd) абрикосъясаныд (abrikosjasanyd)
egre. абрикоссяньныд (abrikosśaňnyd) абрикосъяссяньныд (abrikosjasśaňnyd)
approximative абрикосланьныд (abrikoslaňnyd) абрикосъясланьныд (abrikosjaslaňnyd)
term. абрикосӧдзныд (abrikosödźnyd) абрикосъясӧдзныд (abrikosjasödźnyd)
prol. I абрикосӧдныд (abrikosödnyd) абрикосъясӧдныд (abrikosjasödnyd)
II абрикостіныд (abrikostinyd) абрикосъястіныд (abrikosjastinyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số nhiều
số ít số nhiều
nom. абрикосныс (abrikosnys) абрикосъясныс (abrikosjasnys)
acc. I* абрикосныс (abrikosnys) абрикосъясныс (abrikosjasnys)
II* абрикоснысӧ (abrikosnysö) абрикосъяснысӧ (abrikosjasnysö)
ins. абрикоснаныс (abrikosnanys) абрикосъяснаныс (abrikosjasnanys)
com. абрикоснымкӧс (abrikosnymkös) абрикосъяснымкӧс (abrikosjasnymkös)
car. абрикостӧгныс (abrikostögnys) абрикосъястӧгныс (abrikosjastögnys)
consecutive абрикоснысла (abrikosnysla) абрикосъяснысла (abrikosjasnysla)
gen. абрикосныслӧн (abrikosnyslön) абрикосъясныслӧн (abrikosjasnyslön)
abl. абрикосныслысь (abrikosnyslyś) абрикосъясныслысь (abrikosjasnyslyś)
dat. абрикосныслы (abrikosnysly) абрикосъясныслы (abrikosjasnysly)
ine. абрикосаныс (abrikosanys) абрикосъясаныс (abrikosjasanys)
ela. абрикоссьыныс (abrikosśynys) абрикосъяссьыныс (abrikosjasśynys)
ill. абрикосаныс (abrikosanys) абрикосъясаныс (abrikosjasanys)
egre. абрикоссяньныс (abrikosśaňnys) абрикосъяссяньныс (abrikosjasśaňnys)
[[approximative]] абрикосланьныс (abrikoslaňnys) абрикосъясланьныс (abrikosjaslaňnys)
term. абрикосӧдзныс (abrikosödźnys) абрикосъясӧдзныс (abrikosjasödźnys)
prol. I абрикосӧдныс (abrikosödnys) абрикосъясӧдныс (abrikosjasödnys)
II абрикостіныс (abrikostinys) абрикосъястіныс (abrikosjastinys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.

Tiếng Nam Altai[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос (abrikos)

 1. quả .

Tham khảo[sửa]

 • Čumakajev A. E., editor (2018), “абрикос”, trong Altajsko-russkij slovarʹ [Từ điển Altai-Nga], Gorno-Altaysk: NII altaistiki im. S.S. Surazakova, →ISBN

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

 1. (дерево) [cây] (Armeniaca vulgaris).
 2. (плод) [quả, trái] .

Tham khảo[sửa]

Tiếng Tofa[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

 1. cây , quả .

Tiếng Tuva[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

абрикос

 1. quả .