hope

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hope /ˈhoʊp/

 1. Hy vọng.
  to pin (anchor) one's hopes on... — đặt hy vọng vào...
  vague hopes — những hy vọng mơ hồ
  to be past (beyond) hope — không còn hy vọng gì nữa
 2. Nguồn hy vọng.
  he was their last hope — anh ấy là nguồn hy vọng cuối cùng của họ

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

hope /ˈhoʊp/

 1. Hy vọng.
  to hope for something — hy vọng cái gì, trông mong cái gì
  to hope against hope — hy vọng hão

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]