абзац

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Nga абзац.

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /ˈabzat͡s/, [ˈäbzät͡s]
 • Tách âm: аб‧зац

Danh từ[sửa]

абзац

 1. Đoạn văn.

Biến cách[sửa]

Biến cách của абзац (thân từ: абзац-)
số ít số nhiều
nom. абзац (abzac) абзацъяс (abzacjas)
acc. I* абзац (abzac) абзацъяс (abzacjas)
II* абзацӧс (abzacös) абзацъясӧс (abzacjasös)
ins. абзацӧн (abzacön) абзацъясӧн (abzacjasön)
com. абзацкӧд (abzacköd) абзацъяскӧд (abzacjasköd)
car. абзацтӧг (abzactög) абзацъястӧг (abzacjastög)
con. абзацла (abzacla) абзацъясла (abzacjasla)
gen. абзацлӧн (abzaclön) абзацъяслӧн (abzacjaslön)
abl. абзацлысь (abzaclyś) абзацъяслысь (abzacjaslyś)
dat. абзацлы (abzacly) абзацъяслы (abzacjasly)
ine. абзацын (abzacyn) абзацъясын (abzacjasyn)
ela. абзацысь (abzacyś) абзацъясысь (abzacjasyś)
ill. абзацӧ (abzacö) абзацъясӧ (abzacjasö)
egr. абзацсянь (abzacśaň) абзацъяссянь (abzacjasśaň)
app. абзацлань (abzaclaň) абзацъяслань (abzacjaslaň)
ter. абзацӧдз (abzacödź) абзацъясӧдз (abzacjasödź)
pro. I абзацӧд (abzacöd) абзацъясӧд (abzacjasöd)
II абзацті (abzacti) абзацъясті (abzacjasti)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Biến cách sở hữu của абзац
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nom. абзацӧй (abzacöj) абзацъясӧй (abzacjasöj)
acc. I* абзацӧй (abzacöj) абзацъясӧй (abzacjasöj)
II* абзацӧс (abzacös) абзацъясӧс (abzacjasös)
ins. абзацнам (abzacnam) абзацъяснам (abzacjasnam)
com. абзацӧйкӧд (abzacöjköd) абзацъясӧйкӧд (abzacjasöjköd)
car. абзацтӧгым (abzactögym) абзацъястӧгым (abzacjastögym)
consecutive абзацӧйла (abzacöjla) абзацъясӧйла (abzacjasöjla)
gen. абзацӧйлӧн (abzacöjlön) абзацъясӧйлӧн (abzacjasöjlön)
abl. абзацӧйлысь (abzacöjlyś) абзацъясӧйлысь (abzacjasöjlyś)
dat. абзацӧйлы (abzacöjly) абзацъясӧйлы (abzacjasöjly)
ine. абзацам (abzacam) абзацъясам (abzacjasam)
ela. абзацсьым (abzacśym) абзацъяссьым (abzacjasśym)
ill. абзацам (abzacam) абзацъясам (abzacjasam)
egre. абзацсяньым (abzacśaňym) абзацъяссяньым (abzacjasśaňym)
approximative абзацланьым (abzaclaňym) абзацъясланьым (abzacjaslaňym)
term. абзацӧдзым (abzacödźym) абзацъясӧдзым (abzacjasödźym)
prol. I абзацӧдым (abzacödym) абзацъясӧдым (abzacjasödym)
II абзацтіым (abzactiym) абзацъястіым (abzacjastiym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số ít
số ít số nhiều
nom. абзацыд (abzacyd) абзацъясыд (abzacjasyd)
acc. I* абзацыд (abzacyd) абзацъясыд (abzacjasyd)
II* абзацтӧ (abzactö) абзацъястӧ (abzacjastö)
ins. абзацнад (abzacnad) абзацъяснад (abzacjasnad)
com. абзацыдкӧд (abzacydköd) абзацъясыдкӧд (abzacjasydköd)
car. абзацтӧгыд (abzactögyd) абзацъястӧгыд (abzacjastögyd)
consecutive абзацыдла (abzacydla) абзацъясыдла (abzacjasydla)
gen. абзацыдлӧн (abzacydlön) абзацъясыдлӧн (abzacjasydlön)
abl. абзацыдлысь (abzacydlyś) абзацъясыдлысь (abzacjasydlyś)
dat. абзацыдлы (abzacydly) абзацъясыдлы (abzacjasydly)
ine. абзацад (abzacad) абзацъясад (abzacjasad)
ela. абзацсьыд (abzacśyd) абзацъяссьыд (abzacjasśyd)
ill. абзацад (abzacad) абзацъясад (abzacjasad)
egre. абзацсяньыд (abzacśaňyd) абзацъяссяньыд (abzacjasśaňyd)
approximative абзацланьыд (abzaclaňyd) абзацъясланьыд (abzacjaslaňyd)
term. абзацӧдзыд (abzacödźyd) абзацъясӧдзыд (abzacjasödźyd)
prol. I абзацӧдыд (abzacödyd) абзацъясӧдыд (abzacjasödyd)
II абзацтіыд (abzactiyd) абзацъястіыд (abzacjastiyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số ít
số ít số nhiều
nom. абзацыс (abzacys) абзацъясыс (abzacjasys)
acc. I* абзацыс (abzacys) абзацъясыс (abzacjasys)
II* абзацсӧ (abzacsö) абзацъяссӧ (abzacjassö)
ins. абзацнас (abzacnas) абзацъяснас (abzacjasnas)
com. абзацыскӧд (abzacysköd) абзацъясыскӧд (abzacjasysköd)
car. абзацтӧгыс (abzactögys) абзацъястӧгыс (abzacjastögys)
consecutive абзацысла (abzacysla) абзацъясысла (abzacjasysla)
gen. абзацыслӧн (abzacyslön) абзацъясыслӧн (abzacjasyslön)
abl. абзацыслысь (abzacyslyś) абзацъясыслысь (abzacjasyslyś)
dat. абзацыслы (abzacysly) абзацъясыслы (abzacjasysly)
ine. абзацас (abzacas) абзацъясас (abzacjasas)
ela. абзацсьыс (abzacśys) абзацъяссьыс (abzacjasśys)
ill. абзацас (abzacas) абзацъясас (abzacjasas)
egre. абзацсяньыс (abzacśaňys) абзацъяссяньыс (abzacjasśaňys)
approximative абзацланьыс (abzaclaňys) абзацъясланьыс (abzacjaslaňys)
term. абзацӧдзыс (abzacödźys) абзацъясӧдзыс (abzacjasödźys)
prol. I абзацӧдыс (abzacödys) абзацъясӧдыс (abzacjasödys)
II абзацтіыс (abzactiys) абзацъястіыс (abzacjastiys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ nhất số nhiều
số ít số nhiều
nom. абзацным (abzacnym) абзацъясным (abzacjasnym)
acc. I* абзацным (abzacnym) абзацъясным (abzacjasnym)
II* абзацнымӧ (abzacnymö) абзацъяснымӧ (abzacjasnymö)
ins. абзацнаным (abzacnanym) абзацъяснаным (abzacjasnanym)
com. абзацнымкӧд (abzacnymköd) абзацъяснымкӧд (abzacjasnymköd)
car. абзацтӧгным (abzactögnym) абзацъястӧгным (abzacjastögnym)
consecutive абзацнымла (abzacnymla) абзацъяснымла (abzacjasnymla)
gen. абзацнымлӧн (abzacnymlön) абзацъяснымлӧн (abzacjasnymlön)
abl. абзацнымлысь (abzacnymlyś) абзацъяснымлысь (abzacjasnymlyś)
dat. абзацнымлы (abzacnymly) абзацъяснымлы (abzacjasnymly)
ine. абзацаным (abzacanym) абзацъясаным (abzacjasanym)
ela. абзацсьыным (abzacśynym) абзацъяссьыным (abzacjasśynym)
ill. абзацаным (abzacanym) абзацъясаным (abzacjasanym)
egre. абзацсяньным (abzacśaňnym) абзацъяссяньным (abzacjasśaňnym)
approximative абзацланьным (abzaclaňnym) абзацъясланьным (abzacjaslaňnym)
term. абзацӧдзным (abzacödźnym) абзацъясӧдзным (abzacjasödźnym)
prol. I абзацӧдным (abzacödnym) абзацъясӧдным (abzacjasödnym)
II абзацтіным (abzactinym) абзацъястіным (abzacjastinym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số nhiều
số ít số nhiều
nom. абзацныд (abzacnyd) абзацъясныд (abzacjasnyd)
acc. I* абзацныд (abzacnyd) абзацъясныд (abzacjasnyd)
II* абзацнытӧ (abzacnytö) абзацъяснытӧ (abzacjasnytö)
ins. абзацнаныд (abzacnanyd) абзацъяснаныд (abzacjasnanyd)
com. абзацныдкӧд (abzacnydköd) абзацъясныдкӧд (abzacjasnydköd)
car. абзацтӧгныд (abzactögnyd) абзацъястӧгныд (abzacjastögnyd)
consecutive абзацныдла (abzacnydla) абзацъясныдла (abzacjasnydla)
gen. абзацныдлӧн (abzacnydlön) абзацъясныдлӧн (abzacjasnydlön)
abl. абзацныдлысь (abzacnydlyś) абзацъясныдлысь (abzacjasnydlyś)
dat. абзацныдлы (abzacnydly) абзацъясныдлы (abzacjasnydly)
ine. абзацаныд (abzacanyd) абзацъясаныд (abzacjasanyd)
ela. абзацсьыныд (abzacśynyd) абзацъяссьыныд (abzacjasśynyd)
ill. абзацаныд (abzacanyd) абзацъясаныд (abzacjasanyd)
egre. абзацсяньныд (abzacśaňnyd) абзацъяссяньныд (abzacjasśaňnyd)
approximative абзацланьныд (abzaclaňnyd) абзацъясланьныд (abzacjaslaňnyd)
term. абзацӧдзныд (abzacödźnyd) абзацъясӧдзныд (abzacjasödźnyd)
prol. I абзацӧдныд (abzacödnyd) абзацъясӧдныд (abzacjasödnyd)
II абзацтіныд (abzactinyd) абзацъястіныд (abzacjastinyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số nhiều
số ít số nhiều
nom. абзацныс (abzacnys) абзацъясныс (abzacjasnys)
acc. I* абзацныс (abzacnys) абзацъясныс (abzacjasnys)
II* абзацнысӧ (abzacnysö) абзацъяснысӧ (abzacjasnysö)
ins. абзацнаныс (abzacnanys) абзацъяснаныс (abzacjasnanys)
com. абзацнымкӧс (abzacnymkös) абзацъяснымкӧс (abzacjasnymkös)
car. абзацтӧгныс (abzactögnys) абзацъястӧгныс (abzacjastögnys)
consecutive абзацнысла (abzacnysla) абзацъяснысла (abzacjasnysla)
gen. абзацныслӧн (abzacnyslön) абзацъясныслӧн (abzacjasnyslön)
abl. абзацныслысь (abzacnyslyś) абзацъясныслысь (abzacjasnyslyś)
dat. абзацныслы (abzacnysly) абзацъясныслы (abzacjasnysly)
ine. абзацаныс (abzacanys) абзацъясаныс (abzacjasanys)
ela. абзацсьыныс (abzacśynys) абзацъяссьыныс (abzacjasśynys)
ill. абзацаныс (abzacanys) абзацъясаныс (abzacjasanys)
egre. абзацсяньныс (abzacśaňnys) абзацъяссяньныс (abzacjasśaňnys)
[[approximative]] абзацланьныс (abzaclaňnys) абзацъясланьныс (abzacjaslaňnys)
term. абзацӧдзныс (abzacödźnys) абзацъясӧдзныс (abzacjasödźnys)
prol. I абзацӧдныс (abzacödnys) абзацъясӧдныс (abzacjasödnys)
II абзацтіныс (abzactinys) абзацъястіныс (abzacjastinys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Đức Absatz.

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): [ɐbˈzat͡s]
 • (tập tin)

Danh từ[sửa]

абза́ц (abzác bđv (gen. абза́ца, nom. số nhiều абза́цы, gen. số nhiều абза́цев)

 1. (ngữ pháp) Đoạn văn.
  Đồng nghĩa: пара́граф (parágraf) (xem ghi chú sử dụng)
  де́лать абза́цdélatʹ abzáclàm một đoạn văn
  нача́ть/начина́ть с (но́вого) абза́цаnačátʹ/načinátʹ s (nóvovo) abzácabắt đầu một dòng/đoạn văn (mới); thụt lề một dòng
 2. (không chính thức) Một vết lõm ở đầu đoạn văn.
  Đồng nghĩa: о́тступ (ótstup), абза́цный о́тступ (abzácnyj ótstup), кра́сная строка́ (krásnaja stroká)
  де́лать абза́цdélatʹ abzácthụt lề
 3. (uyển ngữ) của пизде́ц (pizdéc)
  Đồng nghĩa: пипе́ц (pipéc), писе́ц (piséc), капе́ц (kapéc).

Ghi chú sử dụng[sửa]

Абзац dịch ra là đoạn văn và được đánh dấu bằng một vết lõm và bằng ký tự đánh máy . Ngược lại, пара́граф (parágraf) dịch ra là phần đoạn, được đánh dấu bằng dấu ngắt phần và bằng ký hiệu §. So sánh với разде́л (razdél).

Biến cách[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Hậu duệ[sửa]

 • Tiếng Komi-Zyrian: абзац (abzac)

Tham khảo[sửa]