Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+7A81, 突
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A81

[U+7A80]
CJK Unified Ideographs
[U+7A82]

U+FA55, 突
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA55

[U+FA54]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA56]
Bút thuận

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

  1. Đột ngột.

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đụt, sột, dột, dốt, mất, đuột, tọt, đột, dục, lọt, giọt, đót, gia, chặt, đợt, chợt

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵʔt˨˩ so̰ʔt˨˩ zo̰ʔt˨˩ zot˧˥ mət˧˥ ɗuət˨˩ tɔ̰ʔt˨˩ ɗo̰ʔt˨˩ zṵʔk˨˩ lɔ̰ʔt˨˩ zɔ̰ʔt˨˩ ɗɔt˧˥ zaː˧˧ ʨa̰ʔt˨˩ ɗə̰ːʔt˨˩ ʨə̰ːʔt˨˩ɗṵk˨˨ ʂo̰k˨˨ jo̰k˨˨ jo̰k˩˧ mə̰k˩˧ ɗuək˨˨ tɔ̰k˨˨ ɗo̰k˨˨ jṵk˨˨ lɔ̰k˨˨ jɔ̰k˨˨ ɗɔ̰k˩˧ jaː˧˥ ʨa̰k˨˨ ɗə̰ːk˨˨ ʨə̰ːk˨˨ɗuk˨˩˨ ʂok˨˩˨ jok˨˩˨ jok˧˥ mək˧˥ ɗuək˨˩˨ tɔk˨˩˨ ɗok˨˩˨ juk˨˩˨ lɔk˨˩˨ jɔk˨˩˨ ɗɔk˧˥ jaː˧˧ ʨak˨˩˨ ɗəːk˨˩˨ ʨəːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗut˨˨ ʂot˨˨ ɟot˨˨ ɟot˩˩ mət˩˩ ɗuət˨˨ tɔt˨˨ ɗot˨˨ ɟuk˨˨ lɔt˨˨ ɟɔt˨˨ ɗɔt˩˩ ɟaː˧˥ ʨat˨˨ ɗəːt˨˨ ʨəːt˨˨ɗṵt˨˨ ʂo̰t˨˨ ɟo̰t˨˨ ɟot˩˩ mət˩˩ ɗuət˨˨ tɔ̰t˨˨ ɗo̰t˨˨ ɟṵk˨˨ lɔ̰t˨˨ ɟɔ̰t˨˨ ɗɔt˩˩ ɟaː˧˥ ʨa̰t˨˨ ɗə̰ːt˨˨ ʨə̰ːt˨˨ɗṵt˨˨ ʂo̰t˨˨ ɟo̰t˨˨ ɟo̰t˩˧ mə̰t˩˧ ɗuət˨˨ tɔ̰t˨˨ ɗo̰t˨˨ ɟṵk˨˨ lɔ̰t˨˨ ɟɔ̰t˨˨ ɗɔ̰t˩˧ ɟaː˧˥˧ ʨa̰t˨˨ ɗə̰ːt˨˨ ʨə̰ːt˨˨