Россия

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Avar[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nước Nga
  Россия ккола Европалъул машрикъалда ва Азиялъул шамалда бугеб хӀукумат.
  Rossiya kkola Evropalul maşrikalda va Aziyalul şamalda bugeb hӀukumat.
  Nga là nước lớn nhất trên cả châu Âu và châu Á.

Tiếng Erzya[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nga.
  Россия МасторRosśija MastorXứ Nga

Tiếng Kazakh[sửa]

Kirin Россия
Ả Rập روسسيا
Latinh Rossiä
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Mượn Từ tiếng Nga Россия.

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Dạng thay thế của Ресей (Resei, “nước Nga”).

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Mượn Từ tiếng Nga Россия.

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /roˈɕija/, [ro̞ˈɕijä]
 • Tách từ: Рос‧си‧я

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Dạng thay thế của Рочму (Ročmu, “nước Nga”).

Biến cách[sửa]


Biến cách của Россия (thân từ: Россия-)
số ít số nhiều
chủ cách Россия (Rosśija) Россияъяс (Rosśijajas)
nghiệp cách I* Россия (Rosśija) Россияъяс (Rosśijajas)
II* Россияӧс (Rosśijaös) Россияъясӧс (Rosśijajasös)
cách công cụ Россияӧн (Rosśijaön) Россияъясӧн (Rosśijajasön)
cộng cách Россиякӧд (Rosśijaköd) Россияъяскӧд (Rosśijajasköd)
khiếm cách Россиятӧг (Rosśijatög) Россияъястӧг (Rosśijajastög)
cách tiếp diễn Россияла (Rosśijala) Россияъясла (Rosśijajasla)
sở hữu cách Россиялӧн (Rosśijalön) Россияъяслӧн (Rosśijajaslön)
tòng cách Россиялысь (Rosśijalyś) Россияъяслысь (Rosśijajaslyś)
vị cách Россиялы (Rosśijaly) Россияъяслы (Rosśijajasly)
nội cách Россияын (Rosśijayn) Россияъясын (Rosśijajasyn)
xuất cách Россияысь (Rosśijayś) Россияъясысь (Rosśijajasyś)
nhập cách Россияӧ (Rosśijaö) Россияъясӧ (Rosśijajasö)
thí cách Россиясянь (Rosśijaśaň) Россияъяссянь (Rosśijajasśaň)
cách xấp xỉ Россиялань (Rosśijalaň) Россияъяслань (Rosśijajaslaň)
hạn cách Россияӧдз (Rosśijaödź) Россияъясӧдз (Rosśijajasödź)
diên triển cách I Россияӧд (Rosśijaöd) Россияъясӧд (Rosśijajasöd)
II Россияті (Rosśijati) Россияъясті (Rosśijajasti)
*) Danh từ động vật hầu như chỉ có đuôi nghiệp cách loại II, trong khi danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường gặp hơn với loại I.
Biến cách sở hữu của Россия
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nominative Россияӧй (Rosśijaöj) Россияъясӧй (Rosśijajasöj)
accusative I* Россияӧй (Rosśijaöj) Россияъясӧй (Rosśijajasöj)
II* Россияӧс (Rosśijaös) Россияъясӧс (Rosśijajasös)
instrumental Россиянам (Rosśijanam) Россияъяснам (Rosśijajasnam)
comitative Россияӧйкӧд (Rosśijaöjköd) Россияъясӧйкӧд (Rosśijajasöjköd)
caritive Россиятӧгым (Rosśijatögym) Россияъястӧгым (Rosśijajastögym)
consecutive Россияӧйла (Rosśijaöjla) Россияъясӧйла (Rosśijajasöjla)
genitive Россияӧйлӧн (Rosśijaöjlön) Россияъясӧйлӧн (Rosśijajasöjlön)
ablative Россияӧйлысь (Rosśijaöjlyś) Россияъясӧйлысь (Rosśijajasöjlyś)
dative Россияӧйлы (Rosśijaöjly) Россияъясӧйлы (Rosśijajasöjly)
inessive Россияам (Rosśijaam) Россияъясам (Rosśijajasam)
elative Россиясьым (Rosśijaśym) Россияъяссьым (Rosśijajasśym)
illative Россияам (Rosśijaam) Россияъясам (Rosśijajasam)
egressive Россиясяньым (Rosśijaśaňym) Россияъяссяньым (Rosśijajasśaňym)
approximative Россияланьым (Rosśijalaňym) Россияъясланьым (Rosśijajaslaňym)
terminative Россияӧдзым (Rosśijaödźym) Россияъясӧдзым (Rosśijajasödźym)
prolative I Россияӧдым (Rosśijaödym) Россияъясӧдым (Rosśijajasödym)
II Россиятіым (Rosśijatiym) Россияъястіым (Rosśijajastiym)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Second person singular
singular plural
nominative Россияыд (Rosśijayd) Россияъясыд (Rosśijajasyd)
accusative I* Россияыд (Rosśijayd) Россияъясыд (Rosśijajasyd)
II* Россиятӧ (Rosśijatö) Россияъястӧ (Rosśijajastö)
instrumental Россиянад (Rosśijanad) Россияъяснад (Rosśijajasnad)
comitative Россияыдкӧд (Rosśijaydköd) Россияъясыдкӧд (Rosśijajasydköd)
caritive Россиятӧгыд (Rosśijatögyd) Россияъястӧгыд (Rosśijajastögyd)
consecutive Россияыдла (Rosśijaydla) Россияъясыдла (Rosśijajasydla)
genitive Россияыдлӧн (Rosśijaydlön) Россияъясыдлӧн (Rosśijajasydlön)
ablative Россияыдлысь (Rosśijaydlyś) Россияъясыдлысь (Rosśijajasydlyś)
dative Россияыдлы (Rosśijaydly) Россияъясыдлы (Rosśijajasydly)
inessive Россияад (Rosśijaad) Россияъясад (Rosśijajasad)
elative Россиясьыд (Rosśijaśyd) Россияъяссьыд (Rosśijajasśyd)
illative Россияад (Rosśijaad) Россияъясад (Rosśijajasad)
egressive Россиясяньыд (Rosśijaśaňyd) Россияъяссяньыд (Rosśijajasśaňyd)
approximative Россияланьыд (Rosśijalaňyd) Россияъясланьыд (Rosśijajaslaňyd)
terminative Россияӧдзыд (Rosśijaödźyd) Россияъясӧдзыд (Rosśijajasödźyd)
prolative I Россияӧдыд (Rosśijaödyd) Россияъясӧдыд (Rosśijajasödyd)
II Россиятіыд (Rosśijatiyd) Россияъястіыд (Rosśijajastiyd)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Third person singular
singular plural
nominative Россияыс (Rosśijays) Россияъясыс (Rosśijajasys)
accusative I* Россияыс (Rosśijays) Россияъясыс (Rosśijajasys)
II* Россиясӧ (Rosśijasö) Россияъяссӧ (Rosśijajassö)
instrumental Россиянас (Rosśijanas) Россияъяснас (Rosśijajasnas)
comitative Россияыскӧд (Rosśijaysköd) Россияъясыскӧд (Rosśijajasysköd)
caritive Россиятӧгыс (Rosśijatögys) Россияъястӧгыс (Rosśijajastögys)
consecutive Россияысла (Rosśijaysla) Россияъясысла (Rosśijajasysla)
genitive Россияыслӧн (Rosśijayslön) Россияъясыслӧн (Rosśijajasyslön)
ablative Россияыслысь (Rosśijayslyś) Россияъясыслысь (Rosśijajasyslyś)
dative Россияыслы (Rosśijaysly) Россияъясыслы (Rosśijajasysly)
inessive Россияас (Rosśijaas) Россияъясас (Rosśijajasas)
elative Россиясьыс (Rosśijaśys) Россияъяссьыс (Rosśijajasśys)
illative Россияас (Rosśijaas) Россияъясас (Rosśijajasas)
egressive Россиясяньыс (Rosśijaśaňys) Россияъяссяньыс (Rosśijajasśaňys)
approximative Россияланьыс (Rosśijalaňys) Россияъясланьыс (Rosśijajaslaňys)
terminative Россияӧдзыс (Rosśijaödźys) Россияъясӧдзыс (Rosśijajasödźys)
prolative I Россияӧдыс (Rosśijaödys) Россияъясӧдыс (Rosśijajasödys)
II Россиятіыс (Rosśijatiys) Россияъястіыс (Rosśijajastiys)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
First person plural
singular plural
nominative Россияным (Rosśijanym) Россияъясным (Rosśijajasnym)
accusative I* Россияным (Rosśijanym) Россияъясным (Rosśijajasnym)
II* Россиянымӧ (Rosśijanymö) Россияъяснымӧ (Rosśijajasnymö)
instrumental Россиянаным (Rosśijananym) Россияъяснаным (Rosśijajasnanym)
comitative Россиянымкӧд (Rosśijanymköd) Россияъяснымкӧд (Rosśijajasnymköd)
caritive Россиятӧгным (Rosśijatögnym) Россияъястӧгным (Rosśijajastögnym)
consecutive Россиянымла (Rosśijanymla) Россияъяснымла (Rosśijajasnymla)
genitive Россиянымлӧн (Rosśijanymlön) Россияъяснымлӧн (Rosśijajasnymlön)
ablative Россиянымлысь (Rosśijanymlyś) Россияъяснымлысь (Rosśijajasnymlyś)
dative Россиянымлы (Rosśijanymly) Россияъяснымлы (Rosśijajasnymly)
inessive Россияаным (Rosśijaanym) Россияъясаным (Rosśijajasanym)
elative Россиясьыным (Rosśijaśynym) Россияъяссьыным (Rosśijajasśynym)
illative Россияаным (Rosśijaanym) Россияъясаным (Rosśijajasanym)
egressive Россиясяньыным (Rosśijaśaňynym) Россияъяссяньыным (Rosśijajasśaňynym)
approximative Россияланьыным (Rosśijalaňynym) Россияъясланьыным (Rosśijajaslaňynym)
terminative Россияӧдзыным (Rosśijaödźynym) Россияъясӧдзыным (Rosśijajasödźynym)
prolative I Россияӧдыным (Rosśijaödynym) Россияъясӧдыным (Rosśijajasödynym)
II Россиятіыным (Rosśijatiynym) Россияъястіыным (Rosśijajastiynym)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Second person plural
singular plural
nominative Россияныд (Rosśijanyd) Россияъясныд (Rosśijajasnyd)
accusative I* Россияныд (Rosśijanyd) Россияъясныд (Rosśijajasnyd)
II* Россиянытӧ (Rosśijanytö) Россияъяснытӧ (Rosśijajasnytö)
instrumental Россиянаныд (Rosśijananyd) Россияъяснаныд (Rosśijajasnanyd)
comitative Россияныдкӧд (Rosśijanydköd) Россияъясныдкӧд (Rosśijajasnydköd)
caritive Россиятӧгныд (Rosśijatögnyd) Россияъястӧгныд (Rosśijajastögnyd)
consecutive Россияныдла (Rosśijanydla) Россияъясныдла (Rosśijajasnydla)
genitive Россияныдлӧн (Rosśijanydlön) Россияъясныдлӧн (Rosśijajasnydlön)
ablative Россияныдлысь (Rosśijanydlyś) Россияъясныдлысь (Rosśijajasnydlyś)
dative Россияныдлы (Rosśijanydly) Россияъясныдлы (Rosśijajasnydly)
inessive Россияаныд (Rosśijaanyd) Россияъясаныд (Rosśijajasanyd)
elative Россиясьыныд (Rosśijaśynyd) Россияъяссьыныд (Rosśijajasśynyd)
illative Россияаныд (Rosśijaanyd) Россияъясаныд (Rosśijajasanyd)
egressive Россиясяньыныд (Rosśijaśaňynyd) Россияъяссяньыныд (Rosśijajasśaňynyd)
approximative Россияланьыныд (Rosśijalaňynyd) Россияъясланьыныд (Rosśijajaslaňynyd)
terminative Россияӧдзыныд (Rosśijaödźynyd) Россияъясӧдзыныд (Rosśijajasödźynyd)
prolative I Россияӧдыныд (Rosśijaödynyd) Россияъясӧдыныд (Rosśijajasödynyd)
II Россиятіыныд (Rosśijatiynyd) Россияъястіыныд (Rosśijajastiynyd)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.
Third person plural
singular plural
nominative Россияныс (Rosśijanys) Россияъясныс (Rosśijajasnys)
accusative I* Россияныс (Rosśijanys) Россияъясныс (Rosśijajasnys)
II* Россиянысӧ (Rosśijanysö) Россияъяснысӧ (Rosśijajasnysö)
instrumental Россиянаныс (Rosśijananys) Россияъяснаныс (Rosśijajasnanys)
comitative Россиянымкӧс (Rosśijanymkös) Россияъяснымкӧс (Rosśijajasnymkös)
caritive Россиятӧгныс (Rosśijatögnys) Россияъястӧгныс (Rosśijajastögnys)
consecutive Россиянысла (Rosśijanysla) Россияъяснысла (Rosśijajasnysla)
genitive Россияныслӧн (Rosśijanyslön) Россияъясныслӧн (Rosśijajasnyslön)
ablative Россияныслысь (Rosśijanyslyś) Россияъясныслысь (Rosśijajasnyslyś)
dative Россияныслы (Rosśijanysly) Россияъясныслы (Rosśijajasnysly)
inessive Россияаныс (Rosśijaanys) Россияъясаныс (Rosśijajasanys)
elative Россиясьыныс (Rosśijaśynys) Россияъяссьыныс (Rosśijajasśynys)
illative Россияаныс (Rosśijaanys) Россияъясаныс (Rosśijajasanys)
egressive Россиясяньыныс (Rosśijaśaňynys) Россияъяссяньыныс (Rosśijajasśaňynys)
approximative Россияланьыныс (Rosśijalaňynys) Россияъясланьыныс (Rosśijajaslaňynys)
terminative Россияӧдзыныс (Rosśijaödźynys) Россияъясӧдзыныс (Rosśijajasödźynys)
prolative I Россияӧдыныс (Rosśijaödynys) Россияъясӧдыныс (Rosśijajasödynys)
II Россиятіыныс (Rosśijatiynys) Россияъястіыныс (Rosśijajastiynys)
*) Animate nouns almost exclusively take the type II accusative ending, whereas inanimate nouns can be used with either ending, but are more often found with type I.

Tiếng Nam Altai[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nước Nga
  Россия ФедерациязыRossiya FederatsiyasyLiên bang Nga

Tiếng Nga[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Slav Đông cổ Роси́ꙗ.

Cách phát âm[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия gc

Trường hợp Số ít Số nhiều
Nguyên cách Росси́я России
Đối cách России Россиям
Sinh cách Россию России
Tạo cách России Россий
Dữ cách Россией
Россиею
Россиями
Giới cách России Россиях
 1. Nước Nga.
  Россия граничит с 18 государствами мира.
  Rossiia granichit s 18 gosudarstvami mira.
  Nga giáp với 18 quốc gia trên thế giới.

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Tatar[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Mượn Từ tiếng Nga Россия.

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nước Nga.
  Росси́я Федера́циясеRossíya FederátsiyaseLiên bang Nga

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Tuva[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nước Nga.
  Россия ФедерациязыRossiya FederatsiyazıLiên bang Nga

Tiếng Udmurt[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

Россия

 1. Nước Nga.
  Россия ФедерацияRossija FederacijaLiên bang Nga