lot

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈlɑːt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

lot /ˈlɑːt/

 1. Thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm.
  to cast lots — rút thăm
  to choose by lot — chọn bằng cách rút thăm
  the lot fell on him — rút thăm trúng anh ấy
 2. Phần do rút thăm định; phần tham gia.
  to have no part nor lot in — không dính dáng gì vào
 3. Số, phận, số phận, số mệnh.
  he has throw (cast) in his lot with us — nó muốn cùng chia sẻ số phận với chúng tôi
  the lot falls to me (it falls to me as my lot) to do something — cái số tôi phải làm cái gì
 4. Mảnh, (đất).
  a lot of ground — một mảnh đất, một lô đất
  parking lot — khu đất đỗ xe, chỗ đỗ xe
 5. Mớ, ; (số nhiều) rất nhiều, vô số, hàng đống, hàng đàn.
  lot of woollens — một lô hàng len
  the lot — cả lô, cả mớ, cả bọn
  lots of friends — rất nhiều bạn, hàng đống bạn

Thành ngữ[sửa]

 • bad lot: Xem Bad

Ngoại động từ[sửa]

lot ngoại động từ /ˈlɑːt/

 1. Chia ra làm nhiều phần, chia ra làm nhiều mảnh, chia ra làm nhiều (đất, hàng để bán).
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) trông non, trông cậy (ở ai, cái gì).
  to lot on (upon) somebody — trông mong ở ai

Phó từ[sửa]

lot /ˈlɑːt/

 1. Nhiều, vô số.
  I feel a lot better — tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

lot

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
lot
/lɔ/
lots
/lɔ/

lot /lɔ/

 1. .
  Diviser un terrain en plusieurs lots — chia một đám đất thành nhiều lô
  Un lot de chaussures — một lô giày dép; một mớ giày dép
 2. trúng.
  Le gros lot — vé trúng độc đắc
 3. Phận.
  C’est son lot — đó là phận của nó

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)