action

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈæk.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

action /ˈæk.ʃən/

 1. Hành động, hành vi; hoạt động; công việc, việc làm.
  a man of action — con người hành động
  to take prompt action — hành động tức khắc, hành động kịp thời
 2. Tác động, tác dụng, ảnh hưởng.
  the sunlight has action on certain materials — ánh nắng có tác động đến một số chất
  action of acid — tác dụng của axit
 3. Sự chiến đấu, trận đánh.
  to go into action — bắt đầu đánh nhau, bắt đầu chiến đấu
  to break off an action — ngừng chiến đấu, ngừng bắn
  to be killed in action — bị hy sinh trong chiến đấu
  to be put out of action — bị loại khỏi vòng chiến đấu
 4. Việc kiện, sự tố tụng.
  to take (bring) an action against — kiện (ai...)
 5. Sự diễn biến, quá trình diễn biến (của vở kịch).
 6. Động tác, dáng điệu, bộ điệu, bộ tịch.
  action of a player — bộ điệu của một diễn viên
  action of a horse — dáng đi của một con ngựa
 7. Bộ máy, cơ cấu (đàn pianô, máy... ); sự hoạt động của bộ máy.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

action ngoại động từ /ˈæk.ʃən/

 1. Kiện, thưa kiện.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ak.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít action
/ak.sjɔ̃/
actions
/ak.sjɔ̃/
Số nhiều action
/ak.sjɔ̃/
actions
/ak.sjɔ̃/

action gc /ak.sjɔ̃/

 1. Sự hoạt động.
  Homme d’action — người hoạt động
  Aimer l’action — thích hoạt động
 2. Sự thực hành.
  Mettre en action — đưa ra thực hành
  Entrer en action — đi vào hoạt động
 3. Hành động.
  Bonne action — hành động tốt
  Verbe d’action (opposé au "verbe d’état") — động từ chỉ hành động (trái với " động từ chỉ trạng thái")
  L’action de transporter — sự vận tải
  Pensées, paroles et actions — tư tưởng, lời nói và hành động
  "Les actions les plus décisives de notre vie (...) sont le plus souvent des actions inconsidérées" (Gide) — những hành động có tính cách quyết định nhất trong đời chúng ta (...) thường là những hành động ít suy tính nhất
  Il est temps de passer à l’action — đã đến lúc chuyển sang hành động
 4. Tác dụng, ảnh hưởng.
  Action chimique — tác dụng hóa học
  Le gaz est comprimé par l’action d’un piston — khí bị nén dưới tác dụng của pixtông
  Exercer une action sur — có ảnh hưởng đến
  Action démagnétisante — tác dụng khử từ
  Action détergente — tác dụng tẩy rửa
  Action oxydante — tác dụng o xy hoá
  Action perturbatrice — tác dụng gây nhiễu
  Action réductrice — tác dụng giảm, tác dụng khử
  Action en retour — tác dụng ngược lại
 5. Công trạng.
  Action d’éclat — công trạng hiển hách, chiến công
 6. Cuộc chiến đấu.
  Soldat intrépide dans l’action — anh bộ đội dũng cảm trong chiến đấu
 7. Bộ điệu.
  Action d’un acteur — bộ điệu một diễn viên
 8. Nhiệt tình; sự hùng biện.
  Parler avec action — nói hùng biện
 9. (Văn học) Cốt truyện.
  Action intéressante — cốt truyện lý thú
 10. (Văn học) Tiến trình (kịch).
  Action rapide — tiến trình dồn dập
 11. (Luật học, pháp lý) Vụ kiện; tố quyền.
  Action en justice — vụ kiện ở tòa
  Intenter une action contre qqn — kiện ai
  Intenter une action en recherche de paternité — kiện truy tầm phụ hệ
  Action civile — tố quyền dân sự
  Action publique — quyền công tố
 12. (Kinh tế) Tài chính cổ phần, cổ phiếu.
  Emettre/acheter des actions — phát hành/mua cổ phiếu
  Société par actions — công ty cổ phần
  Action nominative/au porteur — cổ phiếu ký danh/vô danh
  Dividendes d’une action — cổ tức (tiền lời của một cổ phần)

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]