part

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑːrt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

part /ˈpɑːrt/

 1. Phần, bộ phận, tập (sách).
  [a] great part of this story is true — phần lớn chuyện đó là đúng
  [a] part of them have arrived — một số trong bọn họ đã đến
  3 parts of sugar, 5 of flour — 3 phần đường, 5 phần bột
  spare parts of a machine — phụ tùng của máy
 2. Bộ phận cơ thể.
  the [privy] parts — chỗ kín (bộ phận sinh dục)
 3. Phần việc, nhiệm vụ.
  I have done my part — tôi đã làm phần việc của tôi
  it was not my part to interfere — tôi không có nhiệm vụ can thiệp vào
  to have neither part nor lot in — không có dính dáng gì vào
 4. Vai, vai trò; lời nói của một vai kịch; bản chép lời của một vai kịch.
  her part was well — vai chị ấy đóng giỏi
  they don't know their parts yet — họ không thuộc lời các vai của họ
  to play an important part in the negotiations — giữ một vai quan trọng trong cuộc đàm phán
  to play a part — (nghĩa bóng) đóng kịch, giả vờ
 5. (Số nhiều) Nơi, vùng.
  I am a stranger in these parts — tôi là một người lạ trong vùng này
 6. Phía, .
  to take someone's part; to take part with someone — đứng về phía ai, về bè với ai, ủng hộ ai
 7. (Âm nhạc) .
 8. (Từ cổ,nghĩa cổ) Tài năng.
  a man of [good] part — một người có tài

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

part ngoại động từ /ˈpɑːrt/

 1. Chia thành từng phần, chia làm đôi.
 2. Rẽ ra, tách ra, tách làm đôi.
  to part the crowd — rẽ đám đông ra
  to part one's hair — rẽ đường ngôi (tóc)
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Phân phối, chia phần (cái gì).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

part nội động từ /ˈpɑːrt/

 1. Rẽ ra, tách ra, đứt.
  the crowd parted and let him through — đám đông rẽ ra cho anh ấy đi
  the cord parted — thừng đứt ra
 2. Chia tay, từ biệt, ra đi.
  they parted in joy — họ hoan hỉ chia tay nhau
  let us part friends — chúng ta hãy vui vẻ chia tay nhau
  to part from (with) somebody — chia tay ai
 3. Chết.
 4. (+ with) Bỏ, lìa bỏ.
  to part with one's property — bỏ của cải

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Phó từ[sửa]

part /ˈpɑːrt/

 1. Một phần.
  it is made part of iron and part of wood — cái đó làm một phần bằng sắt một phần bằng gỗ

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
part
/paʁ/
parts
/paʁ/

part gc /paʁ/

 1. Phần.
  Une part de gâteau — một phần bánh ngọt
  C’est un honneur dont je veux avoir ma part — đó là một vinh dự mà tôi muốn có phần mình
  Assigner à quelqu'un une part dans un legs — cho ai một phần di sản
  Il a pris la principale part dans cette négociation — ông đã dự phần chính trong cuộc thương lượng đó
  à part — riêng, tách riêng+ riêng ra, trừ ra+ (sân khấu) nói một mình
  à part moi — trong thâm tâm tôi
  autre part — ở nơi khác
  avoir part à — dự phần
  avoir part au gâteau — xem gâteau
  d’autre part — vả lại, mặt khác
  de la part de — thay mặt cho (ai)
  de part en part — từ bên này sang bên kia
  de part et d’autre — cả hai bên, bên này, bên kia
  de toute part; de toutes parts — khắp nơi
  être de part dans — có chân, dự vào
  faire la part à — chia phần cho
  faire la part de — tính đến, kể đến
  faire part — xem faire
  la part du lion — xem lion
  ne pas donner sa part aux chiens — xem chien
  nulle part — xem nul
  part à deux ! — (thân mật) chia đôi nhé
  pour ma part — về phần tôi
  prendre en bonne part — đánh giá cao, cho là tốt
  prendre en mauvaise part — đánh giá thấp; cho là xấu
  prendre part à — dự vào; chia xẻ
  quelque part — ở đâu đấy+ (Aller quelque part) (thân mật) đi ngoài

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
part
/paʁ/
parts
/paʁ/

part /paʁ/

 1. (Luật pháp, pháp lý) Trẻ sơ sinh.
  confusion de part — sự không rõ là con ai (trẻ sơ sinh)
  substitution de part — sự tráo con

Tham khảo[sửa]