step

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

step /ˈstɛp/

 1. Bước, bước đi; bước khiêu vũ.
  to take a step forward — tiến lên một bước
  it is but a step to my house — chỉ một bước thì đến nhà tôi
  in step — đúng bước, đều bước
  out of step — sai bước
  to keep step — đi đúng bước
  to break step — đi sai bước
  in someone's steps — nối bước ai, theo gương ai
 2. Bậc lên xuống, nấc thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ... ).
  a staircase of 50 steps — cầu thang có 50 bậc
 3. Cấp bậc; sự thăng cấp.
  to get one's step — được thăng cấp, được đề bạt
 4. Biện pháp.
  to take steps in a matter — có biện pháp để giải quyết một vấn đề
  a prudent step — một biện pháp thận trọng
 5. (Hàng hải) Bệ cột buồm.
 6. (Kỹ thuật) Gối trục.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

step nội động từ /ˈstɛp/

 1. Bước, bước đi.
 2. (+ into) Bước vào, lâm vào (một hoàn cảnh nào... ).
 3. (+ on) Giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dận.
  to step on someone's foot — giẫm lên chân ai
  to step on the gas — dận ga tăng tốc độ (đen & bóng)

Ngoại động từ[sửa]

step ngoại động từ /ˈstɛp/

 1. Khiêu vũ, nhảy.
  to step it with somebody — khiêu vũ với ai
  to step the polka — nhảy điệu pônca
 2. (Thường + out) đo bằng bước chân.
 3. Làm bậc, làm bậc thang cho.
  he stepped the hill leading to his house — anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta
 4. (Hàng hải) Dựng (buồm) lên bệ.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]