Phụ lục:Thuật ngữ toán học Anh-Việt/A

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuật ngữ toán học Anh-Việt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Dưới đây là danh sách các thuật ngữ toán học tiếng Anh, được giải nghĩa sang tiếng Việt, bắt đầu bằng chữ cái A.

Những ký hiệu viết tắt[sửa]

AB đến AG[sửa]

 • abacus: Bàn tính
 • abbreviate: Viết tắt; nhiều khi được viết tắt thành abv.
 • Abelian: có tính giao hoán (đặt theo tên nhà toán học Abel)
 • abridge: Rút gọn, làm tắt
 • abscissa: Hoành độ
 • abscissae: Hoành độ
 • absolute: Tuyệt đối
 • absolute value: Giá trị tuyệt đối
 • abut: (a.) Chung biên, kề sát
 • accelerate: 1. (n.) Gia tốc; 2. (v.) tăng tốc độ
  • ~ of convergence: Gia tốc hội tụ
  • ~ of gravity: Gia tốc trọng trường
  • ~ of translation: Gia tốc tịnh tiến
  • angular ~: Gia tốc góc
  • average ~: Gia tốc trung bình
  • centripetal ~: Gia tốc hướng tâm
  • instantaneous ~: Gia tốc tức thời
  • local ~: Gia tốc địa phương
  • normal ~: Gia tốc pháp tuyến
  • relative ~: Gia tốc tương đối
  • supplemental ~: Gia tốc tiếp tuyến
  • total ~: Gia tốc toàn phần
 • accumulator: Bộ đếm
 • accuracy: Độ chính xác
 • accurate: Chính xác
 • acnode : Điểm cô lập (của đường cong)
 • acyclic: (a.) Không tuần hoàn, phi tuần hoàn
 • acyclicity: Tính không tuần hoàn, tính xilic
 • add: Cộng vào, thêm vào, bổ sung
 • addend: Số hạng (của tổng)
 • adder: Bộ cộng
  • algebraic ~: Bộ cộng đại số
  • amplitude ~: Bộ cộng biên độ
 • addition: Phép cộng
 • additive: Cộng tính
 • additivity: (tính chất) cộng tính
 • adinfinitum (Latin): Vô cùng
 • adjoin: Kề, nối, chung biên
 • adjoint: Liên hợp
  • ~ of differential quation: Phương trình vi phân liên hợp
  • ~ of a matrix: Ma trận liên hợp
 • aerodynamic: Khí động lực
  • aerodynamics: Khí động lực học
 • aerostatic: Khí tĩnh học
 • affine: Afin
  • affinity: Phép biến đối afin
  • affinor: Afinơ, toán từ biến đổi tuyến tính
 • affixe (???): Tọa vị
 • aggregate: 1. (n.) Tập hợp, bộ; 2, (v.) tụ tập lại
  • bounded ~: Tập hợp bị chặn
  • finite ~: Tập hợp hữu hạn
  • infinite ~: Tập hợp vô hạn
  • product ~: Tập hợp tích
  • aggregation: Sự tổng hợp
  • linear ~: Sự gộp tuyến tính
 • agreement: Quy ước

AH đến AN[sửa]

 • aleatory: Ngẫu nhiên
 • algebra: Đại số
  • ~ of classes: Đại số các lớp
  • ~ of finite order: Đại số có cấp hữu hạn
  • ~ of logic: Đại số lôgic
  • abstract ~: Đại số trừu tượng
  • Boolean ~: Đại số Bool
  • cardinal ~: Đại số bản số
  • central ~: Đại số trung tâm
  • closure ~: Đại số đóng
  • complete Boolean ~: Đại số Bool đầy đủ
  • complete matrix ~: Đại số toàn bộ ma trận
  • convolution ~: Đại số nhân chập
  • derived ~: Đại số dẫn xuất
  • diagonal ~: Đại số chéo
  • differential ~: Đại số vi phân
  • enveloping ~: Đại số bao
  • exterial (???) ~: Đại số ngoài
  • formal ~: Đại số hình thức
  • free ~: Đại số tự do
  • graded ~: Đại số phân bậc
  • graphic ~: Đại số đồ thị
  • group ~: Đại số nhóm
  • homological ~: Đại số đồng đều
  • involutory ~: Đại số đối hợp
  • linear ~: Đại số tuyến tính
  • linearly compact ~: Đại số compắc tuyến tính
  • linearly topological ~: Đại số tôpô tuyến tính
  • logical ~: Đại số lôgíc
  • matrix ~: Đại số ma trận
  • non-commutative ~: Đại số không giao hoán
  • polynomial ~: Đại số đa thức
  • tensor ~: Đại số tenxơ
  • vector ~: Đại số véctơ
  • zero ~: Đại số không
 • algorithm: Thuật toán, angôrit
  • Euclid's ~: Thuật toán Euclid
 • allocation: Sự phân bố
  • optimum ~: Sự phân bố tối ưu
 • almost-metric: (a.) Giả mêtric
 • almucantar: Vĩ tuyến thiên văn
 • alternate: (a.) So le, luân phiên, đan dấu
 • altitude: Chiều cao
 • amplification: Sự khuếch đại
  • ~ of regulation: Sự khuếch đại điều hòa
  • linear ~: Sự khuếch đại tuyến tính
 • amplitude: Biên độ, góc cực, agumen, độ phương vị
  • ~ of complex number: Agumen của số phức
  • ~ of simple harmonic motion: Biên độ chuyển động điều hòa đơn giản
  • complex ~: Biên độ phức
  • delta ~: Biên độ delta
  • primary ~: Biên độ nguyên sơ
  • scattering ~: Biên độ tán xạ
  • unit ~: Biên độ đơn vị
 • amenable: dễ giải (khái niệm trong đại số C*)
 • analysis: Giải tích
  • ~ of convariance: Phân tích hiệp phương sai
  • ~ of regression: Phân tích hồi quy
  • ~ of variance: Phân tích phương sai
  • bunch map ~: Phân tích biểu đồ chòm
  • combinatory ~: Giải tích tổ hợp
  • confluence ~: Phân tích hợp lưu
  • correlation ~: Phân tích tương quan
  • dimensional ~: Phân tích thứ nguyên
  • functional ~: Giải tích hàm
  • harmonic ~: Phân tích điều hòa, giải tích điều hòa
  • indeterminate ~: Giải tích vô định
  • multivariate ~: Phân tích nhiều chiều
  • nodal ~: Giải tích các nút
  • numerical ~: Giải tích số, phương pháp tính
  • operation ~: Vận trù học
  • periodogram ~: Phân tích biểu đồ chu kỳ
  • probity ~: Phân tích đơn vị xác suất
  • rational ~: Phân tích hợp lý
  • statistic ~: Phân tích thống kê
  • strain ~: Phân tích biến dạng
  • stress ~: Phân tích ứng suất
  • successive ~: Phân tích liên tiếp
  • tensor ~: Giải tích tenxơ
 • anamorphosis: Tiện biến
 • angle: Góc
 • anharmonic: Phi điều hòa, kép
 • anholomomic: Không hôlônôm
 • anisotropic: Không đẳng hướng
 • antapex: Đối đỉnh
 • anti-acoustic: Phản tự quang
 • anti-automorphism: Phản tự đẳng cấu
  • involutorial ~: Phản tự đẳng cấu đối hợp
 • antichain: Phản xích
 • anticollineation (???): Phép phản cộng tuyến
 • anti-commutative: (a.) Phản giao hoán
 • anti-commutator: Phản hoán tử
 • anticorelation: Phép phản tương hỗ
 • anticyclone: Đối xiclon
 • antiderivative: Nguyên hàm, tích phân không định hạng
 • antiform: Phản dạng
 • anti-harmonic: (a.) Phi điều hòa
 • anti-homomorphism: Phản đồng cấu
 • anti-isomorphism: Phản đẳng cấu
 • antiparallelogram: Hình thanh cân
 • antipodal: Xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm
 • antiprojectivity: Phép phản xạ ảnh
 • antiradical: Đối căn
 • antirepresentation: Phép phản biểu diễn
 • anti-resonance: Phản cộng hưởng
 • antiseries: Chuỗi ngược
 • anti-symmetric: Phản xứng
 • Antitone (???): Phản tự

AO đến AZ[sửa]

 • Apolar (???): Liên hợp
 • apothem: Trung đoạn
 • approach: 1. Xấp xỉ, cách tiếp cận; 2. tiến lại gần
 • arbitrary: Tùy ý
 • arc: Cung
  • pseudo-periodic ~: Cung giả tuần hoàn
  • regular ~: Cung chính quy
 • arch: Vòm
 • area: Diện tích
 • arithmetic: Số học
 • asphericity: tính phi cầu
 • associative: (a.) kết hợp̣
 • assumption: Giả định, giả thiết
 • asymptotic: (a.) Tiệm cận
 • asynchronous: (a.) không đồng bộ
 • atlas: bản đồ (trong định nghĩa của đa tạp)
 • autocollelator: Máy phân tích tương quan
 • autocovariance: Tự hiệp, phương sai
 • autoduality: Tính tự đối ngẫu
 • automorphic: Tự đẳng cấu
  • automorphism: Phép nguyên hình, tự đẳng cấu
  • central ~: Tự đẳng cấu trung tâm
  • interior ~: Phép tự đẳng cấu trong
  • outer ~: Phép tự đẳng cấu ngoài
  • singular ~: Phép tự đẳng cấu kỳ dị
 • autoprojectivity: Phép tự xạ ảnh
 • autoregressive: Phép tự hồi quy
 • axiom: Tiên đề
 • axis: Trục
  • coordinate ~: Trục tọa độ
  • crystallographic ~: Trục tinh thể
  • electric ~: Trục điện
  • focal ~: Trục tiêu
  • homothetic ~: Trục vị tự
  • imaginary ~: Trục ảo
  • longitudinal ~: Trục dọc
 • azimuth: Góc cực, độ phương vị