Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/7800

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+4E00 đến U+9FFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/7000, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/8000.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+7800 (30720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7800
U+7801 (30721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7801
U+7802 (30722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7802
U+7803 (30723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7803
U+7804 (30724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7804
U+7805 (30725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7805
U+7806 (30726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7806
U+7807 (30727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7807
U+7808 (30728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7808
U+7809 (30729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7809
U+780A (30730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780A
U+780B (30731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780B
U+780C (30732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780C
U+780D (30733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780D
U+780E (30734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780E
U+780F (30735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780F
U+7810 (30736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7810
U+7811 (30737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7811
U+7812 (30738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7812
U+7813 (30739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7813
U+7814 (30740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7814
U+7815 (30741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7815
U+7816 (30742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7816
U+7817 (30743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7817
U+7818 (30744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7818
U+7819 (30745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7819
U+781A (30746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781A
U+781B (30747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781B
U+781C (30748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781C
U+781D (30749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781D
U+781E (30750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781E
U+781F (30751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-781F
U+7820 (30752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7820
U+7821 (30753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7821
U+7822 (30754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7822
U+7823 (30755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7823
U+7824 (30756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7824
U+7825 (30757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7825
U+7826 (30758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7826
U+7827 (30759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7827
U+7828 (30760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7828
U+7829 (30761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7829
U+782A (30762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782A
U+782B (30763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782B
U+782C (30764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782C
U+782D (30765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782D
U+782E (30766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782E
U+782F (30767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-782F
U+7830 (30768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7830
U+7831 (30769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7831
U+7832 (30770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7832
U+7833 (30771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7833
U+7834 (30772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7834
U+7835 (30773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7835
U+7836 (30774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7836
U+7837 (30775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7837
U+7838 (30776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7838
U+7839 (30777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7839
U+783A (30778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783A
U+783B (30779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783B
U+783C (30780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783C
U+783D (30781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783D
U+783E (30782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783E
U+783F (30783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-783F
U+7840 (30784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7840
U+7841 (30785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7841
U+7842 (30786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7842
U+7843 (30787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7843
U+7844 (30788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7844
U+7845 (30789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7845
U+7846 (30790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7846
U+7847 (30791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7847
U+7848 (30792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7848
U+7849 (30793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7849
U+784A (30794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784A
U+784B (30795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784B
U+784C (30796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784C
U+784D (30797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784D
U+784E (30798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784E
U+784F (30799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-784F
U+7850 (30800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7850
U+7851 (30801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7851
U+7852 (30802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7852
U+7853 (30803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7853
U+7854 (30804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7854
U+7855 (30805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7855
U+7856 (30806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7856
U+7857 (30807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7857
U+7858 (30808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7858
U+7859 (30809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7859
U+785A (30810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785A
U+785B (30811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785B
U+785C (30812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785C
U+785D (30813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785D
U+785E (30814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785E
U+785F (30815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-785F
U+7860 (30816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7860
U+7861 (30817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7861
U+7862 (30818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7862
U+7863 (30819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7863
U+7864 (30820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7864
U+7865 (30821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7865
U+7866 (30822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7866
U+7867 (30823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7867
U+7868 (30824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7868
U+7869 (30825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7869
U+786A (30826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786A
U+786B (30827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786B
U+786C (30828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786C
U+786D (30829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786D
U+786E (30830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786E
U+786F (30831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786F
U+7870 (30832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7870
U+7871 (30833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7871
U+7872 (30834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7872
U+7873 (30835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7873
U+7874 (30836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7874
U+7875 (30837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7875
U+7876 (30838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7876
U+7877 (30839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7877
U+7878 (30840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7878
U+7879 (30841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7879
U+787A (30842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787A
U+787B (30843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787B
U+787C (30844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787C
U+787D (30845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787D
U+787E (30846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787E
U+787F (30847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-787F
U+7880 (30848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7880
U+7881 (30849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7881
U+7882 (30850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7882
U+7883 (30851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7883
U+7884 (30852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7884
U+7885 (30853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7885
U+7886 (30854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7886
U+7887 (30855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7887
U+7888 (30856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7888
U+7889 (30857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7889
U+788A (30858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788A
U+788B (30859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788B
U+788C (30860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788C
U+788D (30861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788D
U+788E (30862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788E
U+788F (30863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-788F
U+7890 (30864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7890
U+7891 (30865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7891
U+7892 (30866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7892
U+7893 (30867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7893
U+7894 (30868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7894
U+7895 (30869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7895
U+7896 (30870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7896
U+7897 (30871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7897
U+7898 (30872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7898
U+7899 (30873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7899
U+789A (30874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789A
U+789B (30875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789B
U+789C (30876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789C
U+789D (30877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789D
U+789E (30878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789E
U+789F (30879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-789F
U+78A0 (30880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A0
U+78A1 (30881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A1
U+78A2 (30882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A2
U+78A3 (30883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A3
U+78A4 (30884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A4
U+78A5 (30885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A5
U+78A6 (30886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A6
U+78A7 (30887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A7
U+78A8 (30888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A8
U+78A9 (30889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78A9
U+78AA (30890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AA
U+78AB (30891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AB
U+78AC (30892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AC
U+78AD (30893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AD
U+78AE (30894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AE
U+78AF (30895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78AF
U+78B0 (30896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B0
U+78B1 (30897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B1
U+78B2 (30898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B2
U+78B3 (30899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B3
U+78B4 (30900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B4
U+78B5 (30901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B5
U+78B6 (30902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B6
U+78B7 (30903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B7
U+78B8 (30904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B8
U+78B9 (30905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78B9
U+78BA (30906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BA
U+78BB (30907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BB
U+78BC (30908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BC
U+78BD (30909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BD
U+78BE (30910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BE
U+78BF (30911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78BF
U+78C0 (30912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C0
U+78C1 (30913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C1
U+78C2 (30914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C2
U+78C3 (30915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C3
U+78C4 (30916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C4
U+78C5 (30917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C5
U+78C6 (30918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C6
U+78C7 (30919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C7
U+78C8 (30920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C8
U+78C9 (30921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C9
U+78CA (30922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CA
U+78CB (30923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CB
U+78CC (30924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CC
U+78CD (30925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CD
U+78CE (30926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CE
U+78CF (30927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CF
U+78D0 (30928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D0
U+78D1 (30929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D1
U+78D2 (30930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D2
U+78D3 (30931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D3
U+78D4 (30932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D4
U+78D5 (30933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D5
U+78D6 (30934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D6
U+78D7 (30935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D7
U+78D8 (30936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D8
U+78D9 (30937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78D9
U+78DA (30938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DA
U+78DB (30939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DB
U+78DC (30940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DC
U+78DD (30941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DD
U+78DE (30942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DE
U+78DF (30943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78DF
U+78E0 (30944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E0
U+78E1 (30945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E1
U+78E2 (30946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E2
U+78E3 (30947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E3
U+78E4 (30948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E4
U+78E5 (30949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E5
U+78E6 (30950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E6
U+78E7 (30951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E7
U+78E8 (30952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E8
U+78E9 (30953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E9
U+78EA (30954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78EA
U+78EB (30955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78EB
U+78EC (30956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78EC
U+78ED (30957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78ED
U+78EE (30958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78EE
U+78EF (30959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78EF
U+78F0 (30960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F0
U+78F1 (30961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F1
U+78F2 (30962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F2
U+78F3 (30963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F3
U+78F4 (30964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F4
U+78F5 (30965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F5
U+78F6 (30966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F6
U+78F7 (30967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F7
U+78F8 (30968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F8
U+78F9 (30969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78F9
U+78FA (30970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FA
U+78FB (30971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FB
U+78FC (30972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FC
U+78FD (30973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FD
U+78FE (30974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FE
U+78FF (30975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78FF
U+7900 (30976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7900
U+7901 (30977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7901
U+7902 (30978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7902
U+7903 (30979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7903
U+7904 (30980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7904
U+7905 (30981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7905
U+7906 (30982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7906
U+7907 (30983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7907
U+7908 (30984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7908
U+7909 (30985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7909
U+790A (30986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790A
U+790B (30987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790B
U+790C (30988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790C
U+790D (30989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790D
U+790E (30990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790E
U+790F (30991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-790F
U+7910 (30992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7910
U+7911 (30993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7911
U+7912 (30994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7912
U+7913 (30995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7913
U+7914 (30996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7914
U+7915 (30997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7915
U+7916 (30998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7916
U+7917 (30999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7917
U+7918 (31000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7918
U+7919 (31001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7919
U+791A (31002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791A
U+791B (31003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791B
U+791C (31004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791C
U+791D (31005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791D
U+791E (31006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791E
U+791F (31007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-791F
U+7920 (31008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7920
U+7921 (31009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7921
U+7922 (31010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7922
U+7923 (31011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7923
U+7924 (31012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7924
U+7925 (31013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7925
U+7926 (31014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7926
U+7927 (31015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7927
U+7928 (31016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7928
U+7929 (31017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7929
U+792A (31018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792A
U+792B (31019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792B
U+792C (31020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792C
U+792D (31021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792D
U+792E (31022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792E
U+792F (31023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-792F
U+7930 (31024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7930
U+7931 (31025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7931
U+7932 (31026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7932
U+7933 (31027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7933
U+7934 (31028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7934
U+7935 (31029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7935
U+7936 (31030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7936
U+7937 (31031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7937
U+7938 (31032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7938
U+7939 (31033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7939
U+793A (31034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793A
U+793B (31035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793B
U+793C (31036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793C
U+793D (31037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793D
U+793E (31038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793E
U+793F (31039) 礿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-793F
U+7940 (31040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7940
U+7941 (31041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7941
U+7942 (31042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7942
U+7943 (31043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7943
U+7944 (31044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7944
U+7945 (31045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7945
U+7946 (31046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7946
U+7947 (31047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7947
U+7948 (31048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7948
U+7949 (31049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7949
U+794A (31050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794A
U+794B (31051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794B
U+794C (31052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794C
U+794D (31053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794D
U+794E (31054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794E
U+794F (31055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-794F
U+7950 (31056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7950
U+7951 (31057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7951
U+7952 (31058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7952
U+7953 (31059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7953
U+7954 (31060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7954
U+7955 (31061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7955
U+7956 (31062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7956
U+7957 (31063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7957
U+7958 (31064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7958
U+7959 (31065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7959
U+795A (31066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795A
U+795B (31067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795B
U+795C (31068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795C
U+795D (31069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795D
U+795E (31070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795E
U+795F (31071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-795F
U+7960 (31072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7960
U+7961 (31073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7961
U+7962 (31074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7962
U+7963 (31075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7963
U+7964 (31076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7964
U+7965 (31077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7965
U+7966 (31078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7966
U+7967 (31079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7967
U+7968 (31080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7968
U+7969 (31081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7969
U+796A (31082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796A
U+796B (31083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796B
U+796C (31084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796C
U+796D (31085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796D
U+796E (31086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796E
U+796F (31087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796F
U+7970 (31088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7970
U+7971 (31089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7971
U+7972 (31090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7972
U+7973 (31091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7973
U+7974 (31092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7974
U+7975 (31093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7975
U+7976 (31094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7976
U+7977 (31095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7977
U+7978 (31096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7978
U+7979 (31097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7979
U+797A (31098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797A
U+797B (31099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797B
U+797C (31100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797C
U+797D (31101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797D
U+797E (31102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797E
U+797F (31103) 祿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-797F
U+7980 (31104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7980
U+7981 (31105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7981
U+7982 (31106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7982
U+7983 (31107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7983
U+7984 (31108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7984
U+7985 (31109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7985
U+7986 (31110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7986
U+7987 (31111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7987
U+7988 (31112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7988
U+7989 (31113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7989
U+798A (31114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798A
U+798B (31115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798B
U+798C (31116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798C
U+798D (31117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798D
U+798E (31118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798E
U+798F (31119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798F
U+7990 (31120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7990
U+7991 (31121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7991
U+7992 (31122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7992
U+7993 (31123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7993
U+7994 (31124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7994
U+7995 (31125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7995
U+7996 (31126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7996
U+7997 (31127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7997
U+7998 (31128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7998
U+7999 (31129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7999
U+799A (31130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799A
U+799B (31131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799B
U+799C (31132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799C
U+799D (31133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799D
U+799E (31134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799E
U+799F (31135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-799F
U+79A0 (31136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A0
U+79A1 (31137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A1
U+79A2 (31138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A2
U+79A3 (31139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A3
U+79A4 (31140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A4
U+79A5 (31141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A5
U+79A6 (31142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A6
U+79A7 (31143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A7
U+79A8 (31144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A8
U+79A9 (31145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79A9
U+79AA (31146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AA
U+79AB (31147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AB
U+79AC (31148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AC
U+79AD (31149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AD
U+79AE (31150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AE
U+79AF (31151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79AF
U+79B0 (31152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B0
U+79B1 (31153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B1
U+79B2 (31154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B2
U+79B3 (31155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B3
U+79B4 (31156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B4
U+79B5 (31157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B5
U+79B6 (31158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B6
U+79B7 (31159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B7
U+79B8 (31160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B8
U+79B9 (31161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79B9
U+79BA (31162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BA
U+79BB (31163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BB
U+79BC (31164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BC
U+79BD (31165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BD
U+79BE (31166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BE
U+79BF (31167) 禿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79BF
U+79C0 (31168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C0
U+79C1 (31169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C1
U+79C2 (31170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C2
U+79C3 (31171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C3
U+79C4 (31172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C4
U+79C5 (31173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C5
U+79C6 (31174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C6
U+79C7 (31175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C7
U+79C8 (31176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C8
U+79C9 (31177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79C9
U+79CA (31178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CA
U+79CB (31179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CB
U+79CC (31180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CC
U+79CD (31181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CD
U+79CE (31182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CE
U+79CF (31183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79CF
U+79D0 (31184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D0
U+79D1 (31185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D1
U+79D2 (31186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D2
U+79D3 (31187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D3
U+79D4 (31188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D4
U+79D5 (31189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D5
U+79D6 (31190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D6
U+79D7 (31191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D7
U+79D8 (31192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D8
U+79D9 (31193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79D9
U+79DA (31194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DA
U+79DB (31195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DB
U+79DC (31196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DC
U+79DD (31197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DD
U+79DE (31198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DE
U+79DF (31199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79DF
U+79E0 (31200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E0
U+79E1 (31201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E1
U+79E2 (31202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E2
U+79E3 (31203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E3
U+79E4 (31204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E4
U+79E5 (31205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E5
U+79E6 (31206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E6
U+79E7 (31207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E7
U+79E8 (31208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E8
U+79E9 (31209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79E9
U+79EA (31210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79EA
U+79EB (31211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79EB
U+79EC (31212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79EC
U+79ED (31213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79ED
U+79EE (31214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79EE
U+79EF (31215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79EF
U+79F0 (31216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F0
U+79F1 (31217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F1
U+79F2 (31218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F2
U+79F3 (31219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F3
U+79F4 (31220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F4
U+79F5 (31221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F5
U+79F6 (31222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F6
U+79F7 (31223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F7
U+79F8 (31224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F8
U+79F9 (31225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79F9
U+79FA (31226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FA
U+79FB (31227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FB
U+79FC (31228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FC
U+79FD (31229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FD
U+79FE (31230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FE
U+79FF (31231) 秿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-79FF
U+7A00 (31232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A00
U+7A01 (31233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A01
U+7A02 (31234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A02
U+7A03 (31235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A03
U+7A04 (31236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A04
U+7A05 (31237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A05
U+7A06 (31238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A06
U+7A07 (31239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A07
U+7A08 (31240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A08
U+7A09 (31241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A09
U+7A0A (31242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0A
U+7A0B (31243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0B
U+7A0C (31244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0C
U+7A0D (31245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0D
U+7A0E (31246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0E
U+7A0F (31247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A0F
U+7A10 (31248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A10
U+7A11 (31249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A11
U+7A12 (31250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A12
U+7A13 (31251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A13
U+7A14 (31252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A14
U+7A15 (31253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A15
U+7A16 (31254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A16
U+7A17 (31255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A17
U+7A18 (31256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A18
U+7A19 (31257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A19
U+7A1A (31258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1A
U+7A1B (31259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1B
U+7A1C (31260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1C
U+7A1D (31261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1D
U+7A1E (31262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1E
U+7A1F (31263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A1F
U+7A20 (31264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A20
U+7A21 (31265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A21
U+7A22 (31266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A22
U+7A23 (31267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A23
U+7A24 (31268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A24
U+7A25 (31269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A25
U+7A26 (31270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A26
U+7A27 (31271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A27
U+7A28 (31272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A28
U+7A29 (31273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A29
U+7A2A (31274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2A
U+7A2B (31275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2B
U+7A2C (31276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2C
U+7A2D (31277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2D
U+7A2E (31278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2E
U+7A2F (31279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A2F
U+7A30 (31280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A30
U+7A31 (31281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A31
U+7A32 (31282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A32
U+7A33 (31283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A33
U+7A34 (31284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A34
U+7A35 (31285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A35
U+7A36 (31286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A36
U+7A37 (31287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A37
U+7A38 (31288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A38
U+7A39 (31289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A39
U+7A3A (31290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3A
U+7A3B (31291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3B
U+7A3C (31292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3C
U+7A3D (31293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3D
U+7A3E (31294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3E
U+7A3F (31295) 稿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A3F
U+7A40 (31296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A40
U+7A41 (31297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A41
U+7A42 (31298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A42
U+7A43 (31299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A43
U+7A44 (31300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A44
U+7A45 (31301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A45
U+7A46 (31302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A46
U+7A47 (31303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A47
U+7A48 (31304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A48
U+7A49 (31305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A49
U+7A4A (31306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4A
U+7A4B (31307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4B
U+7A4C (31308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4C
U+7A4D (31309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4D
U+7A4E (31310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4E
U+7A4F (31311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A4F
U+7A50 (31312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A50
U+7A51 (31313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A51
U+7A52 (31314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A52
U+7A53 (31315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A53
U+7A54 (31316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A54
U+7A55 (31317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A55
U+7A56 (31318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A56
U+7A57 (31319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A57
U+7A58 (31320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A58
U+7A59 (31321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A59
U+7A5A (31322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5A
U+7A5B (31323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5B
U+7A5C (31324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5C
U+7A5D (31325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5D
U+7A5E (31326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5E
U+7A5F (31327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A5F
U+7A60 (31328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A60
U+7A61 (31329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A61
U+7A62 (31330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A62
U+7A63 (31331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A63
U+7A64 (31332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A64
U+7A65 (31333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A65
U+7A66 (31334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A66
U+7A67 (31335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A67
U+7A68 (31336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A68
U+7A69 (31337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A69
U+7A6A (31338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6A
U+7A6B (31339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6B
U+7A6C (31340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6C
U+7A6D (31341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6D
U+7A6E (31342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6E
U+7A6F (31343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A6F
U+7A70 (31344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A70
U+7A71 (31345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A71
U+7A72 (31346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A72
U+7A73 (31347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A73
U+7A74 (31348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A74
U+7A75 (31349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A75
U+7A76 (31350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A76
U+7A77 (31351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A77
U+7A78 (31352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A78
U+7A79 (31353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A79
U+7A7A (31354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7A
U+7A7B (31355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7B
U+7A7C (31356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7C
U+7A7D (31357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7D
U+7A7E (31358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7E
U+7A7F (31359) 穿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7F
U+7A80 (31360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A80
U+7A81 (31361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A81
U+7A82 (31362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A82
U+7A83 (31363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A83
U+7A84 (31364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A84
U+7A85 (31365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A85
U+7A86 (31366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A86
U+7A87 (31367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A87
U+7A88 (31368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A88
U+7A89 (31369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A89
U+7A8A (31370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8A
U+7A8B (31371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8B
U+7A8C (31372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8C
U+7A8D (31373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8D
U+7A8E (31374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8E
U+7A8F (31375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A8F
U+7A90 (31376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A90
U+7A91 (31377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A91
U+7A92 (31378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A92
U+7A93 (31379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A93
U+7A94 (31380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A94
U+7A95 (31381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A95
U+7A96 (31382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A96
U+7A97 (31383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A97
U+7A98 (31384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A98
U+7A99 (31385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A99
U+7A9A (31386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9A
U+7A9B (31387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9B
U+7A9C (31388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9C
U+7A9D (31389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9D
U+7A9E (31390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9E
U+7A9F (31391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A9F
U+7AA0 (31392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA0
U+7AA1 (31393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA1
U+7AA2 (31394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA2
U+7AA3 (31395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA3
U+7AA4 (31396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA4
U+7AA5 (31397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA5
U+7AA6 (31398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA6
U+7AA7 (31399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA7
U+7AA8 (31400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA8
U+7AA9 (31401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AA9
U+7AAA (31402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAA
U+7AAB (31403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAB
U+7AAC (31404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAC
U+7AAD (31405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAD
U+7AAE (31406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAE
U+7AAF (31407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AAF
U+7AB0 (31408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB0
U+7AB1 (31409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB1
U+7AB2 (31410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB2
U+7AB3 (31411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB3
U+7AB4 (31412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB4
U+7AB5 (31413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB5
U+7AB6 (31414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB6
U+7AB7 (31415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB7
U+7AB8 (31416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB8
U+7AB9 (31417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AB9
U+7ABA (31418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABA
U+7ABB (31419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABB
U+7ABC (31420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABC
U+7ABD (31421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABD
U+7ABE (31422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABE
U+7ABF (31423) 窿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ABF
U+7AC0 (31424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC0
U+7AC1 (31425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC1
U+7AC2 (31426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC2
U+7AC3 (31427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC3
U+7AC4 (31428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC4
U+7AC5 (31429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC5
U+7AC6 (31430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC6
U+7AC7 (31431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC7
U+7AC8 (31432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC8
U+7AC9 (31433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AC9
U+7ACA (31434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACA
U+7ACB (31435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACB
U+7ACC (31436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACC
U+7ACD (31437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACD
U+7ACE (31438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACE
U+7ACF (31439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACF
U+7AD0 (31440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD0
U+7AD1 (31441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD1
U+7AD2 (31442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD2
U+7AD3 (31443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD3
U+7AD4 (31444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD4
U+7AD5 (31445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD5
U+7AD6 (31446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD6
U+7AD7 (31447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD7
U+7AD8 (31448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD8
U+7AD9 (31449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AD9
U+7ADA (31450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADA
U+7ADB (31451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADB
U+7ADC (31452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADC
U+7ADD (31453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADD
U+7ADE (31454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADE
U+7ADF (31455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ADF
U+7AE0 (31456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE0
U+7AE1 (31457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE1
U+7AE2 (31458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE2
U+7AE3 (31459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE3
U+7AE4 (31460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE4
U+7AE5 (31461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE5
U+7AE6 (31462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE6
U+7AE7 (31463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE7
U+7AE8 (31464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE8
U+7AE9 (31465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AE9
U+7AEA (31466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AEA
U+7AEB (31467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AEB
U+7AEC (31468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AEC
U+7AED (31469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AED
U+7AEE (31470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AEE
U+7AEF (31471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AEF
U+7AF0 (31472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF0
U+7AF1 (31473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF1
U+7AF2 (31474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF2
U+7AF3 (31475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF3
U+7AF4 (31476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF4
U+7AF5 (31477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF5
U+7AF6 (31478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF6
U+7AF7 (31479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF7
U+7AF8 (31480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF8
U+7AF9 (31481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AF9
U+7AFA (31482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFA
U+7AFB (31483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFB
U+7AFC (31484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFC
U+7AFD (31485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFD
U+7AFE (31486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFE
U+7AFF (31487) 竿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7AFF
U+7B00 (31488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B00
U+7B01 (31489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B01
U+7B02 (31490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B02
U+7B03 (31491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B03
U+7B04 (31492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B04
U+7B05 (31493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B05
U+7B06 (31494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B06
U+7B07 (31495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B07
U+7B08 (31496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B08
U+7B09 (31497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B09
U+7B0A (31498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0A
U+7B0B (31499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0B
U+7B0C (31500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0C
U+7B0D (31501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0D
U+7B0E (31502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0E
U+7B0F (31503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B0F
U+7B10 (31504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B10
U+7B11 (31505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B11
U+7B12 (31506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B12
U+7B13 (31507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B13
U+7B14 (31508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B14
U+7B15 (31509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B15
U+7B16 (31510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B16
U+7B17 (31511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B17
U+7B18 (31512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B18
U+7B19 (31513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B19
U+7B1A (31514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1A
U+7B1B (31515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1B
U+7B1C (31516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1C
U+7B1D (31517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1D
U+7B1E (31518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1E
U+7B1F (31519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B1F
U+7B20 (31520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B20
U+7B21 (31521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B21
U+7B22 (31522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B22
U+7B23 (31523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B23
U+7B24 (31524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B24
U+7B25 (31525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B25
U+7B26 (31526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B26
U+7B27 (31527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B27
U+7B28 (31528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B28
U+7B29 (31529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B29
U+7B2A (31530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2A
U+7B2B (31531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2B
U+7B2C (31532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2C
U+7B2D (31533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2D
U+7B2E (31534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2E
U+7B2F (31535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B2F
U+7B30 (31536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B30
U+7B31 (31537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B31
U+7B32 (31538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B32
U+7B33 (31539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B33
U+7B34 (31540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B34
U+7B35 (31541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B35
U+7B36 (31542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B36
U+7B37 (31543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B37
U+7B38 (31544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B38
U+7B39 (31545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B39
U+7B3A (31546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3A
U+7B3B (31547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3B
U+7B3C (31548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3C
U+7B3D (31549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3D
U+7B3E (31550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3E
U+7B3F (31551) 笿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B3F
U+7B40 (31552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B40
U+7B41 (31553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B41
U+7B42 (31554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B42
U+7B43 (31555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B43
U+7B44 (31556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B44
U+7B45 (31557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B45
U+7B46 (31558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B46
U+7B47 (31559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B47
U+7B48 (31560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B48
U+7B49 (31561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B49
U+7B4A (31562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4A
U+7B4B (31563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4B
U+7B4C (31564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4C
U+7B4D (31565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4D
U+7B4E (31566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4E
U+7B4F (31567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B4F
U+7B50 (31568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B50
U+7B51 (31569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B51
U+7B52 (31570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B52
U+7B53 (31571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B53
U+7B54 (31572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B54
U+7B55 (31573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B55
U+7B56 (31574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B56
U+7B57 (31575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B57
U+7B58 (31576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B58
U+7B59 (31577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B59
U+7B5A (31578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5A
U+7B5B (31579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5B
U+7B5C (31580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5C
U+7B5D (31581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5D
U+7B5E (31582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5E
U+7B5F (31583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B5F
U+7B60 (31584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B60
U+7B61 (31585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B61
U+7B62 (31586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B62
U+7B63 (31587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B63
U+7B64 (31588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B64
U+7B65 (31589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B65
U+7B66 (31590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B66
U+7B67 (31591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B67
U+7B68 (31592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B68
U+7B69 (31593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B69
U+7B6A (31594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6A
U+7B6B (31595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6B
U+7B6C (31596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6C
U+7B6D (31597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6D
U+7B6E (31598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6E
U+7B6F (31599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B6F
U+7B70 (31600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B70
U+7B71 (31601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B71
U+7B72 (31602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B72
U+7B73 (31603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B73
U+7B74 (31604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B74
U+7B75 (31605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B75
U+7B76 (31606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B76
U+7B77 (31607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B77
U+7B78 (31608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B78
U+7B79 (31609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B79
U+7B7A (31610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7A
U+7B7B (31611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7B
U+7B7C (31612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7C
U+7B7D (31613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7D
U+7B7E (31614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7E
U+7B7F (31615) 筿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B7F
U+7B80 (31616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B80
U+7B81 (31617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B81
U+7B82 (31618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B82
U+7B83 (31619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B83
U+7B84 (31620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B84
U+7B85 (31621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B85
U+7B86 (31622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B86
U+7B87 (31623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B87
U+7B88 (31624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B88
U+7B89 (31625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B89
U+7B8A (31626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8A
U+7B8B (31627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8B
U+7B8C (31628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8C
U+7B8D (31629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8D
U+7B8E (31630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8E
U+7B8F (31631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B8F
U+7B90 (31632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B90
U+7B91 (31633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B91
U+7B92 (31634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B92
U+7B93 (31635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B93
U+7B94 (31636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B94
U+7B95 (31637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B95
U+7B96 (31638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B96
U+7B97 (31639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B97
U+7B98 (31640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B98
U+7B99 (31641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B99
U+7B9A (31642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9A
U+7B9B (31643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9B
U+7B9C (31644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9C
U+7B9D (31645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9D
U+7B9E (31646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9E
U+7B9F (31647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B9F
U+7BA0 (31648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA0
U+7BA1 (31649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA1
U+7BA2 (31650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA2
U+7BA3 (31651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA3
U+7BA4 (31652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA4
U+7BA5 (31653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA5
U+7BA6 (31654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA6
U+7BA7 (31655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA7
U+7BA8 (31656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA8
U+7BA9 (31657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BA9
U+7BAA (31658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAA
U+7BAB (31659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAB
U+7BAC (31660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAC
U+7BAD (31661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAD
U+7BAE (31662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAE
U+7BAF (31663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BAF
U+7BB0 (31664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB0
U+7BB1 (31665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB1
U+7BB2 (31666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB2
U+7BB3 (31667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB3
U+7BB4 (31668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB4
U+7BB5 (31669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB5
U+7BB6 (31670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB6
U+7BB7 (31671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB7
U+7BB8 (31672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB8
U+7BB9 (31673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BB9
U+7BBA (31674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBA
U+7BBB (31675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBB
U+7BBC (31676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBC
U+7BBD (31677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBD
U+7BBE (31678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBE
U+7BBF (31679) 箿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BBF
U+7BC0 (31680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC0
U+7BC1 (31681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC1
U+7BC2 (31682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC2
U+7BC3 (31683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC3
U+7BC4 (31684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC4
U+7BC5 (31685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC5
U+7BC6 (31686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC6
U+7BC7 (31687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC7
U+7BC8 (31688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC8
U+7BC9 (31689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BC9
U+7BCA (31690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCA
U+7BCB (31691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCB
U+7BCC (31692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCC
U+7BCD (31693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCD
U+7BCE (31694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCE
U+7BCF (31695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BCF
U+7BD0 (31696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD0
U+7BD1 (31697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD1
U+7BD2 (31698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD2
U+7BD3 (31699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD3
U+7BD4 (31700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD4
U+7BD5 (31701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD5
U+7BD6 (31702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD6
U+7BD7 (31703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD7
U+7BD8 (31704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD8
U+7BD9 (31705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BD9
U+7BDA (31706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDA
U+7BDB (31707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDB
U+7BDC (31708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDC
U+7BDD (31709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDD
U+7BDE (31710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDE
U+7BDF (31711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BDF
U+7BE0 (31712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE0
U+7BE1 (31713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE1
U+7BE2 (31714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE2
U+7BE3 (31715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE3
U+7BE4 (31716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE4
U+7BE5 (31717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE5
U+7BE6 (31718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE6
U+7BE7 (31719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE7
U+7BE8 (31720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE8
U+7BE9 (31721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BE9
U+7BEA (31722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BEA
U+7BEB (31723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BEB
U+7BEC (31724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BEC
U+7BED (31725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BED
U+7BEE (31726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BEE
U+7BEF (31727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BEF
U+7BF0 (31728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF0
U+7BF1 (31729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF1
U+7BF2 (31730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF2
U+7BF3 (31731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF3
U+7BF4 (31732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF4
U+7BF5 (31733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF5
U+7BF6 (31734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF6
U+7BF7 (31735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF7
U+7BF8 (31736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF8
U+7BF9 (31737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BF9
U+7BFA (31738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFA
U+7BFB (31739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFB
U+7BFC (31740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFC
U+7BFD (31741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFD
U+7BFE (31742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFE
U+7BFF (31743) 篿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7BFF
U+7C00 (31744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C00
U+7C01 (31745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C01
U+7C02 (31746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C02
U+7C03 (31747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C03
U+7C04 (31748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C04
U+7C05 (31749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C05
U+7C06 (31750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C06
U+7C07 (31751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C07
U+7C08 (31752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C08
U+7C09 (31753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C09
U+7C0A (31754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0A
U+7C0B (31755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0B
U+7C0C (31756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0C
U+7C0D (31757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0D
U+7C0E (31758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0E
U+7C0F (31759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0F
U+7C10 (31760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C10
U+7C11 (31761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C11
U+7C12 (31762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C12
U+7C13 (31763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C13
U+7C14 (31764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C14
U+7C15 (31765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C15
U+7C16 (31766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C16
U+7C17 (31767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C17
U+7C18 (31768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C18
U+7C19 (31769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C19
U+7C1A (31770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1A
U+7C1B (31771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1B
U+7C1C (31772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1C
U+7C1D (31773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1D
U+7C1E (31774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1E
U+7C1F (31775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C1F
U+7C20 (31776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C20
U+7C21 (31777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C21
U+7C22 (31778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C22
U+7C23 (31779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C23
U+7C24 (31780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C24
U+7C25 (31781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C25
U+7C26 (31782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C26
U+7C27 (31783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C27
U+7C28 (31784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C28
U+7C29 (31785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C29
U+7C2A (31786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2A
U+7C2B (31787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2B
U+7C2C (31788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2C
U+7C2D (31789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2D
U+7C2E (31790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2E
U+7C2F (31791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C2F
U+7C30 (31792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C30
U+7C31 (31793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C31
U+7C32 (31794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C32
U+7C33 (31795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C33
U+7C34 (31796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C34
U+7C35 (31797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C35
U+7C36 (31798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C36
U+7C37 (31799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C37
U+7C38 (31800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C38
U+7C39 (31801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C39
U+7C3A (31802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3A
U+7C3B (31803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3B
U+7C3C (31804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3C
U+7C3D (31805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3D
U+7C3E (31806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3E
U+7C3F (31807) 簿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C3F
U+7C40 (31808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C40
U+7C41 (31809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C41
U+7C42 (31810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C42
U+7C43 (31811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C43
U+7C44 (31812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C44
U+7C45 (31813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C45
U+7C46 (31814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C46
U+7C47 (31815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C47
U+7C48 (31816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C48
U+7C49 (31817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C49
U+7C4A (31818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4A
U+7C4B (31819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4B
U+7C4C (31820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4C
U+7C4D (31821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4D
U+7C4E (31822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4E
U+7C4F (31823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C4F
U+7C50 (31824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C50
U+7C51 (31825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C51
U+7C52 (31826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C52
U+7C53 (31827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C53
U+7C54 (31828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C54
U+7C55 (31829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C55
U+7C56 (31830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C56
U+7C57 (31831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C57
U+7C58 (31832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C58
U+7C59 (31833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C59
U+7C5A (31834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5A
U+7C5B (31835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5B
U+7C5C (31836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5C
U+7C5D (31837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5D
U+7C5E (31838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5E
U+7C5F (31839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C5F
U+7C60 (31840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C60
U+7C61 (31841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C61
U+7C62 (31842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C62
U+7C63 (31843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C63
U+7C64 (31844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C64
U+7C65 (31845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C65
U+7C66 (31846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C66
U+7C67 (31847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C67
U+7C68 (31848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C68
U+7C69 (31849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C69
U+7C6A (31850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6A
U+7C6B (31851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6B
U+7C6C (31852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6C
U+7C6D (31853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6D
U+7C6E (31854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6E
U+7C6F (31855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C6F
U+7C70 (31856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C70
U+7C71 (31857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C71
U+7C72 (31858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C72
U+7C73 (31859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C73
U+7C74 (31860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C74
U+7C75 (31861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C75
U+7C76 (31862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C76
U+7C77 (31863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C77
U+7C78 (31864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C78
U+7C79 (31865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C79
U+7C7A (31866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7A
U+7C7B (31867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7B
U+7C7C (31868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7C
U+7C7D (31869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7D
U+7C7E (31870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7E
U+7C7F (31871) 籿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C7F
U+7C80 (31872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C80
U+7C81 (31873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C81
U+7C82 (31874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C82
U+7C83 (31875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C83
U+7C84 (31876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C84
U+7C85 (31877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C85
U+7C86 (31878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C86
U+7C87 (31879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C87
U+7C88 (31880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C88
U+7C89 (31881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C89
U+7C8A (31882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8A
U+7C8B (31883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8B
U+7C8C (31884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8C
U+7C8D (31885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8D
U+7C8E (31886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8E
U+7C8F (31887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C8F
U+7C90 (31888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C90
U+7C91 (31889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C91
U+7C92 (31890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C92
U+7C93 (31891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C93
U+7C94 (31892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C94
U+7C95 (31893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C95
U+7C96 (31894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C96
U+7C97 (31895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C97
U+7C98 (31896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C98
U+7C99 (31897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C99
U+7C9A (31898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9A
U+7C9B (31899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9B
U+7C9C (31900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9C
U+7C9D (31901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9D
U+7C9E (31902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9E
U+7C9F (31903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C9F
U+7CA0 (31904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA0
U+7CA1 (31905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA1
U+7CA2 (31906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA2
U+7CA3 (31907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA3
U+7CA4 (31908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA4
U+7CA5 (31909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA5
U+7CA6 (31910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA6
U+7CA7 (31911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA7
U+7CA8 (31912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA8
U+7CA9 (31913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CA9
U+7CAA (31914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAA
U+7CAB (31915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAB
U+7CAC (31916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAC
U+7CAD (31917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAD
U+7CAE (31918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAE
U+7CAF (31919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CAF
U+7CB0 (31920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB0
U+7CB1 (31921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB1
U+7CB2 (31922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB2
U+7CB3 (31923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB3
U+7CB4 (31924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB4
U+7CB5 (31925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB5
U+7CB6 (31926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB6
U+7CB7 (31927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB7
U+7CB8 (31928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB8
U+7CB9 (31929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CB9
U+7CBA (31930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBA
U+7CBB (31931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBB
U+7CBC (31932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBC
U+7CBD (31933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBD
U+7CBE (31934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBE
U+7CBF (31935) 粿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CBF
U+7CC0 (31936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC0
U+7CC1 (31937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC1
U+7CC2 (31938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC2
U+7CC3 (31939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC3
U+7CC4 (31940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC4
U+7CC5 (31941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC5
U+7CC6 (31942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC6
U+7CC7 (31943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC7
U+7CC8 (31944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC8
U+7CC9 (31945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CC9
U+7CCA (31946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCA
U+7CCB (31947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCB
U+7CCC (31948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCC
U+7CCD (31949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCD
U+7CCE (31950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCE
U+7CCF (31951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CCF
U+7CD0 (31952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD0
U+7CD1 (31953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD1
U+7CD2 (31954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD2
U+7CD3 (31955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD3
U+7CD4 (31956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD4
U+7CD5 (31957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD5
U+7CD6 (31958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD6
U+7CD7 (31959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD7
U+7CD8 (31960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD8
U+7CD9 (31961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CD9
U+7CDA (31962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDA
U+7CDB (31963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDB
U+7CDC (31964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDC
U+7CDD (31965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDD
U+7CDE (31966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDE
U+7CDF (31967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CDF
U+7CE0 (31968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE0
U+7CE1 (31969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE1
U+7CE2 (31970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE2
U+7CE3 (31971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE3
U+7CE4 (31972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE4
U+7CE5 (31973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE5
U+7CE6 (31974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE6
U+7CE7 (31975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE7
U+7CE8 (31976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE8
U+7CE9 (31977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CE9
U+7CEA (31978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEA
U+7CEB (31979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEB
U+7CEC (31980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEC
U+7CED (31981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CED
U+7CEE (31982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEE
U+7CEF (31983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEF
U+7CF0 (31984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF0
U+7CF1 (31985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF1
U+7CF2 (31986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF2
U+7CF3 (31987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF3
U+7CF4 (31988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF4
U+7CF5 (31989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF5
U+7CF6 (31990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF6
U+7CF7 (31991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF7
U+7CF8 (31992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF8
U+7CF9 (31993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CF9
U+7CFA (31994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFA
U+7CFB (31995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFB
U+7CFC (31996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFC
U+7CFD (31997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFD
U+7CFE (31998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFE
U+7CFF (31999) 糿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CFF
U+7D00 (32000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D00
U+7D01 (32001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D01
U+7D02 (32002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D02
U+7D03 (32003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D03
U+7D04 (32004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D04
U+7D05 (32005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D05
U+7D06 (32006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D06
U+7D07 (32007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D07
U+7D08 (32008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D08
U+7D09 (32009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D09
U+7D0A (32010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0A
U+7D0B (32011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0B
U+7D0C (32012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0C
U+7D0D (32013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0D
U+7D0E (32014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0E
U+7D0F (32015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D0F
U+7D10 (32016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D10
U+7D11 (32017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D11
U+7D12 (32018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D12
U+7D13 (32019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D13
U+7D14 (32020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D14
U+7D15 (32021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D15
U+7D16 (32022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D16
U+7D17 (32023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D17
U+7D18 (32024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D18
U+7D19 (32025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D19
U+7D1A (32026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1A
U+7D1B (32027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1B
U+7D1C (32028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1C
U+7D1D (32029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1D
U+7D1E (32030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1E
U+7D1F (32031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1F
U+7D20 (32032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D20
U+7D21 (32033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D21
U+7D22 (32034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D22
U+7D23 (32035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D23
U+7D24 (32036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D24
U+7D25 (32037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D25
U+7D26 (32038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D26
U+7D27 (32039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D27
U+7D28 (32040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D28
U+7D29 (32041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D29
U+7D2A (32042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2A
U+7D2B (32043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2B
U+7D2C (32044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2C
U+7D2D (32045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2D
U+7D2E (32046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2E
U+7D2F (32047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D2F
U+7D30 (32048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D30
U+7D31 (32049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D31
U+7D32 (32050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D32
U+7D33 (32051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D33
U+7D34 (32052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D34
U+7D35 (32053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D35
U+7D36 (32054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D36
U+7D37 (32055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D37
U+7D38 (32056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D38
U+7D39 (32057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D39
U+7D3A (32058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3A
U+7D3B (32059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3B
U+7D3C (32060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3C
U+7D3D (32061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3D
U+7D3E (32062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3E
U+7D3F (32063) 紿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D3F
U+7D40 (32064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D40
U+7D41 (32065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D41
U+7D42 (32066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D42
U+7D43 (32067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D43
U+7D44 (32068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D44
U+7D45 (32069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D45
U+7D46 (32070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D46
U+7D47 (32071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D47
U+7D48 (32072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D48
U+7D49 (32073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D49
U+7D4A (32074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4A
U+7D4B (32075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4B
U+7D4C (32076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4C
U+7D4D (32077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4D
U+7D4E (32078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4E
U+7D4F (32079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D4F
U+7D50 (32080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D50
U+7D51 (32081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D51
U+7D52 (32082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D52
U+7D53 (32083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D53
U+7D54 (32084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D54
U+7D55 (32085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D55
U+7D56 (32086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D56
U+7D57 (32087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D57
U+7D58 (32088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D58
U+7D59 (32089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D59
U+7D5A (32090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5A
U+7D5B (32091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5B
U+7D5C (32092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5C
U+7D5D (32093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5D
U+7D5E (32094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5E
U+7D5F (32095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D5F
U+7D60 (32096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D60
U+7D61 (32097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D61
U+7D62 (32098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D62
U+7D63 (32099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D63
U+7D64 (32100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D64
U+7D65 (32101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D65
U+7D66 (32102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D66
U+7D67 (32103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D67
U+7D68 (32104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D68
U+7D69 (32105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D69
U+7D6A (32106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6A
U+7D6B (32107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6B
U+7D6C (32108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6C
U+7D6D (32109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6D
U+7D6E (32110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6E
U+7D6F (32111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D6F
U+7D70 (32112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D70
U+7D71 (32113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D71
U+7D72 (32114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D72
U+7D73 (32115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D73
U+7D74 (32116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D74
U+7D75 (32117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D75
U+7D76 (32118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D76
U+7D77 (32119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D77
U+7D78 (32120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D78
U+7D79 (32121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D79
U+7D7A (32122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7A
U+7D7B (32123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7B
U+7D7C (32124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7C
U+7D7D (32125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7D
U+7D7E (32126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7E
U+7D7F (32127) 絿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D7F
U+7D80 (32128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D80
U+7D81 (32129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D81
U+7D82 (32130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D82
U+7D83 (32131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D83
U+7D84 (32132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D84
U+7D85 (32133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D85
U+7D86 (32134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D86
U+7D87 (32135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D87
U+7D88 (32136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D88
U+7D89 (32137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D89
U+7D8A (32138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8A
U+7D8B (32139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8B
U+7D8C (32140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8C
U+7D8D (32141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8D
U+7D8E (32142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8E
U+7D8F (32143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D8F
U+7D90 (32144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D90
U+7D91 (32145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D91
U+7D92 (32146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D92
U+7D93 (32147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D93
U+7D94 (32148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D94
U+7D95 (32149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D95
U+7D96 (32150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D96
U+7D97 (32151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D97
U+7D98 (32152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D98
U+7D99 (32153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D99
U+7D9A (32154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9A
U+7D9B (32155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9B
U+7D9C (32156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9C
U+7D9D (32157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9D
U+7D9E (32158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9E
U+7D9F (32159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D9F
U+7DA0 (32160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA0
U+7DA1 (32161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA1
U+7DA2 (32162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA2
U+7DA3 (32163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA3
U+7DA4 (32164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA4
U+7DA5 (32165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA5
U+7DA6 (32166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA6
U+7DA7 (32167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA7
U+7DA8 (32168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA8
U+7DA9 (32169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DA9
U+7DAA (32170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAA
U+7DAB (32171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAB
U+7DAC (32172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAC
U+7DAD (32173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAD
U+7DAE (32174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAE
U+7DAF (32175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DAF
U+7DB0 (32176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB0
U+7DB1 (32177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB1
U+7DB2 (32178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB2
U+7DB3 (32179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB3
U+7DB4 (32180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB4
U+7DB5 (32181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB5
U+7DB6 (32182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB6
U+7DB7 (32183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB7
U+7DB8 (32184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB8
U+7DB9 (32185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB9
U+7DBA (32186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBA
U+7DBB (32187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBB
U+7DBC (32188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBC
U+7DBD (32189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBD
U+7DBE (32190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBE
U+7DBF (32191) 綿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBF
U+7DC0 (32192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC0
U+7DC1 (32193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC1
U+7DC2 (32194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC2
U+7DC3 (32195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC3
U+7DC4 (32196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC4
U+7DC5 (32197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC5
U+7DC6 (32198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC6
U+7DC7 (32199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC7
U+7DC8 (32200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC8
U+7DC9 (32201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DC9
U+7DCA (32202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCA
U+7DCB (32203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCB
U+7DCC (32204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCC
U+7DCD (32205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCD
U+7DCE (32206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCE
U+7DCF (32207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DCF
U+7DD0 (32208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD0
U+7DD1 (32209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD1
U+7DD2 (32210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD2
U+7DD3 (32211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD3
U+7DD4 (32212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD4
U+7DD5 (32213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD5
U+7DD6 (32214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD6
U+7DD7 (32215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD7
U+7DD8 (32216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD8
U+7DD9 (32217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DD9
U+7DDA (32218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDA
U+7DDB (32219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDB
U+7DDC (32220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDC
U+7DDD (32221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDD
U+7DDE (32222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDE
U+7DDF (32223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDF
U+7DE0 (32224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE0
U+7DE1 (32225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE1
U+7DE2 (32226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE2
U+7DE3 (32227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE3
U+7DE4 (32228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE4
U+7DE5 (32229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE5
U+7DE6 (32230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE6
U+7DE7 (32231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE7
U+7DE8 (32232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE8
U+7DE9 (32233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DE9
U+7DEA (32234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DEA
U+7DEB (32235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DEB
U+7DEC (32236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DEC
U+7DED (32237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DED
U+7DEE (32238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DEE
U+7DEF (32239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DEF
U+7DF0 (32240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF0
U+7DF1 (32241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF1
U+7DF2 (32242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF2
U+7DF3 (32243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF3
U+7DF4 (32244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF4
U+7DF5 (32245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF5
U+7DF6 (32246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF6
U+7DF7 (32247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF7
U+7DF8 (32248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF8
U+7DF9 (32249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DF9
U+7DFA (32250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFA
U+7DFB (32251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFB
U+7DFC (32252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFC
U+7DFD (32253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFD
U+7DFE (32254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFE
U+7DFF (32255) 緿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DFF
U+7E00 (32256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E00
U+7E01 (32257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E01
U+7E02 (32258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E02
U+7E03 (32259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E03
U+7E04 (32260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E04
U+7E05 (32261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E05
U+7E06 (32262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E06
U+7E07 (32263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E07
U+7E08 (32264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E08
U+7E09 (32265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E09
U+7E0A (32266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0A
U+7E0B (32267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0B
U+7E0C (32268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0C
U+7E0D (32269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0D
U+7E0E (32270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0E
U+7E0F (32271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E0F
U+7E10 (32272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E10
U+7E11 (32273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E11
U+7E12 (32274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E12
U+7E13 (32275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E13
U+7E14 (32276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E14
U+7E15 (32277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E15
U+7E16 (32278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E16
U+7E17 (32279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E17
U+7E18 (32280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E18
U+7E19 (32281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E19
U+7E1A (32282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1A
U+7E1B (32283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1B
U+7E1C (32284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1C
U+7E1D (32285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1D
U+7E1E (32286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1E
U+7E1F (32287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1F
U+7E20 (32288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E20
U+7E21 (32289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E21
U+7E22 (32290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E22
U+7E23 (32291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E23
U+7E24 (32292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E24
U+7E25 (32293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E25
U+7E26 (32294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E26
U+7E27 (32295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E27
U+7E28 (32296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E28
U+7E29 (32297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E29
U+7E2A (32298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2A
U+7E2B (32299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2B
U+7E2C (32300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2C
U+7E2D (32301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2D
U+7E2E (32302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2E
U+7E2F (32303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E2F
U+7E30 (32304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E30
U+7E31 (32305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E31
U+7E32 (32306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E32
U+7E33 (32307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E33
U+7E34 (32308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E34
U+7E35 (32309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E35
U+7E36 (32310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E36
U+7E37 (32311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E37
U+7E38 (32312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E38
U+7E39 (32313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E39
U+7E3A (32314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3A
U+7E3B (32315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3B
U+7E3C (32316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3C
U+7E3D (32317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3D
U+7E3E (32318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3E
U+7E3F (32319) 縿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E3F
U+7E40 (32320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E40
U+7E41 (32321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E41
U+7E42 (32322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E42
U+7E43 (32323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E43
U+7E44 (32324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E44
U+7E45 (32325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E45
U+7E46 (32326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E46
U+7E47 (32327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E47
U+7E48 (32328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E48
U+7E49 (32329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E49
U+7E4A (32330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4A
U+7E4B (32331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4B
U+7E4C (32332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4C
U+7E4D (32333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4D
U+7E4E (32334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4E
U+7E4F (32335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E4F
U+7E50 (32336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E50
U+7E51 (32337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E51
U+7E52 (32338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E52
U+7E53 (32339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E53
U+7E54 (32340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E54
U+7E55 (32341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E55
U+7E56 (32342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E56
U+7E57 (32343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E57
U+7E58 (32344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E58
U+7E59 (32345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E59
U+7E5A (32346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5A
U+7E5B (32347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5B
U+7E5C (32348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5C
U+7E5D (32349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5D
U+7E5E (32350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5E
U+7E5F (32351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E5F
U+7E60 (32352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E60
U+7E61 (32353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E61
U+7E62 (32354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E62
U+7E63 (32355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E63
U+7E64 (32356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E64
U+7E65 (32357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E65
U+7E66 (32358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E66
U+7E67 (32359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E67
U+7E68 (32360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E68
U+7E69 (32361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E69
U+7E6A (32362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6A
U+7E6B (32363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6B
U+7E6C (32364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6C
U+7E6D (32365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6D
U+7E6E (32366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6E
U+7E6F (32367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E6F
U+7E70 (32368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E70
U+7E71 (32369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E71
U+7E72 (32370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E72
U+7E73 (32371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E73
U+7E74 (32372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E74
U+7E75 (32373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E75
U+7E76 (32374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E76
U+7E77 (32375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E77
U+7E78 (32376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E78
U+7E79 (32377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E79
U+7E7A (32378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7A
U+7E7B (32379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7B
U+7E7C (32380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7C
U+7E7D (32381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7D
U+7E7E (32382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7E
U+7E7F (32383) 繿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7F
U+7E80 (32384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E80
U+7E81 (32385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E81
U+7E82 (32386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E82
U+7E83 (32387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E83
U+7E84 (32388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E84
U+7E85 (32389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E85
U+7E86 (32390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E86
U+7E87 (32391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E87
U+7E88 (32392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E88
U+7E89 (32393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E89
U+7E8A (32394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8A
U+7E8B (32395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8B
U+7E8C (32396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8C
U+7E8D (32397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8D
U+7E8E (32398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8E
U+7E8F (32399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E8F
U+7E90 (32400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E90
U+7E91 (32401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E91
U+7E92 (32402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E92
U+7E93 (32403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E93
U+7E94 (32404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E94
U+7E95 (32405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E95
U+7E96 (32406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E96
U+7E97 (32407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E97
U+7E98 (32408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E98
U+7E99 (32409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E99
U+7E9A (32410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9A
U+7E9B (32411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9B
U+7E9C (32412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9C
U+7E9D (32413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9D
U+7E9E (32414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9E
U+7E9F (32415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E9F
U+7EA0 (32416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA0
U+7EA1 (32417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA1
U+7EA2 (32418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA2
U+7EA3 (32419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA3
U+7EA4 (32420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA4
U+7EA5 (32421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA5
U+7EA6 (32422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA6
U+7EA7 (32423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA7
U+7EA8 (32424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA8
U+7EA9 (32425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EA9
U+7EAA (32426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAA
U+7EAB (32427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAB
U+7EAC (32428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAC
U+7EAD (32429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAD
U+7EAE (32430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAE
U+7EAF (32431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EAF
U+7EB0 (32432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB0
U+7EB1 (32433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB1
U+7EB2 (32434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB2
U+7EB3 (32435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB3
U+7EB4 (32436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB4
U+7EB5 (32437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB5
U+7EB6 (32438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB6
U+7EB7 (32439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB7
U+7EB8 (32440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB8
U+7EB9 (32441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EB9
U+7EBA (32442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBA
U+7EBB (32443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBB
U+7EBC (32444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBC
U+7EBD (32445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBD
U+7EBE (32446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBE
U+7EBF (32447) 线 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EBF
U+7EC0 (32448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC0
U+7EC1 (32449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC1
U+7EC2 (32450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC2
U+7EC3 (32451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC3
U+7EC4 (32452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC4
U+7EC5 (32453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC5
U+7EC6 (32454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC6
U+7EC7 (32455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC7
U+7EC8 (32456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC8
U+7EC9 (32457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EC9
U+7ECA (32458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECA
U+7ECB (32459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECB
U+7ECC (32460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECC
U+7ECD (32461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECD
U+7ECE (32462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECE
U+7ECF (32463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ECF
U+7ED0 (32464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED0
U+7ED1 (32465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED1
U+7ED2 (32466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED2
U+7ED3 (32467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED3
U+7ED4 (32468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED4
U+7ED5 (32469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED5
U+7ED6 (32470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED6
U+7ED7 (32471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED7
U+7ED8 (32472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED8
U+7ED9 (32473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ED9
U+7EDA (32474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDA
U+7EDB (32475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDB
U+7EDC (32476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDC
U+7EDD (32477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDD
U+7EDE (32478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDE
U+7EDF (32479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EDF
U+7EE0 (32480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE0
U+7EE1 (32481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE1
U+7EE2 (32482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE2
U+7EE3 (32483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE3
U+7EE4 (32484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE4
U+7EE5 (32485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE5
U+7EE6 (32486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE6
U+7EE7 (32487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE7
U+7EE8 (32488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE8
U+7EE9 (32489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EE9
U+7EEA (32490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEA
U+7EEB (32491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEB
U+7EEC (32492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEC
U+7EED (32493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EED
U+7EEE (32494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEE
U+7EEF (32495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEF
U+7EF0 (32496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF0
U+7EF1 (32497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF1
U+7EF2 (32498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF2
U+7EF3 (32499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF3
U+7EF4 (32500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF4
U+7EF5 (32501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF5
U+7EF6 (32502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF6
U+7EF7 (32503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF7
U+7EF8 (32504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF8
U+7EF9 (32505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EF9
U+7EFA (32506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFA
U+7EFB (32507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFB
U+7EFC (32508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFC
U+7EFD (32509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFD
U+7EFE (32510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFE
U+7EFF (32511) 绿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EFF
U+7F00 (32512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F00
U+7F01 (32513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F01
U+7F02 (32514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F02
U+7F03 (32515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F03
U+7F04 (32516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F04
U+7F05 (32517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F05
U+7F06 (32518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F06
U+7F07 (32519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F07
U+7F08 (32520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F08
U+7F09 (32521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F09
U+7F0A (32522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0A
U+7F0B (32523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0B
U+7F0C (32524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0C
U+7F0D (32525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0D
U+7F0E (32526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0E
U+7F0F (32527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F0F
U+7F10 (32528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F10
U+7F11 (32529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F11
U+7F12 (32530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F12
U+7F13 (32531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F13
U+7F14 (32532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F14
U+7F15 (32533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F15
U+7F16 (32534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F16
U+7F17 (32535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F17
U+7F18 (32536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F18
U+7F19 (32537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F19
U+7F1A (32538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1A
U+7F1B (32539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1B
U+7F1C (32540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1C
U+7F1D (32541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1D
U+7F1E (32542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1E
U+7F1F (32543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F1F
U+7F20 (32544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F20
U+7F21 (32545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F21
U+7F22 (32546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F22
U+7F23 (32547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F23
U+7F24 (32548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F24
U+7F25 (32549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F25
U+7F26 (32550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F26
U+7F27 (32551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F27
U+7F28 (32552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F28
U+7F29 (32553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F29
U+7F2A (32554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2A
U+7F2B (32555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2B
U+7F2C (32556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2C
U+7F2D (32557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2D
U+7F2E (32558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2E
U+7F2F (32559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F2F
U+7F30 (32560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F30
U+7F31 (32561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F31
U+7F32 (32562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F32
U+7F33 (32563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F33
U+7F34 (32564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F34
U+7F35 (32565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F35
U+7F36 (32566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F36
U+7F37 (32567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F37
U+7F38 (32568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F38
U+7F39 (32569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F39
U+7F3A (32570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3A
U+7F3B (32571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3B
U+7F3C (32572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3C
U+7F3D (32573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3D
U+7F3E (32574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3E
U+7F3F (32575) 缿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F3F
U+7F40 (32576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F40
U+7F41 (32577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F41
U+7F42 (32578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F42
U+7F43 (32579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F43
U+7F44 (32580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F44
U+7F45 (32581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F45
U+7F46 (32582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F46
U+7F47 (32583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F47
U+7F48 (32584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F48
U+7F49 (32585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F49
U+7F4A (32586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4A
U+7F4B (32587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4B
U+7F4C (32588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4C
U+7F4D (32589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4D
U+7F4E (32590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4E
U+7F4F (32591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F4F
U+7F50 (32592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F50
U+7F51 (32593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F51
U+7F52 (32594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F52
U+7F53 (32595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F53
U+7F54 (32596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F54
U+7F55 (32597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F55
U+7F56 (32598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F56
U+7F57 (32599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F57
U+7F58 (32600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F58
U+7F59 (32601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F59
U+7F5A (32602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5A
U+7F5B (32603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5B
U+7F5C (32604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5C
U+7F5D (32605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5D
U+7F5E (32606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5E
U+7F5F (32607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F5F
U+7F60 (32608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F60
U+7F61 (32609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F61
U+7F62 (32610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F62
U+7F63 (32611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F63
U+7F64 (32612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F64
U+7F65 (32613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F65
U+7F66 (32614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F66
U+7F67 (32615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F67
U+7F68 (32616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F68
U+7F69 (32617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F69
U+7F6A (32618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6A
U+7F6B (32619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6B
U+7F6C (32620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6C
U+7F6D (32621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6D
U+7F6E (32622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6E
U+7F6F (32623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6F
U+7F70 (32624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F70
U+7F71 (32625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F71
U+7F72 (32626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F72
U+7F73 (32627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F73
U+7F74 (32628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F74
U+7F75 (32629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F75
U+7F76 (32630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F76
U+7F77 (32631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F77
U+7F78 (32632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F78
U+7F79 (32633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F79
U+7F7A (32634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7A
U+7F7B (32635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7B
U+7F7C (32636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7C
U+7F7D (32637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7D
U+7F7E (32638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7E
U+7F7F (32639) 罿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F7F
U+7F80 (32640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F80
U+7F81 (32641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F81
U+7F82 (32642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F82
U+7F83 (32643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F83
U+7F84 (32644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F84
U+7F85 (32645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F85
U+7F86 (32646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F86
U+7F87 (32647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F87
U+7F88 (32648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F88
U+7F89 (32649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F89
U+7F8A (32650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8A
U+7F8B (32651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8B
U+7F8C (32652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8C
U+7F8D (32653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8D
U+7F8E (32654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8E
U+7F8F (32655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F8F
U+7F90 (32656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F90
U+7F91 (32657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F91
U+7F92 (32658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F92
U+7F93 (32659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F93
U+7F94 (32660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F94
U+7F95 (32661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F95
U+7F96 (32662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F96
U+7F97 (32663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F97
U+7F98 (32664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F98
U+7F99 (32665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F99
U+7F9A (32666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9A
U+7F9B (32667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9B
U+7F9C (32668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9C
U+7F9D (32669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9D
U+7F9E (32670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9E
U+7F9F (32671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F9F
U+7FA0 (32672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA0
U+7FA1 (32673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA1
U+7FA2 (32674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA2
U+7FA3 (32675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA3
U+7FA4 (32676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA4
U+7FA5 (32677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA5
U+7FA6 (32678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA6
U+7FA7 (32679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA7
U+7FA8 (32680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA8
U+7FA9 (32681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FA9
U+7FAA (32682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAA
U+7FAB (32683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAB
U+7FAC (32684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAC
U+7FAD (32685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAD
U+7FAE (32686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAE
U+7FAF (32687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAF
U+7FB0 (32688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB0
U+7FB1 (32689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB1
U+7FB2 (32690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB2
U+7FB3 (32691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB3
U+7FB4 (32692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB4
U+7FB5 (32693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB5
U+7FB6 (32694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB6
U+7FB7 (32695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB7
U+7FB8 (32696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB8
U+7FB9 (32697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FB9
U+7FBA (32698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBA
U+7FBB (32699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBB
U+7FBC (32700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBC
U+7FBD (32701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBD
U+7FBE (32702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBE
U+7FBF (32703) 羿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBF
U+7FC0 (32704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC0
U+7FC1 (32705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC1
U+7FC2 (32706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC2
U+7FC3 (32707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC3
U+7FC4 (32708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC4
U+7FC5 (32709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC5
U+7FC6 (32710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC6
U+7FC7 (32711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC7
U+7FC8 (32712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC8
U+7FC9 (32713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FC9
U+7FCA (32714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCA
U+7FCB (32715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCB
U+7FCC (32716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCC
U+7FCD (32717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCD
U+7FCE (32718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCE
U+7FCF (32719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FCF
U+7FD0 (32720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD0
U+7FD1 (32721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD1
U+7FD2 (32722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD2
U+7FD3 (32723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD3
U+7FD4 (32724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD4
U+7FD5 (32725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD5
U+7FD6 (32726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD6
U+7FD7 (32727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD7
U+7FD8 (32728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD8
U+7FD9 (32729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FD9
U+7FDA (32730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDA
U+7FDB (32731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDB
U+7FDC (32732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDC
U+7FDD (32733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDD
U+7FDE (32734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDE
U+7FDF (32735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDF
U+7FE0 (32736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE0
U+7FE1 (32737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE1
U+7FE2 (32738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE2
U+7FE3 (32739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE3
U+7FE4 (32740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE4
U+7FE5 (32741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE5
U+7FE6 (32742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE6
U+7FE7 (32743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE7
U+7FE8 (32744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE8
U+7FE9 (32745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FE9
U+7FEA (32746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FEA
U+7FEB (32747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FEB
U+7FEC (32748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FEC
U+7FED (32749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FED
U+7FEE (32750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FEE
U+7FEF (32751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FEF
U+7FF0 (32752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF0
U+7FF1 (32753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF1
U+7FF2 (32754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF2
U+7FF3 (32755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF3
U+7FF4 (32756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF4
U+7FF5 (32757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF5
U+7FF6 (32758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF6
U+7FF7 (32759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF7
U+7FF8 (32760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF8
U+7FF9 (32761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FF9
U+7FFA (32762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFA
U+7FFB (32763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFB
U+7FFC (32764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFC
U+7FFD (32765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFD
U+7FFE (32766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFE
U+7FFF (32767) 翿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FFF