Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/6000

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+4E00 đến U+9FFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/5800, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/6800.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+6000 (24576) 怀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6000
U+6001 (24577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6001
U+6002 (24578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6002
U+6003 (24579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6003
U+6004 (24580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6004
U+6005 (24581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6005
U+6006 (24582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6006
U+6007 (24583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6007
U+6008 (24584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6008
U+6009 (24585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6009
U+600A (24586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600A
U+600B (24587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600B
U+600C (24588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600C
U+600D (24589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600D
U+600E (24590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600E
U+600F (24591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-600F
U+6010 (24592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6010
U+6011 (24593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6011
U+6012 (24594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6012
U+6013 (24595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6013
U+6014 (24596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6014
U+6015 (24597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6015
U+6016 (24598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6016
U+6017 (24599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6017
U+6018 (24600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6018
U+6019 (24601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6019
U+601A (24602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601A
U+601B (24603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601B
U+601C (24604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601C
U+601D (24605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601D
U+601E (24606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601E
U+601F (24607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-601F
U+6020 (24608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6020
U+6021 (24609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6021
U+6022 (24610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6022
U+6023 (24611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6023
U+6024 (24612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6024
U+6025 (24613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6025
U+6026 (24614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6026
U+6027 (24615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6027
U+6028 (24616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6028
U+6029 (24617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6029
U+602A (24618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602A
U+602B (24619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602B
U+602C (24620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602C
U+602D (24621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602D
U+602E (24622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602E
U+602F (24623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-602F
U+6030 (24624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6030
U+6031 (24625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6031
U+6032 (24626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6032
U+6033 (24627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6033
U+6034 (24628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6034
U+6035 (24629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6035
U+6036 (24630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6036
U+6037 (24631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6037
U+6038 (24632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6038
U+6039 (24633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6039
U+603A (24634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603A
U+603B (24635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603B
U+603C (24636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603C
U+603D (24637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603D
U+603E (24638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603E
U+603F (24639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-603F
U+6040 (24640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6040
U+6041 (24641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6041
U+6042 (24642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6042
U+6043 (24643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6043
U+6044 (24644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6044
U+6045 (24645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6045
U+6046 (24646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6046
U+6047 (24647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6047
U+6048 (24648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6048
U+6049 (24649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6049
U+604A (24650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604A
U+604B (24651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604B
U+604C (24652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604C
U+604D (24653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604D
U+604E (24654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604E
U+604F (24655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-604F
U+6050 (24656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6050
U+6051 (24657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6051
U+6052 (24658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6052
U+6053 (24659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6053
U+6054 (24660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6054
U+6055 (24661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6055
U+6056 (24662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6056
U+6057 (24663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6057
U+6058 (24664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6058
U+6059 (24665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6059
U+605A (24666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605A
U+605B (24667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605B
U+605C (24668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605C
U+605D (24669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605D
U+605E (24670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605E
U+605F (24671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-605F
U+6060 (24672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6060
U+6061 (24673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6061
U+6062 (24674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6062
U+6063 (24675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6063
U+6064 (24676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6064
U+6065 (24677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6065
U+6066 (24678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6066
U+6067 (24679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6067
U+6068 (24680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6068
U+6069 (24681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6069
U+606A (24682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606A
U+606B (24683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606B
U+606C (24684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606C
U+606D (24685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606D
U+606E (24686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606E
U+606F (24687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-606F
U+6070 (24688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6070
U+6071 (24689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6071
U+6072 (24690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6072
U+6073 (24691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6073
U+6074 (24692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6074
U+6075 (24693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6075
U+6076 (24694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6076
U+6077 (24695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6077
U+6078 (24696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6078
U+6079 (24697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6079
U+607A (24698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607A
U+607B (24699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607B
U+607C (24700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607C
U+607D (24701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607D
U+607E (24702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607E
U+607F (24703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-607F
U+6080 (24704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6080
U+6081 (24705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6081
U+6082 (24706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6082
U+6083 (24707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6083
U+6084 (24708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6084
U+6085 (24709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6085
U+6086 (24710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6086
U+6087 (24711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6087
U+6088 (24712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6088
U+6089 (24713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6089
U+608A (24714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608A
U+608B (24715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608B
U+608C (24716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608C
U+608D (24717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608D
U+608E (24718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608E
U+608F (24719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-608F
U+6090 (24720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6090
U+6091 (24721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6091
U+6092 (24722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6092
U+6093 (24723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6093
U+6094 (24724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6094
U+6095 (24725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6095
U+6096 (24726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6096
U+6097 (24727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6097
U+6098 (24728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6098
U+6099 (24729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6099
U+609A (24730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609A
U+609B (24731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609B
U+609C (24732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609C
U+609D (24733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609D
U+609E (24734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609E
U+609F (24735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-609F
U+60A0 (24736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A0
U+60A1 (24737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A1
U+60A2 (24738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A2
U+60A3 (24739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A3
U+60A4 (24740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A4
U+60A5 (24741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A5
U+60A6 (24742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A6
U+60A7 (24743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A7
U+60A8 (24744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A8
U+60A9 (24745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60A9
U+60AA (24746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AA
U+60AB (24747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AB
U+60AC (24748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AC
U+60AD (24749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AD
U+60AE (24750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AE
U+60AF (24751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60AF
U+60B0 (24752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B0
U+60B1 (24753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B1
U+60B2 (24754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B2
U+60B3 (24755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B3
U+60B4 (24756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B4
U+60B5 (24757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B5
U+60B6 (24758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B6
U+60B7 (24759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B7
U+60B8 (24760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B8
U+60B9 (24761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B9
U+60BA (24762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BA
U+60BB (24763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BB
U+60BC (24764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BC
U+60BD (24765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BD
U+60BE (24766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BE
U+60BF (24767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60BF
U+60C0 (24768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C0
U+60C1 (24769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C1
U+60C2 (24770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C2
U+60C3 (24771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C3
U+60C4 (24772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C4
U+60C5 (24773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C5
U+60C6 (24774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C6
U+60C7 (24775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C7
U+60C8 (24776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C8
U+60C9 (24777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60C9
U+60CA (24778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CA
U+60CB (24779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CB
U+60CC (24780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CC
U+60CD (24781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CD
U+60CE (24782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CE
U+60CF (24783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60CF
U+60D0 (24784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D0
U+60D1 (24785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D1
U+60D2 (24786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D2
U+60D3 (24787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D3
U+60D4 (24788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D4
U+60D5 (24789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D5
U+60D6 (24790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D6
U+60D7 (24791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D7
U+60D8 (24792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D8
U+60D9 (24793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60D9
U+60DA (24794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DA
U+60DB (24795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DB
U+60DC (24796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DC
U+60DD (24797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DD
U+60DE (24798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DE
U+60DF (24799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60DF
U+60E0 (24800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E0
U+60E1 (24801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E1
U+60E2 (24802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E2
U+60E3 (24803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E3
U+60E4 (24804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E4
U+60E5 (24805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E5
U+60E6 (24806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E6
U+60E7 (24807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E7
U+60E8 (24808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E8
U+60E9 (24809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60E9
U+60EA (24810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60EA
U+60EB (24811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60EB
U+60EC (24812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60EC
U+60ED (24813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60ED
U+60EE (24814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60EE
U+60EF (24815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60EF
U+60F0 (24816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F0
U+60F1 (24817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F1
U+60F2 (24818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F2
U+60F3 (24819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F3
U+60F4 (24820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F4
U+60F5 (24821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F5
U+60F6 (24822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F6
U+60F7 (24823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F7
U+60F8 (24824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F8
U+60F9 (24825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60F9
U+60FA (24826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FA
U+60FB (24827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FB
U+60FC (24828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FC
U+60FD (24829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FD
U+60FE (24830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FE
U+60FF (24831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60FF
U+6100 (24832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6100
U+6101 (24833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6101
U+6102 (24834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6102
U+6103 (24835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6103
U+6104 (24836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6104
U+6105 (24837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6105
U+6106 (24838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6106
U+6107 (24839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6107
U+6108 (24840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6108
U+6109 (24841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6109
U+610A (24842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610A
U+610B (24843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610B
U+610C (24844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610C
U+610D (24845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610D
U+610E (24846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610E
U+610F (24847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-610F
U+6110 (24848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6110
U+6111 (24849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6111
U+6112 (24850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6112
U+6113 (24851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6113
U+6114 (24852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6114
U+6115 (24853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6115
U+6116 (24854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6116
U+6117 (24855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6117
U+6118 (24856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6118
U+6119 (24857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6119
U+611A (24858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611A
U+611B (24859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611B
U+611C (24860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611C
U+611D (24861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611D
U+611E (24862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611E
U+611F (24863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611F
U+6120 (24864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6120
U+6121 (24865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6121
U+6122 (24866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6122
U+6123 (24867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6123
U+6124 (24868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6124
U+6125 (24869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6125
U+6126 (24870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6126
U+6127 (24871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6127
U+6128 (24872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6128
U+6129 (24873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6129
U+612A (24874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612A
U+612B (24875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612B
U+612C (24876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612C
U+612D (24877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612D
U+612E (24878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612E
U+612F (24879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-612F
U+6130 (24880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6130
U+6131 (24881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6131
U+6132 (24882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6132
U+6133 (24883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6133
U+6134 (24884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6134
U+6135 (24885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6135
U+6136 (24886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6136
U+6137 (24887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6137
U+6138 (24888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6138
U+6139 (24889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6139
U+613A (24890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613A
U+613B (24891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613B
U+613C (24892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613C
U+613D (24893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613D
U+613E (24894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613E
U+613F (24895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-613F
U+6140 (24896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6140
U+6141 (24897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6141
U+6142 (24898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6142
U+6143 (24899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6143
U+6144 (24900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6144
U+6145 (24901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6145
U+6146 (24902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6146
U+6147 (24903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6147
U+6148 (24904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6148
U+6149 (24905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6149
U+614A (24906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614A
U+614B (24907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614B
U+614C (24908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614C
U+614D (24909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614D
U+614E (24910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614E
U+614F (24911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-614F
U+6150 (24912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6150
U+6151 (24913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6151
U+6152 (24914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6152
U+6153 (24915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6153
U+6154 (24916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6154
U+6155 (24917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6155
U+6156 (24918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6156
U+6157 (24919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6157
U+6158 (24920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6158
U+6159 (24921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6159
U+615A (24922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615A
U+615B (24923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615B
U+615C (24924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615C
U+615D (24925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615D
U+615E (24926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615E
U+615F (24927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-615F
U+6160 (24928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6160
U+6161 (24929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6161
U+6162 (24930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6162
U+6163 (24931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6163
U+6164 (24932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6164
U+6165 (24933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6165
U+6166 (24934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6166
U+6167 (24935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6167
U+6168 (24936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6168
U+6169 (24937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6169
U+616A (24938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616A
U+616B (24939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616B
U+616C (24940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616C
U+616D (24941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616D
U+616E (24942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616E
U+616F (24943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-616F
U+6170 (24944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6170
U+6171 (24945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6171
U+6172 (24946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6172
U+6173 (24947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6173
U+6174 (24948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6174
U+6175 (24949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6175
U+6176 (24950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6176
U+6177 (24951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6177
U+6178 (24952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6178
U+6179 (24953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6179
U+617A (24954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617A
U+617B (24955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617B
U+617C (24956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617C
U+617D (24957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617D
U+617E (24958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617E
U+617F (24959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-617F
U+6180 (24960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6180
U+6181 (24961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6181
U+6182 (24962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6182
U+6183 (24963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6183
U+6184 (24964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6184
U+6185 (24965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6185
U+6186 (24966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6186
U+6187 (24967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6187
U+6188 (24968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6188
U+6189 (24969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6189
U+618A (24970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618A
U+618B (24971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618B
U+618C (24972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618C
U+618D (24973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618D
U+618E (24974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618E
U+618F (24975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-618F
U+6190 (24976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6190
U+6191 (24977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6191
U+6192 (24978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6192
U+6193 (24979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6193
U+6194 (24980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6194
U+6195 (24981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6195
U+6196 (24982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6196
U+6197 (24983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6197
U+6198 (24984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6198
U+6199 (24985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6199
U+619A (24986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619A
U+619B (24987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619B
U+619C (24988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619C
U+619D (24989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619D
U+619E (24990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619E
U+619F (24991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-619F
U+61A0 (24992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A0
U+61A1 (24993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A1
U+61A2 (24994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A2
U+61A3 (24995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A3
U+61A4 (24996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A4
U+61A5 (24997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A5
U+61A6 (24998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A6
U+61A7 (24999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A7
U+61A8 (25000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A8
U+61A9 (25001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61A9
U+61AA (25002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AA
U+61AB (25003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AB
U+61AC (25004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AC
U+61AD (25005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AD
U+61AE (25006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AE
U+61AF (25007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61AF
U+61B0 (25008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B0
U+61B1 (25009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B1
U+61B2 (25010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B2
U+61B3 (25011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B3
U+61B4 (25012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B4
U+61B5 (25013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B5
U+61B6 (25014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B6
U+61B7 (25015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B7
U+61B8 (25016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B8
U+61B9 (25017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61B9
U+61BA (25018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BA
U+61BB (25019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BB
U+61BC (25020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BC
U+61BD (25021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BD
U+61BE (25022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BE
U+61BF (25023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61BF
U+61C0 (25024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C0
U+61C1 (25025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C1
U+61C2 (25026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C2
U+61C3 (25027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C3
U+61C4 (25028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C4
U+61C5 (25029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C5
U+61C6 (25030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C6
U+61C7 (25031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C7
U+61C8 (25032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C8
U+61C9 (25033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C9
U+61CA (25034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CA
U+61CB (25035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CB
U+61CC (25036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CC
U+61CD (25037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CD
U+61CE (25038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CE
U+61CF (25039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61CF
U+61D0 (25040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D0
U+61D1 (25041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D1
U+61D2 (25042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D2
U+61D3 (25043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D3
U+61D4 (25044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D4
U+61D5 (25045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D5
U+61D6 (25046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D6
U+61D7 (25047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D7
U+61D8 (25048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D8
U+61D9 (25049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61D9
U+61DA (25050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DA
U+61DB (25051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DB
U+61DC (25052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DC
U+61DD (25053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DD
U+61DE (25054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DE
U+61DF (25055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61DF
U+61E0 (25056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E0
U+61E1 (25057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E1
U+61E2 (25058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E2
U+61E3 (25059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E3
U+61E4 (25060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E4
U+61E5 (25061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E5
U+61E6 (25062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E6
U+61E7 (25063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E7
U+61E8 (25064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E8
U+61E9 (25065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61E9
U+61EA (25066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61EA
U+61EB (25067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61EB
U+61EC (25068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61EC
U+61ED (25069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61ED
U+61EE (25070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61EE
U+61EF (25071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61EF
U+61F0 (25072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F0
U+61F1 (25073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F1
U+61F2 (25074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F2
U+61F3 (25075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F3
U+61F4 (25076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F4
U+61F5 (25077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F5
U+61F6 (25078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F6
U+61F7 (25079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F7
U+61F8 (25080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F8
U+61F9 (25081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61F9
U+61FA (25082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FA
U+61FB (25083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FB
U+61FC (25084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FC
U+61FD (25085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FD
U+61FE (25086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FE
U+61FF (25087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61FF
U+6200 (25088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6200
U+6201 (25089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6201
U+6202 (25090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6202
U+6203 (25091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6203
U+6204 (25092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6204
U+6205 (25093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6205
U+6206 (25094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6206
U+6207 (25095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6207
U+6208 (25096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6208
U+6209 (25097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6209
U+620A (25098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620A
U+620B (25099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620B
U+620C (25100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620C
U+620D (25101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620D
U+620E (25102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620E
U+620F (25103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-620F
U+6210 (25104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6210
U+6211 (25105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6211
U+6212 (25106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6212
U+6213 (25107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6213
U+6214 (25108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6214
U+6215 (25109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6215
U+6216 (25110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6216
U+6217 (25111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6217
U+6218 (25112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6218
U+6219 (25113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6219
U+621A (25114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621A
U+621B (25115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621B
U+621C (25116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621C
U+621D (25117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621D
U+621E (25118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621E
U+621F (25119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-621F
U+6220 (25120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6220
U+6221 (25121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6221
U+6222 (25122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6222
U+6223 (25123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6223
U+6224 (25124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6224
U+6225 (25125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6225
U+6226 (25126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6226
U+6227 (25127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6227
U+6228 (25128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6228
U+6229 (25129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6229
U+622A (25130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622A
U+622B (25131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622B
U+622C (25132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622C
U+622D (25133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622D
U+622E (25134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622E
U+622F (25135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-622F
U+6230 (25136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6230
U+6231 (25137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6231
U+6232 (25138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6232
U+6233 (25139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6233
U+6234 (25140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6234
U+6235 (25141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6235
U+6236 (25142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6236
U+6237 (25143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6237
U+6238 (25144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6238
U+6239 (25145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6239
U+623A (25146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623A
U+623B (25147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623B
U+623C (25148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623C
U+623D (25149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623D
U+623E (25150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623E
U+623F (25151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-623F
U+6240 (25152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6240
U+6241 (25153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6241
U+6242 (25154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6242
U+6243 (25155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6243
U+6244 (25156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6244
U+6245 (25157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6245
U+6246 (25158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6246
U+6247 (25159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6247
U+6248 (25160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6248
U+6249 (25161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6249
U+624A (25162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624A
U+624B (25163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624B
U+624C (25164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624C
U+624D (25165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624D
U+624E (25166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624E
U+624F (25167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-624F
U+6250 (25168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6250
U+6251 (25169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6251
U+6252 (25170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6252
U+6253 (25171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6253
U+6254 (25172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6254
U+6255 (25173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6255
U+6256 (25174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6256
U+6257 (25175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6257
U+6258 (25176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6258
U+6259 (25177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6259
U+625A (25178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625A
U+625B (25179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625B
U+625C (25180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625C
U+625D (25181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625D
U+625E (25182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625E
U+625F (25183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-625F
U+6260 (25184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6260
U+6261 (25185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6261
U+6262 (25186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6262
U+6263 (25187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6263
U+6264 (25188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6264
U+6265 (25189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6265
U+6266 (25190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6266
U+6267 (25191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6267
U+6268 (25192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6268
U+6269 (25193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6269
U+626A (25194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626A
U+626B (25195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626B
U+626C (25196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626C
U+626D (25197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626D
U+626E (25198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626E
U+626F (25199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-626F
U+6270 (25200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6270
U+6271 (25201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6271
U+6272 (25202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6272
U+6273 (25203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6273
U+6274 (25204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6274
U+6275 (25205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6275
U+6276 (25206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6276
U+6277 (25207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6277
U+6278 (25208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6278
U+6279 (25209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6279
U+627A (25210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627A
U+627B (25211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627B
U+627C (25212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627C
U+627D (25213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627D
U+627E (25214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627E
U+627F (25215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-627F
U+6280 (25216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6280
U+6281 (25217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6281
U+6282 (25218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6282
U+6283 (25219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6283
U+6284 (25220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6284
U+6285 (25221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6285
U+6286 (25222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6286
U+6287 (25223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6287
U+6288 (25224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6288
U+6289 (25225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6289
U+628A (25226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628A
U+628B (25227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628B
U+628C (25228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628C
U+628D (25229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628D
U+628E (25230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628E
U+628F (25231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-628F
U+6290 (25232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6290
U+6291 (25233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6291
U+6292 (25234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6292
U+6293 (25235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6293
U+6294 (25236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6294
U+6295 (25237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6295
U+6296 (25238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6296
U+6297 (25239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6297
U+6298 (25240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6298
U+6299 (25241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6299
U+629A (25242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629A
U+629B (25243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629B
U+629C (25244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629C
U+629D (25245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629D
U+629E (25246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629E
U+629F (25247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-629F
U+62A0 (25248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A0
U+62A1 (25249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A1
U+62A2 (25250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A2
U+62A3 (25251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A3
U+62A4 (25252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A4
U+62A5 (25253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A5
U+62A6 (25254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A6
U+62A7 (25255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A7
U+62A8 (25256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A8
U+62A9 (25257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62A9
U+62AA (25258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AA
U+62AB (25259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AB
U+62AC (25260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AC
U+62AD (25261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AD
U+62AE (25262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AE
U+62AF (25263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62AF
U+62B0 (25264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B0
U+62B1 (25265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B1
U+62B2 (25266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B2
U+62B3 (25267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B3
U+62B4 (25268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B4
U+62B5 (25269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B5
U+62B6 (25270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B6
U+62B7 (25271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B7
U+62B8 (25272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B8
U+62B9 (25273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62B9
U+62BA (25274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BA
U+62BB (25275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BB
U+62BC (25276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BC
U+62BD (25277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BD
U+62BE (25278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BE
U+62BF (25279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62BF
U+62C0 (25280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C0
U+62C1 (25281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C1
U+62C2 (25282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C2
U+62C3 (25283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C3
U+62C4 (25284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C4
U+62C5 (25285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C5
U+62C6 (25286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C6
U+62C7 (25287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C7
U+62C8 (25288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C8
U+62C9 (25289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62C9
U+62CA (25290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CA
U+62CB (25291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CB
U+62CC (25292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CC
U+62CD (25293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CD
U+62CE (25294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CE
U+62CF (25295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62CF
U+62D0 (25296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D0
U+62D1 (25297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D1
U+62D2 (25298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D2
U+62D3 (25299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D3
U+62D4 (25300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D4
U+62D5 (25301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D5
U+62D6 (25302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D6
U+62D7 (25303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D7
U+62D8 (25304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D8
U+62D9 (25305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D9
U+62DA (25306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DA
U+62DB (25307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DB
U+62DC (25308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DC
U+62DD (25309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DD
U+62DE (25310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DE
U+62DF (25311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62DF
U+62E0 (25312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E0
U+62E1 (25313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E1
U+62E2 (25314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E2
U+62E3 (25315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E3
U+62E4 (25316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E4
U+62E5 (25317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E5
U+62E6 (25318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E6
U+62E7 (25319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E7
U+62E8 (25320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E8
U+62E9 (25321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E9
U+62EA (25322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62EA
U+62EB (25323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62EB
U+62EC (25324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62EC
U+62ED (25325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62ED
U+62EE (25326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62EE
U+62EF (25327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62EF
U+62F0 (25328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F0
U+62F1 (25329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F1
U+62F2 (25330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F2
U+62F3 (25331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F3
U+62F4 (25332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F4
U+62F5 (25333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F5
U+62F6 (25334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F6
U+62F7 (25335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F7
U+62F8 (25336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F8
U+62F9 (25337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62F9
U+62FA (25338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FA
U+62FB (25339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FB
U+62FC (25340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FC
U+62FD (25341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FD
U+62FE (25342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FE
U+62FF (25343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62FF
U+6300 (25344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6300
U+6301 (25345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6301
U+6302 (25346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6302
U+6303 (25347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6303
U+6304 (25348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6304
U+6305 (25349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6305
U+6306 (25350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6306
U+6307 (25351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6307
U+6308 (25352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6308
U+6309 (25353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6309
U+630A (25354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630A
U+630B (25355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630B
U+630C (25356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630C
U+630D (25357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630D
U+630E (25358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630E
U+630F (25359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-630F
U+6310 (25360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6310
U+6311 (25361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6311
U+6312 (25362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6312
U+6313 (25363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6313
U+6314 (25364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6314
U+6315 (25365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6315
U+6316 (25366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6316
U+6317 (25367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6317
U+6318 (25368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6318
U+6319 (25369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6319
U+631A (25370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631A
U+631B (25371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631B
U+631C (25372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631C
U+631D (25373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631D
U+631E (25374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631E
U+631F (25375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-631F
U+6320 (25376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6320
U+6321 (25377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6321
U+6322 (25378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6322
U+6323 (25379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6323
U+6324 (25380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6324
U+6325 (25381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6325
U+6326 (25382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6326
U+6327 (25383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6327
U+6328 (25384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6328
U+6329 (25385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6329
U+632A (25386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632A
U+632B (25387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632B
U+632C (25388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632C
U+632D (25389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632D
U+632E (25390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632E
U+632F (25391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-632F
U+6330 (25392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6330
U+6331 (25393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6331
U+6332 (25394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6332
U+6333 (25395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6333
U+6334 (25396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6334
U+6335 (25397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6335
U+6336 (25398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6336
U+6337 (25399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6337
U+6338 (25400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6338
U+6339 (25401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6339
U+633A (25402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633A
U+633B (25403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633B
U+633C (25404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633C
U+633D (25405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633D
U+633E (25406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633E
U+633F (25407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-633F
U+6340 (25408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6340
U+6341 (25409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6341
U+6342 (25410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6342
U+6343 (25411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6343
U+6344 (25412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6344
U+6345 (25413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6345
U+6346 (25414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6346
U+6347 (25415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6347
U+6348 (25416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6348
U+6349 (25417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6349
U+634A (25418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634A
U+634B (25419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634B
U+634C (25420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634C
U+634D (25421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634D
U+634E (25422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634E
U+634F (25423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-634F
U+6350 (25424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6350
U+6351 (25425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6351
U+6352 (25426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6352
U+6353 (25427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6353
U+6354 (25428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6354
U+6355 (25429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6355
U+6356 (25430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6356
U+6357 (25431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6357
U+6358 (25432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6358
U+6359 (25433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6359
U+635A (25434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635A
U+635B (25435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635B
U+635C (25436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635C
U+635D (25437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635D
U+635E (25438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635E
U+635F (25439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-635F
U+6360 (25440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6360
U+6361 (25441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6361
U+6362 (25442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6362
U+6363 (25443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6363
U+6364 (25444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6364
U+6365 (25445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6365
U+6366 (25446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6366
U+6367 (25447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6367
U+6368 (25448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6368
U+6369 (25449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6369
U+636A (25450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636A
U+636B (25451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636B
U+636C (25452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636C
U+636D (25453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636D
U+636E (25454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636E
U+636F (25455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-636F
U+6370 (25456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6370
U+6371 (25457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6371
U+6372 (25458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6372
U+6373 (25459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6373
U+6374 (25460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6374
U+6375 (25461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6375
U+6376 (25462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6376
U+6377 (25463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6377
U+6378 (25464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6378
U+6379 (25465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6379
U+637A (25466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637A
U+637B (25467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637B
U+637C (25468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637C
U+637D (25469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637D
U+637E (25470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637E
U+637F (25471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-637F
U+6380 (25472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6380
U+6381 (25473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6381
U+6382 (25474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6382
U+6383 (25475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6383
U+6384 (25476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6384
U+6385 (25477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6385
U+6386 (25478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6386
U+6387 (25479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6387
U+6388 (25480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6388
U+6389 (25481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6389
U+638A (25482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638A
U+638B (25483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638B
U+638C (25484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638C
U+638D (25485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638D
U+638E (25486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638E
U+638F (25487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-638F
U+6390 (25488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6390
U+6391 (25489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6391
U+6392 (25490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6392
U+6393 (25491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6393
U+6394 (25492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6394
U+6395 (25493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6395
U+6396 (25494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6396
U+6397 (25495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6397
U+6398 (25496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6398
U+6399 (25497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6399
U+639A (25498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639A
U+639B (25499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639B
U+639C (25500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639C
U+639D (25501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639D
U+639E (25502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639E
U+639F (25503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-639F
U+63A0 (25504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A0
U+63A1 (25505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A1
U+63A2 (25506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A2
U+63A3 (25507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A3
U+63A4 (25508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A4
U+63A5 (25509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A5
U+63A6 (25510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A6
U+63A7 (25511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A7
U+63A8 (25512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A8
U+63A9 (25513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63A9
U+63AA (25514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AA
U+63AB (25515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AB
U+63AC (25516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AC
U+63AD (25517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AD
U+63AE (25518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AE
U+63AF (25519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63AF
U+63B0 (25520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B0
U+63B1 (25521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B1
U+63B2 (25522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B2
U+63B3 (25523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B3
U+63B4 (25524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B4
U+63B5 (25525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B5
U+63B6 (25526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B6
U+63B7 (25527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B7
U+63B8 (25528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B8
U+63B9 (25529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63B9
U+63BA (25530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BA
U+63BB (25531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BB
U+63BC (25532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BC
U+63BD (25533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BD
U+63BE (25534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BE
U+63BF (25535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63BF
U+63C0 (25536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C0
U+63C1 (25537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C1
U+63C2 (25538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C2
U+63C3 (25539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C3
U+63C4 (25540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C4
U+63C5 (25541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C5
U+63C6 (25542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C6
U+63C7 (25543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C7
U+63C8 (25544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C8
U+63C9 (25545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63C9
U+63CA (25546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CA
U+63CB (25547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CB
U+63CC (25548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CC
U+63CD (25549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CD
U+63CE (25550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CE
U+63CF (25551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63CF
U+63D0 (25552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D0
U+63D1 (25553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D1
U+63D2 (25554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D2
U+63D3 (25555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D3
U+63D4 (25556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D4
U+63D5 (25557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D5
U+63D6 (25558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D6
U+63D7 (25559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D7
U+63D8 (25560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D8
U+63D9 (25561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D9
U+63DA (25562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DA
U+63DB (25563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DB
U+63DC (25564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DC
U+63DD (25565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DD
U+63DE (25566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DE
U+63DF (25567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63DF
U+63E0 (25568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E0
U+63E1 (25569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E1
U+63E2 (25570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E2
U+63E3 (25571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E3
U+63E4 (25572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E4
U+63E5 (25573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E5
U+63E6 (25574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E6
U+63E7 (25575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E7
U+63E8 (25576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E8
U+63E9 (25577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E9
U+63EA (25578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63EA
U+63EB (25579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63EB
U+63EC (25580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63EC
U+63ED (25581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63ED
U+63EE (25582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63EE
U+63EF (25583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63EF
U+63F0 (25584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F0
U+63F1 (25585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F1
U+63F2 (25586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F2
U+63F3 (25587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F3
U+63F4 (25588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F4
U+63F5 (25589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F5
U+63F6 (25590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F6
U+63F7 (25591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F7
U+63F8 (25592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F8
U+63F9 (25593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63F9
U+63FA (25594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FA
U+63FB (25595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FB
U+63FC (25596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FC
U+63FD (25597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FD
U+63FE (25598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FE
U+63FF (25599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63FF
U+6400 (25600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6400
U+6401 (25601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6401
U+6402 (25602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6402
U+6403 (25603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6403
U+6404 (25604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6404
U+6405 (25605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6405
U+6406 (25606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6406
U+6407 (25607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6407
U+6408 (25608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6408
U+6409 (25609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6409
U+640A (25610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640A
U+640B (25611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640B
U+640C (25612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640C
U+640D (25613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640D
U+640E (25614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640E
U+640F (25615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-640F
U+6410 (25616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6410
U+6411 (25617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6411
U+6412 (25618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6412
U+6413 (25619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6413
U+6414 (25620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6414
U+6415 (25621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6415
U+6416 (25622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6416
U+6417 (25623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6417
U+6418 (25624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6418
U+6419 (25625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6419
U+641A (25626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641A
U+641B (25627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641B
U+641C (25628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641C
U+641D (25629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641D
U+641E (25630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641E
U+641F (25631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-641F
U+6420 (25632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6420
U+6421 (25633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6421
U+6422 (25634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6422
U+6423 (25635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6423
U+6424 (25636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6424
U+6425 (25637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6425
U+6426 (25638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6426
U+6427 (25639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6427
U+6428 (25640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6428
U+6429 (25641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6429
U+642A (25642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642A
U+642B (25643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642B
U+642C (25644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642C
U+642D (25645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642D
U+642E (25646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642E
U+642F (25647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-642F
U+6430 (25648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6430
U+6431 (25649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6431
U+6432 (25650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6432
U+6433 (25651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6433
U+6434 (25652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6434
U+6435 (25653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6435
U+6436 (25654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6436
U+6437 (25655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6437
U+6438 (25656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6438
U+6439 (25657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6439
U+643A (25658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643A
U+643B (25659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643B
U+643C (25660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643C
U+643D (25661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643D
U+643E (25662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643E
U+643F (25663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-643F
U+6440 (25664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6440
U+6441 (25665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6441
U+6442 (25666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6442
U+6443 (25667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6443
U+6444 (25668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6444
U+6445 (25669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6445
U+6446 (25670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6446
U+6447 (25671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6447
U+6448 (25672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6448
U+6449 (25673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6449
U+644A (25674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644A
U+644B (25675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644B
U+644C (25676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644C
U+644D (25677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644D
U+644E (25678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644E
U+644F (25679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-644F
U+6450 (25680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6450
U+6451 (25681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6451
U+6452 (25682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6452
U+6453 (25683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6453
U+6454 (25684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6454
U+6455 (25685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6455
U+6456 (25686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6456
U+6457 (25687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6457
U+6458 (25688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6458
U+6459 (25689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6459
U+645A (25690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645A
U+645B (25691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645B
U+645C (25692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645C
U+645D (25693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645D
U+645E (25694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645E
U+645F (25695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-645F
U+6460 (25696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6460
U+6461 (25697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6461
U+6462 (25698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6462
U+6463 (25699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6463
U+6464 (25700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6464
U+6465 (25701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6465
U+6466 (25702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6466
U+6467 (25703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6467
U+6468 (25704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6468
U+6469 (25705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6469
U+646A (25706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646A
U+646B (25707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646B
U+646C (25708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646C
U+646D (25709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646D
U+646E (25710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646E
U+646F (25711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-646F
U+6470 (25712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6470
U+6471 (25713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6471
U+6472 (25714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6472
U+6473 (25715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6473
U+6474 (25716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6474
U+6475 (25717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6475
U+6476 (25718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6476
U+6477 (25719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6477
U+6478 (25720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6478
U+6479 (25721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6479
U+647A (25722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647A
U+647B (25723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647B
U+647C (25724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647C
U+647D (25725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647D
U+647E (25726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647E
U+647F (25727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-647F
U+6480 (25728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6480
U+6481 (25729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6481
U+6482 (25730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6482
U+6483 (25731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6483
U+6484 (25732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6484
U+6485 (25733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6485
U+6486 (25734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6486
U+6487 (25735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6487
U+6488 (25736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6488
U+6489 (25737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6489
U+648A (25738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648A
U+648B (25739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648B
U+648C (25740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648C
U+648D (25741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648D
U+648E (25742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648E
U+648F (25743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-648F
U+6490 (25744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6490
U+6491 (25745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6491
U+6492 (25746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6492
U+6493 (25747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6493
U+6494 (25748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6494
U+6495 (25749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6495
U+6496 (25750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6496
U+6497 (25751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6497
U+6498 (25752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6498
U+6499 (25753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6499
U+649A (25754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649A
U+649B (25755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649B
U+649C (25756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649C
U+649D (25757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649D
U+649E (25758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649E
U+649F (25759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-649F
U+64A0 (25760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A0
U+64A1 (25761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A1
U+64A2 (25762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A2
U+64A3 (25763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A3
U+64A4 (25764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A4
U+64A5 (25765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A5
U+64A6 (25766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A6
U+64A7 (25767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A7
U+64A8 (25768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A8
U+64A9 (25769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64A9
U+64AA (25770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AA
U+64AB (25771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AB
U+64AC (25772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AC
U+64AD (25773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AD
U+64AE (25774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AE
U+64AF (25775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64AF
U+64B0 (25776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B0
U+64B1 (25777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B1
U+64B2 (25778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B2
U+64B3 (25779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B3
U+64B4 (25780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B4
U+64B5 (25781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B5
U+64B6 (25782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B6
U+64B7 (25783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B7
U+64B8 (25784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B8
U+64B9 (25785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64B9
U+64BA (25786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BA
U+64BB (25787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BB
U+64BC (25788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BC
U+64BD (25789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BD
U+64BE (25790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BE
U+64BF (25791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64BF
U+64C0 (25792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C0
U+64C1 (25793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C1
U+64C2 (25794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C2
U+64C3 (25795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C3
U+64C4 (25796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C4
U+64C5 (25797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C5
U+64C6 (25798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C6
U+64C7 (25799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C7
U+64C8 (25800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C8
U+64C9 (25801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64C9
U+64CA (25802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CA
U+64CB (25803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CB
U+64CC (25804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CC
U+64CD (25805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CD
U+64CE (25806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CE
U+64CF (25807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64CF
U+64D0 (25808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D0
U+64D1 (25809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D1
U+64D2 (25810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D2
U+64D3 (25811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D3
U+64D4 (25812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D4
U+64D5 (25813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D5
U+64D6 (25814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D6
U+64D7 (25815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D7
U+64D8 (25816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D8
U+64D9 (25817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D9
U+64DA (25818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DA
U+64DB (25819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DB
U+64DC (25820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DC
U+64DD (25821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DD
U+64DE (25822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DE
U+64DF (25823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64DF
U+64E0 (25824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E0
U+64E1 (25825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E1
U+64E2 (25826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E2
U+64E3 (25827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E3
U+64E4 (25828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E4
U+64E5 (25829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E5
U+64E6 (25830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E6
U+64E7 (25831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E7
U+64E8 (25832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E8
U+64E9 (25833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64E9
U+64EA (25834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64EA
U+64EB (25835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64EB
U+64EC (25836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64EC
U+64ED (25837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64ED
U+64EE (25838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64EE
U+64EF (25839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64EF
U+64F0 (25840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F0
U+64F1 (25841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F1
U+64F2 (25842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F2
U+64F3 (25843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F3
U+64F4 (25844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F4
U+64F5 (25845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F5
U+64F6 (25846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F6
U+64F7 (25847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F7
U+64F8 (25848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F8
U+64F9 (25849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F9
U+64FA (25850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FA
U+64FB (25851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FB
U+64FC (25852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FC
U+64FD (25853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FD
U+64FE (25854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FE
U+64FF (25855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64FF
U+6500 (25856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6500
U+6501 (25857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6501
U+6502 (25858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6502
U+6503 (25859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6503
U+6504 (25860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6504
U+6505 (25861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6505
U+6506 (25862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6506
U+6507 (25863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6507
U+6508 (25864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6508
U+6509 (25865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6509
U+650A (25866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650A
U+650B (25867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650B
U+650C (25868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650C
U+650D (25869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650D
U+650E (25870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650E
U+650F (25871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-650F
U+6510 (25872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6510
U+6511 (25873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6511
U+6512 (25874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6512
U+6513 (25875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6513
U+6514 (25876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6514
U+6515 (25877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6515
U+6516 (25878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6516
U+6517 (25879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6517
U+6518 (25880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6518
U+6519 (25881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6519
U+651A (25882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651A
U+651B (25883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651B
U+651C (25884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651C
U+651D (25885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651D
U+651E (25886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651E
U+651F (25887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-651F
U+6520 (25888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6520
U+6521 (25889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6521
U+6522 (25890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6522
U+6523 (25891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6523
U+6524 (25892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6524
U+6525 (25893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6525
U+6526 (25894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6526
U+6527 (25895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6527
U+6528 (25896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6528
U+6529 (25897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6529
U+652A (25898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652A
U+652B (25899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652B
U+652C (25900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652C
U+652D (25901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652D
U+652E (25902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652E
U+652F (25903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-652F
U+6530 (25904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6530
U+6531 (25905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6531
U+6532 (25906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6532
U+6533 (25907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6533
U+6534 (25908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6534
U+6535 (25909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6535
U+6536 (25910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6536
U+6537 (25911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6537
U+6538 (25912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6538
U+6539 (25913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6539
U+653A (25914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653A
U+653B (25915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653B
U+653C (25916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653C
U+653D (25917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653D
U+653E (25918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653E
U+653F (25919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-653F
U+6540 (25920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6540
U+6541 (25921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6541
U+6542 (25922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6542
U+6543 (25923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6543
U+6544 (25924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6544
U+6545 (25925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6545
U+6546 (25926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6546
U+6547 (25927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6547
U+6548 (25928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6548
U+6549 (25929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6549
U+654A (25930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654A
U+654B (25931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654B
U+654C (25932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654C
U+654D (25933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654D
U+654E (25934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654E
U+654F (25935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-654F
U+6550 (25936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6550
U+6551 (25937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6551
U+6552 (25938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6552
U+6553 (25939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6553
U+6554 (25940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6554
U+6555 (25941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6555
U+6556 (25942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6556
U+6557 (25943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6557
U+6558 (25944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6558
U+6559 (25945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6559
U+655A (25946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655A
U+655B (25947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655B
U+655C (25948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655C
U+655D (25949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655D
U+655E (25950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655E
U+655F (25951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-655F
U+6560 (25952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6560
U+6561 (25953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6561
U+6562 (25954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6562
U+6563 (25955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6563
U+6564 (25956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6564
U+6565 (25957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6565
U+6566 (25958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6566
U+6567 (25959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6567
U+6568 (25960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6568
U+6569 (25961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6569
U+656A (25962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656A
U+656B (25963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656B
U+656C (25964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656C
U+656D (25965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656D
U+656E (25966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656E
U+656F (25967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-656F
U+6570 (25968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6570
U+6571 (25969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6571
U+6572 (25970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6572
U+6573 (25971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6573
U+6574 (25972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6574
U+6575 (25973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6575
U+6576 (25974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6576
U+6577 (25975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6577
U+6578 (25976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6578
U+6579 (25977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6579
U+657A (25978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657A
U+657B (25979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657B
U+657C (25980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657C
U+657D (25981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657D
U+657E (25982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657E
U+657F (25983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-657F
U+6580 (25984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6580
U+6581 (25985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6581
U+6582 (25986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6582
U+6583 (25987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6583
U+6584 (25988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6584
U+6585 (25989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6585
U+6586 (25990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6586
U+6587 (25991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6587
U+6588 (25992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6588
U+6589 (25993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6589
U+658A (25994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658A
U+658B (25995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658B
U+658C (25996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658C
U+658D (25997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658D
U+658E (25998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658E
U+658F (25999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-658F
U+6590 (26000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6590
U+6591 (26001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6591
U+6592 (26002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6592
U+6593 (26003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6593
U+6594 (26004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6594
U+6595 (26005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6595
U+6596 (26006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6596
U+6597 (26007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6597
U+6598 (26008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6598
U+6599 (26009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6599
U+659A (26010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659A
U+659B (26011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659B
U+659C (26012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659C
U+659D (26013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659D
U+659E (26014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659E
U+659F (26015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-659F
U+65A0 (26016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A0
U+65A1 (26017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A1
U+65A2 (26018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A2
U+65A3 (26019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A3
U+65A4 (26020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A4
U+65A5 (26021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A5
U+65A6 (26022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A6
U+65A7 (26023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A7
U+65A8 (26024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A8
U+65A9 (26025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65A9
U+65AA (26026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AA
U+65AB (26027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AB
U+65AC (26028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AC
U+65AD (26029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AD
U+65AE (26030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AE
U+65AF (26031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65AF
U+65B0 (26032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B0
U+65B1 (26033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B1
U+65B2 (26034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B2
U+65B3 (26035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B3
U+65B4 (26036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B4
U+65B5 (26037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B5
U+65B6 (26038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B6
U+65B7 (26039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B7
U+65B8 (26040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B8
U+65B9 (26041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B9
U+65BA (26042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BA
U+65BB (26043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BB
U+65BC (26044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BC
U+65BD (26045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BD
U+65BE (26046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BE
U+65BF (26047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65BF
U+65C0 (26048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C0
U+65C1 (26049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C1
U+65C2 (26050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C2
U+65C3 (26051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C3
U+65C4 (26052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C4
U+65C5 (26053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C5
U+65C6 (26054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C6
U+65C7 (26055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C7
U+65C8 (26056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C8
U+65C9 (26057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65C9
U+65CA (26058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CA
U+65CB (26059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CB
U+65CC (26060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CC
U+65CD (26061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CD
U+65CE (26062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CE
U+65CF (26063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CF
U+65D0 (26064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D0
U+65D1 (26065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D1
U+65D2 (26066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D2
U+65D3 (26067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D3
U+65D4 (26068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D4
U+65D5 (26069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D5
U+65D6 (26070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D6
U+65D7 (26071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D7
U+65D8 (26072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D8
U+65D9 (26073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65D9
U+65DA (26074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DA
U+65DB (26075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DB
U+65DC (26076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DC
U+65DD (26077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DD
U+65DE (26078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DE
U+65DF (26079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65DF
U+65E0 (26080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E0
U+65E1 (26081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E1
U+65E2 (26082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E2
U+65E3 (26083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E3
U+65E4 (26084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E4
U+65E5 (26085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E5
U+65E6 (26086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E6
U+65E7 (26087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E7
U+65E8 (26088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E8
U+65E9 (26089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65E9
U+65EA (26090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65EA
U+65EB (26091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65EB
U+65EC (26092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65EC
U+65ED (26093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65ED
U+65EE (26094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65EE
U+65EF (26095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65EF
U+65F0 (26096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F0
U+65F1 (26097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F1
U+65F2 (26098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F2
U+65F3 (26099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F3
U+65F4 (26100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F4
U+65F5 (26101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F5
U+65F6 (26102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F6
U+65F7 (26103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F7
U+65F8 (26104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F8
U+65F9 (26105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65F9
U+65FA (26106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FA
U+65FB (26107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FB
U+65FC (26108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FC
U+65FD (26109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FD
U+65FE (26110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FE
U+65FF (26111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65FF
U+6600 (26112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6600
U+6601 (26113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6601
U+6602 (26114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6602
U+6603 (26115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6603
U+6604 (26116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6604
U+6605 (26117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6605
U+6606 (26118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6606
U+6607 (26119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6607
U+6608 (26120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6608
U+6609 (26121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6609
U+660A (26122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660A
U+660B (26123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660B
U+660C (26124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660C
U+660D (26125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660D
U+660E (26126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660E
U+660F (26127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-660F
U+6610 (26128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6610
U+6611 (26129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6611
U+6612 (26130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6612
U+6613 (26131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6613
U+6614 (26132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6614
U+6615 (26133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6615
U+6616 (26134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6616
U+6617 (26135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6617
U+6618 (26136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6618
U+6619 (26137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6619
U+661A (26138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661A
U+661B (26139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661B
U+661C (26140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661C
U+661D (26141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661D
U+661E (26142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661E
U+661F (26143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-661F
U+6620 (26144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6620
U+6621 (26145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6621
U+6622 (26146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6622
U+6623 (26147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6623
U+6624 (26148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6624
U+6625 (26149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6625
U+6626 (26150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6626
U+6627 (26151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6627
U+6628 (26152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6628
U+6629 (26153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6629
U+662A (26154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662A
U+662B (26155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662B
U+662C (26156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662C
U+662D (26157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662D
U+662E (26158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662E
U+662F (26159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-662F
U+6630 (26160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6630
U+6631 (26161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6631
U+6632 (26162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6632
U+6633 (26163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6633
U+6634 (26164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6634
U+6635 (26165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6635
U+6636 (26166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6636
U+6637 (26167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6637
U+6638 (26168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6638
U+6639 (26169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6639
U+663A (26170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663A
U+663B (26171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663B
U+663C (26172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663C
U+663D (26173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663D
U+663E (26174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663E
U+663F (26175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-663F
U+6640 (26176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6640
U+6641 (26177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6641
U+6642 (26178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6642
U+6643 (26179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6643
U+6644 (26180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6644
U+6645 (26181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6645
U+6646 (26182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6646
U+6647 (26183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6647
U+6648 (26184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6648
U+6649 (26185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6649
U+664A (26186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664A
U+664B (26187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664B
U+664C (26188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664C
U+664D (26189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664D
U+664E (26190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664E
U+664F (26191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-664F
U+6650 (26192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6650
U+6651 (26193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6651
U+6652 (26194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6652
U+6653 (26195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6653
U+6654 (26196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6654
U+6655 (26197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6655
U+6656 (26198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6656
U+6657 (26199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6657
U+6658 (26200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6658
U+6659 (26201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6659
U+665A (26202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665A
U+665B (26203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665B
U+665C (26204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665C
U+665D (26205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665D
U+665E (26206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665E
U+665F (26207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-665F
U+6660 (26208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6660
U+6661 (26209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6661
U+6662 (26210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6662
U+6663 (26211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6663
U+6664 (26212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6664
U+6665 (26213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6665
U+6666 (26214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6666
U+6667 (26215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6667
U+6668 (26216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6668
U+6669 (26217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6669
U+666A (26218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666A
U+666B (26219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666B
U+666C (26220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666C
U+666D (26221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666D
U+666E (26222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666E
U+666F (26223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-666F
U+6670 (26224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6670
U+6671 (26225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6671
U+6672 (26226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6672
U+6673 (26227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6673
U+6674 (26228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6674
U+6675 (26229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6675
U+6676 (26230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6676
U+6677 (26231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6677
U+6678 (26232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6678
U+6679 (26233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6679
U+667A (26234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667A
U+667B (26235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667B
U+667C (26236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667C
U+667D (26237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667D
U+667E (26238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667E
U+667F (26239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-667F
U+6680 (26240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6680
U+6681 (26241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6681
U+6682 (26242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6682
U+6683 (26243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6683
U+6684 (26244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6684
U+6685 (26245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6685
U+6686 (26246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6686
U+6687 (26247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6687
U+6688 (26248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6688
U+6689 (26249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6689
U+668A (26250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668A
U+668B (26251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668B
U+668C (26252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668C
U+668D (26253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668D
U+668E (26254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668E
U+668F (26255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-668F
U+6690 (26256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6690
U+6691 (26257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6691
U+6692 (26258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6692
U+6693 (26259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6693
U+6694 (26260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6694
U+6695 (26261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6695
U+6696 (26262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6696
U+6697 (26263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6697
U+6698 (26264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6698
U+6699 (26265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6699
U+669A (26266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669A
U+669B (26267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669B
U+669C (26268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669C
U+669D (26269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669D
U+669E (26270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669E
U+669F (26271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-669F
U+66A0 (26272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A0
U+66A1 (26273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A1
U+66A2 (26274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A2
U+66A3 (26275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A3
U+66A4 (26276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A4
U+66A5 (26277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A5
U+66A6 (26278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A6
U+66A7 (26279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A7
U+66A8 (26280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A8
U+66A9 (26281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66A9
U+66AA (26282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AA
U+66AB (26283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AB
U+66AC (26284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AC
U+66AD (26285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AD
U+66AE (26286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AE
U+66AF (26287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66AF
U+66B0 (26288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B0
U+66B1 (26289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B1
U+66B2 (26290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B2
U+66B3 (26291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B3
U+66B4 (26292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B4
U+66B5 (26293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B5
U+66B6 (26294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B6
U+66B7 (26295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B7
U+66B8 (26296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B8
U+66B9 (26297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66B9
U+66BA (26298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BA
U+66BB (26299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BB
U+66BC (26300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BC
U+66BD (26301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BD
U+66BE (26302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BE
U+66BF (26303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66BF
U+66C0 (26304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C0
U+66C1 (26305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C1
U+66C2 (26306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C2
U+66C3 (26307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C3
U+66C4 (26308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C4
U+66C5 (26309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C5
U+66C6 (26310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C6
U+66C7 (26311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C7
U+66C8 (26312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C8
U+66C9 (26313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66C9
U+66CA (26314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CA
U+66CB (26315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CB
U+66CC (26316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CC
U+66CD (26317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CD
U+66CE (26318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CE
U+66CF (26319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66CF
U+66D0 (26320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D0
U+66D1 (26321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D1
U+66D2 (26322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D2
U+66D3 (26323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D3
U+66D4 (26324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D4
U+66D5 (26325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D5
U+66D6 (26326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D6
U+66D7 (26327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D7
U+66D8 (26328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D8
U+66D9 (26329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66D9
U+66DA (26330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DA
U+66DB (26331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DB
U+66DC (26332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DC
U+66DD (26333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DD
U+66DE (26334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DE
U+66DF (26335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66DF
U+66E0 (26336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E0
U+66E1 (26337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E1
U+66E2 (26338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E2
U+66E3 (26339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E3
U+66E4 (26340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E4
U+66E5 (26341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E5
U+66E6 (26342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E6
U+66E7 (26343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E7
U+66E8 (26344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E8
U+66E9 (26345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66E9
U+66EA (26346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66EA
U+66EB (26347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66EB
U+66EC (26348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66EC
U+66ED (26349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66ED
U+66EE (26350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66EE
U+66EF (26351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66EF
U+66F0 (26352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F0
U+66F1 (26353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F1
U+66F2 (26354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F2
U+66F3 (26355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F3
U+66F4 (26356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F4
U+66F5 (26357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F5
U+66F6 (26358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F6
U+66F7 (26359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F7
U+66F8 (26360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F8
U+66F9 (26361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66F9
U+66FA (26362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FA
U+66FB (26363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FB
U+66FC (26364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FC
U+66FD (26365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FD
U+66FE (26366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FE
U+66FF (26367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66FF
U+6700 (26368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6700
U+6701 (26369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6701
U+6702 (26370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6702
U+6703 (26371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6703
U+6704 (26372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6704
U+6705 (26373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6705
U+6706 (26374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6706
U+6707 (26375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6707
U+6708 (26376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6708
U+6709 (26377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6709
U+670A (26378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670A
U+670B (26379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670B
U+670C (26380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670C
U+670D (26381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670D
U+670E (26382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670E
U+670F (26383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-670F
U+6710 (26384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6710
U+6711 (26385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6711
U+6712 (26386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6712
U+6713 (26387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6713
U+6714 (26388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6714
U+6715 (26389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6715
U+6716 (26390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6716
U+6717 (26391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6717
U+6718 (26392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6718
U+6719 (26393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6719
U+671A (26394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671A
U+671B (26395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671B
U+671C (26396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671C
U+671D (26397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671D
U+671E (26398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671E
U+671F (26399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-671F
U+6720 (26400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6720
U+6721 (26401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6721
U+6722 (26402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6722
U+6723 (26403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6723
U+6724 (26404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6724
U+6725 (26405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6725
U+6726 (26406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6726
U+6727 (26407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6727
U+6728 (26408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6728
U+6729 (26409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6729
U+672A (26410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672A
U+672B (26411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672B
U+672C (26412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672C
U+672D (26413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672D
U+672E (26414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672E
U+672F (26415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-672F
U+6730 (26416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6730
U+6731 (26417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6731
U+6732 (26418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6732
U+6733 (26419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6733
U+6734 (26420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6734
U+6735 (26421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6735
U+6736 (26422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6736
U+6737 (26423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6737
U+6738 (26424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6738
U+6739 (26425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6739
U+673A (26426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673A
U+673B (26427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673B
U+673C (26428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673C
U+673D (26429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673D
U+673E (26430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673E
U+673F (26431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673F
U+6740 (26432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6740
U+6741 (26433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6741
U+6742 (26434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6742
U+6743 (26435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6743
U+6744 (26436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6744
U+6745 (26437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6745
U+6746 (26438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6746
U+6747 (26439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6747
U+6748 (26440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6748
U+6749 (26441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6749
U+674A (26442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674A
U+674B (26443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674B
U+674C (26444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674C
U+674D (26445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674D
U+674E (26446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674E
U+674F (26447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-674F
U+6750 (26448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6750
U+6751 (26449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6751
U+6752 (26450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6752
U+6753 (26451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6753
U+6754 (26452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6754
U+6755 (26453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6755
U+6756 (26454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6756
U+6757 (26455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6757
U+6758 (26456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6758
U+6759 (26457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6759
U+675A (26458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675A
U+675B (26459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675B
U+675C (26460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675C
U+675D (26461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675D
U+675E (26462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675E
U+675F (26463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-675F
U+6760 (26464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6760
U+6761 (26465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6761
U+6762 (26466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6762
U+6763 (26467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6763
U+6764 (26468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6764
U+6765 (26469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6765
U+6766 (26470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6766
U+6767 (26471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6767
U+6768 (26472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6768
U+6769 (26473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6769
U+676A (26474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676A
U+676B (26475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676B
U+676C (26476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676C
U+676D (26477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676D
U+676E (26478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676E
U+676F (26479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676F
U+6770 (26480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6770
U+6771 (26481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6771
U+6772 (26482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6772
U+6773 (26483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6773
U+6774 (26484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6774
U+6775 (26485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6775
U+6776 (26486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6776
U+6777 (26487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6777
U+6778 (26488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6778
U+6779 (26489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6779
U+677A (26490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677A
U+677B (26491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677B
U+677C (26492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677C
U+677D (26493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677D
U+677E (26494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677E
U+677F (26495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-677F
U+6780 (26496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6780
U+6781 (26497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6781
U+6782 (26498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6782
U+6783 (26499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6783
U+6784 (26500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6784
U+6785 (26501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6785
U+6786 (26502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6786
U+6787 (26503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6787
U+6788 (26504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6788
U+6789 (26505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6789
U+678A (26506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678A
U+678B (26507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678B
U+678C (26508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678C
U+678D (26509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678D
U+678E (26510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678E
U+678F (26511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-678F
U+6790 (26512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6790
U+6791 (26513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6791
U+6792 (26514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6792
U+6793 (26515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6793
U+6794 (26516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6794
U+6795 (26517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6795
U+6796 (26518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6796
U+6797 (26519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6797
U+6798 (26520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6798
U+6799 (26521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6799
U+679A (26522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679A
U+679B (26523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679B
U+679C (26524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679C
U+679D (26525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679D
U+679E (26526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679E
U+679F (26527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-679F
U+67A0 (26528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A0
U+67A1 (26529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A1
U+67A2 (26530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A2
U+67A3 (26531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A3
U+67A4 (26532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A4
U+67A5 (26533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A5
U+67A6 (26534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A6
U+67A7 (26535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A7
U+67A8 (26536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A8
U+67A9 (26537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67A9
U+67AA (26538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AA
U+67AB (26539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AB
U+67AC (26540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AC
U+67AD (26541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AD
U+67AE (26542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AE
U+67AF (26543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67AF
U+67B0 (26544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B0
U+67B1 (26545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B1
U+67B2 (26546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B2
U+67B3 (26547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B3
U+67B4 (26548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B4
U+67B5 (26549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B5
U+67B6 (26550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B6
U+67B7 (26551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B7
U+67B8 (26552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B8
U+67B9 (26553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67B9
U+67BA (26554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BA
U+67BB (26555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BB
U+67BC (26556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BC
U+67BD (26557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BD
U+67BE (26558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BE
U+67BF (26559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67BF
U+67C0 (26560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C0
U+67C1 (26561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C1
U+67C2 (26562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C2
U+67C3 (26563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C3
U+67C4 (26564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C4
U+67C5 (26565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C5
U+67C6 (26566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C6
U+67C7 (26567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C7
U+67C8 (26568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C8
U+67C9 (26569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67C9
U+67CA (26570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CA
U+67CB (26571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CB
U+67CC (26572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CC
U+67CD (26573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CD
U+67CE (26574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CE
U+67CF (26575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67CF
U+67D0 (26576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D0
U+67D1 (26577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D1
U+67D2 (26578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D2
U+67D3 (26579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D3
U+67D4 (26580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D4
U+67D5 (26581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D5
U+67D6 (26582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D6
U+67D7 (26583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D7
U+67D8 (26584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D8
U+67D9 (26585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67D9
U+67DA (26586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DA
U+67DB (26587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DB
U+67DC (26588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DC
U+67DD (26589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DD
U+67DE (26590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DE
U+67DF (26591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DF
U+67E0 (26592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E0
U+67E1 (26593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E1
U+67E2 (26594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E2
U+67E3 (26595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E3
U+67E4 (26596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E4
U+67E5 (26597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E5
U+67E6 (26598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E6
U+67E7 (26599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E7
U+67E8 (26600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E8
U+67E9 (26601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67E9
U+67EA (26602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67EA
U+67EB (26603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67EB
U+67EC (26604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67EC
U+67ED (26605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67ED
U+67EE (26606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67EE
U+67EF (26607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67EF
U+67F0 (26608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F0
U+67F1 (26609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F1
U+67F2 (26610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F2
U+67F3 (26611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F3
U+67F4 (26612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F4
U+67F5 (26613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F5
U+67F6 (26614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F6
U+67F7 (26615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F7
U+67F8 (26616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F8
U+67F9 (26617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67F9
U+67FA (26618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FA
U+67FB (26619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FB
U+67FC (26620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FC
U+67FD (26621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FD
U+67FE (26622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FE
U+67FF (26623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67FF