Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/9000

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+4E00 đến U+9FFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/8800, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs/9800.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+9000 (36864) 退 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9000
U+9001 (36865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9001
U+9002 (36866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9002
U+9003 (36867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9003
U+9004 (36868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9004
U+9005 (36869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9005
U+9006 (36870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9006
U+9007 (36871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9007
U+9008 (36872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9008
U+9009 (36873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9009
U+900A (36874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900A
U+900B (36875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900B
U+900C (36876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900C
U+900D (36877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900D
U+900E (36878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900E
U+900F (36879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-900F
U+9010 (36880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9010
U+9011 (36881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9011
U+9012 (36882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9012
U+9013 (36883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9013
U+9014 (36884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9014
U+9015 (36885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9015
U+9016 (36886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9016
U+9017 (36887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9017
U+9018 (36888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9018
U+9019 (36889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9019
U+901A (36890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901A
U+901B (36891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901B
U+901C (36892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901C
U+901D (36893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901D
U+901E (36894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901E
U+901F (36895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-901F
U+9020 (36896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9020
U+9021 (36897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9021
U+9022 (36898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9022
U+9023 (36899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9023
U+9024 (36900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9024
U+9025 (36901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9025
U+9026 (36902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9026
U+9027 (36903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9027
U+9028 (36904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9028
U+9029 (36905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9029
U+902A (36906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902A
U+902B (36907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902B
U+902C (36908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902C
U+902D (36909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902D
U+902E (36910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902E
U+902F (36911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-902F
U+9030 (36912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9030
U+9031 (36913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9031
U+9032 (36914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9032
U+9033 (36915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9033
U+9034 (36916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9034
U+9035 (36917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9035
U+9036 (36918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9036
U+9037 (36919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9037
U+9038 (36920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9038
U+9039 (36921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9039
U+903A (36922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903A
U+903B (36923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903B
U+903C (36924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903C
U+903D (36925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903D
U+903E (36926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903E
U+903F (36927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-903F
U+9040 (36928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9040
U+9041 (36929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9041
U+9042 (36930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9042
U+9043 (36931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9043
U+9044 (36932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9044
U+9045 (36933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9045
U+9046 (36934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9046
U+9047 (36935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9047
U+9048 (36936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9048
U+9049 (36937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9049
U+904A (36938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904A
U+904B (36939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904B
U+904C (36940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904C
U+904D (36941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904D
U+904E (36942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904E
U+904F (36943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-904F
U+9050 (36944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9050
U+9051 (36945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9051
U+9052 (36946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9052
U+9053 (36947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9053
U+9054 (36948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9054
U+9055 (36949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9055
U+9056 (36950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9056
U+9057 (36951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9057
U+9058 (36952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9058
U+9059 (36953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9059
U+905A (36954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905A
U+905B (36955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905B
U+905C (36956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905C
U+905D (36957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905D
U+905E (36958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905E
U+905F (36959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-905F
U+9060 (36960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9060
U+9061 (36961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9061
U+9062 (36962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9062
U+9063 (36963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9063
U+9064 (36964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9064
U+9065 (36965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9065
U+9066 (36966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9066
U+9067 (36967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9067
U+9068 (36968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9068
U+9069 (36969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9069
U+906A (36970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906A
U+906B (36971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906B
U+906C (36972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906C
U+906D (36973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906D
U+906E (36974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906E
U+906F (36975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-906F
U+9070 (36976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9070
U+9071 (36977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9071
U+9072 (36978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9072
U+9073 (36979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9073
U+9074 (36980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9074
U+9075 (36981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9075
U+9076 (36982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9076
U+9077 (36983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9077
U+9078 (36984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9078
U+9079 (36985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9079
U+907A (36986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907A
U+907B (36987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907B
U+907C (36988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907C
U+907D (36989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907D
U+907E (36990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907E
U+907F (36991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-907F
U+9080 (36992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9080
U+9081 (36993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9081
U+9082 (36994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9082
U+9083 (36995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9083
U+9084 (36996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9084
U+9085 (36997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9085
U+9086 (36998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9086
U+9087 (36999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9087
U+9088 (37000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9088
U+9089 (37001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9089
U+908A (37002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908A
U+908B (37003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908B
U+908C (37004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908C
U+908D (37005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908D
U+908E (37006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908E
U+908F (37007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-908F
U+9090 (37008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9090
U+9091 (37009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9091
U+9092 (37010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9092
U+9093 (37011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9093
U+9094 (37012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9094
U+9095 (37013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9095
U+9096 (37014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9096
U+9097 (37015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9097
U+9098 (37016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9098
U+9099 (37017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9099
U+909A (37018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909A
U+909B (37019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909B
U+909C (37020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909C
U+909D (37021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909D
U+909E (37022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909E
U+909F (37023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-909F
U+90A0 (37024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A0
U+90A1 (37025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A1
U+90A2 (37026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A2
U+90A3 (37027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A3
U+90A4 (37028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A4
U+90A5 (37029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A5
U+90A6 (37030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A6
U+90A7 (37031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A7
U+90A8 (37032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A8
U+90A9 (37033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A9
U+90AA (37034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AA
U+90AB (37035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AB
U+90AC (37036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AC
U+90AD (37037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AD
U+90AE (37038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AE
U+90AF (37039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90AF
U+90B0 (37040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B0
U+90B1 (37041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B1
U+90B2 (37042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B2
U+90B3 (37043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B3
U+90B4 (37044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B4
U+90B5 (37045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B5
U+90B6 (37046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B6
U+90B7 (37047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B7
U+90B8 (37048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B8
U+90B9 (37049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90B9
U+90BA (37050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BA
U+90BB (37051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BB
U+90BC (37052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BC
U+90BD (37053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BD
U+90BE (37054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BE
U+90BF (37055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90BF
U+90C0 (37056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C0
U+90C1 (37057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C1
U+90C2 (37058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C2
U+90C3 (37059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C3
U+90C4 (37060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C4
U+90C5 (37061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C5
U+90C6 (37062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C6
U+90C7 (37063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C7
U+90C8 (37064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C8
U+90C9 (37065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90C9
U+90CA (37066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CA
U+90CB (37067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CB
U+90CC (37068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CC
U+90CD (37069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CD
U+90CE (37070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CE
U+90CF (37071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CF
U+90D0 (37072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D0
U+90D1 (37073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D1
U+90D2 (37074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D2
U+90D3 (37075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D3
U+90D4 (37076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D4
U+90D5 (37077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D5
U+90D6 (37078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D6
U+90D7 (37079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D7
U+90D8 (37080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D8
U+90D9 (37081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90D9
U+90DA (37082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DA
U+90DB (37083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DB
U+90DC (37084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DC
U+90DD (37085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DD
U+90DE (37086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DE
U+90DF (37087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90DF
U+90E0 (37088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E0
U+90E1 (37089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E1
U+90E2 (37090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E2
U+90E3 (37091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E3
U+90E4 (37092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E4
U+90E5 (37093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E5
U+90E6 (37094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E6
U+90E7 (37095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E7
U+90E8 (37096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E8
U+90E9 (37097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90E9
U+90EA (37098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90EA
U+90EB (37099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90EB
U+90EC (37100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90EC
U+90ED (37101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90ED
U+90EE (37102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90EE
U+90EF (37103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90EF
U+90F0 (37104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F0
U+90F1 (37105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F1
U+90F2 (37106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F2
U+90F3 (37107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F3
U+90F4 (37108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F4
U+90F5 (37109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F5
U+90F6 (37110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F6
U+90F7 (37111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F7
U+90F8 (37112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F8
U+90F9 (37113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90F9
U+90FA (37114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FA
U+90FB (37115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FB
U+90FC (37116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FC
U+90FD (37117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FD
U+90FE (37118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FE
U+90FF (37119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FF
U+9100 (37120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9100
U+9101 (37121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9101
U+9102 (37122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9102
U+9103 (37123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9103
U+9104 (37124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9104
U+9105 (37125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9105
U+9106 (37126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9106
U+9107 (37127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9107
U+9108 (37128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9108
U+9109 (37129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9109
U+910A (37130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910A
U+910B (37131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910B
U+910C (37132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910C
U+910D (37133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910D
U+910E (37134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910E
U+910F (37135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-910F
U+9110 (37136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9110
U+9111 (37137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9111
U+9112 (37138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9112
U+9113 (37139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9113
U+9114 (37140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9114
U+9115 (37141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9115
U+9116 (37142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9116
U+9117 (37143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9117
U+9118 (37144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9118
U+9119 (37145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9119
U+911A (37146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911A
U+911B (37147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911B
U+911C (37148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911C
U+911D (37149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911D
U+911E (37150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911E
U+911F (37151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-911F
U+9120 (37152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9120
U+9121 (37153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9121
U+9122 (37154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9122
U+9123 (37155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9123
U+9124 (37156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9124
U+9125 (37157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9125
U+9126 (37158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9126
U+9127 (37159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9127
U+9128 (37160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9128
U+9129 (37161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9129
U+912A (37162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912A
U+912B (37163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912B
U+912C (37164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912C
U+912D (37165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912D
U+912E (37166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912E
U+912F (37167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-912F
U+9130 (37168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9130
U+9131 (37169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9131
U+9132 (37170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9132
U+9133 (37171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9133
U+9134 (37172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9134
U+9135 (37173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9135
U+9136 (37174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9136
U+9137 (37175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9137
U+9138 (37176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9138
U+9139 (37177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9139
U+913A (37178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913A
U+913B (37179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913B
U+913C (37180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913C
U+913D (37181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913D
U+913E (37182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913E
U+913F (37183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-913F
U+9140 (37184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9140
U+9141 (37185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9141
U+9142 (37186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9142
U+9143 (37187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9143
U+9144 (37188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9144
U+9145 (37189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9145
U+9146 (37190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9146
U+9147 (37191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9147
U+9148 (37192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9148
U+9149 (37193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9149
U+914A (37194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914A
U+914B (37195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914B
U+914C (37196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914C
U+914D (37197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914D
U+914E (37198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914E
U+914F (37199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-914F
U+9150 (37200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9150
U+9151 (37201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9151
U+9152 (37202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9152
U+9153 (37203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9153
U+9154 (37204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9154
U+9155 (37205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9155
U+9156 (37206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9156
U+9157 (37207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9157
U+9158 (37208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9158
U+9159 (37209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9159
U+915A (37210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915A
U+915B (37211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915B
U+915C (37212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915C
U+915D (37213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915D
U+915E (37214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915E
U+915F (37215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-915F
U+9160 (37216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9160
U+9161 (37217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9161
U+9162 (37218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9162
U+9163 (37219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9163
U+9164 (37220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9164
U+9165 (37221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9165
U+9166 (37222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9166
U+9167 (37223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9167
U+9168 (37224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9168
U+9169 (37225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9169
U+916A (37226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916A
U+916B (37227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916B
U+916C (37228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916C
U+916D (37229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916D
U+916E (37230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916E
U+916F (37231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-916F
U+9170 (37232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9170
U+9171 (37233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9171
U+9172 (37234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9172
U+9173 (37235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9173
U+9174 (37236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9174
U+9175 (37237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9175
U+9176 (37238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9176
U+9177 (37239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9177
U+9178 (37240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9178
U+9179 (37241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9179
U+917A (37242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917A
U+917B (37243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917B
U+917C (37244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917C
U+917D (37245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917D
U+917E (37246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917E
U+917F (37247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-917F
U+9180 (37248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9180
U+9181 (37249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9181
U+9182 (37250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9182
U+9183 (37251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9183
U+9184 (37252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9184
U+9185 (37253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9185
U+9186 (37254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9186
U+9187 (37255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9187
U+9188 (37256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9188
U+9189 (37257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9189
U+918A (37258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918A
U+918B (37259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918B
U+918C (37260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918C
U+918D (37261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918D
U+918E (37262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918E
U+918F (37263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-918F
U+9190 (37264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9190
U+9191 (37265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9191
U+9192 (37266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9192
U+9193 (37267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9193
U+9194 (37268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9194
U+9195 (37269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9195
U+9196 (37270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9196
U+9197 (37271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9197
U+9198 (37272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9198
U+9199 (37273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9199
U+919A (37274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919A
U+919B (37275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919B
U+919C (37276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919C
U+919D (37277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919D
U+919E (37278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919E
U+919F (37279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-919F
U+91A0 (37280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A0
U+91A1 (37281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A1
U+91A2 (37282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A2
U+91A3 (37283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A3
U+91A4 (37284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A4
U+91A5 (37285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A5
U+91A6 (37286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A6
U+91A7 (37287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A7
U+91A8 (37288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A8
U+91A9 (37289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A9
U+91AA (37290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AA
U+91AB (37291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AB
U+91AC (37292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AC
U+91AD (37293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AD
U+91AE (37294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AE
U+91AF (37295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91AF
U+91B0 (37296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B0
U+91B1 (37297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B1
U+91B2 (37298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B2
U+91B3 (37299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B3
U+91B4 (37300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B4
U+91B5 (37301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B5
U+91B6 (37302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B6
U+91B7 (37303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B7
U+91B8 (37304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B8
U+91B9 (37305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91B9
U+91BA (37306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BA
U+91BB (37307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BB
U+91BC (37308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BC
U+91BD (37309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BD
U+91BE (37310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BE
U+91BF (37311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91BF
U+91C0 (37312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C0
U+91C1 (37313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C1
U+91C2 (37314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C2
U+91C3 (37315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C3
U+91C4 (37316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C4
U+91C5 (37317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C5
U+91C6 (37318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C6
U+91C7 (37319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C7
U+91C8 (37320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C8
U+91C9 (37321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91C9
U+91CA (37322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CA
U+91CB (37323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CB
U+91CC (37324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CC
U+91CD (37325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CD
U+91CE (37326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CE
U+91CF (37327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91CF
U+91D0 (37328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D0
U+91D1 (37329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D1
U+91D2 (37330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D2
U+91D3 (37331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D3
U+91D4 (37332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D4
U+91D5 (37333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D5
U+91D6 (37334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D6
U+91D7 (37335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D7
U+91D8 (37336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D8
U+91D9 (37337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91D9
U+91DA (37338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DA
U+91DB (37339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DB
U+91DC (37340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DC
U+91DD (37341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DD
U+91DE (37342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DE
U+91DF (37343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91DF
U+91E0 (37344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E0
U+91E1 (37345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E1
U+91E2 (37346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E2
U+91E3 (37347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E3
U+91E4 (37348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E4
U+91E5 (37349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E5
U+91E6 (37350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E6
U+91E7 (37351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E7
U+91E8 (37352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E8
U+91E9 (37353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91E9
U+91EA (37354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91EA
U+91EB (37355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91EB
U+91EC (37356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91EC
U+91ED (37357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91ED
U+91EE (37358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91EE
U+91EF (37359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91EF
U+91F0 (37360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F0
U+91F1 (37361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F1
U+91F2 (37362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F2
U+91F3 (37363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F3
U+91F4 (37364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F4
U+91F5 (37365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F5
U+91F6 (37366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F6
U+91F7 (37367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F7
U+91F8 (37368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F8
U+91F9 (37369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91F9
U+91FA (37370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FA
U+91FB (37371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FB
U+91FC (37372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FC
U+91FD (37373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FD
U+91FE (37374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FE
U+91FF (37375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91FF
U+9200 (37376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9200
U+9201 (37377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9201
U+9202 (37378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9202
U+9203 (37379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9203
U+9204 (37380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9204
U+9205 (37381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9205
U+9206 (37382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9206
U+9207 (37383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9207
U+9208 (37384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9208
U+9209 (37385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9209
U+920A (37386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920A
U+920B (37387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920B
U+920C (37388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920C
U+920D (37389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920D
U+920E (37390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920E
U+920F (37391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-920F
U+9210 (37392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9210
U+9211 (37393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9211
U+9212 (37394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9212
U+9213 (37395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9213
U+9214 (37396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9214
U+9215 (37397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9215
U+9216 (37398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9216
U+9217 (37399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9217
U+9218 (37400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9218
U+9219 (37401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9219
U+921A (37402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921A
U+921B (37403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921B
U+921C (37404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921C
U+921D (37405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921D
U+921E (37406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921E
U+921F (37407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-921F
U+9220 (37408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9220
U+9221 (37409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9221
U+9222 (37410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9222
U+9223 (37411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9223
U+9224 (37412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9224
U+9225 (37413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9225
U+9226 (37414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9226
U+9227 (37415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9227
U+9228 (37416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9228
U+9229 (37417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9229
U+922A (37418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922A
U+922B (37419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922B
U+922C (37420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922C
U+922D (37421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922D
U+922E (37422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922E
U+922F (37423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-922F
U+9230 (37424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9230
U+9231 (37425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9231
U+9232 (37426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9232
U+9233 (37427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9233
U+9234 (37428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9234
U+9235 (37429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9235
U+9236 (37430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9236
U+9237 (37431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9237
U+9238 (37432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9238
U+9239 (37433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9239
U+923A (37434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923A
U+923B (37435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923B
U+923C (37436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923C
U+923D (37437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923D
U+923E (37438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923E
U+923F (37439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-923F
U+9240 (37440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9240
U+9241 (37441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9241
U+9242 (37442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9242
U+9243 (37443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9243
U+9244 (37444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9244
U+9245 (37445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9245
U+9246 (37446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9246
U+9247 (37447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9247
U+9248 (37448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9248
U+9249 (37449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9249
U+924A (37450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924A
U+924B (37451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924B
U+924C (37452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924C
U+924D (37453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924D
U+924E (37454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924E
U+924F (37455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-924F
U+9250 (37456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9250
U+9251 (37457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9251
U+9252 (37458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9252
U+9253 (37459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9253
U+9254 (37460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9254
U+9255 (37461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9255
U+9256 (37462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9256
U+9257 (37463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9257
U+9258 (37464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9258
U+9259 (37465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9259
U+925A (37466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925A
U+925B (37467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925B
U+925C (37468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925C
U+925D (37469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925D
U+925E (37470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925E
U+925F (37471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-925F
U+9260 (37472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9260
U+9261 (37473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9261
U+9262 (37474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9262
U+9263 (37475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9263
U+9264 (37476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9264
U+9265 (37477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9265
U+9266 (37478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9266
U+9267 (37479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9267
U+9268 (37480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9268
U+9269 (37481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9269
U+926A (37482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926A
U+926B (37483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926B
U+926C (37484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926C
U+926D (37485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926D
U+926E (37486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926E
U+926F (37487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-926F
U+9270 (37488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9270
U+9271 (37489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9271
U+9272 (37490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9272
U+9273 (37491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9273
U+9274 (37492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9274
U+9275 (37493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9275
U+9276 (37494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9276
U+9277 (37495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9277
U+9278 (37496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9278
U+9279 (37497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9279
U+927A (37498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927A
U+927B (37499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927B
U+927C (37500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927C
U+927D (37501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927D
U+927E (37502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927E
U+927F (37503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-927F
U+9280 (37504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9280
U+9281 (37505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9281
U+9282 (37506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9282
U+9283 (37507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9283
U+9284 (37508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9284
U+9285 (37509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9285
U+9286 (37510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9286
U+9287 (37511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9287
U+9288 (37512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9288
U+9289 (37513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9289
U+928A (37514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928A
U+928B (37515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928B
U+928C (37516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928C
U+928D (37517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928D
U+928E (37518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928E
U+928F (37519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-928F
U+9290 (37520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9290
U+9291 (37521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9291
U+9292 (37522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9292
U+9293 (37523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9293
U+9294 (37524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9294
U+9295 (37525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9295
U+9296 (37526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9296
U+9297 (37527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9297
U+9298 (37528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9298
U+9299 (37529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9299
U+929A (37530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929A
U+929B (37531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929B
U+929C (37532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929C
U+929D (37533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929D
U+929E (37534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929E
U+929F (37535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-929F
U+92A0 (37536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A0
U+92A1 (37537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A1
U+92A2 (37538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A2
U+92A3 (37539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A3
U+92A4 (37540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A4
U+92A5 (37541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A5
U+92A6 (37542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A6
U+92A7 (37543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A7
U+92A8 (37544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A8
U+92A9 (37545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92A9
U+92AA (37546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AA
U+92AB (37547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AB
U+92AC (37548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AC
U+92AD (37549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AD
U+92AE (37550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AE
U+92AF (37551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92AF
U+92B0 (37552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B0
U+92B1 (37553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B1
U+92B2 (37554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B2
U+92B3 (37555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B3
U+92B4 (37556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B4
U+92B5 (37557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B5
U+92B6 (37558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B6
U+92B7 (37559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B7
U+92B8 (37560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B8
U+92B9 (37561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92B9
U+92BA (37562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BA
U+92BB (37563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BB
U+92BC (37564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BC
U+92BD (37565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BD
U+92BE (37566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BE
U+92BF (37567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92BF
U+92C0 (37568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C0
U+92C1 (37569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C1
U+92C2 (37570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C2
U+92C3 (37571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C3
U+92C4 (37572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C4
U+92C5 (37573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C5
U+92C6 (37574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C6
U+92C7 (37575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C7
U+92C8 (37576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C8
U+92C9 (37577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92C9
U+92CA (37578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CA
U+92CB (37579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CB
U+92CC (37580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CC
U+92CD (37581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CD
U+92CE (37582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CE
U+92CF (37583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92CF
U+92D0 (37584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D0
U+92D1 (37585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D1
U+92D2 (37586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D2
U+92D3 (37587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D3
U+92D4 (37588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D4
U+92D5 (37589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D5
U+92D6 (37590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D6
U+92D7 (37591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D7
U+92D8 (37592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D8
U+92D9 (37593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92D9
U+92DA (37594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DA
U+92DB (37595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DB
U+92DC (37596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DC
U+92DD (37597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DD
U+92DE (37598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DE
U+92DF (37599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DF
U+92E0 (37600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E0
U+92E1 (37601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E1
U+92E2 (37602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E2
U+92E3 (37603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E3
U+92E4 (37604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E4
U+92E5 (37605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E5
U+92E6 (37606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E6
U+92E7 (37607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E7
U+92E8 (37608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E8
U+92E9 (37609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E9
U+92EA (37610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92EA
U+92EB (37611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92EB
U+92EC (37612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92EC
U+92ED (37613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92ED
U+92EE (37614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92EE
U+92EF (37615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92EF
U+92F0 (37616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F0
U+92F1 (37617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F1
U+92F2 (37618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F2
U+92F3 (37619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F3
U+92F4 (37620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F4
U+92F5 (37621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F5
U+92F6 (37622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F6
U+92F7 (37623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F7
U+92F8 (37624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F8
U+92F9 (37625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92F9
U+92FA (37626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FA
U+92FB (37627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FB
U+92FC (37628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FC
U+92FD (37629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FD
U+92FE (37630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FE
U+92FF (37631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92FF
U+9300 (37632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9300
U+9301 (37633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9301
U+9302 (37634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9302
U+9303 (37635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9303
U+9304 (37636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9304
U+9305 (37637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9305
U+9306 (37638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9306
U+9307 (37639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9307
U+9308 (37640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9308
U+9309 (37641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9309
U+930A (37642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930A
U+930B (37643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930B
U+930C (37644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930C
U+930D (37645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930D
U+930E (37646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930E
U+930F (37647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-930F
U+9310 (37648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9310
U+9311 (37649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9311
U+9312 (37650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9312
U+9313 (37651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9313
U+9314 (37652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9314
U+9315 (37653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9315
U+9316 (37654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9316
U+9317 (37655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9317
U+9318 (37656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9318
U+9319 (37657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9319
U+931A (37658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931A
U+931B (37659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931B
U+931C (37660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931C
U+931D (37661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931D
U+931E (37662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931E
U+931F (37663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-931F
U+9320 (37664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9320
U+9321 (37665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9321
U+9322 (37666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9322
U+9323 (37667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9323
U+9324 (37668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9324
U+9325 (37669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9325
U+9326 (37670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9326
U+9327 (37671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9327
U+9328 (37672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9328
U+9329 (37673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9329
U+932A (37674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932A
U+932B (37675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932B
U+932C (37676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932C
U+932D (37677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932D
U+932E (37678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932E
U+932F (37679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-932F
U+9330 (37680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9330
U+9331 (37681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9331
U+9332 (37682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9332
U+9333 (37683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9333
U+9334 (37684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9334
U+9335 (37685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9335
U+9336 (37686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9336
U+9337 (37687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9337
U+9338 (37688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9338
U+9339 (37689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9339
U+933A (37690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933A
U+933B (37691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933B
U+933C (37692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933C
U+933D (37693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933D
U+933E (37694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933E
U+933F (37695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-933F
U+9340 (37696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9340
U+9341 (37697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9341
U+9342 (37698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9342
U+9343 (37699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9343
U+9344 (37700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9344
U+9345 (37701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9345
U+9346 (37702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9346
U+9347 (37703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9347
U+9348 (37704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9348
U+9349 (37705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9349
U+934A (37706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934A
U+934B (37707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934B
U+934C (37708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934C
U+934D (37709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934D
U+934E (37710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934E
U+934F (37711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-934F
U+9350 (37712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9350
U+9351 (37713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9351
U+9352 (37714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9352
U+9353 (37715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9353
U+9354 (37716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9354
U+9355 (37717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9355
U+9356 (37718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9356
U+9357 (37719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9357
U+9358 (37720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9358
U+9359 (37721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9359
U+935A (37722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935A
U+935B (37723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935B
U+935C (37724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935C
U+935D (37725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935D
U+935E (37726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935E
U+935F (37727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-935F
U+9360 (37728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9360
U+9361 (37729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9361
U+9362 (37730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9362
U+9363 (37731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9363
U+9364 (37732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9364
U+9365 (37733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9365
U+9366 (37734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9366
U+9367 (37735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9367
U+9368 (37736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9368
U+9369 (37737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9369
U+936A (37738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936A
U+936B (37739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936B
U+936C (37740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936C
U+936D (37741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936D
U+936E (37742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936E
U+936F (37743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-936F
U+9370 (37744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9370
U+9371 (37745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9371
U+9372 (37746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9372
U+9373 (37747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9373
U+9374 (37748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9374
U+9375 (37749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9375
U+9376 (37750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9376
U+9377 (37751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9377
U+9378 (37752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9378
U+9379 (37753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9379
U+937A (37754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937A
U+937B (37755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937B
U+937C (37756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937C
U+937D (37757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937D
U+937E (37758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937E
U+937F (37759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-937F
U+9380 (37760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9380
U+9381 (37761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9381
U+9382 (37762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9382
U+9383 (37763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9383
U+9384 (37764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9384
U+9385 (37765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9385
U+9386 (37766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9386
U+9387 (37767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9387
U+9388 (37768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9388
U+9389 (37769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9389
U+938A (37770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938A
U+938B (37771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938B
U+938C (37772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938C
U+938D (37773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938D
U+938E (37774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938E
U+938F (37775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-938F
U+9390 (37776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9390
U+9391 (37777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9391
U+9392 (37778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9392
U+9393 (37779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9393
U+9394 (37780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9394
U+9395 (37781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9395
U+9396 (37782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9396
U+9397 (37783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9397
U+9398 (37784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9398
U+9399 (37785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9399
U+939A (37786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939A
U+939B (37787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939B
U+939C (37788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939C
U+939D (37789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939D
U+939E (37790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939E
U+939F (37791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-939F
U+93A0 (37792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A0
U+93A1 (37793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A1
U+93A2 (37794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A2
U+93A3 (37795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A3
U+93A4 (37796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A4
U+93A5 (37797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A5
U+93A6 (37798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A6
U+93A7 (37799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A7
U+93A8 (37800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A8
U+93A9 (37801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93A9
U+93AA (37802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AA
U+93AB (37803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AB
U+93AC (37804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AC
U+93AD (37805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AD
U+93AE (37806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AE
U+93AF (37807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93AF
U+93B0 (37808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B0
U+93B1 (37809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B1
U+93B2 (37810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B2
U+93B3 (37811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B3
U+93B4 (37812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B4
U+93B5 (37813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B5
U+93B6 (37814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B6
U+93B7 (37815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B7
U+93B8 (37816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B8
U+93B9 (37817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93B9
U+93BA (37818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BA
U+93BB (37819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BB
U+93BC (37820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BC
U+93BD (37821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BD
U+93BE (37822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BE
U+93BF (37823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93BF
U+93C0 (37824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C0
U+93C1 (37825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C1
U+93C2 (37826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C2
U+93C3 (37827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C3
U+93C4 (37828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C4
U+93C5 (37829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C5
U+93C6 (37830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C6
U+93C7 (37831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C7
U+93C8 (37832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C8
U+93C9 (37833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93C9
U+93CA (37834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CA
U+93CB (37835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CB
U+93CC (37836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CC
U+93CD (37837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CD
U+93CE (37838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CE
U+93CF (37839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93CF
U+93D0 (37840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D0
U+93D1 (37841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D1
U+93D2 (37842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D2
U+93D3 (37843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D3
U+93D4 (37844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D4
U+93D5 (37845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D5
U+93D6 (37846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D6
U+93D7 (37847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D7
U+93D8 (37848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D8
U+93D9 (37849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93D9
U+93DA (37850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DA
U+93DB (37851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DB
U+93DC (37852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DC
U+93DD (37853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DD
U+93DE (37854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DE
U+93DF (37855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93DF
U+93E0 (37856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E0
U+93E1 (37857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E1
U+93E2 (37858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E2
U+93E3 (37859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E3
U+93E4 (37860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E4
U+93E5 (37861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E5
U+93E6 (37862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E6
U+93E7 (37863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E7
U+93E8 (37864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E8
U+93E9 (37865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93E9
U+93EA (37866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93EA
U+93EB (37867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93EB
U+93EC (37868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93EC
U+93ED (37869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93ED
U+93EE (37870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93EE
U+93EF (37871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93EF
U+93F0 (37872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F0
U+93F1 (37873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F1
U+93F2 (37874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F2
U+93F3 (37875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F3
U+93F4 (37876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F4
U+93F5 (37877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F5
U+93F6 (37878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F6
U+93F7 (37879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F7
U+93F8 (37880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F8
U+93F9 (37881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93F9
U+93FA (37882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FA
U+93FB (37883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FB
U+93FC (37884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FC
U+93FD (37885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FD
U+93FE (37886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FE
U+93FF (37887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-93FF
U+9400 (37888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9400
U+9401 (37889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9401
U+9402 (37890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9402
U+9403 (37891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9403
U+9404 (37892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9404
U+9405 (37893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9405
U+9406 (37894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9406
U+9407 (37895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9407
U+9408 (37896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9408
U+9409 (37897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9409
U+940A (37898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940A
U+940B (37899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940B
U+940C (37900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940C
U+940D (37901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940D
U+940E (37902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940E
U+940F (37903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-940F
U+9410 (37904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9410
U+9411 (37905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9411
U+9412 (37906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9412
U+9413 (37907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9413
U+9414 (37908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9414
U+9415 (37909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9415
U+9416 (37910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9416
U+9417 (37911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9417
U+9418 (37912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9418
U+9419 (37913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9419
U+941A (37914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941A
U+941B (37915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941B
U+941C (37916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941C
U+941D (37917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941D
U+941E (37918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941E
U+941F (37919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-941F
U+9420 (37920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9420
U+9421 (37921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9421
U+9422 (37922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9422
U+9423 (37923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9423
U+9424 (37924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9424
U+9425 (37925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9425
U+9426 (37926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9426
U+9427 (37927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9427
U+9428 (37928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9428
U+9429 (37929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9429
U+942A (37930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942A
U+942B (37931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942B
U+942C (37932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942C
U+942D (37933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942D
U+942E (37934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942E
U+942F (37935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-942F
U+9430 (37936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9430
U+9431 (37937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9431
U+9432 (37938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9432
U+9433 (37939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9433
U+9434 (37940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9434
U+9435 (37941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9435
U+9436 (37942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9436
U+9437 (37943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9437
U+9438 (37944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9438
U+9439 (37945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9439
U+943A (37946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943A
U+943B (37947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943B
U+943C (37948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943C
U+943D (37949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943D
U+943E (37950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943E
U+943F (37951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-943F
U+9440 (37952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9440
U+9441 (37953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9441
U+9442 (37954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9442
U+9443 (37955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9443
U+9444 (37956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9444
U+9445 (37957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9445
U+9446 (37958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9446
U+9447 (37959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9447
U+9448 (37960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9448
U+9449 (37961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9449
U+944A (37962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944A
U+944B (37963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944B
U+944C (37964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944C
U+944D (37965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944D
U+944E (37966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944E
U+944F (37967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-944F
U+9450 (37968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9450
U+9451 (37969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9451
U+9452 (37970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9452
U+9453 (37971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9453
U+9454 (37972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9454
U+9455 (37973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9455
U+9456 (37974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9456
U+9457 (37975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9457
U+9458 (37976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9458
U+9459 (37977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9459
U+945A (37978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945A
U+945B (37979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945B
U+945C (37980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945C
U+945D (37981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945D
U+945E (37982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945E
U+945F (37983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-945F
U+9460 (37984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9460
U+9461 (37985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9461
U+9462 (37986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9462
U+9463 (37987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9463
U+9464 (37988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9464
U+9465 (37989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9465
U+9466 (37990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9466
U+9467 (37991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9467
U+9468 (37992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9468
U+9469 (37993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9469
U+946A (37994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946A
U+946B (37995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946B
U+946C (37996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946C
U+946D (37997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946D
U+946E (37998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946E
U+946F (37999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-946F
U+9470 (38000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9470
U+9471 (38001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9471
U+9472 (38002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9472
U+9473 (38003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9473
U+9474 (38004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9474
U+9475 (38005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9475
U+9476 (38006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9476
U+9477 (38007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9477
U+9478 (38008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9478
U+9479 (38009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9479
U+947A (38010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947A
U+947B (38011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947B
U+947C (38012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947C
U+947D (38013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947D
U+947E (38014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947E
U+947F (38015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-947F
U+9480 (38016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9480
U+9481 (38017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9481
U+9482 (38018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9482
U+9483 (38019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9483
U+9484 (38020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9484
U+9485 (38021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9485
U+9486 (38022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9486
U+9487 (38023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9487
U+9488 (38024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9488
U+9489 (38025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9489
U+948A (38026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948A
U+948B (38027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948B
U+948C (38028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948C
U+948D (38029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948D
U+948E (38030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948E
U+948F (38031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-948F
U+9490 (38032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9490
U+9491 (38033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9491
U+9492 (38034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9492
U+9493 (38035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9493
U+9494 (38036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9494
U+9495 (38037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9495
U+9496 (38038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9496
U+9497 (38039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9497
U+9498 (38040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9498
U+9499 (38041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9499
U+949A (38042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949A
U+949B (38043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949B
U+949C (38044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949C
U+949D (38045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949D
U+949E (38046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949E
U+949F (38047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-949F
U+94A0 (38048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A0
U+94A1 (38049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A1
U+94A2 (38050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A2
U+94A3 (38051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A3
U+94A4 (38052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A4
U+94A5 (38053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A5
U+94A6 (38054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A6
U+94A7 (38055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A7
U+94A8 (38056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A8
U+94A9 (38057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94A9
U+94AA (38058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AA
U+94AB (38059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AB
U+94AC (38060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AC
U+94AD (38061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AD
U+94AE (38062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AE
U+94AF (38063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94AF
U+94B0 (38064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B0
U+94B1 (38065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B1
U+94B2 (38066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B2
U+94B3 (38067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B3
U+94B4 (38068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B4
U+94B5 (38069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B5
U+94B6 (38070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B6
U+94B7 (38071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B7
U+94B8 (38072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B8
U+94B9 (38073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94B9
U+94BA (38074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BA
U+94BB (38075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BB
U+94BC (38076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BC
U+94BD (38077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BD
U+94BE (38078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BE
U+94BF (38079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94BF
U+94C0 (38080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C0
U+94C1 (38081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C1
U+94C2 (38082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C2
U+94C3 (38083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C3
U+94C4 (38084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C4
U+94C5 (38085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C5
U+94C6 (38086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C6
U+94C7 (38087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C7
U+94C8 (38088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C8
U+94C9 (38089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94C9
U+94CA (38090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CA
U+94CB (38091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CB
U+94CC (38092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CC
U+94CD (38093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CD
U+94CE (38094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CE
U+94CF (38095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94CF
U+94D0 (38096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D0
U+94D1 (38097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D1
U+94D2 (38098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D2
U+94D3 (38099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D3
U+94D4 (38100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D4
U+94D5 (38101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D5
U+94D6 (38102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D6
U+94D7 (38103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D7
U+94D8 (38104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D8
U+94D9 (38105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94D9
U+94DA (38106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DA
U+94DB (38107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DB
U+94DC (38108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DC
U+94DD (38109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DD
U+94DE (38110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DE
U+94DF (38111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94DF
U+94E0 (38112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E0
U+94E1 (38113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E1
U+94E2 (38114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E2
U+94E3 (38115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E3
U+94E4 (38116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E4
U+94E5 (38117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E5
U+94E6 (38118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E6
U+94E7 (38119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E7
U+94E8 (38120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E8
U+94E9 (38121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94E9
U+94EA (38122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94EA
U+94EB (38123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94EB
U+94EC (38124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94EC
U+94ED (38125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94ED
U+94EE (38126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94EE
U+94EF (38127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94EF
U+94F0 (38128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F0
U+94F1 (38129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F1
U+94F2 (38130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F2
U+94F3 (38131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F3
U+94F4 (38132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F4
U+94F5 (38133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F5
U+94F6 (38134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F6
U+94F7 (38135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F7
U+94F8 (38136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F8
U+94F9 (38137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94F9
U+94FA (38138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FA
U+94FB (38139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FB
U+94FC (38140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FC
U+94FD (38141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FD
U+94FE (38142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FE
U+94FF (38143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-94FF
U+9500 (38144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9500
U+9501 (38145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9501
U+9502 (38146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9502
U+9503 (38147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9503
U+9504 (38148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9504
U+9505 (38149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9505
U+9506 (38150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9506
U+9507 (38151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9507
U+9508 (38152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9508
U+9509 (38153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9509
U+950A (38154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950A
U+950B (38155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950B
U+950C (38156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950C
U+950D (38157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950D
U+950E (38158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950E
U+950F (38159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-950F
U+9510 (38160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9510
U+9511 (38161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9511
U+9512 (38162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9512
U+9513 (38163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9513
U+9514 (38164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9514
U+9515 (38165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9515
U+9516 (38166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9516
U+9517 (38167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9517
U+9518 (38168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9518
U+9519 (38169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9519
U+951A (38170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951A
U+951B (38171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951B
U+951C (38172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951C
U+951D (38173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951D
U+951E (38174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951E
U+951F (38175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-951F
U+9520 (38176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9520
U+9521 (38177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9521
U+9522 (38178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9522
U+9523 (38179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9523
U+9524 (38180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9524
U+9525 (38181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9525
U+9526 (38182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9526
U+9527 (38183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9527
U+9528 (38184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9528
U+9529 (38185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9529
U+952A (38186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952A
U+952B (38187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952B
U+952C (38188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952C
U+952D (38189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952D
U+952E (38190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952E
U+952F (38191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-952F
U+9530 (38192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9530
U+9531 (38193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9531
U+9532 (38194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9532
U+9533 (38195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9533
U+9534 (38196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9534
U+9535 (38197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9535
U+9536 (38198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9536
U+9537 (38199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9537
U+9538 (38200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9538
U+9539 (38201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9539
U+953A (38202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953A
U+953B (38203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953B
U+953C (38204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953C
U+953D (38205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953D
U+953E (38206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953E
U+953F (38207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-953F
U+9540 (38208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9540
U+9541 (38209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9541
U+9542 (38210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9542
U+9543 (38211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9543
U+9544 (38212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9544
U+9545 (38213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9545
U+9546 (38214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9546
U+9547 (38215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9547
U+9548 (38216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9548
U+9549 (38217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9549
U+954A (38218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954A
U+954B (38219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954B
U+954C (38220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954C
U+954D (38221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954D
U+954E (38222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954E
U+954F (38223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-954F
U+9550 (38224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9550
U+9551 (38225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9551
U+9552 (38226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9552
U+9553 (38227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9553
U+9554 (38228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9554
U+9555 (38229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9555
U+9556 (38230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9556
U+9557 (38231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9557
U+9558 (38232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9558
U+9559 (38233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9559
U+955A (38234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955A
U+955B (38235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955B
U+955C (38236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955C
U+955D (38237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955D
U+955E (38238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955E
U+955F (38239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-955F
U+9560 (38240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9560
U+9561 (38241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9561
U+9562 (38242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9562
U+9563 (38243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9563
U+9564 (38244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9564
U+9565 (38245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9565
U+9566 (38246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9566
U+9567 (38247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9567
U+9568 (38248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9568
U+9569 (38249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9569
U+956A (38250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956A
U+956B (38251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956B
U+956C (38252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956C
U+956D (38253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956D
U+956E (38254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956E
U+956F (38255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-956F
U+9570 (38256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9570
U+9571 (38257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9571
U+9572 (38258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9572
U+9573 (38259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9573
U+9574 (38260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9574
U+9575 (38261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9575
U+9576 (38262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9576
U+9577 (38263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9577
U+9578 (38264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9578
U+9579 (38265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9579
U+957A (38266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957A
U+957B (38267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957B
U+957C (38268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957C
U+957D (38269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957D
U+957E (38270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957E
U+957F (38271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-957F
U+9580 (38272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9580
U+9581 (38273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9581
U+9582 (38274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9582
U+9583 (38275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9583
U+9584 (38276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9584
U+9585 (38277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9585
U+9586 (38278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9586
U+9587 (38279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9587
U+9588 (38280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9588
U+9589 (38281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9589
U+958A (38282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958A
U+958B (38283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958B
U+958C (38284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958C
U+958D (38285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958D
U+958E (38286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958E
U+958F (38287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-958F
U+9590 (38288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9590
U+9591 (38289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9591
U+9592 (38290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9592
U+9593 (38291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9593
U+9594 (38292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9594
U+9595 (38293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9595
U+9596 (38294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9596
U+9597 (38295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9597
U+9598 (38296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9598
U+9599 (38297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9599
U+959A (38298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959A
U+959B (38299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959B
U+959C (38300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959C
U+959D (38301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959D
U+959E (38302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959E
U+959F (38303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-959F
U+95A0 (38304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A0
U+95A1 (38305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A1
U+95A2 (38306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A2
U+95A3 (38307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A3
U+95A4 (38308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A4
U+95A5 (38309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A5
U+95A6 (38310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A6
U+95A7 (38311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A7
U+95A8 (38312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A8
U+95A9 (38313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A9
U+95AA (38314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AA
U+95AB (38315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AB
U+95AC (38316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AC
U+95AD (38317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AD
U+95AE (38318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AE
U+95AF (38319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95AF
U+95B0 (38320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B0
U+95B1 (38321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B1
U+95B2 (38322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B2
U+95B3 (38323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B3
U+95B4 (38324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B4
U+95B5 (38325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B5
U+95B6 (38326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B6
U+95B7 (38327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B7
U+95B8 (38328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B8
U+95B9 (38329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95B9
U+95BA (38330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BA
U+95BB (38331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BB
U+95BC (38332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BC
U+95BD (38333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BD
U+95BE (38334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BE
U+95BF (38335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95BF
U+95C0 (38336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C0
U+95C1 (38337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C1
U+95C2 (38338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C2
U+95C3 (38339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C3
U+95C4 (38340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C4
U+95C5 (38341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C5
U+95C6 (38342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C6
U+95C7 (38343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C7
U+95C8 (38344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C8
U+95C9 (38345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95C9
U+95CA (38346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CA
U+95CB (38347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CB
U+95CC (38348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CC
U+95CD (38349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CD
U+95CE (38350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CE
U+95CF (38351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95CF
U+95D0 (38352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D0
U+95D1 (38353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D1
U+95D2 (38354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D2
U+95D3 (38355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D3
U+95D4 (38356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D4
U+95D5 (38357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D5
U+95D6 (38358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D6
U+95D7 (38359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D7
U+95D8 (38360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D8
U+95D9 (38361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95D9
U+95DA (38362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DA
U+95DB (38363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DB
U+95DC (38364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DC
U+95DD (38365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DD
U+95DE (38366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DE
U+95DF (38367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95DF
U+95E0 (38368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E0
U+95E1 (38369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E1
U+95E2 (38370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E2
U+95E3 (38371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E3
U+95E4 (38372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E4
U+95E5 (38373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E5
U+95E6 (38374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E6
U+95E7 (38375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E7
U+95E8 (38376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E8
U+95E9 (38377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95E9
U+95EA (38378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95EA
U+95EB (38379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95EB
U+95EC (38380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95EC
U+95ED (38381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95ED
U+95EE (38382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95EE
U+95EF (38383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95EF
U+95F0 (38384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F0
U+95F1 (38385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F1
U+95F2 (38386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F2
U+95F3 (38387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F3
U+95F4 (38388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F4
U+95F5 (38389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F5
U+95F6 (38390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F6
U+95F7 (38391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F7
U+95F8 (38392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F8
U+95F9 (38393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95F9
U+95FA (38394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FA
U+95FB (38395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FB
U+95FC (38396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FC
U+95FD (38397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FD
U+95FE (38398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FE
U+95FF (38399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95FF
U+9600 (38400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9600
U+9601 (38401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9601
U+9602 (38402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9602
U+9603 (38403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9603
U+9604 (38404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9604
U+9605 (38405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9605
U+9606 (38406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9606
U+9607 (38407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9607
U+9608 (38408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9608
U+9609 (38409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9609
U+960A (38410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960A
U+960B (38411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960B
U+960C (38412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960C
U+960D (38413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960D
U+960E (38414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960E
U+960F (38415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-960F
U+9610 (38416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9610
U+9611 (38417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9611
U+9612 (38418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9612
U+9613 (38419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9613
U+9614 (38420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9614
U+9615 (38421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9615
U+9616 (38422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9616
U+9617 (38423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9617
U+9618 (38424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9618
U+9619 (38425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9619
U+961A (38426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961A
U+961B (38427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961B
U+961C (38428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961C
U+961D (38429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961D
U+961E (38430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961E
U+961F (38431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-961F
U+9620 (38432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9620
U+9621 (38433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9621
U+9622 (38434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9622
U+9623 (38435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9623
U+9624 (38436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9624
U+9625 (38437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9625
U+9626 (38438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9626
U+9627 (38439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9627
U+9628 (38440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9628
U+9629 (38441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9629
U+962A (38442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962A
U+962B (38443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962B
U+962C (38444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962C
U+962D (38445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962D
U+962E (38446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962E
U+962F (38447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962F
U+9630 (38448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9630
U+9631 (38449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9631
U+9632 (38450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9632
U+9633 (38451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9633
U+9634 (38452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9634
U+9635 (38453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9635
U+9636 (38454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9636
U+9637 (38455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9637
U+9638 (38456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9638
U+9639 (38457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9639
U+963A (38458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963A
U+963B (38459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963B
U+963C (38460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963C
U+963D (38461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963D
U+963E (38462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963E
U+963F (38463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-963F
U+9640 (38464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9640
U+9641 (38465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9641
U+9642 (38466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9642
U+9643 (38467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9643
U+9644 (38468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9644
U+9645 (38469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9645
U+9646 (38470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9646
U+9647 (38471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9647
U+9648 (38472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9648
U+9649 (38473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9649
U+964A (38474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964A
U+964B (38475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964B
U+964C (38476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964C
U+964D (38477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964D
U+964E (38478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964E
U+964F (38479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-964F
U+9650 (38480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9650
U+9651 (38481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9651
U+9652 (38482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9652
U+9653 (38483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9653
U+9654 (38484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9654
U+9655 (38485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9655
U+9656 (38486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9656
U+9657 (38487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9657
U+9658 (38488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9658
U+9659 (38489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9659
U+965A (38490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965A
U+965B (38491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965B
U+965C (38492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965C
U+965D (38493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965D
U+965E (38494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965E
U+965F (38495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-965F
U+9660 (38496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9660
U+9661 (38497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9661
U+9662 (38498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9662
U+9663 (38499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9663
U+9664 (38500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9664
U+9665 (38501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9665
U+9666 (38502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9666
U+9667 (38503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9667
U+9668 (38504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9668
U+9669 (38505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9669
U+966A (38506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966A
U+966B (38507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966B
U+966C (38508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966C
U+966D (38509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966D
U+966E (38510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966E
U+966F (38511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966F
U+9670 (38512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9670
U+9671 (38513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9671
U+9672 (38514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9672
U+9673 (38515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9673
U+9674 (38516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9674
U+9675 (38517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9675
U+9676 (38518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9676
U+9677 (38519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9677
U+9678 (38520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9678
U+9679 (38521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9679
U+967A (38522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967A
U+967B (38523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967B
U+967C (38524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967C
U+967D (38525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967D
U+967E (38526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967E
U+967F (38527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-967F
U+9680 (38528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9680
U+9681 (38529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9681
U+9682 (38530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9682
U+9683 (38531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9683
U+9684 (38532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9684
U+9685 (38533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9685
U+9686 (38534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9686
U+9687 (38535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9687
U+9688 (38536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9688
U+9689 (38537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9689
U+968A (38538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968A
U+968B (38539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968B
U+968C (38540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968C
U+968D (38541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968D
U+968E (38542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968E
U+968F (38543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-968F
U+9690 (38544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9690
U+9691 (38545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9691
U+9692 (38546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9692
U+9693 (38547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9693
U+9694 (38548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9694
U+9695 (38549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9695
U+9696 (38550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9696
U+9697 (38551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9697
U+9698 (38552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9698
U+9699 (38553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9699
U+969A (38554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969A
U+969B (38555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969B
U+969C (38556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969C
U+969D (38557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969D
U+969E (38558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969E
U+969F (38559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-969F
U+96A0 (38560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A0
U+96A1 (38561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A1
U+96A2 (38562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A2
U+96A3 (38563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A3
U+96A4 (38564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A4
U+96A5 (38565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A5
U+96A6 (38566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A6
U+96A7 (38567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A7
U+96A8 (38568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A8
U+96A9 (38569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96A9
U+96AA (38570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AA
U+96AB (38571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AB
U+96AC (38572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AC
U+96AD (38573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AD
U+96AE (38574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AE
U+96AF (38575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96AF
U+96B0 (38576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B0
U+96B1 (38577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B1
U+96B2 (38578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B2
U+96B3 (38579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B3
U+96B4 (38580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B4
U+96B5 (38581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B5
U+96B6 (38582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B6
U+96B7 (38583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B7
U+96B8 (38584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B8
U+96B9 (38585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B9
U+96BA (38586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BA
U+96BB (38587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BB
U+96BC (38588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BC
U+96BD (38589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BD
U+96BE (38590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BE
U+96BF (38591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96BF
U+96C0 (38592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C0
U+96C1 (38593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C1
U+96C2 (38594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C2
U+96C3 (38595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C3
U+96C4 (38596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C4
U+96C5 (38597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C5
U+96C6 (38598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C6
U+96C7 (38599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C7
U+96C8 (38600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C8
U+96C9 (38601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96C9
U+96CA (38602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CA
U+96CB (38603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CB
U+96CC (38604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CC
U+96CD (38605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CD
U+96CE (38606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CE
U+96CF (38607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96CF
U+96D0 (38608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D0
U+96D1 (38609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D1
U+96D2 (38610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D2
U+96D3 (38611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D3
U+96D4 (38612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D4
U+96D5 (38613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D5
U+96D6 (38614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D6
U+96D7 (38615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D7
U+96D8 (38616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D8
U+96D9 (38617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96D9
U+96DA (38618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DA
U+96DB (38619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DB
U+96DC (38620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DC
U+96DD (38621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DD
U+96DE (38622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DE
U+96DF (38623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96DF
U+96E0 (38624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E0
U+96E1 (38625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E1
U+96E2 (38626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E2
U+96E3 (38627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E3
U+96E4 (38628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E4
U+96E5 (38629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E5
U+96E6 (38630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E6
U+96E7 (38631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E7
U+96E8 (38632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E8
U+96E9 (38633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96E9
U+96EA (38634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96EA
U+96EB (38635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96EB
U+96EC (38636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96EC
U+96ED (38637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96ED
U+96EE (38638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96EE
U+96EF (38639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96EF
U+96F0 (38640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F0
U+96F1 (38641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F1
U+96F2 (38642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F2
U+96F3 (38643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F3
U+96F4 (38644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F4
U+96F5 (38645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F5
U+96F6 (38646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F6
U+96F7 (38647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F7
U+96F8 (38648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F8
U+96F9 (38649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F9
U+96FA (38650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FA
U+96FB (38651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FB
U+96FC (38652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FC
U+96FD (38653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FD
U+96FE (38654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FE
U+96FF (38655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96FF
U+9700 (38656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9700
U+9701 (38657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9701
U+9702 (38658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9702
U+9703 (38659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9703
U+9704 (38660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9704
U+9705 (38661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9705
U+9706 (38662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9706
U+9707 (38663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9707
U+9708 (38664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9708
U+9709 (38665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9709
U+970A (38666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970A
U+970B (38667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970B
U+970C (38668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970C
U+970D (38669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970D
U+970E (38670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970E
U+970F (38671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-970F
U+9710 (38672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9710
U+9711 (38673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9711
U+9712 (38674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9712
U+9713 (38675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9713
U+9714 (38676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9714
U+9715 (38677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9715
U+9716 (38678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9716
U+9717 (38679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9717
U+9718 (38680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9718
U+9719 (38681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9719
U+971A (38682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971A
U+971B (38683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971B
U+971C (38684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971C
U+971D (38685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971D
U+971E (38686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971E
U+971F (38687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-971F
U+9720 (38688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9720
U+9721 (38689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9721
U+9722 (38690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9722
U+9723 (38691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9723
U+9724 (38692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9724
U+9725 (38693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9725
U+9726 (38694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9726
U+9727 (38695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9727
U+9728 (38696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9728
U+9729 (38697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9729
U+972A (38698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972A
U+972B (38699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972B
U+972C (38700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972C
U+972D (38701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972D
U+972E (38702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972E
U+972F (38703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-972F
U+9730 (38704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9730
U+9731 (38705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9731
U+9732 (38706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9732
U+9733 (38707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9733
U+9734 (38708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9734
U+9735 (38709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9735
U+9736 (38710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9736
U+9737 (38711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9737
U+9738 (38712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9738
U+9739 (38713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9739
U+973A (38714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973A
U+973B (38715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973B
U+973C (38716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973C
U+973D (38717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973D
U+973E (38718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973E
U+973F (38719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-973F
U+9740 (38720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9740
U+9741 (38721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9741
U+9742 (38722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9742
U+9743 (38723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9743
U+9744 (38724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9744
U+9745 (38725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9745
U+9746 (38726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9746
U+9747 (38727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9747
U+9748 (38728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9748
U+9749 (38729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9749
U+974A (38730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974A
U+974B (38731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974B
U+974C (38732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974C
U+974D (38733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974D
U+974E (38734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974E
U+974F (38735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-974F
U+9750 (38736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9750
U+9751 (38737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9751
U+9752 (38738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9752
U+9753 (38739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9753
U+9754 (38740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9754
U+9755 (38741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9755
U+9756 (38742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9756
U+9757 (38743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9757
U+9758 (38744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9758
U+9759 (38745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9759
U+975A (38746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975A
U+975B (38747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975B
U+975C (38748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975C
U+975D (38749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975D
U+975E (38750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975E
U+975F (38751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-975F
U+9760 (38752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9760
U+9761 (38753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9761
U+9762 (38754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9762
U+9763 (38755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9763
U+9764 (38756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9764
U+9765 (38757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9765
U+9766 (38758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9766
U+9767 (38759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9767
U+9768 (38760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9768
U+9769 (38761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9769
U+976A (38762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976A
U+976B (38763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976B
U+976C (38764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976C
U+976D (38765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976D
U+976E (38766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976E
U+976F (38767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-976F
U+9770 (38768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9770
U+9771 (38769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9771
U+9772 (38770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9772
U+9773 (38771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9773
U+9774 (38772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9774
U+9775 (38773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9775
U+9776 (38774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9776
U+9777 (38775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9777
U+9778 (38776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9778
U+9779 (38777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9779
U+977A (38778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977A
U+977B (38779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977B
U+977C (38780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977C
U+977D (38781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977D
U+977E (38782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977E
U+977F (38783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-977F
U+9780 (38784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9780
U+9781 (38785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9781
U+9782 (38786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9782
U+9783 (38787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9783
U+9784 (38788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9784
U+9785 (38789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9785
U+9786 (38790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9786
U+9787 (38791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9787
U+9788 (38792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9788
U+9789 (38793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9789
U+978A (38794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978A
U+978B (38795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978B
U+978C (38796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978C
U+978D (38797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978D
U+978E (38798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978E
U+978F (38799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978F
U+9790 (38800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9790
U+9791 (38801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9791
U+9792 (38802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9792
U+9793 (38803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9793
U+9794 (38804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9794
U+9795 (38805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9795
U+9796 (38806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9796
U+9797 (38807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9797
U+9798 (38808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9798
U+9799 (38809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9799
U+979A (38810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979A
U+979B (38811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979B
U+979C (38812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979C
U+979D (38813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979D
U+979E (38814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979E
U+979F (38815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-979F
U+97A0 (38816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A0
U+97A1 (38817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A1
U+97A2 (38818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A2
U+97A3 (38819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A3
U+97A4 (38820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A4
U+97A5 (38821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A5
U+97A6 (38822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A6
U+97A7 (38823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A7
U+97A8 (38824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A8
U+97A9 (38825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97A9
U+97AA (38826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AA
U+97AB (38827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AB
U+97AC (38828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AC
U+97AD (38829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AD
U+97AE (38830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AE
U+97AF (38831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97AF
U+97B0 (38832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B0
U+97B1 (38833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B1
U+97B2 (38834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B2
U+97B3 (38835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B3
U+97B4 (38836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B4
U+97B5 (38837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B5
U+97B6 (38838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B6
U+97B7 (38839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B7
U+97B8 (38840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B8
U+97B9 (38841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97B9
U+97BA (38842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BA
U+97BB (38843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BB
U+97BC (38844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BC
U+97BD (38845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BD
U+97BE (38846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BE
U+97BF (38847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97BF
U+97C0 (38848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C0
U+97C1 (38849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C1
U+97C2 (38850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C2
U+97C3 (38851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C3
U+97C4 (38852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C4
U+97C5 (38853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C5
U+97C6 (38854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C6
U+97C7 (38855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C7
U+97C8 (38856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C8
U+97C9 (38857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97C9
U+97CA (38858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CA
U+97CB (38859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CB
U+97CC (38860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CC
U+97CD (38861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CD
U+97CE (38862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CE
U+97CF (38863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CF
U+97D0 (38864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D0
U+97D1 (38865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D1
U+97D2 (38866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D2
U+97D3 (38867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D3
U+97D4 (38868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D4
U+97D5 (38869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D5
U+97D6 (38870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D6
U+97D7 (38871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D7
U+97D8 (38872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D8
U+97D9 (38873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97D9
U+97DA (38874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DA
U+97DB (38875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DB
U+97DC (38876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DC
U+97DD (38877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DD
U+97DE (38878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DE
U+97DF (38879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97DF
U+97E0 (38880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E0
U+97E1 (38881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E1
U+97E2 (38882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E2
U+97E3 (38883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E3
U+97E4 (38884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E4
U+97E5 (38885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E5
U+97E6 (38886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E6
U+97E7 (38887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E7
U+97E8 (38888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E8
U+97E9 (38889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E9
U+97EA (38890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97EA
U+97EB (38891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97EB
U+97EC (38892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97EC
U+97ED (38893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97ED
U+97EE (38894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97EE
U+97EF (38895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97EF
U+97F0 (38896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F0
U+97F1 (38897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F1
U+97F2 (38898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F2
U+97F3 (38899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F3
U+97F4 (38900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F4
U+97F5 (38901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F5
U+97F6 (38902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F6
U+97F7 (38903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F7
U+97F8 (38904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F8
U+97F9 (38905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97F9
U+97FA (38906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FA
U+97FB (38907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FB
U+97FC (38908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FC
U+97FD (38909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FD
U+97FE (38910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FE
U+97FF (38911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FF