Bước tới nội dung

Wiktionary:Tin tức

Từ điển mở Wiktionary

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!

Bạn có thể chọn nút theo dõi trang để cập nhật tin tức tại Danh sách theo dõi.

Tháng 6 năm 2024[sửa]

Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • 'aliki trở thành mục từ tiếng Wallis đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • fafine đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Đông Futuna, Saposa, Tokelau, Tuvalu.
 • Tiếng Tokelau là ngôn ngữ thứ 900 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • 𐫍 trở thành mục từ tiếng Ba Tư trung đại Mani đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • 𒉿 trở thành mục từ tiếng Hurri đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • ζ trở thành mục từ tiếng Punic đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • celokketv trở thành mục từ tiếng Muscogee đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • üzengi trở thành mục từ tiếng Cuman đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • ח‎ trở thành mục từ tiếng Lishana Deni đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • ଚ‎ trở thành mục từ tiếng Desiya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • ચ‎ trở thành mục từ tiếng Memon đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • စ‎ trở thành mục từ tiếng Tavoy đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • จ‎ trở thành mục từ tiếng Bru Tây đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • চ‎ trở thành mục từ tiếng Toto đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • (tsa) trở thành mục từ tiếng Sherpa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • з (z) trở thành mục từ tiếng Sami Akkala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ გოწხირ (goc̣xir), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 50 mục từ tiếng Svan.

Thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • dookko trở thành mục từ tiếng Tsamai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • arbā trở thành mục từ tiếng Orma đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gedeo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Lur Bắc đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2024[sửa]

 • ɛ trở thành mục từ tiếng Lingala đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 5 năm 2024[sửa]

Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • ა̈ნგლეზ (änglez) trở thành mục từ tiếng Svan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • بوزور trở thành mục từ tiếng Ả Rập Uzbekistan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • كِتَابِ trở thành mục từ tiếng Ả Rập Tajikistan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • 𒇷 trở thành mục từ tiếng Hatti đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • Ζ (Z) trở thành mục từ tiếng Ossetia cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • ז trở thành mục từ tiếng Ý-Do Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Juang đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • (ja) trở thành mục từ tiếng Vaghri đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Manumanaw đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • bay trở thành mục từ tiếng Pecheneg đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • aa trở thành mục từ tiếng Dan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Nyaw đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Tanchangya đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • (ja) trở thành mục từ tiếng Kullu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • З trở thành mục từ tiếng Tindi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Dirasha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • aasoo trở thành mục từ tiếng Mandinka đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • ظ trở thành mục từ tiếng Kumzar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • ã trở thành mục từ tiếng Bokobaru đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • c'áʔc'uʔ trở thành mục từ tiếng Klallam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 4 năm 2024[sửa]

Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • c'art trở thành mục từ tiếng Okanagan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • isem trở thành mục từ tiếng Ilocano đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Chhattisgarh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • 𒈾 trở thành mục từ tiếng Ebla đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • adara trở thành mục từ tiếng Guanche đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • Λ trở thành mục từ tiếng Eteocrete đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • ו trở thành mục từ tiếng Tân Aram Do Thái Barzani đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Varli đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Thái Lai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Nam Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • ʔìʃílè trở thành mục từ tiếng Seze đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • mato trở thành mục từ tiếng Libido đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Koch đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • tigiʼde trở thành mục từ tiếng Daasanach đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • biksa trở thành mục từ tiếng Mazury đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Wambule đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • Л trở thành mục từ tiếng Rutul đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Konso đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Kohistan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024[sửa]

 • õ trở thành mục từ tiếng Karajá đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 3 năm 2024[sửa]

Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • Với mục từ sähkökenttä, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Phần Lan.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • aman trở thành mục từ tiếng Zenaga đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • indaba trở thành mục từ tiếng Nam Ndebele đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • دوست trở thành mục từ tiếng Baloch đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • adda trở thành mục từ tiếng Mangas đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • 𒆷 trở thành mục từ tiếng Elam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • (la) trở thành mục từ tiếng Kutch đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hà Lan cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2024[sửa]

 • desenduf trở thành mục từ tiếng Umbria đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • λ (l) trở thành mục từ tiếng Dacia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • ל trở thành mục từ tiếng Ả Rập-Do Thái đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Palaung Ruching đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Chong đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Chittagong đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Camling đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • л (l) trở thành mục từ tiếng Koryak đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gofa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Hazara đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Emberá-Tadó đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024[sửa]

 • a'papi trở thành mục từ tiếng Mi'kmaq đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 2 năm 2024[sửa]

Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • Với mục từ ikerri, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Kabyle.

Thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • मिया trở thành mục từ tiếng Korku đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bhil đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • (l) trở thành mục từ tiếng Đức cao địa cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • Gangjtoj trở thành mục từ tiếng Tráng Đức Tĩnh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • niy trở thành mục từ tiếng Lanoh đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • ndeu trở thành mục từ tiếng Tráng Nông đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Ugong đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • niːy trở thành mục từ tiếng Semnam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • niy trở thành mục từ tiếng Sabüm đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • 阿爸 trở thành mục từ tiếng Đường Uông đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𐎀𐎁 (ảb) trở thành mục từ tiếng Ugarit đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • ם trở thành mục từ tiếng Bukhara đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • တႝ trở thành mục từ tiếng Khamyang đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • tɕu⁵⁵ trở thành mục từ tiếng Na Miểu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Palaung Rumai đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • (zo) trở thành mục từ tiếng Rangpur đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Yakkha đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • м (m) trở thành mục từ tiếng Khanty đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • A đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Kakabai, Kanuri, Kashaya, Kawésqar, Kobon, Krio, Kwak'wala.
 • Tiếng Kawésqar là ngôn ngữ thứ 800 xuất hiện trong cuốn từ điển mở Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ жира (žira), Wiktionary tiếng Việt đạt con số 300 mục từ tiếng Mông Cổ Khamnigan.
 • pluu trở thành mục từ tiếng Wobé đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • dima trở thành mục từ tiếng Ibaloi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • 𐍐𐍙 (aj) trở thành mục từ tiếng Komi cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gamo đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Gawar-Bati đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Emberá-Chamí đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Tháng 1 năm 2024[sửa]

Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • sa trở thành mục từ tiếng Ra Glai Nam đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • sa³³ trở thành mục từ tiếng Tsat đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • sa trở thành mục từ tiếng Ra Glai Bắc đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • awal trở thành mục từ tiếng Mokil đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • angin trở thành mục từ tiếng H'roi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • aru đồng thời trở thành mục từ đầu tiên của các ngôn ngữ: Aymara, Mixtec Chayuco, Jaqaru, Kanakanavu, Tahiti, Ternate.
 • sa trở thành mục từ tiếng Bih đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • 𒈠 trở thành mục từ tiếng Luwi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Frisia cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • umakhi trở thành mục từ tiếng Swazi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Wiktionary tiếng Việt có thêm 2 bảo quản viên mới: Nguyên Hưng Trần và WhoAlone.
 • umculi trở thành mục từ tiếng Bắc Ndebele đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • Μ trở thành mục từ tiếng Elymi đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Thái Tống đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • ibalazwe trở thành mục từ tiếng Zulu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • azisa trở thành mục từ tiếng Xhosa đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • מ trở thành mục từ tiếng Knaan đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • mi trở thành mục từ tiếng War-Jaintia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • ablatīv trở thành mục từ tiếng Livonia đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • Với mục từ sloong xiên, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 2000 mục từ tiếng Tày.
 • Với mục từ bhuông păr, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 100 mục từ tiếng Cơ Tu.
 • سن trở thành mục từ tiếng Ả Rập Nam Levant đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • امدی trở thành mục từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cổ đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • Với mục từ jovop, Wiktionary tiếng Việt đạt con số 1000 mục từ tiếng Uzbek.

Thứ hai, ngày 8 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Palaung Shwe đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Bodo (Ấn Độ) đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • (ma) trở thành mục từ tiếng Marwar đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • М trở thành mục từ tiếng Hunzib đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Dawro đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • trở thành mục từ tiếng Comoros Maore đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • కుక్కుటము (kukkuṭamu) trở thành mục từ tiếng Telugu đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.
 • tíx trở thành mục từ tiếng Parauk đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024[sửa]

 • Ũ trở thành mục từ tiếng Tammari đầu tiên của Wiktionary tiếng Việt.

Xem thêm[sửa]