Thành viên:Quangbao/nháp

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vietnamese alphabet
Letter Name IPA
A a a
Ă ă á a
 â ə, ɜ
B b bê, bờ ɓ, ʔb
C c xê, cờ k
D d dê, dờ northern pronunciation: z, southern pronunciation : j
Đ đ đê, đờ ɗ, ʔd
E e e ɛ
Ê ê ê e
(F) (f) ép [[Wiktionary:IPA|]]
G g giê, gờ ɣ
ʒ(before i, ê, and e)
H h hát, hờ h
I i i ngắn i
(J) (j) gi [[Wiktionary:IPA|]]
K k ca, kờ k
L l e-lờ, lờ l
M m em-mờ, mờ m
N n en-nờ, nờ n
O o o ɔ
Ô ô ô o
Ơ ơ ơ əː, ɜː
P p pê, pờ p
Q q cu, quy, quờ k
R r e-rờ, rờ northern pronunciation: z, southern pronunciation : ʐ, ɹ
S s ét-sì, sờ s, southern pronunciation : ʂ
T t tê, tờ t
U u u u
Ư ư ư ɯ
V v vê, vờ v, southern pronunciation : j
(W) (w) vê kép, vê-đúp [[Wiktionary:IPA|]]
X x ích-xì, xờ s
Y y i dài, i-cờ-rét i
(Z) (z) giét [[Wiktionary:IPA|]]

Phiên âm tiếng Pháp[sửa]

Voyelles
IPA X-SAMPA Finale Ailleurs
i /i/ dit di lite lit
e /e/ dé de résultat ʁe.zyl.ta
ɛ /E/ dais lettre lɛ.tʁ
ɛ̃ /E~/ daim dɛ̃ plainte plɛ̃t
œ̃ /9~/ d’un dœ̃ junte ʒœ̃t
œ /9/ d’œuf jeunet ʒœ.nɛ
ə /@/ de genet ʒə.nɛ
ø /2/ deux jnait ʒø.nɛ
y /y/ dû dy lutte lyt
u /u/ doux du loutre lutʁ
o /o/ dos do l’ôte lot
ɔ /O/ dot dɔt lotte lɔt
ɔ̃ /O~/ dont dɔ̃ monte mɔ̃t
ɑ̃ /A~/ dent dɑ̃ lente lɑ̃t
ɑ /A/ mât damné dɑ.ne
a /a/ da da dan dan
Semi-consonnes
API X-SAMPA Initiale Ailleurs
j /j/ yen jɛn bien bjɛ̃, fille fij, fuyions fɥi.ji.ɔ̃
w /w/ oui wi, watt wat poids pwa, noir nwaʁ
ɥ /H/ huis ɥi nuit nɥi, fuyions fɥi.jɔ̃
Consonnes
API X-SAMPA Initiale Finale
n /n/ nan nɑ̃ canne kan
ɲ /J/ gnangnan ɲɑ̃.ɲɑ̃ cagne kaɲ
ŋ /N/ parking paʁ.kiŋ
ɡ /g/ gant ɡɑ̃ cague kaɡ
k /k/ quand kɑ̃ caque kak
ʁ /R/ rang ʁɑ̃ carre kaʁ
l /l/ lent lɑ̃ cale kal
ʒ /Z/ gens ʒɑ̃ cage kaʒ
ʃ /S/ chant ʃɑ̃ cache kaʃ
z /z/ zen zɛn case kaz
s /s/ sans sɑ̃ casse kas
d /d/ dans dɑ̃ clade klad
t /t/ tant tɑ̃ patte pat
v /v/ vent vɑ̃ cave kav
f /f/ fend fɑ̃ gaffe ɡaf
m /m/ ment mɑ̃ came kam
b /b/ banc bɑ̃ cab kab
p /p/ pend pɑ̃ cape kap
ʔ /?/ haricot ʔa.ʁi.ko

Bản mẫu:relief

Bản mẫu:relief

IPA Riêng Đầu Giữa Cuối
[n]
[ɲ]

[ɲ]

[g]

[k]
[ʁ]

[l]
[ʒ]
[ʃ]

[z]

[s]
[d]
[t]
[v]

[f]

[m]
[b]

[p]

Consonnes simples prononcées comme plusieurs phonèmes consonantiques[sửa]

Les semi-voyelles (ou semi-consonnes)[sửa]

Bản mẫu:relief

IPA Riêng Đầu Giữa Cuối
[j]
[w]

[ɥ]


API Son isolé Position initiale Position médiane Position finale
[i]
[e]
[ɛ]
[ɛ̃]
[œ̃]
[œ]

[ə]

[ø]
[y]
[u]
[o]
[ɔ]

[ɔ̃]
[ɑ̃]
[ɑ] ou [ɑː]

[a]

a[sửa]

é ê è e (ai est et ez)[sửa]

 • blé : /e/ /ble/
 • mettre : /ɛ/ /mɛtʁ/
 • mètre : /ɛ/ /mɛtʁ/ (Québec /mɛːtʁ/)
 • mtre : /ɛː/ /mɛːtʁ/
 • tête : /ɛ/ /tɛːt/
 • le (e muet): /ə/ /lə/


 • aie (verbe "avoir") : /ɛ/ /ɛ/
 • est (verbe "être") : /ɛ/ /ɛ/
 • minet: /ɛ/ /mi'nɛ/
 • et (conjonction de coordination): /e/ /e/
 • ai (verbe "avoir") : /e/ /e/
 • parlez (verbe parler) : /e/ /paʁ'le/


Il est bête et méchant. : /il‿ɛ bɛːt‿e me.'ʃɑ̃/

i[sửa]

o (au eau) oi oin[sửa]

 • hôte : /o/ /t/
 • rose : /o/ /ʁoz/ (Québec /ʁz/)
 • botte : /ɔ/ /bɔt/
 • noix : /wɑ/ /nwɑː/
 • soin : /wɛ̃/ /swɛ̃/


ou[sửa]

u[sửa]

 • lu : /y/ /ly/
 • nuit : /ɥ/ /nɥi/

eu œu[sửa]

 • peu: /ø/ /pø/
  deux : /ø/ /dø/
  tondeuse : /ø/ /tɔ̃døz/ (Québec /tõdøːz/)
 • peur : /œ/ /pœʁ/ (Québec /pœːʁ/)
  neuf : /œ/ /nœf/
 • œuf : /œ/ /œf/
 • œufs (pluriel de "œuf") : /ø/ /ø/
 • cœlacanthe : /e/ /selakɑ̃t/

Nasalisations[sửa]

on om[sửa]

 • on: /ɔ̃/ /ɔ̃/ (Québec /õ/)
 • ont: /ɔ̃/ /ɔ̃/
  observation: /ɔ̃/ /ɔb.sɛʁ.va'sjɔ̃/
 • ombre : /ɔ̃/ /ɔ̃bʁ/ (Québec /õbʁ/)

en em an am aon[sửa]

in im ain aim en[sửa]

 • vin: /ɛ̃/ /vɛ̃/
 • timbre: /ɛ̃/ /tɛ̃bʁ/
 • pain: /ɛ̃/ /pɛ̃/
 • daim: /ɛ̃/ /dɛ̃/
 • agenda: /ɛ̃/ /a.ʒɛ̃.da/
 • in avant consonne: incertain /ɛ̃/ /ɛ̃.sɛʁ.tɛ̃/
 • in avant voyelle: inapte: /in/ /i.napt/

un[sửa]

Consonnes[sửa]

b[sửa]

c ç[sửa]

 • cou: /k/ /ku/
 • ici : /s/ /i'si/
 • ça : /s/ /sɑː/

ch, sch, sh[sửa]


d[sửa]

f[sửa]

g[sửa]

 • goût : /ɡ/ /ɡu/
 • guerre : /ɡ/ /ɡɛʁ/ (Québec /ɡɛːʁ/)
 • gène: /ʒ/: /ʒɛn/ (Québec /ʒɛːn/))

h[sửa]

 • (h muet) les haricots : /ʔ/ /le⋅ʔaʁiko/

j[sửa]

k kh[sửa]

 • kaki : /k/ /ka.ki/
 • khi : /k/ /ki/

l[sửa]

m[sửa]

 • voir nasalisations

n[sửa]

 • voir nasalisations

p ph[sửa]

q qu[sửa]

r rh[sửa]

La transcription du "r" standard en français est /ʁ/, mais la prononciation exacte peut varier selon la place de la lettre dans le mot, selon la région, l'accent, etc.

s ss[sửa]

t th[sửa]

v[sửa]

w[sửa]

x[sửa]

z[sửa]

 • zoo : /z/ /zo/